Sở hữu trí tuệ

Quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam ngày càng diễn ra mạnh mẽ kể cả về chiều sâu và chiều rộng, trong quá trình đó đẩy mạnh việc tạo ra và bảo hộ hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) là một yêu cầu rất cấp thiết

Trên cơ sở tuân thủ Luật SHTT của nhà nước ban hành, ĐHQG-HCM đã xây dựng quy định về sở hữu trí tuệ, hoàn chỉnh và thống nhất các văn bản quy định, hướng dẫn đăng ký SHTT trong ĐHQG-HCM, tổ chức các bộ phận quản trị viên SHTT trực thuộc các phòng Quản lý khoa học ở các đơn vị thành viên và xây dựng trung tâm SHTT & CGCN trực thuộc ĐHQG-HCM.