Danh sách các tạp chí, hội nghị cần tránh

Đây là danh sách các journal được khuyến cáo là không nên gửi bài vào!

http://scholarlyoa.com/individual-journals/

 

Và đây là các publishers (tổ chức hội nghị, tạp chí) cần tránh: http://scholarlyoa.com/publishers/

 

Tham khảo thêm ở đây: 

 

1. http://www.iapr.org/docs/newsletter-2014-01.pdf

 

2. http://www.iapr.org/docs/newsletter-2014-01.pdf