Skip to content Skip to navigation

Các hướng nghiên cứu chủ lực

1. Công nghệ tri thức và máy học

2. Xử lý ảnh và thị giác máy tính

3. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

4. Tương tác giữa người và máy

5. Kỹ thuật và phần mềm nhúng

6. Thiết kế vi mạch

7. Xử lý tín hiệu và ứng dụng

8. Truyền thông, Xử lý tín hiệu truyền thong

9. Ứng dụng mạng di động

10. An toàn và An ninh thông tin

11. Điện toán lưới và đám mây

12. Kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp

13. Mạng xã hội

14. Thương mại điện tử

15. Phân tích kinh doanh

16. Dữ liệu Không gian và Thời gian

17. Xử lý ảnh video, multimedia

18. Phân tích hệ thống thông tin thông minh

19. Xây dựng, phát triển các giải pháp phần mềm