Skip to content Skip to navigation

DANH SÁCH BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ

Domestic journal papers

1Phan Trường Nhất, Tổng quan hệ thống về phát triển chương trình đào tạo năng lực thông tin phục vụ nghiên cứu khoa học cho sinh viên, Tạp chí khoa học - Đại học Đồng Tháp, (2024), Tập 13, Số 6, tr. 44 - 53
2Truong-Giang Ngo, Hoan Nguyen-Cong Thi-Thanh-Tan Nguyen Thi-Kien Dao, Optimal Parameter-Feature Selection Using Binary PSO for Enhanced Classification Performance, [JIHMSP] Journal of Information Hiding and Multimedia Signal Processing, (2016), Volume 14, Number 4, December 2023
3Trần Thịnh Mạnh Đức, Đỗ Trí Nhựt, THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHẬN DẠNG BIỂN BÁO GIAO THÔNGVỚI ỨNG DỤNG YOLO, Vietnam Journal Online, (2024), Số. 2(69), trang 46-59
4Đặng Văn Em, Nguyễn Đình Loan Phương, Nguyễn Thị Hảo, Thực trạng ứng dụng ChatGPT trong việc học tập, nghiên cứu của sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí giáo dục , (2024), Tập 24, số 1, tr 36-41
5Nguyễn Hồ Phương Thảo, Phạm Nguyễn Phúc Toàn, Xây dựng chu trình PDCA áp dụng cho công tác tuyển sinh đại học, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam , (2023), 19, 10, 26-31
6Phan Trường Nhất, Thư viện Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, Tạp chí khoa học - Đại học Phú Yên, (2023), 12, 32, tr. 24-32
7REAL-TIME FACE DETECTION AND HUMANTRACKING SYSTEM ON FPGA CYCLONE-V, REV Journal on Electronics and Communications, (2022), Vol. 12, No. 3-4
8Nguyen Van Kiet, Tran Quoc Son, Nguyen Thanh Luan, Huynh Van Tin, Luu Thanh Son, Nguyen Luu Thuy Ngan , VLSP 2021-ViMRC Challenge: Vietnamese Machine Reading Comprehension, VNU Journal of Science , (2022), 38, 2
9Đặng Văn Em, Đào Văn Hân, Lê Văn Tài, Nguyễn Hải Lan Anh, Võ Thị Kim Hậu, Kĩ năng sử dụng internet của sinh viên Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp, Tạp chí giáo dục, (2023), Tập 23(15), 58-64
10Phan Trường Nhất, Hoạt động tiếp thị truyền thông xã hội tại Thư viện Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Thông tin và Tư liệu, (2023), Số 3, tr.40-48
11Phan Trường Nhất, Tác động của sự thay đổi ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ mới trong dịch vụ thông tin - thư viện tại các trường đại học ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí khoa học - Đại học Đồng Nai, (2023), Số 27, tr. 91 - 103
12Hien D. Nguyen, Nhon V. Do, Vuong T. Pham, Book chapter: "Chapter 10 - A methodology for designing knowledge-based systems and applications", Applications of Computational Intelligence in Multi-Disciplinary Research, (2022)
13Nguyễn Thị Huỳnh Như, Discussing the teaching methods for English teachers to meet the students' learning outcomes at the University of Information Technology, Tạp chí Khoa học Quản lý Giáo dục (Journal of Educational Management Science), (2022)
14Duong Quoc Loc, Nguyen Duc Vu, vnNLI - VLSP 2021: Leveraging Contextual Word Embedding for NLI Task on Bilingual Dataset, VNU Journal of Science: Computer Science and Communication Engineering, (2022), Vol. 38, No. 2 (2022) 11-18
15Le Thi Thu Hang, Ho Viet Duc, Nguyen Duc Vu , ViMRC - VLSP 2021: Context-Aware Answer Extraction in Vietnamese Question Answering, VNU Journal of Science: Computer Science and Communication Engineering, (2022), Vol. 38, No. 2 (2022) 52-62
16 Bùi Cao Doanh, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, DLAFS Cascade R-CNN: An Object Detector Based On Dynamic Label Assignment, Journal of Computer Science and Cybernetics, (2022)
17Phuc Do, Book Chapter Finding All Shortest Meaningful Meta-Paths Between Two Vertices of a Secured Large Heterogeneous Information Network Using Distributed Algorithm, Robotics and AI for Cybersecurity and Critical Infrastructure in Smart Cities, (2022)
18Huỳnh Viết Tuấn Kiệt, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Trọng Thuận, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Thực nghiệm đánh giá YOLOX cho bài toán phát hiện đối tượng tài liệu, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ (Phiên bản tiếng Việt), (2022)
19NTT Trúc, TTM Quyên, BC Doanh, VD Nguyễn, NTTM Khang, Thực nghiệm đánh giá Double-Head cho bài toán phát hiện phương tiện giao thông từ không ảnh, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ (Phiên bản tiếng Việt), (2022)
20Võ Trung Hiếu, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phát Hiện Bất Thường: Dự Đoán Khung Hình Tương Lai Kết Hợp SOTA Optical-Flow Model Và Cải Tiến Hàm Lỗi Dự Trên Fencegan, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ (Phiên bản tiếng Việt), (2022)
21Bao Tran Nguyen, Tai Pham Tan, Doanh C. Bui, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, The Object Detection By The Combination Of Generic Roi Extractor And Dynamic R-CNN With Side-Aware Boundary Localization In Aerial Images, Can Tho University Journal of Science, (2022)
22Truc Trinh, Khang Nguyen, A Vietnamese Benchmark for Vehicle Detection and Realtime Empirical Evaluation, Can Tho University Journal of Science, (2022)
23Nguyễn Thị Huỳnh Như, Exploring English teachers' satisfaction with the online teaching at University of Information Techonology, Tạp chí Khoa học Quản lý Giáo dục (Journal of Educational Management Science), (2022)
24Huu Luong Nguyen, Minh Son Nguyen Tri Nhut Do, Real-Time Face Detection and Human Tracking System on FPGA Cyclone-V, REV Journal on Electronics and Communications, (2022), Vol. 12, No. 3-4
25Đào Văn Hân, , Đặng Văn Em, Nguyễn Thành Phát, Nguyễn Phước Thái , Nâng cao năng lực khai thác thông tin và dữ liệu cho sinh viên: nghiên cứu thực trạng tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí giáo dục, (2023), tập 23, số đặc biệt, tr 241-246.
26Đặng Văn Em, Lý Kiều Hưng, Trần Ngọc Bích Linh, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Huỳnh Như, Thực trạng học trực tuyến của sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19, Tạp chí giáo dục, (2022), tập 22, số đặc biệt 5/2022
27ThS. Huỳnh Thị Nam Hải, 80394-Huỳnh Thị Minh Hải, Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên không gian mạng theo quy định của Liên minh Châu Âu và Cộng hòa Pháp, Tạp chí Tòa án, (2022)
28ThS. Huỳnh Thị Nam Hải, 80394- Huỳnh Thị Minh Hải, Quyền được lãng quên và vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân, Tạp chí Tòa án, (2021)
29ThS. Huỳnh Thị Nam Hải, 80394-Huỳnh Thị Minh Hải, Bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân trên không gian mạng theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay, Tạp chí Tòa án, (2021)
30Nguyễn Thị Huỳnh Như, Applying the change management model of Hellriegel D. and Slocum J. W. to improve teachers’ scientific research abilities at the Center for Foreign Languages, University of Information and Technology , Tạp chí Khoa học Quản lý Giáo dục (Journal of Educational Management Science), (2021), 31:64 (9/2021)
31Minh T. Tran, Bao V. Tran, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, An object detection method for aerial hazy images, Can Tho University Journal of Science, (2021)
32Thuan Trong Nguyen, Hai Le, Truong Nguyen, Thinh Le, Khanh Duong, Quyen Tran, Vu Bui, Hop Nguyen, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, An Empirical Evaluation of Feature Extraction of Vietnamese Fruit Classification, Vietnam Journal of Science and Technology, (2021)
33Trịnh Thị Thanh Trúc, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phân loại phương tiện giao thông trong không ảnh., Journal of Science and Technology on Information and Communications, (2021)
34Mot Thi Vo, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, Trích Chọn Đặc Trưng Và Phân Loại Ảnh X-Quang Phổi, TNU Journal of Science and Technology, (2021)
35Nguyễn Đình Huy, Cao Thanh Tình, Nguyễn Minh Tùng, Cao Thị Bé Oanh, Necessary Optimality Conditions in Nonsmooth Semi-Infinite Multiobjective Optimization under Metric Subregularity, VNU-HCM Science and Technology Development Journal, (2020), Page No.: SI52-SI57
36Dung Van Hoang, Truong Huu Nguyen, Anh Tuan Thanh Pham, Thu Bao Nguyen Le, Vinh Cao Tran, Thang Bach Phan, The efficiency of short sintering time on thermoelectric properties of delafossite CuCr0.85Mg0.15O2 ceramics, VNU-HCM Science and Technology Development Journal, (2021), 24(2):1898-1908
37Hoàng Văn Dũng, Phạm Thanh Tuấn Anh, Lê Nguyễn Bảo Thư, Nguyễn Hữu Trương, Phan Bách Thắng, Trần Cao Vinh, , Đánh giá sự tồn tại oxi xen kẽ trong vật liệu nhiệt điện CuCr1-XMgXO2 (0.00≤X≤0.30) dựa trên phép phân tích phổ quang điện tử tia X (XPS), Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ Đại học Quốc gia Tp.HCM, (2021), 5(2):1125-1134
38Dung Van Hoang, Truong Huu Nguyen, Anh Tuan Thanh Pham, Thu Bao Nguyen Le, Vinh Cao Tran, Thang Bach Phan,, The efficiency of short sintering time on thermoelectric properties of delafossite CuCr0.85Mg0.15O2 ceramics, Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ Đại học Quốc gia Tp.HCM, (2021), 24(2):1898-1908
39Truc Trinh, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, Phân Loại Phương Tiện Giao Thông Việt Nam Trong Không Ảnh, Journal of Science and Technology on Information and Communications, (2021)
40Thuan Nguyen Trong, Hai Le Truong Ngoc, Truong Nguyen Nhat, Thinh Le Viet, Khanh Duong Thanh Bao, Quyen Tran Thi My, Vu Bui Long, Hop Nguyen Van, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, An Empirical Evaluation Of Feature Extraction For Vietnamese Fruit Classification, Vietnam Journal of Science and Technology, (2021)
41Đặng Văn Em, Đào Văn Hân, Nhu cầu bồi dưỡng kiến thức về quan hệ lao động cho cán bộ công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Quản lý Nhà nước, (2021), Tạp chí Quản lý Nhà nước số 307, 8/2021, tr 92
42Đặng Văn Em, Đào Văn Hân Bùi Thị Lập, Nghiên cứu ban đầu về chuyển đổi số trong một số trường đại học ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Giáo dục, (2021), Tạp chí Giáo dục số đặc biệt tháng 3/2021, tr 128-131
43Vo Thi Mot, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, Trích chọn đặc trưng và phân loại ảnh X-Quang phổi, TNU Journal of Science and Technology, (2021)
44Nguyễn Trần Hải Minh, Nguyễn Cao Trí, Phạm Quang Minh, Đỗ Trí Nhựt, Hệ thống tự động giám sát và điều khiển trên nền công nghệ Wifi, Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Bản B), (2020), 62, 11,
45Thực trạng và giải pháp đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí khoa học - Đại học Đồng Nai, (2021), Số 20 - 2021, tr.9 - 18
46NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ, Measures to improve the quality of scientific research at universities in the context of the fourth revolution, Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, (2020), 1,21,126
47Nguyễn Ngọc Ái Vân, Đinh Văn Hoàng, Biến dạng của phạm trù monoid và tựa đa phức Yetter, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh., (2020), Vol. 17, No. 6, Page 1125-1136
48Quoc-Dung Nguyen, Nguyet-Minh Phan, Ivan Zelinka, Forecasting Time Series with Long Short-Term Memory Networks, Can Tho University Journal of Science, (2020), 12, 2, 53-59
49Ngoc Xuan Dat Mai, Bach Thang Phan, Tan Le-Hoang Doan, Le Nguyen Bao Thu, Evaluation of removal efficiency of Fe(III) and Al(III) ions in acid sulfate water using agarose-based magnesium oxide composite, Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, (2020), Accepted
50Đặng Lệ Thúy, Lê Trung Hiếu Lê Huỳnh Mỹ Vân Nguyễn Thị Thanh Trúc, Điều kiện bị chặn của nghiệm đối với hệ phương trình vi tích phân Volterra phi tuyến, Tạp chí Khoa học và Công Nẵng Nghệ Đại học Đà Nẵng, (2019), Vol. 17, No. 9, Page 51-55
51Lâm Quốc Anh, Phạm Văn Huy, Trần Trịnh Minh Sơn, Cao Thanh Tình, Tính nữa liên tục của ánh xạ nghiệm xấp xỉ bài toán bao hàm tựa biến phân, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, (2010), 13, 36-43
52Nguyễn Tấn Cầm, Phạm Văn Hậu, Đánh giá mối liên hệ giữa thông tin mô tả và quyền hạn của ứng dụng Android, Tạp chí Thông tin và Truyền thông - Một số vấn đề chọn lọc về An toàn thông tin 2018, (2018)
53Nguyễn Thanh Hoà, Phạm Văn Hậu, Online Tracking: Chúng ta có thực sự an toàn trên môi trường Internet?, Tạp chí Thông tin và Truyền thông - Một số vấn đề chọn lọc về An toàn thông tin 2017, (2017)
54Nguyễn Tấn Cầm, Phạm Văn Hậu Nguyễn Anh Tuấn, Phát hiện nguy cơ gây thất thoát thông tin trên thiết bị Android bằng kỹ thuật phân tích động, Tạp chí Thông tin và Truyền thông - Một số vấn đề chọn lọc về An toàn thông tin 2017, (2017)
55Nguyễn Tấn Cầm, Phạm Văn Hậu Nguyễn Anh Tuấn, Phát hiện nguy cơ rò rỉ thông tin nhạy cảm trong các ứng dụng cài sẵn của ROM tùy biến bằng cách kiểm tra nội dung hàm khác biệt, Tạp chí Thông tin và Truyền thông - Một số vấn đề chọn lọc về An toàn thông tin 2016, (2016)
56HÀ MẠNH LINH, NGUYỄN ĐÌNH HUY NGUYỄN THỊ THANH TRÚC, Optiamlity Conditons For Set- Valued Optimization Problems Via Scalarization Function, Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kỹ thuật Công Nghệ ĐH Quốc Gia HCM, (2020)
57Đặng Văn Em, Đào Văn Hân, Một số giải pháp thu hút nguồn nhân lực giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học, Tạp chí Giáo dục, (2020), Tạp chí Giáo dục số đặc biệt kỳ 2/2020, tr 27-32
58Đặng Lệ Thúy, Cao Thanh Tình, Lê Trung Hiếu, Lê Huỳnh Mỹ Vân, Điều kiện đủ cho tính chất epsilon-co của một lớp hệ phương trình sai phân phi tuyến với biến liên tục, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ Khoa học Tự nhiên, (2020), 3(3):213-224
59Nguyễn Đình Thuân, Ứng dụng các thuật toán học máy để đánh giá bộ cơ sở dữ liệu trong phân loại rối loạn phổ tự kỷ, Tạp chí khoa học Đại học Đà Lạt , (2020), 10, 3, 39-51
60Anh Tuan Thanh Pham, Ly Thi Trinh, Ngoc Kim Pham,Truong Huu Nguyen, Dung Van Hoang, Hoa Thi Lai, Hanh Kieu Thi Ta,Thu Bao Nguyen Le, Ngoc Van Le, Vinh Cao Tran, Thang Bach Phan, EFFECT OF 0.5 AT.% INDIUM ADDITION ON THERMOELECTRIC PROPERTIES OF GALLIUM DOPED-ZINC OXIDE BULK, Vietnam Journal of Science and Technolog, (2020), 58,2,175-180
6180394-ThS. Huỳnh Thị Minh Hải - Trung tâm Ngoại ngữ - Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHQG TP.HCM), Nguyễn Thanh Duy (Đại học Việt Đức), Xu hướng đào tạo CMCN 4.0: Gắn kết với doanh nghiệp, Tạp chí điện tử Văn Hiến Việt Nam, (2020)
62TẬP BIẾN PHÂN CẤP CAO CỦA ÁNH XẠ NHIỄU THEO NGHĨA BENSON TRONG TỐI ƯU ĐA TRỊ, Science and Technology Development Journal - Natural Sciences, (2019)
63Đặng Văn Thìn, Dang Van Thin, Vu Duc Nguyen, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, A transformation method for aspect-based sentiment analysis, Journal of Computer Science and Cybernetics, (2018), Vol 34, No 4 (2018)
64Nguyễn Tấn Toàn - 80320, Vũ Thanh Nguyên Trịnh Quốc Sơn Lê Đình Tuấn, PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VIRUS MÁY TÍNH DỰA TRÊN HỆ MIỄN DỊCH NHÂN TẠO KẾT HỢP THÔNG TIN TỪ CẤU TRÚC PE CỦA TẬP TIN TRÊN HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS, TẠP CHÍ KHOA HỌC - KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ -TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH, (2018), Vol. 15, No. 12 (2018): 82-93
65Trần Quang Nguyên, Huỳnh Trần Mỹ Hòa, Trần Quang Trung, The influence of thickness on ammonia gas sensitivity of reduced graphene oxide films, Science and Technology Development Journal, (2019), Vol 22, No 3, 289- 292
66Nguyễn Hồng Ngọc, Lê Nguyễn Bảo Thư, Phan Bách Thắng , Ảnh hưởng của nhiệt độ ủ lên tính chất nhiệt điện của màng mỏng ZnO pha tạp Ga, TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ: CHUYÊN SAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN, (2019), VOL 2, ISSUE 4, 154-159
67ThS. Huỳnh Thị Nam Hải, Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG Tp.HCM), 80394-ThS. Huỳnh Thị Minh Hải, Tiền ảo và tình trạng pháp lý của tiền ảo tại Việt Nam hiện nay, Tòa án Nhân dân, (2019), 66,11, 26
68Nguyễn Duy Khánh, Lê Đình Duy Dương Anh Đức, Traffic Sign Detection using Local Features, VIETNAM JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, (2011), Vol: 49, No: 5, Pages: 57-67
69Nguyễn Tấn Toàn, Vũ Thanh Nguyên Trịnh Quốc Sơn Lê Đình Tuấn, Computer virus detection method based on artficial immune system with information from PE structure from files on Windows, Tạp chí khoa học trường đại học sư phạm thành phố hồ chí minh, (2018)
70SDNsUIT - Giải pháp phân tích và phát hiện sớm tấn công DDoS cho mạng SDN, Tạp chí Thông tin và Truyền thông, (2018)
71Phan The Duy, Do Thi Thu Hien, Van-Hau Pham, A survey on Blockchain-based applications for reforming data protection, privacy and security, Tạp chí Thông tin và truyền thông, (2018)
72Online tracking: Chúng ta có thực sự riêng tư trên môi trường Internet?, Tạp chí Thông tin và Truyền thông, (2017), 551,741,29
73A FRAMEWORK FOR GENERATING GRAPHIC USER INTERFACE SOURCE CODE FROM UML CLASS DIAGRAM, TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH, (2017), vol.14, No. 12, p:66-79
74801, TỐI ƯU HỆ THỐNG TÌM KIẾM WEB BẰNG VIỆC KHAI THÁC DỮ LIỆU MẠNG XÃ HỘI, TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH, (2017), vol:14, No.6, p:138-145
75Võ Duy Nguyên, Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Đánh giá một số phương pháp biểu diễn đặc trưng cho bài toán tái nhận dạng nhân vật, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Tp HCM, (2018), Việt Nam, p97-106
76A New Model for Stock Price Movements Prediction Using Deep Neural Network, Proceedings of the Eighth International Symposium on Information and Communication Technology, (2017), 57-62
77Duc M. Duong, Duc A. Duong, Digital image watermarking in Contourlet transform domain, Journal of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, (2008), Vol. 46, No. 5A, pp. 135-145
78Duc M. Duong, Duc A. Duong, A data hiding method based on QIM and Contourlet transform, Journal of Science and Technology Development, VNU-HCM, (2009), Vol.12, pp. 57-65
79Duc M. Duong, Duc A. Duong , A geometrical robust image data hiding scheme based on Contourlet transform, Journal of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, (2010), Vol. 48, No. 4, pp. 91-98
80Đàm Quang Hồng Hải, Lê Kim Hùng Đồng Tiến Dũng, Ứng dụng công nghệ họp trực tuyến cho việc quản lý và đào tạo nguồn nhân lực , Tạp chí Phát triển KH & CN, ĐHQG TPHCM, (2017), T. 20, Q2, pp. 70-77
81Huynh Tran My Hoa, Tran Quang Nguyen Tran Quang Trung, SYNTHESIS OF BLACK PHOSPHORUS - PRECURSOR OF PHOSPHORENE MATERIAL, Advances in Optics Photonics Spectroscopy & Applications IX, (2016)
82Trần Trung, Nguyễn Tuấn Đăng, A rule-based method for transforming Vietnamese paragraphs into DRS (Discourse Representation Structure), Chuyên san Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật quân sự [Journal of Science and , (2016), No. 9, pp. 61-82
83Vũ Thsnh Nguyên, A Framework for 1generating graphics user interface source code from UML Class Diagram, Tạp chí khoa học trường ĐHSP TpHCM, (2016)
84Hà Mạnh Linh, Generalized L-T-KKM type theorems in FLS-spaces and applications to minimax inequalities, Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐH Quốc Gia HCM, (2017)
8580214-Lê Hoàng Tuấn, PGS. TS. Tô Anh Dũng, Short-term Flood Forecasting with an Amended Semi-parametric Regression Ensemble Model, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG.HCM, (2017)
86Nguyễn Đình Hiển, Đỗ Văn Nhơn Phạm Thi Vương, Xây dựng Hệ hỗ trợ giải toán Đại số tuyến tính trên cơ sở tri thức gồm các miền tri thức phối hợp, Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ, (2017), Số chuyên đề, 10-18
87Vu Thanh Nguyen , Nguyen Thanh Luan, Tối ưu hệ thống tìm kiếm web bằng việc khai thác dữ liệu mạng xã hội, Tạp chí khoa học chuyên đề khoa học tự nhiên và công nghệ trường Đại học Sư Phạm TpHCM, (2017), Tập 14, số 6, p.138-145
88Dương Tôn Đảm, Võ Văn Tài, Phạm Minh Trực, Đặng Kiên Cường., Dự báo đỉnh mặn tại các trạm đo chính của tỉnh Cà Mau bằng mô hình chuỗi thời gian mờ., Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, (2016), 47,(2016),68-78
89Low power and area of 6-bit flash ADC based on DBNS for SOC Architecture of DSP applications, Journal of Science and Technology, (2014), Vol.52, No.4, pp.131-139
90Huỳnh Ngọc Tín, Hoàng Văn Kiếm, Khai thác xu hướng sở thích và quan hệ lòng tin để phát triển phương pháp khuyến nghị bài báo khoa học, Công Nghệ Thông Tin và Truyền thông, (2015), V-1, No. 13 (33), Page 67-78
91Trần Trung, 80021-Nguyễn Tuấn Đăng, Xác định thứ tự thời gian giữa hai câu tiếng Việt chỉ quá trình để tóm lược, Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thôn, (2016), tập V-1, số 15 (35), tr. 38-54
92Finding the most user of a Specific Topic on the Social Networks, Advances in Computer Science: an International Journal, , (2016), Vol 4, Issue 2, pp 31-40
93Tien-Dung Mai, Using Sum Match Kernel With Balanced Label Tree For Large-Scale Image Classification, Journal of Computer Science and Cybernetics, (2016), Vol 2. No 32, Pages 133-152
94Nguyễn Quang Phúc, Đỗ Văn Tiến, Lê Đình Duy, Ngô Đức Thành, Nguyễn Hoàng Tú Anh, PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP ĐA ĐẶC TRƯNG GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN GOM CỤM KẾT QUẢ TÌM KIẾM VIDEO, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Chuyên san CNTT&TT, (2016), 8, 63-83
9580184-Nguyễn Đình Thuân, Method of forecasting time series based on hedge algebras based fuzzy time series, Journal of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, (2016), 54, 5, 571-583.
96Nguyễn Phi Khứ, Nguyễn Tất Đắc, On Solution for the Problem of Spreading of Acid water in Canals, Vietnam Journal of Mechanics, (2000), Vol. 22, No1, pp.11-17
97Nguyễn Phi Khứ, Physico-Mathematical Model for Solute Transport in Groundwater, Vietnam Journal of Mechanics, (1999), Vol. 22, No1, pp.11-17
98Sam Nguyen-Xuan , Dongwan Kim, and Sunshin An, Topology-aware Packet Size and Forward Rate for Energy Efficiency and Reliability in Dynamic Wireless Body Area Networks, Journal of Internet Computing and Services, (2016), 15, 2, 9-18
99Mai Trong Khang, Vu Thanh Nguyen Tuan Dinh Le, A Combination of Artificial Neural Network and Artificial Immune System for Virus Detection, REV Journal on Electronics and Communications,, (2016), Vol. 5, No. 3–4, July–December, 2015; p.52-p.57
100An Approach to Decrease Execution Time and Difference for Hiding High Utility Sequential Patterns, The 5th International Symposium on Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making , (2016)
101INTEGRATION OF ASYNCHRONOUS COMPONENTS INTO SYNTHESIS TOOLS, Nicholas J. Pouliot, Le Hoai Nghia* and Tri Caohuu, IT@EDU 8-2010. , IT@EDU 8-2010, (2010)
102Hai Quang Hong Dam, Blind Multi-Channel Speech Separation Using Spatial Estimation In Two-Speaker Environments, Journal of Science and Technology, (2010), Vol. 48, N0.4, pp. 109-119
103UNG NGỌC QUANG, DƯƠNG TÔN ĐẢM, Độ tin cậy của hệ thống phát thanh tin học hóa., Tạp chí Phát triển Khoa học và công nghệ. SCIENCE&TECHNOLOGY DEVELOPMENT JOURNAL., (2005), Vol 8, No 9-2005, 5-13.
104UNG NGỌC QUANG., DƯƠNG TÔN ĐẢM., Kiểm tra ngẫu nhiên hàng hóa xuất nhập khẩu., Tạp chí Phát triển Khoa học và công nghệ. SCIENCE&TECHNOLOGY DEVELOPMENT JOURNAL., (2004), Vol 7, No 11-2004, 13-18.
105UNG NGỌC QUANG, DƯƠNG TÔN ĐẢM, Kiểm tra ngẫu nhiên hàng hóa xuất nhập khẩu, trường hợp mẫu nhỏ., Tạp chí Phát triển Khoa học và công nghệ. SCIENCE&TECHNOLOGY DEVELOPMENT JOURNAL., (2005), Vol 8, No 07-2005, 18-23.
106DƯƠNG TÔN ĐẢM, Tính toán ngẫu nhiên với quá trình ngẫu nhiên dạng Hermite, Tạp chí Phát triển Khoa học và công nghệ. SCIENCE&TECHNOLOGY DEVELOPMENT JOURNAL., (2008), Vol 11, No 06-2008, 49-54.
107DƯƠNG TÔN ĐẢM, Một số công thức vi phân hàm ngẫu nhiên, Tạp chí Phát triển khoa học &công nghệ.SCIENCE&TECHNOLOGY DEVOLOPMENT JOURNAL., (2009), Vol 12, No 07-2009, 29-34.
108DƯƠNG TÔN ĐẢM., NGUYỄN NGỌC PHỤNG, Vi phân ngẫu nhiên đối với lớp quá trình Itô-Levy.(Stochastic differential of Itô-Levy processes), Tạp chí Phát triển khoa học &công nghệ.SCIENCE&TECHNOLOGY DEVOLOPMENT JOURNAL., (2016), 19,T3-2016,80-83
109Tran Manh Ha, Thai Thanh Long Pham Van Hau Nguyen Duc Cuong, Performance study of virtual nodes for resource allocation. , Vietnamese Academy of Science and Technology, (2011)
110Van-Hau PHAM, Huynh Tu Dang Manh Ha Tran Duc Cuong Nguyen, A cloud-based HPC cluster model for academic institution, Vietnamese Academy of Science and Technology, (2011)
111PGS.TS.Vũ Thanh Nguyên, ThS. Lê Duy Đồng KS. Lê Kim Nga, Ứng dụng dự báo biểu điểm cho đề thi trắc nghiệm khách quan bằng hệ luật mờ, Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp, (2015), Số 11/12-2104, p.105-p.112
112Đỗ Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Tuấn Đăng, Phrasal semantic distance for Vietnamese textual document retrieval, Tạp chí Tin học và Điều khiển học [Journal of Computer Science and Cybernetics], (2015), Vol 31, No. 3, pp. 185-202
113Nguyễn Văn Hưng, Lê Huỳnh Mỹ Vân, On the semicontinuity of solution sets for parametric vector quasivariational inequality problems, Tạp chí Khoa học (Chuyên san Khoa học Tự nhiên) Đại học Huế, (2014), Vol. 96, No. 08, 2014, pp. 71-86
114Nguyễn Văn Hưng, Lê Huỳnh Mỹ Vân, The Systems for Generalized of Vector Quasiequilibrium Problems and Its Applications, Tạp chí Khoa học Toán-Lý, ĐH Quốc gia Hà Nội, (2014), Vol. 30, No. 2(2014), pp. 33-46
115Nguyễn Văn Hưng, Lê Huỳnh Mỹ Vân, Phan Thanh Kiều, Sự tồn tại nghiệm cho hệ bài toán tựa cân bằng véctơ, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường ĐH Đà Nẵng , (2014), Vol. 1, No. 6(79).2014, pp. 100-103
116Vũ Thanh Nguyên, Lê Duy Đồng Lê Kim Nga, Ứng dụng dự báo biểu điểm cho đề thi trắc nghiệm khách quan bằng hệ luật mờ., Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp, (2014), Vol. 11, p.105 - p.112
117Vũ Thanh Nguyên, Nguyễn Đại Hữu Trần Đắc Tốt, Sử dụng lý thuyết tập thô cho việc tạo cấu trúc cây HAH trong phân lớp đa lớp, Tạp chí khoa học chuyên đề khoa học tự nhiên và công nghệ trường Đại học Sư Phạm TpHCM, (2015), Vol. 5, No. 70, p.97-p.106
11880214-Lê Hoàng Tuấn, PGS. TS. Tô Anh Dũng, A Modified Semi-parametric Regression Model for Flood Forecasting, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, (2015), Vol 18, No.K4-2015, pp. 95-105
11980184-Nguyễn Đình Thuân, Khai thác các luật kết hợp có chu kỳ trong cơ sở dữ liệu có tính thời gian, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, ĐHQG TP.HCM, (2004), 7, 8, 12-19
12080184-Nguyễn Đình Thuân, Một số vấn đề về truy vấn và cập nhật trong Cơ sở dữ liệu có tính thời gian, Tap chí Tin học và Điều khiển học, (2004), 20, 2, 162-170
12180184-Nguyễn Đình Thuân, Thuật toán khai thác dữ liệu tăng trưởng trong cơ sở dữ liệu có tính thời gian, Tap chí Tin học và Điều khiển học, (2004), 20, 1, 80-90
12280184-Nguyễn Đình Thuân, Khai thác các luật liên hệ với trọng số trong Cơ sở dữ liệu, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐH Nha Trang, (2003), 3, 3, 14-20
12380184-Nguyễn Đình Thuân, Thuật toán cập nhật lan truyền trong Cơ sở dữ liệu có nhiều bản sao, Tap chí Tin học và Điều khiển học, (2001), 17, 1, 40-45
124Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Hue Nuong Tran , Automated Systems for Educational Timetabling Problems, Journal of Technical Education Science, (2011), Vietnam, pp 1-10
125Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Đặng Thị Thanh Nguyên Triệu Tráng Khôn Trần Thị Huệ Nương, Khảo sát các thuật giải Tabu search cho bài toán xếp thời khoá biểu Đại Học, Tạp chí Đại Học Sài Gòn, (2010), Việt Nam, p 44-53
126Nguyễn Đình Hiển, Đỗ Văn Nhơn, Mô hình tri thức toán tử và Ứng dụng xây dựng Hệ hỗ trợ giải bài toán thông minh, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, (2014), Tập 52, số 4D, trang 60-76
127Quan Le-Trung, Performance Evaluation of Proposed WPMM-ERICA+ Algorithm for Bandwidth Allocation of ABR Service under Different Load Conditions, Tạp chí Bưu Chính Viễn Thông, Chuyên san về CNTT & ĐTVT, (2004), No.11, pp.59-67
128Quan Le-Trung, Gabriele Kotsis, Determining Link Cost of MANETs Cluster Routing Protocols Based on Power/Node-Density/Mobility Metrics, Tạp chí Bưu Chính Viễn Thông, Chuyên san về CNTT & ĐTVT, (2007), No. 1, pp.45-51
129Quan Le-Trung, Algorithms for Optimized Code Distribution in Wireless Sensor Networks, Journal of Science and Technology, (2011), Vol. 49, No. 4A, pp.369-375
130Quan Le-Trung, Minh-Son Nguyen, Azman Osman LIM, Towards An Analysis on The Operation and Open-Source Code of Atheros ath5k Device Driver, Journal of Science and Technology, Technical Universities, (2013), No. 96, pp.55-60
131Quan Le-Trung, Van-Hau Pham, Development of a Quagga/Zebra-based Wireless Ad-Hoc Router, Journal of Science and Technology, (2014), Vol. 52, No. 4A, pp.73-82
132Quan Le-Trung, Minh-Son Nguyen, A Cost-Effective Smart Building Solution, Journal of Science and Technology, (2014), Vol. 52, No. 4A, pp.305-314
133Vũ Thanh Nguyên, Proposing an application to predict point spectrum for objective test by standard addictive model., Tạp chí khoa học và công nghệ, Viện khoa học và công nghệ Việt Nam, (2012)
134Vũ Thanh Nguyên, Nguyễn Phương Anh Mai Trọng Khang Nguyễn Hoàng Ngân, A Combination of immune algorithm and evolutionary artificial neural network for virus detection, Tạp chí khoa học và công nghệ, Viện khoa học và công nghệ Việt Nam, (2012)
135Vũ Thanh Nguyên, Fuzzy support vector machines in collecting information on internet with a new membership function, Tạp chí khoa học và công nghệ, Viện khoa học và công nghệ Việt Nam, (2012)
136Vũ Thanh Nguyên, Trang Nhật Quang, Ứng dụng thuật toán phân lớp rút trích thông tin văn bản FSVM trên internet, Tạp chí phát triển KHCN số 5, tập 12 chuyên ngành kỹ thuật & công nghệ ĐHQG TpHCM, (2009), No 5, Page 25-34
137Vũ Thanh Nguyên, Trang Quang, Sử dụng thuật toán phân lớp FSVM rút trích thông tin văn bản trên Internet. , Tạp chí khoa học giáo dục kỹ thuật, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TpHCM, (2008), No 7, Page 64-75
138Vũ Thanh Nguyên, Hệ thống khảo thí trực tuyến trên mạng., Tạp chí khoa học giáo dục kỹ thuật, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TpHCM, (2006), No 2(4)
139Vũ Thanh Nguyên, Tổng quan về hệ thống HCMGIS và Topo hoá dữ liệu cho một lớp bài toán, , Tạp chí khoa học giáo dục kỹ thuật, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TpHCM, (2007), No 1(3), page 46-55
140Vũ Thanh Nguyên, Xây dựng một hệ thống khảo thí trực tuyến trên mạng bằng phương pháp trắc nghiệm khách quan, Tạp chí Khoa Học Tự Nhiên, Đại học Sư phạm TpHCM, (2006), Page 135-147
141Vũ Thanh Nguyên, Ứng dụng Topology vào hệ thống SAGOGIS, Tạp chí Khoa Học Tự Nhiên, Đại học Sư phạm TpHCM, (2006), Page 121-134
142Huỳnh Trần Mỹ Hòa, 80123-Trần Quang Nguyên, The effect of reducing agent amonia adsorption on reduced graphene oxide (rGO), Tạp chí khoa học công nghệ, (2013)
143Trần Hồng Nhân, 80123-Trần Quang Nguyên, Xác định nồng độ của polymer phát quang bằng hệ đo Laser - μTAS, Advances in Optics Photonics Spectroscopy & Applications VIII, (2014)
144Phạm Quốc Cường, Phan Đình Duy Vũ Đức Lung, Giải thuật định vị vị trí trong không gian 3-D cho thẻ RFTD dựa vào cường độ tín hiệu (RSS), Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, (2014), 33, 83-91
145Trần Thị Như Nguyệt, Vũ Đức Lung, Trần Văn Hoài, Ứng dụng đồ thị tầm nhìn vào bài toán tìm đường cho robot, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, (2014), Số 32, trang 42-56
146Nguyễn Đình Hiển, Phạm Thi Vương, Relational Network of Geometric Objects and Apply to Draw the Figure of Problem automatically, Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ, (2013), Special Issue, trang198-204
147Dương Ngọc Hảo, Dương Tôn Đảm, Nguyễn Chí Thọ, Behaviors of Van der Pol oscillator subjected to harmonic and random excitations at exact resonance, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Học viện KTQS, (2014), Số 163(8-2014), pp. 142-150
148Dương Tôn Đảm, Dương Ngọc Hảo, Lớp các quá trình ngẫu nhiên Itô-Hermite, Tạp chí phát triển khoa học công nghệ, đại học Quốc gia Tp HCM, (2010), Vol 13, T3/2010.
149Dương Ngọc Hảo, V.L. Zakovorotny Nguyễn Đông Anh, Response’s probabilistic characteristics of a Duffing oscillator under harmonic and random excitations, VNU Journal of Mathematics – Physics, (2014), Vol. 30, No. 1 (2014) 37-47
150Nguyễn Đông Anh, Dương Ngọc Hảo, V.L. Zakovorotny, Van der Pol -Duffing oscillator under combined harmonic and random excitations, Vietnam Journal of Mechanics, VAST, , (2014), Vol. 36, No. 3 (2014), pp. 161–172
151G. T. Luu, , P. Ravier, O. Butteli , P. Ravier, O. Butteli , The generalized correlation methods for estimation of time delay with application to electromyography, Vietnamese Journal of Science and Technology , (2011), 50 (5A) 59-64
152Nguyen Gia Tuan Anh, Cải tiến mô hình UDM trong ứng dụng quản lí khu dân cư mới, Tạp chí khoa học Huế-chuyên san khoa học tự nhiên, (2011), số 65, trang 5-18
153Nguyen Gia Tuan Anh, Phan thanh Vu, Tran Van Be, Nguyen Thanh Trung, Xây dựng, so sánh hai mô hình dữ liệu của ứng dụng quản lí lịch sử biến động các thửa đất, Tạp chí Đại học Sư phạm, (2013)
154Do Phuc, Hoang Kiem, using the data mining techniques in education and training, Advances in Computer Science: An international Journal, (1999), Vol 2, No 4+5, pp28-38
155Do Phuc, Le Anh Tai, Phát triển thuật toán tạo cây sinh loài, Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ ĐHQG-HCM, (2000), Vol 3, No 9&10,pp 1-8
156Do Phuc, Hoang Kiem, Developing the algorithm for discovering the similar motifs in DNA sequences, Journal of Scientific research and development, (2000), Vol 3, No 7&8, pp 5-11
157Do Phuc, Hoang Kiem, Discovering the classification rules from database based on the genetic algorithm, In Journal of Science and Technology development, (2001), Vol 4, VNU-HCM, Vietnam, pp 34-41
158Do Phuc, Hoang Kiem, Developing a motif based clustering system for supporting the similarity query in a database of DNA sequences, In the journal of Science and Technology development, VNU-HCM, Vietnam, (2001), pp 83-89
159Do Phuc, Hoang Kiem, Classifying the biological sequences using the ordered set of frequent motifs, In Journal of Science and Technology development, (2002), Vol 5, T12,2002, VNU-HCM, Vietnam ,pp 12-21
160Tung T Nguyen, Phuc Do, Thuoc L Tran , Predicting protein secondary structure based on SCOP folds using HMM and DT, Journal of Bio Technology, VAST, (2003), pp 407-417
161Do Phuc, Hoang Kiem, Extracting the main contents of Vietnamese documents, Journal of Post – telecommunication, research and development on Information technology, (2004), pp 59-65
162Hồ Anh Thư, Đỗ Phúc, Tóm tắt văn bản tiếng Việt, Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ ĐHQG-HCM, (2005), pp 13-22
163Do Phuc, Hoang Kiem, Using M-tree for similarity search in biological sequence databases, Journal of bio-technology, VAST, (2006), Vol 2, pp151-158
164Do Phuc, Nghiên cứu dùng tập phổ biến và luật kết hợp trong phân loại văn bản tiếng Việt có ngữ nghĩa, Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ ĐHQG-HCM, (2006), Số 9, pp 23-32
165Phạm Quốc Đàm, Lê Thị Thanh Mai, Đỗ Phúc, Phân loại Enzymes bằng kỹ thuật đồ thị, Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ ĐHQG-HCM, (2011), Số 10
166Đỗ Phúc, Mai Xuân Hùng, Nguyễn Thị Kim Phụng, Gom cụm đồ thị và ứng dụng vào việc rút trích nội dung chính của khối thông điệp trên diễn đàn thảo luận, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia HCM, (2008), Vol 11, No 5, Trang 21-32
167Phan Hồ Viết Trường, Hồ Trung Thành, Đỗ Phúc, Phân Tích Tầm Ảnh Hưởng Đối Tượng Theo Chủ Đề Trong Mạng Xã Hội, Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Quốc gia HCM, (2013), Tập 16, số K4, 2013
168Chu Thi Mai, Do Phuc, Using neural network for link prediction, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, (2014), Số 52, 1B, 2014
169Hồ Trung Thành, Đỗ Phúc, Ontology tiếng Việt trong lĩnh vực giáo dục đại học, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, (2014), Số 52, 1B, 2014
170Khanh Nguyen Duy, Duy Le Dinh, Duc Duong Anh., Duc Duong Anh, Traffic Sign Detection using Local Features., Journal of Science and technology., (2011), vol. 49(5), pp. 57-68.
171Vũ Thanh Nguyên, Trương Nhật Quang, Ứng dụng thuật toán phân lớp rút trích thông tin văn bản FSVM trên internet., Tạp chí phát triển KHCN chuyên ngành kỹ thuật & công nghệ ĐHQG TpHCM, (2009), Số 5, tập 12, 05/2009
172Vũ Thanh Nguyên, Sử dụng thuật toán FSVM và SVM rút trích thông tin văn bản., Tạp chí khoa học giáo dục kỹ thuật, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TpHCM., (2008), Số 7, 1/2008
173Vũ Thanh Nguyên, Lư Nhật Vinh, Lư Nhật Vinh, Ứng dụng các thuật toán mờ trong phân tích dự báo., Tạp chí nghiên cứu khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự., (2007), Số 09/2007
174Vũ Thanh Nguyên, Hoàng Văn Phú Bình, Hoàng Văn Phú Bình, Phương pháp phân rã và khai thác dữ liệu song song vào nghiên cứu và đào tạo., Tạp chí khoa học và Giáo dục, Đại học Sư phạm Huế., (2007), Số 02/2007
175Vũ Thanh Nguyên, Nghiên cứ mô hình hệ luật mờ và hệ lai cho công tác phân tích dự báo., Tạp chí Khoa Học Tự Nhiên, Đại học Sư phạm TpHCM, (2007), Số 10 (44), 3/2007
176Vũ Thanh Nguyên, Vũ Nguyễn Hương Giang, Nguyễn Hương Giang, Hệ mờ, mạng neural và ứng dụng hỗ trợ ra quyết định Marketing áp dụng trong đào tạo và kinh doanh., Tạp chí khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, (2006), Số 6, 2006
177Vũ Thanh Nguyên, Nguyễn Minh Nam, Nguyễn Phấn Ninh, Nguyễn Minh Nam, Nguyễn Phấn Ninh, Xây dựng bộ công cụ biên tập dữ liệu Topology hỗ trợ cho hệ thống HCMGIS., Tạp chí phát triển KHCN, ĐHQG TpHCM, (2006), Số 9, 11/2006
178Vũ Thanh Nguyên, Vũ Nguyễn Hương Giang, Nguyễn Hương Giang, Ứng dụng hệ mờ kết hợp mạng Neural hỗ trợ ra quyết định Marketing., Tạo chí giáo dục kỹ thuật, Đại học sư phạm kỹ thuật TpHCM., (2006), Số 2(2). 09/2006
179Vũ Thanh Nguyên, Học bằng các mô hình mạng Neural., Tạo chí giáo dục kỹ thuật, Đại học sư phạm kỹ thuật TpHCM., (2006), Số 1(1). 06/2006
180Vũ Thanh Nguyên, Lư Nhật Vinh, Lư Nhật Vinh, Ứng dụng các thuật toán máy học hiện đại trong phân tích dự báo., Tạp chí phát triển KHCN, ĐHQG TpHCM, (2004), Số 7, 10/2004
181Tin Huynh, Kiem Hoang, Kiem Hoang, New Methods for Calculating Trend-Based Vertex Similarity for Collaboration Recommendation, Journal of Computer Science and Cybernetics, (2013), Vol. 29, No.4, pp 338-350
182Cáp Phạm Đình Thăng Ngô Đức Thành Lê Đình Duy Dương Chí Nhân Dương Anh Đức, Eye Localization in Video by Combining Eye Detector and Eye Tracker, JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND CYBERNETICS, (2013), Vol 29, No 2, pp 175-183
183Trần Trung Kiên, Bành Trí Thành, Nguyễn Hoàng Tú Anh, Dự đoán giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng phương pháp lai GA-SVR, Chuyên san Các công trình nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai CNTT&TT, Tạp chí CNTT&TT, (2012), Tập V-1, Số 7(27), pp.12-22.
184Nguyễn Hoàng Tú Anh, Hoàng Kiếm, Áp dụng kỹ thuật khai thác đồ thị vào bài toán phân loại văn bản, Tạp chí Tin học và Điều khiển học, (2009), T.25, S.1(2009), pp.43-52.
185Nguyễn Hoàng Tú Anh, Nguyễn Trần Kim Chi, Nguyễn Hồng Phi, Mô hình biểu diễn văn bản thành đồ thị, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM, (2009), Tập 12, số 07/2009, pp.5-14
186Nguyễn Hoàng Tú Anh, Hoàng Kiếm, Tóm tắt văn bản tiếng Việt dựa trên mô hình đồ thị, Đặc san Các công trình nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai CNTT&TT, Tạp chí CNTT&TT, (2008), kỳ 3, số 20, pp 91-100
187Nguyen Minh Son, Bui Trung Hieu, Jongsoo Kim, Trung Hieu, Jongsoo Kim, Low Hardware Complexity Of FIR Digital Filter Based On Double-Base Number System, Journal of Sci. and Tech., (2011), Vol.49, No. 4, pp. 217-224
188Tạ Nguyễn, Vũ Đức Lung, Xây dựng hệ thống rút trích các nội dung chính của văn bản khoa học tiếng việt dựa trên cấu trúc, Tạp chí KH&CN, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, (2013), T.52, S.3 (2014), trang 269-281
189Huu Nhan Nguyen, Jongsoo Kim, Minh Son Nguyen, Jongsoo Kim, Design of New Encoder for SoC Architecture of DSP Applications Based-on Double-base Number System, Journal of Science and Technology, (2013), Vol 51, No. 4B, pp 264-272

Domestic Conferences

1Võ Duy Nguyên, Lê Hữu Độ Ngô Hương Giang Nguyễn Thành Hiệp Trần Thị Hồng Yến, PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG TRONG KHÔNG ẢNH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DINO, [REV-ECIT] Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin, (2023)
2Đỗ Trí Nhựt, Tạ Trí Đức, Thiết kế mô hình Robot tránh vật cản với Lidar, Mô Hình và Mô Phỏng theo hướng dữ liệu các quá trình gia công chế tạo, (2024)
3Đỗ Trí Nhựt, Nguyễn Ngọc Đại, Kiều Hải Nam, Hoàng Đức Tiến, Trần Quang Lâm, Thiết kế mô hình Robot ứng dụng định vị và vẽ bản đồ, Mô Hình và Mô Phỏng theo hướng dữ liệu các quá trình gia công chế tạo, (2024)
4Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Nguyễn Xuân Quang Tạ Việt Phương, Phát Hiện Đối Tượng Nhỏ Trong Không Ảnh Sử Dụng Phương Pháp Oriented Reppoints, KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ XVI Nghiên cứu cơ bản và Ứng dụng công nghệ thông tin , (2023)
5Quang-Huy Che, Minh-Quan Pham,Duc-Khai Lam, TwinLiteNet: An Efficient and Lightweight Model for Driveable Area and Lane Segmentation in Self-Driving Cars, International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, (2023)
6Trần Đại Dương, Yung-Cheol Byun Jae Young Hur, Flexible Physical Memory Allocator for TLB Coalescing in System on Chip, Korean Conference on Semiconductors, (2023)
7Trần Đại Dương, Jae Young Hur, TLB Coalescing using Page Table Compression, Summer Annual Conference of IEIE, (2023)
8Viet Hang Duong, Duc Manh Nguyen Dang, Lite FPN_SSD: A Reconfiguration SSD with Adapting Feature Pyramid Network Scheme for Small Object Detection, The International Symposium on Information and Communication Technology, (2023)
9Phạm Thanh Hùng, Binh-Phuong Nguyen,Minh-Khoa Nguyen, Xuan-Minh Le, Trịnh Lê Huy, Fabien Ferrero, The Impacts of Terrestrial Antenna Orientation on Satellite Communication Using the TinyGS Platform, 2023 IEEE Conference on Antenna Measurements and Applications (CAMA), (2023)
10Information Retrieval from Legal Documents with Ontology and Graph Embeddings Approach, IEA/AIE, (2023)
11A Practical Approach to leverage Knowledge Graphs for Legal Query, ISDS, (2023)
12Suong N. Hoang; Binh Nguyen; Nam P. Nguyen; Son T. Luu; Hieu T. Phan; Hien D. Nguyen, Enhanced Task-based Knowledge for Lexicon-based Approach in Vietnamese Hate Speech Detection, International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), (2022)
13Đặng Văn Em, Đào Văn Hân, , Kĩ năng sử dụng internet của sinh viên Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp, Tạp chí giáo dục, (2023)
14Nguyễn Đình Thuân, Using data mining, seasonal time series and artificial intelligence algorithm for Bitcoin price prediction, Hội nghị Quốc gia lần thứ XIV về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin, (2022)
15Nguyễn Đình Thuân, Đề xuất các kỹ thuật cải tiến vào quy trình hoàn trả chi phí di chuyển, Hội nghị Quốc gia lần thứ XIV về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin, (2022)
16Nguyễn Đình Thuân, Loan Repayment Prediction Using Logistic Regression Ensemble Learning With Machine Learning Algorithms, International Conference on Soft Computing & Machine Intelligence, (2022)
17Đỗ Trí Nhựt, Nguyễn Hoài Nhân, Design of IMU-based Self-Driving System for Mobile Robot, Spring Workshop On Power Electronics and Applications, (2023)
18Nguyễn Ngọc Minh Châu, Dương Hoàng Long, Nguyễn Thị Anh Thư, Võ Tấn Khoa, Giải pháp xây dựng hệ thống bầu cử EVB dựa trên công nghệ blockchain, Hội nghị Khoa học Trẻ - NCS - Trường ĐHCNTT, (2022)
19Đoàn Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Công Danh , Nghi Hoàng Khoa , Nguyễn Tấn Cầm, Phân Loại Mã Độc Android Sử Dụng Mô Hình Học Tổng Hợp Nâng Cao, Hội nghị Khoa học Trẻ - NCS - Trường ĐHCNTT, (2022)
20Pham Trung Kien, Phan Xuan Thien, An automation support tool for deploying programing infrastructure to the cloud using Terraform, Hội nghị Khoa học Trẻ - NCS - Trường ĐHCNTT, (2022)
21Nguyen Tuan Anh, Phan Xuan Thien, Medical Drug Recognition Approach And Application Based On Convolutional Neuron Network, Hội nghị Khoa học Trẻ - NCS - Trường ĐHCNTT, (2022)
22Phi Long Nguyen, Xuan Thien Phan, A Deep Learning Based Approach For Fish Species Recognition, Hội nghị Khoa học Trẻ - NCS - Trường ĐHCNTT, (2022)
23Duc-Vu Nguyen, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu- Thuy Nguyen, AUGMENTING PART-OF-SPEECH TAGGING WITH SYNTACTIC INFORMATION FOR VIETNAMESE AND CHINESE, Hội nghị Khoa học Trẻ - NCS - Trường ĐHCNTT, (2022)
24Nguyễn Tân Tạng, Nguyễn Khánh An, Nguyễn Tấn Hoàng Phước, Tấn Công Giả Mạo Tín Hiệu GPS Sử Dụng Thiết Bị Vô Tuyến Khả Lập Trình, Hội nghị Khoa học Trẻ - NCS - Trường ĐHCNTT, (2022)
25Phạm Minh Tuấn, Thái Hoàng Long, Đỗ Minh Tiến, Nguyễn Tấn Hoàng Phước, Nhận Diện Hành Động Của Con Người Dựa Trên Tín Hiệu Wifi Kết Hợp Học Máy Và Thiết Bị Vô Tuyến Khả Lập Trình, Hội nghị Khoa học Trẻ - NCS - Trường ĐHCNTT, (2022)
26Lê Anh Tuấn, Nguyễn Văn Bảo, và Lê Trung Quân, Ứng Dụng Phân Tích Cảm Xúc Về Hội Chứng Hậu COVID-19 Theo Thời Gian Thực Dựa Trên Dữ Liệu Twitter, Hội nghị Khoa học Trẻ - NCS - Trường ĐHCNTT, (2022)
27Trần Thị Lan Di, Đinh Khải Tú, Nguyễn Đình Hiển, Khám phá các yếu tố tác động đến quyết định mua hàng trong chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số sử dụng người ảnh hưởng trên mạng xã hội, Hội thảo khoa học quốc gia Quản trị kinh doanh trong nền kinh tế số, (2022)
28Van Doan Bao Khoi , Pham Nguyen Thao Nhi , Phan The Duy , Nghi Hoàng Khoa, Van-Hau Pham, Chiến lược giăng bẫy thích ứng phục vụ phòng thủ chủ động trong mạng khả lập trình, Hội nghị khoa học quốc gia về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin", (2022)
29The Tung Than, Tri Nhut Do, Hoai Nhan Nguyen, Minh Son Nguyen, A Design of Mobile Robot Integrated Recognition Algorithm to Accompany the Elderly, Hội nghị khoa học quốc gia về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin", (2021)
30Ngyễn Hoài Nhân, Đỗ Trí Nhựt, Thiết kế xe robot di động đa ứng dụng vận chuyển trên sàn phẳng, SCIENTIFIC CONFERENCE CONTROL OPTIMIZATION FOR AUTOMATION AND MECHATRONICS SYSTEMS/APPLYING INNOVATIVE ADVANCED SOLUTIONS FOR IN, (2023)
31A Full Framework of Disease Treatment Assistant System for Precision Agriculture, International Conference on Advanced Computing and Analytics, (2022)
32ThS. Huỳnh Thị Nam Hải, 80394- Huỳnh Thị Minh Hải, Quy định của một số quốc gia về quyền được lãng quên trên không gian mạng và kinh nghiệm cho Việt Nam, Nhà xuất bản Công an nhân dân, (2023)
33Nhóm Sáng tạo trẻ Bến Tre - Mô hình hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên, Những nhân tố quan trọng tác động đến ý tưởng và hiệu quả hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên, (2022)
34A DESIGN OF MOBILE ROBOT INTEGRATED RECOGNITION ALGORITHM TO ACCOMPANY THE ELDERLY, THE 14TH NATIONAL CONFERENCE ON FUNDAMENTAL AND APPLIED INFORMATION TECHNOLOGY RESEARCH, (2021)
35Phan Trường Nhất, Công tác hỗ trợ khai thác nguồn tài liệu điện tử phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học tại Thư viện Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: "Chuyển đổi số và Quản lý tri thức trong các tổ chức", (2022)
36Truong Huynh Trung Nghia, 80131, Emotion recognition in customer service: An approach for small and medium-sized enterprises, Hội thảo Quốc gia Hệ thống Thông tin trong kinh doanh và quản lý, (2020), ISBN: 978-604-922-922-0pp. 338-345
37Bùi Xuân Thái, Nguyễn Ngọc Minh Trí , Nghi Hoàng Khoa, Phan Thế Duy , ALID-GAN: Phương pháp hỗ trợ học chủ động cho hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên mạng sinh đối kháng , Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin, (2021)
38Hoàng Tuấn Anh, Ngân Văn Luyện, Đỗ Hoàng Hiển, Phan Thế Duy, Phương pháp khuyến khích cộng tác đào tạo mô hình học máy bằng Blockchain và học liên kết , Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin, (2021)
39Vũ Ngọc Tú, Đinh Thanh Toàn, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Một hàm lỗi cho phát hiện bất thường trên video giám sát, Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin, (2021)
40Phan Thị Hồng Cúc, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phát hiện phương tiện giao thông trong không ảnh với nhiều tình huống khác nhau, Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin, (2021)
41Ngô Minh Phú, Lê Minh Phước, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phát Hiện Phương Tiện Giao Thông Ở Môi Trường Đô Thị Việt Nam Trong Ảnh Chụp Từ Drone, Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin, (2021)
42Lương Văn Song, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Thử nghiệm hệ thống nhận diện khuôn mặt trên video được stream từ Drone, Hội nghị khoa học quốc gia về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin", (2021)
43Nguyễn Hoàn Mỹ, Bùi Cao Doanh, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Khai phá hàm chi phí cho phát hiện phương tiện giao thông trong không ảnh, Hội nghị khoa học quốc gia về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin", (2021)
44Nguyễn Trường Khoa Nguyên, Phạm Huỳnh Tấn Đạt, Huỳnh Ngọc Tín, Ngô Trung Hiếu, Trần Hàm Dương, Tự động tạo câu mô tả tiếng Việt cho ảnh dựa trên phương pháp học sâu và cơ chế Attention, Hội nghị Khoa học Trẻ - NCS - Trường ĐHCNTT, (2021)
45Dương Xuân Hiệp, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Trần Văn Tùng, Huỳnh Ngọc Tín, Khuyến nghị tin tức liên quan dựa trên mô hình nhận biết thực thể, mối kết hợp và phương pháp học sâu, Hội nghị Khoa học Trẻ - NCS - Trường ĐHCNTT, (2021)
46Nguyễn Phi Hùng, Huỳnh Ngọc Tín, UIT-RBDML: Hệ thống xử lý và lưu trữ dữ liệu lớn với thời gian thực cho dịch vụ máy học, Hội nghị Khoa học Trẻ - NCS - Trường ĐHCNTT, (2021)
47Duong Tran Ham, Hieu Ngo Trung, Tin Huynh, A Study of Using a Pre-trained RoBERTa model for Vietnamese Spelling Correction, Hội nghị Khoa học Trẻ - NCS - Trường ĐHCNTT, (2021)
48Trịnh Lê Huy, Nguyễn Bình Phương, Fabien Ferrero, Ăng-ten đa băng tần sử dụng với mạch tích hợp LR1110 trong ứng dụng định vị đa môi trường, Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin, (2021), Conference date: 18/12/2021
49Nguyễn Thanh Thiện, Mô hình CNN nhẹ cho bài toán phân loại sâu bệnh trên lúa, Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin, (2021), Conference date: 18/12/2021
50Phan Trung Phát, Nguyễn Khánh Thuật, Nguyễn Văn Bảo, Văn Thiên Luân, Lê Trung Quân, Giải pháp thay đổi tần suất gửi dữ liệu cảm biến trên thiết bị Libelium, Hội nghị Khoa học Trẻ - NCS - Trường ĐHCNTT, (2021)
51Nguyen Dinh Thuan, Vu Minh Sang, Predicting the Closing Price of Cryptocurrency using Hybrid ARIMA, Regression and Machine Learning, Hội nghị khoa học quốc gia về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin", (2021), FAIR 2021, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, pp 424-430
52Bui Thi Ngoc Mai, Nguyen Thi Anh Thu, Modeling Interdependent And Periodic Real-World Action Sequences, Hội nghị Khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, (2021), https://hnkh.hcmus.edu.vn/
53Đăng khắc Lộc, Đăng Văn Thìn, Dương Ngọc Hảo, Nguyễn Lưu Thùy Ngân, Nhận diện sinh viên có khả năng thôi học tại trường ĐH Công nghệ thông tin, Hội nghị Khoa học Trẻ - NCS - Trường ĐHCNTT, (2021)
54Lương Văn Song, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT TRÊN VIDEO ĐƯỢC STREAM TỪ DRONE, Hội nghị Khoa học công nghệ Quốc gia lần thứ XIV về Nghiên cứu Cơ bản và Ứng dụng Công nghệ thông tin, (2021)
55Nguyễn Hoàn Mỹ, Bùi Cao Doanh, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, KHAI PHÁ HÀM CHI PHÍ CHO PHÁT HIỆN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TRONG KHÔNG ẢNH, Hội nghị Khoa học công nghệ Quốc gia lần thứ XIV về Nghiên cứu Cơ bản và Ứng dụng Công nghệ thông tin, (2021)
56Đào Văn Hân, Đặng Văn Em, Xây dựng Đại học số - Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, Hội thảo khoa học: Lý luận và thực tiễn phát triển thị trường lao động ở Việt Nam đến 2030 trong xu thế chuyển đổi số Quốc Gia, (2020)
57VÕ MINH THIỆN, TRẦN KIM TÂM TRẦN VĂN LĂNG, XỬ LÝ MẤT CÂN BẰNG DỮ LIỆU TRONG PHÂN LOẠI TỔN THƯƠNG DA TRÊN ẢNH SOI DA, NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TINTIN, (2020)
58TRẦN HOÀNG PHÁT PHẠM MẠNH CƯỜNG, TRẦN ĐÌNH TOÀN HOÀNG TÙNG, TĂNG CƯỜNG DỮ LIỆU ẢNH CHO BỘ DỮ LIỆU X-QUANG PHỔI SỬ DỤNG GENERATIVE ADVERSARIAL NETWORK, NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, (2020)
59TRẦN VĂN QUANG, TRẦN ĐÌNH TOÀN LÊ MẬU LONG, PHÂN LOẠI HẠCH UNG THƯ PHỔI BẰNG MÔ HÌNH 3D-CNN, NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, (2020)
60NGUYỄN CHÍ THANH VÕ THỊ HUYỀN TRANG, HOÀNG LÊ UYÊN THỤC, KẾT HỢP ĐẶC TRƯNG SÂU TRONG HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ TRÊN NHŨ ẢNH X-QUANG, NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, (2020)
61PHẠM HOÀNG OANH, TRẦN ĐÌNH TOÀN TRẦN VĂN LĂNG, KẾT HỢP ĐẶC TRƯNG DEEP LEARNING TRONG HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN TỰ ĐỘNG BỆNH LÝ VỀ MẮT, NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TINTIN, (2020)
62TRẦN ĐÌNH TOÀN, NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ TRẦN VĂN LONG BÙI ANH THẮNG, HỆ HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN LOÃNG XƯƠNG TRÊN ẢNH X-QUANG CỔ XƯƠNG ĐÙI DỰA TRÊN CHỈ SỐ SINGH, NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, (2020)
63Nguyễn Đình Thuân, Mapping of relational and object database to NOSQL, Hội nghị Quốc gia lần thứ XIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin, (2020)
64TÌM HIỂU VÀ ÁP DỤNG HỌC MÁY VÀO HỆ THỐNG BÃI GỬI XE THÔNG MINH, Hội nghị Khoa học Trẻ và NCS 2021, (2021)
65The effect of current crowding on the efficiency droop vertical single quantum well Light-emitting diodes, Intrenational Conference on Machining Materials and Mechanical Technology 2018, (2018)
66Effect of temperature-dependent carrier recombination on the efficiency droop in InGaN/GaN single quantum well (SWQ) light emitting diode (LED) chips, Fourier Transform Spectroscopy, (2016)
67Effect of temperature-dependent carrier recombination on the efficiency droop in InGaN/GaN single quantum well (SWQ) light emitting diode (LED) chips, Fourier Transform Spectroscopy, (2016)
68 Bùi Danh Hường, Võ Đình Bảy, Nguyễn Hoàng Tú Anh, KHAI THÁC TẬP PHỔ BIẾN ĐÓNG CÓ TRỌNG SỐ DỰA TRÊN CẤU TRÚC WN-LIST VÀ CHIẾN LƯỢC TỈA NHÁNH SỚM, Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh 2020 , (2020)
69Le Nguyen Son Nguyen, Nguyen Gia Tuan Anh, Lý thuyết và thực nghiệm giữa NoSQL và NewSQL, Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông , (2020)
70Trần Quang Nguyên, Võ Ngọc Minh, XÂY DỰNG HỆ ĐO XUNG NGẮN TỐC ĐỘ CAO - ỨNG DỤNG KHẢO SÁT MẬT ĐỘ BẪY HẠT TẢI TẠI LỚP TIẾP GIÁP ĐIỆN MÔI – BÁN DẪN CỦA LINH KIỆN MOSFET KÊNH N, Fundamental And Applied IT Research, (2020)
71Nguyễn Tấn Cầm, Phạm Văn Hậu Nguyễn Anh Tuấn, Detect security threat in Android custom firmware by analyzing applications framework and default settings, 10th National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Reseach, (2017)
72Phan Thế Duy Đỗ Thị Thu Hiền Phạm Văn Hậu, Phương Pháp Phát Sinh Dữ Liệu Tấn Công Đánh Lừa IDS Học Máy Dựa Trên Mạng Sinh Đối Kháng, Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ XXIII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin 2020, (2020)
73KHẢO SÁT BÀI TOÁN NHẬN DIỆN PHƯƠNG TIỆN VÀ ĐO TỐC ĐỘ PHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG, Hội nghị Khoa học Quốc gia về Nghiên cứu Cơ bản và Ứng dụng Công nghệ Thông tin , (2020)
74Nguyễn Hoàng Trọng Nghĩa, Nguyễn Công Minh Trần Minh Tùng Võ Duy Nguyên Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Tái nhận dạng nhân vật sử dụng phương pháp học sâu, Hội thảo Quốc gia lần thứ XXIII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin, (2020)
75Phan Vĩnh Long , Võ Duy Nguyên Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phát hiện đối tượng trong ảnh bị hạn chế tầm nhìn bởi sương mù, Hội thảo Quốc gia lần thứ XXIII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin, (2020)
76Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh, Nguyễn Mạnh Thảo Trịnh Lê Huy, Nghiên cứu và hiện thực hệ thống định vị trong tòa nhà cao tầng sử dụng công nghệ LoRa, Hội nghị khoa học quốc gia nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin - Fundamental And Applied IT Research, (2020)
77Võ Minh Quân, Cao Thị Nhạn, APPLYING DEEP RESIDUAL LEARNING TO BRAND SAFETY, Hệ thống Thông tin trong Kinh doanh và Quản lý 2019, (2019)
78Hồ Thái Ngọc, Phạm Thị Hoàng Mai Võ Duy Nguyên Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Thử nghiệm đánh giá một số phương pháp phát hiện đối tượng trong điều kiện trời mưa, Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, (2020)
79Bùi Cao Doanh, Võ Duy Nguyên Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Một phương pháp học sâu phát hiện cảm xúc gương mặt , Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, (2020)
80Hồ Thái Ngọc, Phạm Thị Hoàng Mai Bùi Cao Doanh Trịnh Thị Thanh Trúc Võ Duy Nguyên Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phát hiện phương tiện giao thông tại các trung tâm thành phố lớn với phương pháp YOLOv4, Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, (2020)
81Võ Thị Một , Phan Vĩnh Long Võ Duy Nguyên Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Khảo sát các phương pháp máy học cho bài toán phân loại COVID-19 trên ảnh X-quang, Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, (2020)
82Design and Implementation of Configurable Convolutional Neural Network on FPGA, 2019 6th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), (2020)
83Dương Phi Long, Nguyễn Thanh Tường Vi Võ Trung Hiếu Võ Duy Nguyên Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phát hiện bảng trong tài liệu dạng ảnh sử dụng phương pháp định vị góc CornerNet, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin, (2020)
84Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Quang Phúc, Trần Duy Thanh, Nguyễn Thị Anh Thư, Trích xuất đặc trưng trong luồng đồ thị mạng xã hội theo mô hình tính toán phân tán, Kỷ yếu Hội thảo Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý, (2019)
85Phan Trường Nhất, Chương trình đào tạo kỹ năng thông tin tại Thư viện Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM, Hội thảo khoa học Cấp Quốc gia "Học thuật số: Từ lý thuyết đến thực tiễn", (2020)
86Trần Quang Nguyên, Huỳnh Trần Mỹ Hòa Trần Quang Trung Lê Đăng Mạnh, INVESTIGATION OF SENSITIVE AMMONIA SENSOR BASED ON HYBIRD PHOSPHORENE/Au, the 6th Academic Conference on Natural Science for Young Scientists, Master and PhD Students from Asean Countries , (2020)
87Trịnh Thị Mỹ Hiền Nguyễn Lưu Thùy Ngân, Phan Nguyệt Minh Nguyễn Thành Hiệp Dương Ngọc Hảo Lã Hoài Tuấn, Đảm bảo chất lượng tại trường Đại học Công nghệ Thông tin từ việc tìm hiểu nguyên nhân sinh viên thôi học, Hội nghị Đảm bảo chất lượng lần 4- ĐHQG-HCM, (2015)
88Nguyễn Phi Hùng, Phan Anh Đức, Phan Thế Duy, Nguyễn Văn Kiệt , UIT-ODSMS: Hệ thống quản lý hỗ trợ hiến và nhận mô tạng sử dụng công nghệ Blockchain, Hội nghị Quốc gia lần thứ XXII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin, (2019)
89ThS. Huỳnh Thị Minh Hải, Đại học Công nghệ Thông tin, ThS. Huỳnh Thị Nam Hải, Đại học Kinh tế - Luật, Bàn về đổi mới giáo dục đại học trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và một số kiến nghị, Hội thảo Vai trò của Đại học trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW về cách mạng công nghiệp lần thứ tư, (2019)
90NLP@UIT: Exploring Feature Engineer and Ensemble Model for Hate Speech Detection at VLSP 2019, The sixth international workshop on Vietnamese Language and Speech Processing (VLSP 2019), (2019)
9180184-Nguyễn Đình Thuân, Improving Association Rules by using Fuzzy Weight Association Rule and Weighted Support, Hội thảo khoa học Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý, (2019)
9280184-Nguyễn Đình Thuân, Using model of fuzzy time series based on hedge algebras and variations to forecast time series, Hội thảo khoa học Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý, (2019)
93Lưu Việt Hưng, Đào Minh Sơn Nguyễn Thị Nhật Thanh Stuart Perry Koji Zettsu, Semi-supervised Convolutional Neural Networks for Flood Mapping using Multi-modal Remote Sensing Data, The NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2019)
94Nguyễn Hữu Trương, Phạm Thanh TuấnAnh, Hoàng Văn Dũng, Lại Thị Hoa, Phạm Kim Ngọc, Tạ Thị Kiều Hạnh, Lê Nguyễn BảoThư, Lê Văn Ngọc, Hoàng Dũng, Trần Cao Vinh, Phan Bách Thắng, Cải thiện hệ số công suất nhiệt điện bằng cách đồng pha tạp Al và Ga dựa trên vật liệu nền ô-xít kẽm, HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 (SPMS 2019), (2019)
95Hoàng Văn Dũng, Phạm Thanh Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Trương, Phạm Kim Ngọc, Tạ Thị Kiều Hạnh, Lê Nguyễn Bảo Thư, Trần CaoVinh và Phan Bách Thắng, Ảnh hưởng của nhiệt độ thiêu kết lên các đặc trưng cấu trúc của vật liệu delafossite CuCr0.95Mg0.05O, HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 , (2019)
96Lại Thị Hoa, Phạm Thanh Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Trương, Hoàng Văn Dũng, Tạ Thị Kiều Hạnh, Lê Nguyễn Bảo Thư Phạm Kim Ngọc, Dương Anh Tuấn Trần Cao Vinh, Phan Bách Thắng, Hoàng Dũng, Ảnh hưởng của quá trình xử lý nhiệt lên tính chất nhiệt điện của vật liệu khối ZnO, HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 (SPMS 2019), (2019)
97Nguyễn Minh Sơn, Vũ Đức Lung, WIFI sensor mote - large data exchange’s solution for IOT platform, Hội nghị Quốc gia lần thứ XII về “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin” , (2019)
98Phan Thanh Vu, 80240-Nguyễn Gia Tuấn Anh, Management of Buildings with Semantic and 3D Spatial Properties by S_EUDM Data Model, The International Conference on Sustainable Civil Engineering and Architecture (ICSCEA) 2019, (2019)
99Triệu Tráng Vinh, Lâm Hàn Vương, Nguyễn Thụy Vy, Nguyễn Vinh Tiệp, Ngô Đức Thành, Face tracking and recognition with deep feature in camera surveillance system, Hội nghị khoa học quốc gia nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin lần thức XI, (2016)
100WIFI sensor mote - large data exchange’s sollution for IOT platform, Hội nghị Quốc gia lần thứ XII về “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin” , (2019)
101Tôn Thị Nữ Sáu, Đặng Văn Thìn, Nguyễn Lưu Thùy Ngân, Phân loại tên hồ sơ tiếng Việt theo thời hạn bảo quản, Hội thảo khoa học quốc gia 2019: CNTT và Ứng dụng trong các lĩnh vực, (2019)
102PHAN HOANG CHUONG, TỔNG QUAN VỀ MẠNG NƠ RON LƯỢNG TỬ, hoi nghi khoa hoc toan-tin đai học Thang Long 2019, (2019)
103Phan Đình Duy, Vũ Đức Lung Nguyễn Văn Thanh, Nhận dạng trang web có nội dung khiêu dâm dựa trên text và image, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XII về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin", (2019)
104Hai Nguyen, Vinh Tran, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, Deep feature extractors for tiny object detection in aerial images, Hội thảo khoa học quốc gia về công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực, (2019)
105Nguyễn Thành Hiệp, Võ Duy Nguyên Nguyễn Thanh Sơn Nguyễn Tần Trần Minh Khang, Tái nhận dạng nhân vật ở cấp độ điểm ảnh, Hội thảo khoa học quốc gia về công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực, (2019)
106Đỗ Trung Hiếu, Phan Đức Anh Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phát hiện phương tiện giao thông trong không ảnh, Hội thảo khoa học quốc gia về công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực, (2019)
107Nguyễn Đình Thuân, Dự báo giá Bitcoin bằng kết hợp mô hình Arima và mạng Nơron, Hội nghị Quốc gia lần thứ XII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin, (2019)
108Đánh giá quảng cáo trực tuyến và quảng cáo độc hại trên các website hàng đầu Việt Nam, Hội Nghị Khoa Học Trẻ Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin, (2019)
109Tran Dinh Toan, Le Minh Hung Tran Van Lang Huynh Thi Chau Lan Tran Van Tho Hoang Tung, DATA MINING IN HEALTHCARE SYSTEM ON PATIENTS CLINICAL SYMPTOMS DATASET, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XII về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin", (2019)
110Nguyễn Ngọc Thừa, Nguyễn Nhật Duy, Đỗ Văn Tiến, Ngô Đức Thành, Lê Đình Duy, HỆ THỐNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT THỜI GIAN THỰC ÁP DỤNG CÁC KỸ THUẬT DEEP LEARNING, Hội thảo quốc gia lần thứ XXII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông, (2019)
111Nguyễn Nhật Duy, Đỗ Văn Tiến, Ngô Đức Thành, Huỳnh Ngọc Tín, Lê Đình Duy, ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰA TRÊN DEEP LEARNING CHO BÀI TOÁN PHÁT HIỆN LOGO, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XII - Nghiên Cứu Cơ Bản Và Ứng dụng Công Nghệ Thông Tin, (2019)
112Phạm Hữu Mão, A query processing algorithm on Neo4j distributed graph database containing copies of relationships, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin, (2019)
113Nguyễn Trung Hào, Võ Duy Nguyên Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phát hiện xe hai-ba bánh theo thời gian thực sử dụng phương pháp học sâu YOLOv3, Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, (2019)
114Chung Mạnh Quỳnh , Lê Đức Tiến Võ Duy Nguyên Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, SSD For Object Detection In Aerial Videos, Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, (2019)
115Võ Tuấn Dĩ, Hứa Hưng Thịnh Võ Duy Nguyên Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phát hiện đối tượng từ không ảnh sử dụng phương pháp Faster R-CNN, Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, (2019)
116ThS. Huỳnh Thị Nam Hải, Khoa Luật, ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG Tp.HCM), 80394-Huỳnh Thị Minh Hải, Bàn về việc giảng dạy tiếng Anh trong chương trình chất lượng cao tiếng Anh và một số kiến nghị, Tọa đàm "Giảng dạy tiếng Anh chương trình Chất lượng cao và xây dựng chương trình tiếng Anh bậc Sau đại học tại UEL", (2019)
117ThS. Huỳnh Thị Nam Hải, ThS. Huỳnh Thị Minh Hải, Một số vấn đề chung về tiền ảo và tình trạng pháp lý của tiền ảo tại Việt Nam, Tọa đàm Vị trí của Tài sản ảo trong pháp luật Việt Nam, (2018)
118APPLY TECHNIQUE IN CREATING A NEW MODEL FOR STUDYING AND RESEARCHING VIETNAMESE HISTORY, Hội Nghị Khoa Học Trường Đại Học Công nghệ thông tin, (2011)
119ThS. Huỳnh Thị Minh Hải, Trung tâm Ngoại ngữ, Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHQG TP.HCM), ThS. Huỳnh Thị Nam Hải, Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy tiếng Anh bậc đại học trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, Xu hướng mới trong giảng dạy ngoại ngữ thích ứng với cách mạng công nghiệp lần thứ 4, (2018)
120Nguyen Thi Kim Phung, Do Ha Loc, Graph database and application to protein structure database, Proceedings of the Sixth International Conference on Information Technology for Education and Research, (2010)
121Phung Do, Vu Thanh Nguyen, Tran Nam Dung, Loc Nguyen, Model-based approach for collaborative filtering, The 6th International Conference on Information Technology for Education and Research, (2010)
12280214-Lê Hoàng Tuấn, PGS. TS. Tô Anh Dũng, Some amended Parametric and Non-parametric Estimations and their Applications in a Flood Forecasting Ensemble Model, 17th Workshop on Optimization and Scientific Computing, (2019)
123Th.S Huỳnh Thị Nam Hải, Khoa Luật - ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG Tp.HCM), ThS. Huỳnh Thị Minh Hải, Trung tâm Ngoại ngữ - ĐH Công nghệ Thông tin (ĐHQG Tp.HCM), Bàn về việc nâng cao hiệu quả hoạt động công bố quốc tế trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn tại Đại học Quốc Gia Hồ Chí Minh và các trường Đại học thành viên , Công bố quốc tế trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn tại Việt Nam, (2019)
12480240-Nguyễn Gia Tuấn Anh, Nguyễn Bảo Nam, Hệ thống hỗ trợ người dùng tìm kiếm và tương tác cơ sở ý tế, Ứng dụng GIS toàn quốc 2018, (2018)
125Nguyen Gia Tuan Anh, Nguyễn Thị Thu Sương Nguyễn Hồ Xuân Thanh, Tích hợp 2 ứng dụng trên máy chủ và smartphone để quản lý cầu, đường bộ, Kỷ yếu khoa học địa lý toàn quốc lần 10, (2018)
126Nguyễn An Bình, Nguyễn Văn Kiệt Nguyễn Lưu Thuỳ Ngân, Error Analysis for Vietnamese Named Entity Recognition on Deep Neural Network Models, The 19th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing (CICLING 2018), (2018)
127Võ Sỹ Trọng Long, Lê Huỳnh Mỹ Vân, CHARACTERIZING ERROR BOUNDS FOR INFINITE SYSTEMS OF CONVEX INEQUALITIES IN BANACH SPACES, Hội nghị Khoa học lần XI (2018) của Trường ĐHKHTN - ĐHQG.HCM, (2018)
128Lê Huỳnh Mỹ Vân, Giới hạn phổ của ma trận Toeplitz và ma trận khối Toeplitz dạng đặc biệt, Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ IX (2018), (2018)
12980184-Nguyễn Đình Thuân, Kết hợp mô hình ARIMA và Support Vector Machine để dự báo tại Công ty Dịch vụ trực tuyến Cộng đồng Việt, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin lần thứ XI, (2018)
130Nguyễn Đình Thuân, Using Hedge Algebras and particle swarm optimization algorithm to build fuzzy time series model for forecasting, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin lần thứ XI, (2018)
131Trần Trung, Nguyễn Tuấn Đăng, Text Generation from Abstract Semantic Representation for Summarizing Vietnamese Paragraphs Having Co-references, Hội nghị 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2018)
132Trần Trung, Nguyễn Tuấn Đăng, Anaphoric Pronoun Resolution for Improving Fusion Based Summarization of Simple Vietnamese Texts, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XI về “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin”, (2018)
133Nguyễn Đình Hiển, Trần Văn Hải, Trần Anh Dũng, Phạm Thi Vương, Phương pháp xây dựng chatbot thông minh hướng dẫn giải bài tập môn toán trong chương trình trung học phổ thông, Hội nghị khoa học trường Đại học Khoa học tự nhiên lần thứ 11, (2018)
134SỰ TƯƠNG TỰ GIỮA PHƯƠNG TRÌNH EINSTEIN VÀ PHƯƠNG TRÌNH MAXWELL, hoi nghi khoa hoc lan thu 11 DHKHTN-DHQG-TPHCM, (2018)
135Cao Thanh Tinh, CHẶN TỚI HẠN CHO LỚP PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN PHI TUYẾN, Hội nghị khoa học lần thứ XI trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM , (2018)
136Cao Thanh Tinh, Componentwise ultimate bounds for a class of nonlinear non-autonomous differential systems, ĐẠI HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ IX, (2018)
137Nguyễn Văn Kiệt, Nguyễn Lưu Thuỳ Ngân, Error Analysis for Vietnamese Dependency Parsing, 2015 Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), (2015)
138Đặng Văn Thìn, Nguyễn Văn Kiệt và Nguyễn Lưu Thùy Ngân, NLP@UIT at VLSP 2018: A Supervised Method For Aspect-based Sentiment Analysis, The fifth international workshop on Vietnamese Language and Speech Processing, (2018)
13980214-Lê Hoàng Tuấn, PGS. TS. Tô Anh Dũng, Some modified parametric and non-parametric estimations in a short-term flood forecasting ensemble model, Đại hội Toán học Việt Nam lần IX năm 2018 - Tóm tắt báo cáo, (2018)
140Võ Duy Nguyên, Huỳnh Nhật Lưu Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Khảo sát thực nghiệm đặc trưng học sâu trên bộ dữ liệu lớn cho bài toán tái nhận dạng nhân vật, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin, (2018)
141Improving the shortest path finding algorithm in apache spark graphX, the 2nd International Conference on Machine Learning and Soft Computing, (2018)
142W-PathSim: Novel Approach of Weighted Similarity Measure in Content-Based Heterogeneous Information Networks by Applying LDA Topic Modeling, Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, (2018)
143Do Phuc, Phu Pham, Thuc Nguye, T-MPP: A Novel Topic-Driven Meta-path-Based Approach for Co-authorship Prediction in Large-Scale Content-Based Heterogeneous Bibliographic Network in Distributed Computing …, International Conference on Intelligent Computing & Optimization, (2018)
144Duc M. Duong, Ứng dụng blockchain trong đô thị thông minh, Hội thảo khoa học Hội thảo khoa học Smart City 360, Lần 2, (2018)
145Duc M. Duong, Hệ thống y tế trong đô thị thông minh, Hội thảo khoa học Smart City 360, Lần I, (2017)
146Nguyễn Đình Hiển, Trương Ngọc Kha, Huỳnh Đăng Khoa, Trần Anh Dũng, Phương pháp cải tiến tính toán Chương trình Logic theo tiếp cận Đại số tuyến tính, Hội thảo quốc gia lần thứ XXI: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông, (2018)
147Tam Dang,Trang Tran, Duc M. Duong , Dự báo thời điểm mua bán chứng khoán kết hợp phương pháp phân đoạn dữ liệu và vectơ hỗ trợ hồi quy, Hội thảo Tin học & Quản Lý , (2015)
148Duc M. Duc, Duong A. Duc, Kỹ thuật ẩn thông tin trên ảnh số dựa trên phép biến đổi hai chiều, Fundamental and Applied Information Technology Research, (2007)
149Duc M. Duong, Duc A. Duong, Một số kỹ thuật nâng cao hiệu quả ẩn thông tin trong ảnh số, Hội nghị quốc gia Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và Truyền thông, (2004)
150Tri Nguyen, Duc M. Duong, Thanh D. Ngo, Duc A. Duong, The combination approach on digital images watermarking, the 7th National Symposium Fundamental and Applied Information Technology Research, (2014)
151Đảm bảo chất lượng trong trường ĐH CNTT từ việc tìm hiểu nguyên nhân sinh viên thôi học, Hội nghị ĐBCL ĐHQG lần IV, (2015)
152Barcode Recognition System on Camera Mobile Phones, Hội nghị IT@EDU 2010, (2010)
153Đặng Văn Thìn, Nguyễn Văn Kiệt,Nguyễn Lưu Thùy Ngân, Ứng dụng hỗ trợ tra cứu cụm từ trong bài báo khoa học bằng tiếng Anh, Fundamental and Applied IT Research, (2017)
154Tuan Nguyen Anh, Quan Le Trung, Bang Tran Hai,Dang Huynh Van, R-IoT: A Framework for IoTs Reconfiguration in Cloud, The 6 th Conference on Information Technology And Its Applications, (2017)
15580108-Vũ Đức Lung, Kỹ thuật máy học trong việc xác định tham số điều khiển động cơ ô tô, Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin, (2017)
156Hai Quang Hong Dam, Sven Nordholm, Speech Enhancement in Multi-Speaker Environments with Multichannel PSD Estimation using Inner Product, 6th International Conference on Information Technology and Education , (2010)
157Hai Quang Hong Dam, Sven Nordholm, Optimum Beamformer With Post-Filtering Utilizing Spatial Spectral Processing, 5th International Conference on Information Technology and Education, (2008)
158Đỗ Duy Thanh, Nguyễn Đình Thuân, Improved Tabu Search Algorithm for Vehicle Routing Problem with Time Windows, Fundamental and Applied IT Research, (2017)
159Minh-Luan Tran, Anh-Tuyen Nguyen, Quoc-Dung Nguyen, Tin Huynh, A comparison study for job recommendation, The Proceedings of the International Conference on Information and Communications, (2017)
160Cao Thanh Tình, On exponential ultimate boundedness of a class of nonlinear time -varying differential systems with delay, Hội nghị Toán học Miền Trung - Tây Nguyên lần 2, Đại học Đà Lạt, (2017)
161Cao Thanh Tình, Về tính ổn định của hệ phương trình vi phân tuyến tính phụ thuộc thời gian với chậm vô hạn, Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ XV, ĐH Bách Khoa TP. HCM, (2017)
162Trần Trung, Nguyễn Tuấn Đăng, Co-Reference Resolution in Graph Model for Enhancing Vietnamese Paragraph Compression, Conference on Information and Computer Science, (2017)
163Anh Thanh Tuan Pham, Dung Van Hoang, Truong Huu Nguyen, Nguyen Bao Thu Le, Thang Bach Phan, Vinh Cao Tran, X-RAY PHOTOELECTRON SPECTROSCOPIC STUDY ON HIGH-ELECTRON-MOBILITY GALLIUM AND HYDROGEN CO-DOPED ZINC OXIDE THIN FILMS , HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ X , (2017)
164Mai Ngọc Xuân Đạt, Đoàn Lê Hoàng Tân, Tạ Thị Kiều Hạnh, Lê Nguyễn Bảo Thư, Phan Bách Thắng, THIẾT KẾ VÀ TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO SILICA XỐP ỨNG DỤNG LÀM VẬT LIỆU DẪN TRUYỀN THUỐC, HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ X , (2017)
165Tạ Thị Kiều Hạnh , Nguyễn Hữu Trương , Lê Nguyễn Bảo Thư ,Trần Cao Vinh , Phan Bách Thắng, Tạ Thị Kiều Hạnh , Nguyễn Hữu Trương , Lê Nguyễn Bảo Thư ,Trần Cao Vinh , Phan Bách Thắng, TÍNH CHẤT NHIỆT ĐIỆN CỦA CẤU TRÚC MÀNG MỎNG n-GZO/p-CCMO , HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ X , (2017)
166Trương Cao Đại, Tạ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Hữu Trương, Lê Nguyễn Bảo Thư, Trần Cao Vinh, Phan Bách Thắng, TÍNH CHẤT NHIỆT ĐIỆN CỦA CẤU TRÚC KHỐI n-IGZO/p-CCMO , HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ X , (2017)
167Phạm Thanh Tuấn Anh, Phạm Thanh Tuấn Anh, Nguyễn Hồng Ngọc, Nguyễn Hữu Trương, Phạm Kim Ngọc, Tạ Thị Kiều Hạnh, Lê Nguyễn Bảo Thư, Trần Cao Vinh, Phan Bách Thắng, ĐỘ DẪN NHIỆT CỦA MÀNG MỎNG ZnO PHA TẠP In VÀ Ga , HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ X , (2017)
168Hà Mạnh Linh, TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN VỚI QUÁ TRÌNH ITÔ-HERMITE, VIAMC2017, (2017)
169Hà Mạnh Linh, Solving the problem of hydrometeorological data analysis by random process theory, Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐH Quốc Gia HCM, (2017)
170Đặng Văn Thìn, Nguyễn Văn Kiệt và Nguyễn Lưu Thùy Ngân, Ứng dụng hỗ trợ tra cứu cụm từ dùng trong bài báo khoa học bằng Tiếng Anh, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (Fundamental and Applied IT Research), (2017)
171Lê Thị Thanh Thùy, Nguyễn Văn Kiệt và Nguyễn Lưu Thùy Ngân, Phân loại câu hỏi tiếng Việt ứng dụng cho hệ thống hỏi đáp mở, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (Fundamental and Applied IT Research), (2017)
172Nguyễn Phi Khứ, Từ Tuyết Hồng, Assessment waste water treatment process with incompleted dataset, Proceedings of the 20th National Conference on Fluid Mechanics, (2017)
173Hoàng Văn Hà, Trần Minh Triết, Nhận dạng người từ dữ liệu chuyển động sử dụng Convolutional Neural Network, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ X về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin", (2017)
174Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Gia Tuấn Anh, QUẢN LÝ CƠ SỞ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG BẰNG GIS TẠI TỈNH LONG AN, Hội thảo GIS toàn quốc 2017, (2017)
175 Nguyễn Hồ Duy Tri, Đỗ Phúc, TOPIC DISCOVERY USING FREQUENT SUBGRAPH MINING APPROACH, .. the International Conference on Computational Science and Technology, (2016)
176Computing Domain Ontology Knowledge Representation and Reasoning on Graph Database, 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEM DESIGN AND INTELLIGENT APPLICATIONS (INDIA - 2017) , (2016)
177GOW-LDA: Applying term co-occurrence graph representation in LDA topic models improvement, The Fourth International Conference on Computational Science and Technology 2017 , (2017)
178Hường Bùi Danh, Bảy Võ Đình, Tú Anh Nguyễn Hoàng, SWUN-MINER: phương pháp mới khai thác tập phổ biến có trọng số hữu ích, Hội thảo Quốc gia lần thứ XX: @ "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, (2017)
179Huỳnh Ngọc Ca, Cao Tùng Anh, Nguyễn Hoàng Tú Anh , Khai thác luật hiếm bảo toàn tính riêng tư trên CSDL phân tán ngang, Hội thảo Quốc gia lần thứ XX: @ "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, (2017)
180Nghĩa Nguyễn Văn, Phúc Trần Văn, Tiến Đỗ Văn, Tiệp Nguyễn Vinh, Thành Ngô Đức and Anh Nguyễn Hoàng Tú, Hệ thống Tìm kiếm Video Dựa trên Nội dung, Hội thảo Quốc gia lần thứ XX: @ "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, (2017)
181Nguyễn Hữu Lộc, Cao Tùng Anh, Nguyễn Hoàng Tú Anh, Bảo toàn tính riêng tư trong khai thác CSDL phân tán dọc, Hội thảo Quốc gia lần thứ XX: @ "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, (2017)
182Dang Huynh-Van, Khanh Tran-Quoc Quan Le-Trung, Towards A Reconfigurable Approach for IoTs Smart Garden Application, Hội nghị Khoa học Trẻ UIT 2017, (2017)
183Nguyen D. Vo, Khanh Nguyen Tam V. Nguyen Khang Nguyen, Empirical Evaluation Of State-Of-The-Art Object Detection Methods For Document Image Understanding, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin, (2017)
184Nguyễn Trác Thức, Phạm Thế Anh Phú, Đỗ Phúc, LAN TRUYỀN CHỦ ĐỀ KHOA HỌC TRÊN MẠNG TRÍCH DẪN, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin, (2017)
185Nguyễn Hoàng Ngân, Ngô Đức Thành, Sử dụng trực quan hoá quang phổ phản xạ trong vùng ánh sáng nhìn thấy để phân biệt chất lỏng, Hội nghị khoa học quốc gia về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin, (2017)
186Lâm Đức Khải, TỐI ƯU HIỆN THỰC THUẬT TOÁN GIẢI MÃ TÍN HIỆU MIMO CHO HỆ THỐNG WLAN 802.11 AC, Fundamental and Applied IT Research, (2017)
18780108-Vũ Đức Lung, 80305-Trần Ngọc Đức 80307-Trần Văn Quang 80038-Phan Đình Duy, Hệ thống hiển thị hình ảnh bằng các giọt nước rơi, Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin, (2017)
188Nguyễn Duy Tân, Ngô Thanh Hùng, XÂY DỰNG MODULE XỬ LÝ TRUY VẤN PHÂN TÁN TRÊN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỒ THỊ NEO4J, Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ 10 về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin, (2017)
18980214-Lê Hoàng Tuấn, PGS. TS. Tô Anh Dũng, Modified Parametric And Non-Parametric Estimations In Short-Term Flood Forecasting, Hội thảo Khoa học Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM lần thứ 3 năm 2017 - Phân ban Toán Lý, (2017)
190Lê Hoàng Tuấn, Tô Anh Dũng, Short-term Flood Forecasting with a Semi-parametric Regression Ensemble Model, Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 15, (2017)
191CN. Lâm Hàn Vũ Ths. Hồ Long Vân, News Aggregating System Supporting Semantic Processing Based on Ontology, The fifth International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2016)
19280068-Ngô Quốc Hưng, Werner Winiwarter, Building an English-Vietnamese Bilingual Corpus for Machine Translation, International Conference on Asian Language Processing 2012, (2012)
193Quoc Hung Ngo, Dinh Dien, Werner Winiwarter, A Hybrid Method for Word Segmentation with English-Vietnamese Bilingual Text, the 2013 International Conference on Control, Automation and Information Sciences, (2013)
194Đỗ Văn Nhơn, Nguyễn Đình Hiển Trịnh Quốc Sơn, Triển khai hoạt động giảng dạy theo tiếp cận CDIO tại Khoa Khoa học Máy tính - Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Hội nghị CDIO Đại học Quốc gia , (2016)
195Song Nguyen Duc Cong, Quoc Hung Ngo, Rachsuda Jiamthapthaksin, State-of-the-Art Vietnamese Word Segmentation, 2017 International Conference on Science in Information Technology (ICSITech), (2016)
196CATTLE DISEASE MANAGEMENT BY SPACE-TIME INFORMATION SYSTEM, GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences, (2016)
19780016-phan hoang chuong, tong quan algorit luong tu de giai ma RSA, hoi nghi khoa hoc lan thu 10 DHKHTN-DHQG TPHCM, (2016)
19880016-phan hoang chuong, hieu ung Faraday cua song hap dan trong plasma, hoi nghi khoa hoc lan thu 10 DHKHTN-DHQG TPHCM, (2016)
199Bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu nghiên cứu về những yếu tố ảnh hướng đến việc học tập của sinh viên, Hội nghị Khoa học trẻ UIT lần IV, (2016)
200Dam Quang Hong Hai, Le Kim Hung, Implementation of Online Learning System in face-toface Classroom for Online Distance Learning, Hội nghị quốc gia lần thứ VIII Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin, (2015)
201Thiết kế nút cảm biến không dây công suất thấp cho ứng dụng mạng lưới thiết bị kết nối internet, Hội Nghị Khoa Học Trường ĐH KHTN- ĐHQG, (2016)
202Vietnamese Voice Recognition for Home Automation using MFCC and DTW Techniques, 2015 International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP2015), (2015)
203Phạm Thi Vương , Lăng Hoài Sang Nguyễn Nam Quý , Phần mềm quản lý quy trình sản xuất trang sức, Hội nghị khoa học trẻ Trường ĐH Công nghệ thông tin lần IV, (2016)
204Phạm Thi Vương , Nguyễn Văn Uy Nguyễn Hữu Tuấn , CODE EASY TRÒ CHƠI HỌC LẬP TRÌNH CHO TRẺ EM, Hội nghị khoa học trẻ Trường ĐH Công nghệ thông tin lần IV, (2016)
205Phạm Thi Vương , Trần Tiến Đại Chế Minh Tú , Hệ thống chia sẻ sách - bookie, Hội nghị khoa học trẻ Trường ĐH Công nghệ thông tin lần IV, (2016)
206Phạm Thi Vương , Nguyễn Thành Duyệt, Đồng bộ dữ liệu giữa các dịch vụ lưu trữ đám mây - Clound syncing, Hội nghị khoa học trẻ Trường ĐH Công nghệ thông tin lần IV, (2016)
207Phạm Thi Vương, Phạm Nam Thắng Nguyễn Duy Phương, Cẩm nang chăm sóc mẹ và bé, Hội nghị khoa học trẻ Trường ĐH Công nghệ thông tin lần IV, (2016)
208Phạm Thi Vương, Sơ Tuấn Hoàng Lê Đức Sang, Thực tế ảo tăng cường, kết hợp Vuforia & Unity, Hội nghị khoa học trẻ Trường ĐH Công nghệ thông tin lần IV, (2016)
209Phạm Thi Vương, Nguyễn Quốc Thắng Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh , Nghiên cứu hệ điều hành windown 10 IOT core trên Raspberry 2 và xây dựng hệ thống smarthome, Hội nghị khoa học trẻ Trường ĐH Công nghệ thông tin lần IV, (2016)
210Nguyễn Trần Hồng Nhật, Nguyễn Hữu Trương, Trần Cao Vinh, Lê Nguyễn Bảo Thư, Phan Bách Thắng., Khảo sát cấu trúc tinh thể và hình thái học của màng mỏng ZnO pha tạp Ga và In nhằm cho ứng dụng nhiệt điện, Hội Nghị Khoa Học Trường ĐH KHTN- ĐHQG, (2016)
211Tạ Thị Kiều Hạnh, Đào Thị Băng Tâm, Nguyễn Trung Độ, Lê Nguyễn Bảo Thư, Phạm Kim Ngọc, Phan Bách Thắng, Trần Đại Lâm, Cơ chế truyền dẫn điện tích trong màng dẫn WO3 ứng dụng trong bộ nhớ ngẫu nhiên dạng trở nhớ, Hội Nghị Khoa Học Trường ĐH KHTN- ĐHQG, (2016)
212Phan Bách Thắng, Nguyễn Hồng Ngọc,Nguyễn Trần Hồng Nhật,Nguyễn Hữu Trương, Phạm Thanh Tuấn Anh,Trần Cao Vinh, Tạ Thị Kiều Hạnh,Lê Nguyễn Bảo Thư, Ảnh hưởng của nhiệt độ ủ lên tính chất nhiệt điện của màng mỏng IGZO, Hội nghị khoa học trường ĐH KHTN- ĐHQG TpHCM, (2016)
213Minh Dang, Duc M. Duong, Improvement Methods for Stock Market Prediction using Financial News Articles, 3rd National Foundation for Science and Technology Development Conference on Information and Computer Science, (2016)
214Cao Thanh Tình, Exponential stability of time‐varying systems with infinite delay, Hội nghị nghiên cứu khoa học lần VII, ĐH Đồng Tháp, (2016)
215Cao Thanh Tình, Về tính ổn định của các hệ phương trình vi phân phiếm hàm tuyến tính phụ thuộc thời gian, HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM LẦN X 2016, (2016)
216Cao Thanh Tình, On stability of functional differential systems, Hội nghị toán ứng dụng và tin học, Đại học Bách Khoa Hà Nội, (2016)
217Cao Thanh Tình, Exponential stability of functional differential systems, Hội thảo Tối ưu và tính toán Khoa học lần thứ 14, (2016)
218Son Trinh, Luu Nguyen, Minh Vo and Phuc Do, Lexicon-Based Sentiment Analysis of Facebook Comment, Recent Developments in Intelligent Information and Database Systems, (2016)
219Nguyễn Trọng Chỉnh, Nguyễn Tuấn Đăng, Towards an Argument-Based Method for Answering Why-question in Vietnamese Language, National Foundation for Science and Technology Development Conference on Information and Computer Science, (2016)
22080184-Nguyễn Đình Thuân, Hệ hỗ trợ tư vấn và chẩn trị bệnh trong Y học Cổ truyền, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin lần thứ IX, (2016)
221Phương pháp dự báo chuỗi thời gian dựa trên chuỗi thời gian mờ theo tiếp cận đại số gia tử, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin lần thứ IX, (2016)
222Nguyễn Phi Khứ, Satellite Image Processing to Estimate Flood Overflow in Mekong River, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Thủy Khí, (2005)
223Nguyễn Phi Khứ, Nanofluids and Problem of Heat Transfer, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Thủy Khí, (2015)
224Nguyễn Phi Khứ, Free-boundary valued problem for Simulation Solute transport flow in one dimension, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Thủy Khí, (2014)
225Nguyễn Phi Khứ, Micro-fluid flows for cooling cylindrical channels, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Thủy Khí, (2013)
226Nguyễn Phi Khứ, Degradation of Groundwater in case of Climate Change, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Thủy Khí, (2012)
227Nguyễn Phi Khứ, Using one-dimensional flow and solute transport model in Environment Impact Assessment for Thermoelectric Power Plants, IAMI Workshop, (2009)
228Nguyễn Phi Khứ, Flow and Pollution Simulation in CanGio River-canals System Using Hydraulic one-dimensional Model, GIS Workshop HCMC Vietnam, (2007)
229Nguyễn Phi Khứ, Warm-water Spreading from Thermoelectric Power Plants into Surface water Environment, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Thủy Khí, (2007)
230Nguyễn Phi Khứ, Từ Tuyết Hồng, SWFAST1D Simulation for Water flow and Solute Transport in River-canals Systems, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Thủy Khí, (2006)
231Nguyễn Phi Khứ, WFAST2D Simulation and Surface Water Qualitative Environment, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Thủy Khí, (2005)
232Nguyễn Phi Khứ, Mechanical points of view to predict erosion and sediment transport in river-canals, Workshop on Erosions and sediment Phenomena in Southern Provinces of Vietnam, (2003)
233Nguyễn Phi Khứ, DEMFLOOD Simulation for the Vietnam Mekong Delta, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Thủy Khí, (2001)
234Nguyễn Phi Khứ, Model for flood computing in two dimensions, IAMI Workshop, (2000)
235Nguyễn Phi Khứ, An Inverse problem for identifying flow parameters, IAMI Workshop, (1999)
236Information system for floods prediction in the Vietnam Mekong Delta, IAMI Workshop, (1998)
2372DFAST Model in surface and ground water, IAMI Workshop, (1998)
238Danh Le Phuoc, Hoan Nguyen Mau Quoc, Quoc Hung Ngo, Tuan Tran Nhat, Manfred Hauswirth, Enabling Live Exploration on The Graph of Things, Semantic Web Challenge 2014, (2014)
239Lê Duy Đồng Lê Kim Nga, Ứng dụng hệ luật mờ trong dự báo điểm thi, Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quớc gia lần thứ IX - Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT, (2016)
240DUONG NGOC HAO, DUONG TON DAM, On A Technique for 1/3 Subharmonic Response of Random Nonlinear Oscllators., Advanced Technology & Sustainable Development (ICATSD2016), (2016)
241Huỳnh Quốc Hưng, NGuyễn Hoàng Tú Anh, Khai thác đặc trưng tương tác xã hội và ngữ nghĩa để nâng cao chất lượng gom cụm sự kiện trong luồng dữ liệu Twitter, Hội thảo KH Quốc gia lần thứ XIX: @Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và TT, (2016)
242Nguyễn Hồ Duy Tri, Ngô Thanh Hùng, Mô hình phân tán cho thuật giải xác định đỉnh có sức ảnh hưởng lớn nhất trong đồ thị mạng xã hội, Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ 09 về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin, (2016)
243Nguyễn Quốc Dũng, Huỳnh Ngọc Tín, Nguyễn Hoàng Tú Anh, Adaptive Methods for Job Recommendation Based on User Clustering, 3rd NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2016)
244Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Thị Anh Thư Lê Đình Duy Ngô Đức Thành Nguyễn Hoàng Tú Anh Đỗ Văn Tiến, Clustering Web Video Search Results with Convolutional Neural Networks, 3rd NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2016)
245Phan Đình Duy, Trần Ngọc Đức, Trần Văn Quang, Vũ Đức Lung, Hệ thống điều khiển ma trận phun nước nghệ thuật theo nhạc dựa trên bộ phân lớp âm nhạc., Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin, (2016)
246Nguyễn Hồ Duy Trí, Nguyễn Trung Quân, Nguyễn Văn Tiến, Ngô Thanh Hùng, Xây dựng mô hình phân tán cho phân lớp khối lượng lớn văn bản theo chủ đề, Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ 09 về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin , (2016)
247The advanced algorithms for determining join order in parallel database query, Một số vấn đề chọn lọc về CNTT, (2000)
248Nguyễn Đình Hiển, Phạm Thi Vương Đỗ Văn Nhơn, Thiết kế hệ hỗ trợ giải toán Đại số Vector dựa trên Mô hình tri thức toán tử, Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ IX về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin, (2016)
249DƯƠNG TÔN ĐẢM, An Innovative Risky Asset Pricing Model Using Linear Stochastic Differential Equation (SLDE), International Conference on Analysis and Applied Mathematics., (2011)
250Using feature of nose and HAT-MARS descriptor for face recognition with pose variance, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia , (2016)
251Nguyễn Đình Hiển, Nguyễn Tuấn Cường, Xây dựng hệ hỗ trợ giải toán tự động về kiến thức Khảo sát hàm số, Hội thảo Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, (2016)
252Đỗ Văn Tiến, Lâm Quang Vũ, Phan Thanh Sang, Ngô Đức Thành, Lê Đình Duy, Dương Anh Đức, Sử dụng Deep neural networks biểu diễn các thuộc tính cho bài toán phát hiện cảnh bạo lực trong video, Hội nghị Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin lần thứ IX, 2016, (2016)
253Võ Huyền Lan Uyên, Trần Hưng Nghiệp Nguyễn Trác Thức, Thiết kế hệ thống tự động kiểm kê kết quả bầu cử ứng dụng công nghệ barcode, Hội nghị Khoa học trẻ UIT lần IV, (2016)
254Võ Huyền Lan Uyên, Nguyễn Trác Thức, Hệ thống tự động kiểm kê kết quả bầu cử sử dụng công nghệ Barcode, Hội nghị khoa học trẻ Trường ĐH Công nghệ thông tin lần IV, (2016)
255Giảng dạy tiếng Anh hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp , Hội thảo KH Quốc Gia 2016: Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ& quốc tế học tại Việt Nam, (2016)
256Nguyễn Đình Hiển, Chu Thanh Tú Nguyễn Công Chánh, Một mô hình biểu diễn quan hệ giữa các đối tượng hình học và thiết kế chương trình vẽ hình tự động, Hội nghị khoa học trẻ lần IV -2016, (2016)
25780184-Nguyễn Đình Thuân, Một hướng tiếp cận của bài toán phân tích rủi ro, Hội thảo Quốc gia lần thứ XVIII “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông”, (2015)
258Nguyễn Đình Thuân, Chuyển đổi lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ sang NOSQL, Hội thảo Quốc gia lần thứ XVIII “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông”, (2015)
259Tôn Thất Hòa An, Cao Thị Nhạn, A review on speech emotion recognition, Hội thảo Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Đà Lạt (12/2015), (2015)
260Đinh Điền, Nguyễn Văn Toàn, Xây dựng Wordnet tiếng Việt cho danh từ dựa trên mô hình phân lớp ngữ nghĩa, Hội thảo Quốc gia "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin", (2005)
261Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Thị Anh Thư, Ngô Đức Thành, Lê Đình Duy, Nguyễn Hoàng Tú Anh, "Nâng cao chất lượng gom cụm kết quả tìm kiếm video sử dụng kết hợp đặc trưng âm thanh, đặc trưng thị giác và thông tin văn bản", Hội thảo Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin , (2015)
262Nguyễn Trác Thức, Trần Duy Thanh, Phát hiện cộng đồng và các nhân tố có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng trên mạng xã hội, Hội nghị khoa học trẻ Trường Đại học Công nghệ thông tin, (2014)
263Quoc-Nguyen Viet, Sun-Tae Chung, Ho-Seok Kang, Seong-won Cho, Real-time Detection and Localizing Dangerous Sound for PTZ Surveilance Camera, Korea Multimedia Society Conference 2013, (2013)
264Nguyen Gia Tuan Anh, Le Hoang Thanh, Biểu diễn, quản lý các cây cầu trong khoa học thông tin địa lý 3 chiều, Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ 14-Đại học Bách khoa Tp.HCM, ĐHQG Tp.HCM, (2015)
265Nguyễn Lưu Thuỳ Ngân, Trịnh Thị Mỹ Hiền+, Lã Hoài Tuấn*, +, Phan Nguyệt Minh+, Nguyễn Thành Hiệp+, Dương Ngọc Hảo, Đảm bảo chất lượng trong trường ĐH CNTT từ việc tìm hiểu nguyên nhân sinh viên thôi học, HN Đảm bảo chất lượng lần 4- ĐHQG-HCM, (2015)
266Ngô Minh Quân, So Sánh Hiệu Suất Mã Hóa Giữa CPU và GPU Sử Dụng Thuật Toán AES , Fundamental and Applied IT Research, (2014)
267Dung Mai Tien, Kiem Hoang, A comparative study of shape discriptors in content based image retrieval, ITEDU@2010, (2010)
268Tran Hong Nhat Nguyen, Huu Truong Nguyen , Thanh Tuan Anh Pham , Cao Vinh Tran , Nguyen Bao Thu Le and Bach Thang Phan, Correlation between crystallinity and electrical properties of Indium, Gallium-doped ZnO thin films, HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC, (2015)
269Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Hoàng Tú Anh, Ngô Đức Thành, Lê Đình Duy, "Gom cụm dữ liệu Web video theo hướng tiếp cận Early Fusion cho đặc trưng văn bản", Hội nghị Quốc gia lần thứ VII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin , (2014)
270Cao Thanh Tình, Novel criteria for exponential stability of time-varying systems with infinite delay, nghị khoa học lần thứ VI,Đại học Đồng Tháp, (2015)
271Cao Thanh Tình, Explicit criteria for exponential stability of time-varying systems with infinite delay, Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ XIV, ĐH Bách Khoa TP. HCM, (2015)
272Đỗ Văn Nhơn, Phạm Thi Vương, Hệ giải toán dựa trên tri thức về giới hạn, đạo hàm và tích phân, “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin, (2005)
273PGS. TS. Tô Anh Dũng, 80214-Lê Hoàng Tuấn, Mô hình hồi quy bán tham số có hiệu chỉnh cho bài toán dự báo lũ lụt, “Đào tạo và nghiên cứu khoa học ở ĐBSCL theo hướng hội nhập và phát triển bền vững”, (2015)
274PGS. TS. Tô Anh Dũng, 80214-Lê Hoàng Tuấn, A Modified Semi-parametric Regression Model for Flood Forecasting, Hội nghị Khoa học Công nghệ Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG.HCM/ Khoa Khoa học Ứng dụng, lần thứ 14, (2015)
275Cao Thanh Tình, Remark on exponential stability of functional differential equations, Hội thảo ứng dụng Toán học - Vật lý trong khoa học công nghệ, (2015)
276Phạm Hữu Anh Ngọc; , Cao Thanh Tình, On exponential stability of time-varying differential systems with infinite delay, Hội nghị toán học Miền Trung-Tây Nguyên lần thứ nhất, (2015)
277Võ Thị Hồng Lê, Thuyết trình - Ứng dụng cho phần học Case Study trong giáo trình Market Leader, Môn học tiếng Anh giao tiếp thương mại với lộ trình đạt chuẩn Toeic, (2009)
278Võ Thị Hồng Lê, Dạy và học tiếng Anh với những biện pháp cải tiến ứng dụng CNTT, Đổi mới và nâng cao hiệu quả việc dạy và học tiếng Anh trong Đào tạo Đại học, Sau Đại học tại ĐHQG-HCM, (2008)
279Võ Thị Hồng Lê, Học tiếng Anh với sự hỗ trợ của máy vi tính: Những rào cản tiến đến sự thành công, Giảng dạy tiếng Anh bậc Đại học tại Việt nam: Vấn đề và Giải pháp, (2007)
280Võ Thị Hồng Lê, Tập huấn PP Giảng dạy Chủ động - Một phương pháp khả thi cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THPT tỉnh An Giang, Nghiên cứu xây dựng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phổ thông tỉnh An Giang, (2006)
281Võ Thị Hồng Lê, Ảnh hưởng của đề thi và kiểm tra tiếng Anh đối với việc học ngữ điệu tiếng Anh của học sinh phổ thông TP.HCM, Vai trò của hoạt động kiểm tra-đánh giá trong đổi mới giáo dục ở Việt Nam, (2004)
28280307-Trần Văn Quang, 80038-Phan Đình Duy 80087-Lê Văn La, Thiết kế hệ thống điều khiển màn nước nghệ thuật, HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ LẦN III 2014, (2014)
28380184-Nguyễn Đình Thuân, Đoàn Huấn, Sử dụng thuật toán gom cụm mờ khai phá cơ sở dữ liệu ERP trong doanh nghiệp dược phẩm, Kỷ yếu Hội thảo "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin", (2012)
28480184-Nguyễn Đình Thuân, Các dạng chuẩn trong Cơ sở dữ liệu quan hệ có yếu tố thời gian, Kỷ yếu Hội thảo "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin", (2005)
28580184-Nguyễn Đình Thuân, Khai thác các luật kết hợp với trọng số trong Cơ sở dữ liệu có tính thời gian, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia FAIR lần thứ 1 “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin”, (2004)
28680184-Nguyễn Đình Thuân, Các dạng chuẩn trong Cơ sở dữ liệu có tính thời gian, Kỷ yếu Hội thảo "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin", (2002)
28780184-Nguyễn Đình Thuân, Thuật toán về điều khiển tương tranh và cập nhật dữ liệu trong hệ Cơ sở dữ liệu phân tán., Kỷ yếu Hội nghị ứng dụng toán học Toàn quốc lần thứ nhất, (2000)
288Đỗ Văn Tiến, Ngô Đức Thành, Lê Đình Duy, Dương Anh Đức, Hệ thống tìm kiếm bài báo khoa học CSPubGuru, Hội nghị Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin lần thứ VII, 2014, (2014)
289Đỗ Văn Nhơn, Nguyễn Đình Hiển, Mô hình biểu diễn tri thức dạng quan hệ và Ứng dụng xây dựng hệ hỗ trợ giải toán thông minh, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XV: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông, (2012)
290Ngô Đức Thành, Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nguyễn Hoàng Vũ Cáp Phạm Đình Thăng Lê Đình Duy Dương Anh Đức, Xây dựng hệ thống nhận dạng nhân vật phục vụ giám sát, Fundamental and Applied IT Research , (2014)
291Nguyễn Đình Hiển, Đỗ Văn Nhơn, Mô hình tri thức toán tử và Ứng dụng xây dựng Hệ cơ sở tri thức Điện một chiều, Nghiên cứu cơ bản và Ứng dụng Công nghệ thông tin 2014, (2014)
292Tuan Le Hoang, Dung To Anh, A semi-parametric regression model for flood forecasting, Hội nghị Toàn quốc lần thứ V "Xác suất - thống kê: nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy", (2015)
293Truong Hai Bang, Nguyen Phi Khu, The methods Fuzzy Ontology Integration, FAIR, (2013)
294Đào Anh Nguyên, Nguyễn Thái Ân Vũ Đức Lung, Mô hình nhận dạng giọng nói tiếng việt trong điều khiển theo góc độ âm tiết, Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ VII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin, (2014)
295Vũ Đức Lung, Nguyễn Thái Ân Đào Anh Nguyên, Tổng hợp các phương pháp tách âm thanh của một từ tiếng việt và đề xuất phương pháp cải tiến, Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ VII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin , (2014)
296Ngan Nguyen, Yusuke Miyao, Jin-Dong Kim và Jun'ichi Tsujii, Machine Learning-Based Pronoun Resolution for Biomedical Text, The 14th Natural Language Processing Conference, (2008)
297Ngan Nguyen, Yusuke Miyao, A Corpus for Studies on Academic Writing Assistance, The 27th Annual Conference of the Japanese Society for Artificial Intelligence 2013, (2013)
298Tạ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Thị Hòa Hiệp, Nguyễn Thị Tường Vy, Phạm Kim Ngọc, Nguyễn Thị Liên Thương, Lê Nguyễn Bảo Thư, Trần Cao Vinh, Lê Văn Hiểu, Phan Bách Thắng, Chức năng hóa bề mặt hạt nano oxit sắt γ-Fe2O3, Kỷ Yếu Hội Nghị Khoa học lẩn thứ IX - Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên -ĐHQG TpHCM, (2014)
299Vạn Duy Thanh Long, Lê Minh Duy, Nguyễn Hoàng Tú Anh, Dự đoán xu hướng cổ phiếu ở thị trường Việt Nam bằng phương pháp hai giai đoạn dựa trên việc kết hợp K-means và SVM với ước lượn, Kỷ yếu Hội thảo KH Quốc gia lần thứ XV, (2011)
300Phạm Hữu Anh Ngọc; Cao Thanh Tình, Some new results on stability of linear time-varying systems with infinite delay, Đại hội toán học Việt Nam lần thứ 8, (2013)
301Pham Hữu Anh Ngọc; Cao Thanh Tình, Về tính ổn định mũ của các phương trình vi phân phiếm hàm, Kỷ yếu hội nghị Khoa học Trường ĐH KHTN lần thứ IX-2014, (2014)
302Dương Ngọc Hảo , Nguyễn Đông Anh, Dương Tôn Đảm, Ảnh hưởng của ngoại lực tuần hoàn lên hệ dao động ngẫu nhiên với thời gian trễ, Hội nghị khoa học ứng dụng lần thứ 11, trường ĐH Bách khoa Tp HCM, (2009)
303Dương tôn Đảm, Dương ngọc Hảo, Summary of Stable Random Process, Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về xác suất-thống kê, (2005)
304Dương Ngọc Hảo, Nguyễn Đông Anh, Ảnh hưởng của trễ lên nghiệm của phương trình Fokker-Plank cho phương trình vi phân ngẫu nhiên có độ trễ, Hội nghị toán học toàn quốc lần 7, (2008)
305Dương Ngọc Hảo, Nguyễn Đông Anh, Dương Tôn Đảm, Xây dựng nghiệm cho hệ Van Der Pol có trễ chịu kích động ồn trắng, Hội nghị khoa học kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Viện Cơ học và Tin học ứng dụng, (2009)
306Tuan Le Hoang, Dung To Anh, Modification Of Algorithms In Neural Networks And Theirs Applications To Flood Forecasting, Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ VIII, (2013)
307Nguyễn Gia Tuấn Anh, Tích hợp dữ liệu không gian- thời gian- ngữ nghĩa trong quản lý lích sử biến động tài nguyên đất, Ứng dụng GIS toàn quốc 2014, (2014)
308Thanh-Trung Nguyen, Duy-Phuc Do, Hoang-Anh Tran, Phi-Khu Nguyen, Degree Distribution in Complex Network with Parallel PageRank Algorithm, FAIR 2013: Fundamental and Applied IT Research, (2013)
309Thanh-Trung Nguyen, Duy-Phuc Do, Viet-Long Huu Nguyen, Phi-Khu Nguyen, An Efficient Business Model through Analyzing Customer Characteristics, FAIR 2013: Fundamental and Applied IT Research, (2013)
310Nguyễn Phi Khứ, Nguyễn Thành Trung, Industrial Boiler Management Using Artificial Neural Networks, Conference on Fluid Mechanics 2011, (2011)
311Đỗ Phúc, Hoàng Kiếm, Phát triển các thuật giải tìm tập phổ biến trong cơ sở dữ liệu, Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia về CNTT, NXB Khoa học Kỹ thuật, (2001)
312Đỗ Phúc, Hoàng Kiếm, Khám phá các đoạn ặp trong tập tình tự AND và protein bằng cây hậu tố và thuật giải di truyền, Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia về CNTT, NXB Khoa học Kỹ thuật, (2001)
313Đỗ Phúc, Hoàng Kiếm , Nghiên cứu khảo sát quan hệ giữa dàn khái niệm và tập phổ biến, ITIC conference, (2001)
314Đỗ Phúc , Phát triển ứng dụng thuật toán tìm luật kết hợp vào bài toán phân loại văn bản tiếng Việt, Kỷ yếu FAIR, (2005)
315Đỗ Phúc, Nguyễn Thị Kim Phụng, Phân loại tự động các thông điệp trên diễn đàn thảo luận qua mạng, Hội thảo Quốc gia Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Lần thứ IX, 2006), (2006)
316Do Phuc, Mai Xuan Hung, Hoang Kiem , Using Kohonen neural network and natural language processing for extracting salient sentences in the corpus od Vietnamese scientific papers, ICIT confernce, (2006)
317Bùi Thị Danh, Lê Dương Quốc Thắng, Nguyễn Anh Trí, Nguyễn Hoàng Tú Anh, Khai thác đặc trưng để tăng cường khả năng dự đoán liên kết trong mạng xã hội, Hội thảo Khoa học Quốc gia lần thứ XV, @Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và TT, (2012)
318Nguyễn Hoàng Tú Anh, Bùi Thị Danh, Nguyễn Anh Thy, Gom cụm văn bản động dựa trên mô hình đồ thị kết hợp IncrementalDBSCAN, Hội thảo Công nghệ Thông tin & Truyền thông lần thứ nhất, (2008)
319Nguyễn Hoàng Tú Anh, Hoàng Kiếm , Phân loại văn bản tiếng Việt dựa trên khai thác đồ thị con phổ biến, Hội thảo Quốc gia lần thứ 3 về Nghiên cứu cơ bản & ứng dụng Công nghệ thông tin , (2007)
320Nguyễn Hoàng Tú Anh, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Huy Hùng, Áp dụng kỹ thuật khai thác đồ thị trong bài toán phân loại email, Hội nghị Khoa học Kỷ niệm 30 năm thành lập Viện CNTT, (2006)
321Nguyễn Hoàng Tú Anh, Khai thác dữ liệu với luật kết hợp có độ hỗ trợ tối ưu trên thuộc tính số, Hội thảo quốc gia Một số vấn đề chọn lọc của CNTT , (2003)
322Nguyễn Đình Hiển, Vũ Văn Việt, Phạm Cao Thắng, Hệ thống thông minh hỗ trợ giải bài tập tự động về kiến thức Khảo sát hàm số trong chương trình Toán Trung học phổ thông., Hội nghị Kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Cơ học- Tin học Ứng dụng, (2014)
323Do, P., Nguyen, V., Dung, T., Do, P., Nguyen, V., Dung, T., Nguyen, L., August 19-20, 2010 Ho Chi Minh city and Phan Thiet, VietNam , (2010)
324Nguyễn Duy Khánh, Lê Đình Duy Dương Anh Đức, Phát hiện biển báo giao thông dùng đặc trưng cục bộ (local features)., Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ 5 vềNghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin - FAIR V., (2011)
325Mai Trọng Khang, Nguyễn Hoàng Ngân, Nguyễn Phương Anh, Kết hợp thuật toán Chọn lọc nhân bản và Mạng nơ-ron nhân tạo trong nhận dạng mẫu vi-rút, Hội nghị Khoa học trẻ, lần 2, Trường Đại học CNTT- ĐHQG TpHCM, (2013)
326Đỗ Văn Tiến, Nguyễn Phước Cường, Huỳnh Ngọc Tín, Enrichment Computer Science Bibliography, Hội nghị Khoa học trẻ, lần 1, Trường Đại học CNTT- ĐHQG TpHCM, (2011)
327Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, Duc Anh Duong, An efficient branch-and-bound based approach for object co-segmentation, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2014)
328Vu Thanh Nguyên, Ứng dụng máy học trong phân tích dự báo., FAIR – Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ Thông Tin., (2005)
329Vũ Đức Lung, Lê Văn La, Phan Đình Duy, Cao Văn Hưng, Nghiên cứu các phương pháp điều khiển nhạc nước sử dụng phân tích tần số bằng thuật toán FFT, Hội thảo Quốc gia lần thứ XIV, (2011)
330Vũ Đức Lung, Phan Hữu Tiếp, Lâm Thành Hiển, Cao Nguyễn Thủy Tiên, Phương pháp lọc thư rác tiếng Việt dựa trên từ ghép và theo vết người sử dụng, Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông, (2011)
331Vũ Đức Lung, Nguyễn Phạm Hải Đăng, Khai thác dữ liệu Netflow để xác định độ tin cậy của cạnh, hội nghị khoa học viện cơ học và tin học ứng dụng, (2009)
332Phan Đình Duy, Nhận dạng giọng nói tiếng Việt trong điều khiển và trương tác người máy, Hội nghị khoa học trẻ lần 2 Trường DH CNTT, (2013)
333Nguyễn Hữu Nhân, Trần Hàn Linh, Hồng Quốc Minh, Ứng dụng công nghệ RFID và kết nối không dây trong quản lý sinh viên, Hội nghị khoa học trẻ UIT lần 2, (2013)
334Lê Văn La, Phan Đình Duy, Võ Thành Xuyên, A Compact Autonomous Display in Space Using Water Drops, Hội thảo toàn quốc về công nghệ thông tin năm 2013, (2013)
335Do Phuc, Nguyen Thi Kim Phung , Using graph spectral analysis for protein structure comparison, Proceedings of the Fifth International Conference on Information Technology in Education and Training, (2008)
336Lam Duc Khai, Huynh Huu Thuan, Vu Duc Lung., An Autonomous Navigation System Based on Hierarchical Implicit Shape Modeling (HISM) – Hardware Algorithm Compatible with FPGA. , The 3rd IEICE International Conference on Integrated Circuits and Devices in Vietnam, (2012)

Conferences - Journal papers

1Chayun Kongtongvattana, Baoru Huang, Jingxuan Kang, Hoan Nguyen, Olajide Olufemi, Anh Nguyen, Shape-Sensitive Loss for Catheter and Guidewire Segmentation, [RITA] International Conference on Robot Intelligence Technology and Applications, (2023)
2A Personalized Meal Recommendation Approach For Smart Refrigerator, 2023 International Conference on Advanced Computing and Analytics, (2023)
3A Communication Model for Different IOT Devices in Smart Home Applications, 2023 International Conference on Advanced Computing and Analytics , (2023)
4Ngô Hiếu Trường, Dương Thanh Tùng Trần Minh Tuấn Đặng Thái Thạch, Application of Object Detection Algorithm on SoC-FPGA using OpenCL, International Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems, (2024)
5Khoa Tran-Anh Dang, VlogQA: Task, Dataset, and Baseline Models for Vietnamese Spoken-Based Machine Reading Comprehension, The 18th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics, (2024)
6Đỗ Thị Thanh Tuyền, BERT - Based Sentence Recommendation for Building Vietnamese Universal Dependency Treebank, International Conference on Future Data and Security Engineering, (2023)
7Thanh Duy Do, Trinh Thi Thanh Truc, Nguyen Dinh Thuan, Son T.Mai, A rule-based Ensemble Approach for Diarrhoea Outbreak Prediction, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2023)
8Trần Gia Bảo, Bùi Công Khánh Tường Trần Nhật Khoa Lưu Trung Kiên Trần Doãn Thuyên Lê Trần Trọng Khiêm Đỗ Văn Tiến Ngô Đức Thành, Integrating Multiple Models For Effective Video Retrieval and Multi-stage Search, The 12TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, (2023)
9Nguyễn Ngọc Thừa, Trần Doãn Thuyên Lê Trần Trọng Khiêm Đỗ Văn Tiến Ngô Đức Thành Lê Đình Duy, Information Extraction from Rich Text Images with RoBERTa and LION Optimizer, Institute of Electrical and Electronics Engineers, (2023)
10Transform an Electric Golf Cart into an Autonomous Vehicle, International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, (2022)
11Viet Hang Duong, Bui Duc Nhan Manh Quan Bui Jia Ching Wang, Ensemble Learning Technique with A Novelty Multi‑Source Information for Stock Price Movements, The International Symposium on Information and Communication Technology, (2023)
12Enhancing Blockchain Interoperability Through Sidechain Integration and Valid-TimeKey Data Access Control, The International Conference on Intelligence of Things, (2023)
13Trịnh Lê Huy, Xuan-Minh Le, Thuy-Tien Vu, Tuong-Vy Vo, Fabien Ferrero , Reconfigurable Omnidirectional Circularly Polarized Antenna, 2023 IEEE Conference on Antenna Measurements and Applications (CAMA), (2023)
14Fabien Ferrero, Nguyen, Manh Thao, and Le-Huy Trinh, IoT Space Communication Experiment in UHF Frequency With LEO Satellite, 2023 IEEE Conference on Antenna Measurements and Applications (CAMA), (2023)
15Xuan-Minh Le, Quoc-Son Tran, Thuy-Tien Vu, Tuong-Vy Vo, Le Huy Trinh, Fabien Ferrero , Research and Design a Low Power Electronic Shelf Label Based on E-Paper Display and LoRa Technology, 2023 International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2023)
162023 KTMT Thong ke 2023 KTMT Thong ke 100% H24 Tran Van Lic, Fabien Ferrero, Trinh Le Huy, Manh Thao Nguyen, Laurent Rodriguez, Pierre-Emmanuel Novac, Benoit Miramond, Alain Pegatoquet Name: Filter 1 Range: B1:U1 Tran Van Lic , Fabien Ferrero, Trinh Le Huy, Manh Thao Nguyen, Laurent Rodriguez, Pierre-Emmanuel Novac, Benoit Miramond, Alain Pegatoquet, Internet of Things Terminal with Embedded Machine Learning Capabilities for Terrestrial and Space Communication Experiments, 2023 International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2023)
17Anh Hoang Tran Tam Minh Nguyen , A Text-based Approach For Link Prediction on Wikipedia Articles, 2023 IEEE 10th International Conference on Data Science and Advanced Analytics (DSAA), (2023)
18Dung V. Dang, Vuong T. Pham, Thanh Cao, Nhon Do, Hung Q. Ngo, Hien D. Nguyen, A Practical Approach to leverage Knowledge Graphs for Legal Query, ISDS, (2023)
19Dung V. Dang, Hien D. Nguyen, Hung Ngo, Vuong T. Pham, Diem Nguyen, Information Retrieval from Legal Documents with Ontology and Graph Embeddings Approach, IEA/AIE, (2023)
20Vu-Thuan Doan, Quoc-Truong Truong, Duc-Vu Nguyen, Vinh-Tiep Nguyen, Thuy-Ngan Nguyen Luu,, Efficient Finetuning Large Language Models For Vietnamese Chatbot, The 6th International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition (MAPR), (2023)
21T. D. Tran, N. Q. Tran, V. T. D. Le and H. L. Pham, Efficient ECG Classification with Light Weight Shuffle GhostNet Architecture, In Proceedings of the 2023 IEEE 16th International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), (2023)
22Diem Thi Tran, Quoc Ngoc Tran, Thi Thu Khiet Dang, Dat Hoang Tran , A Novel Approach for Long ECG Synthesis Utilize Diffusion Probabilistic Model, Proceedings of the 2023 ACM 8th International Conference on Intelligent Information Technology, (2023)
23Thi Diem Tran, Huu Han Hoang, Training SNNs Low Latency Utilizing Batch Normalization Through Time and Iterative Initialization Retraining, 2023 IEEE 5th International Conference on Artificial Intelligence in Information and Communication (ICAIIC), (2023)
24Tran, Thi Diem, Ngoc Quoc Tran, Thi Thu Khiet Dang, and An Dong Bui, Self-Adaptive Threshold Clustering in Abnormal Cardiac Beat Detection on Lightweight Embedded Devices, 2022 IEEE 8th International Conference on Smart Instrumentation, Measurement and Applications (ICSIMA), (2022)
25Thi Diem Tran, Kien Trung Le, and An Luong Truong Nguyen, Training Low-Latency Deep Spiking Neural Networks with Knowledge Distillation and Batch Normalization Through Time, In 2022 IEEE 5th International Conference on Computational Intelligence and Networks, (2023)
26Quang Khanh Chung, Tri Nhut Do, DATA PROCESSING FOR A VISION-IMU INTEGRATION TO ESTIMATE POSITION, 17TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED COMPUTING AND ANALYTICS, (2024)
27Tri Nhut Do, Quang Vinh Tran Hoai Nhan Nguyen Minh Son Nguyen, Improving Power Performance of AI Acceleration Unit in Smart Camera, 17TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED COMPUTING AND ANALYTICS, (2023)
28Tri Nhut Do, Quang Vinh Tran Hoai Nhan Nguyen Minh Son Nguyen, AI ACCELERATOR DESIGN TO OPTIMIZE POWER CONSUMPTION FOR SMART CAMERA, The 6th International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, (2023)
29An Approach of Enhanced PNCC for Resident Identification Applications, ICT with Intelligent Applications, (2021)
30Thi Diem Tran, Yasuhiko Nakashima, Exploring Versatility of Primary Visual Cortex Inspired Feature Extraction Hardware Model through Various Network Architectures, 2021 4th International Conference on Computing, Electronics & Communications Engineering (iCCECE2021). IEEE, (2021)
31Thi Diem Tran, Mutsumi Kimura, Yasuhiko Nakashima, Primary Visual Cortex Inspired Feature Extraction Hardware Model, 2020 4th IEEE International Conference on Recent Advances in Signal Processing, Telecommunications & Computing , (2020)
32Diem Tran, Thi To, Thuan Huynh, Phuong Nguyen, Designing a Hardware Accelerator for Face Recognition Using Vector Quantization and Principal Component Analysis as a Component , 2010 Fifth IEEE International Symposium on Electronic Design, Test & Applications, (2010)
33Trần Quang Nguyên, Chế tạo cảm biến khí dựa trên nền tổ hợp vật liệu phosphorene/AgNWs nhằm tăng cường khả năng phát hiện khí amoniac, Hội nghị Quốc tế về Vật lý Kỹ thuật và Ứng dụng lần thứ 7 , (2021)
34Trương Minh Châu, Phạm Viết Tài, Converting a constituency treebank to dependency treebank for Vietnamese, 16th International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
35Đỗ Duy Thanh, Nguyễn Đình Thuân, Diarrhoea incidence prediction using climate data: Machine Learning approaches, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
36Nguyễn Đình Thuân, Nguyễn Minh Nhựt, Forecasting the Opening and Closing Price Trends of Stock Using Hybrid Models and Artificial Intelligence Algorithm, International Conference on Future Data and Security Engineering, (2022)
37Nguyễn Đình Thuân, Predicting Loan Repayment Using a Hybrid of Genetic Algorithms, Logistic Regression, and Artificial Neural Networks, International Conference on Future Data and Security Engineering, (2022), pp 161-175
38Nguyễn Quốc Cường, Phạm Mạnh Tiến, Phan Đình Duy, Vũ Đức Lung, Efficient Multi-Organ Segmentation Using HRNet And OCRNet, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
39Lan-Phuong Nguyen Ngoc, Hung-Phu Cao, Thanh-Danh Nguyen, Vinh-Tiep Nguyen, Thanh Duc Ngo, Inference Time Optimization for CNN-based Deformable Style Transfer, International Conference Resilience by Technology and Design, (2022)
40Nguyễn Thị Huỳnh Như, Teachers' roles in the teaching online, International Conference on Culture, Education, and Tourism with Economic Development, (2022)
41Huy T. Nguyen, Hien D. Nguyen, Nhon V. Do, Uyen Pham, Lan-Di Tran, Vuong T. Pham, Knowledge Representation of Expert System in Real-estate Investment Combining Collected Data, IEEE International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques, Proceedings, (2022)
42Thuat Nguyen-Khanh, Thinh Ngo Phuc, and Luan Van-Thien, Building a Recruitment System Based on Blockchain and Federated Learning, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
43Duy Dieu Nguyen, Xuan Huy Nguyen, The Tung Than, Minh Son Nguyen, Automated Attendance System in the Classroom Using Artificial Intelligence and Internet of Things Technology, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
44Ngoc-Phap Trinh, Anh-Khoa N. Tran, Trong-Hop Do, Traffic Flow Forecasting using Multivariate Time-Series Deep Learning and Distributed Computing, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
45Tuong Phi Lau, A Class of Software-Layer DoS Attacks in Node.js Web Apps , International Conference on Cryptography, Security and Privacy, (2022)
46Nguyễn Đình Thuân, Đặng Minh Quân, Lê Mai Duy Khánh , Nguyễn Minh Nhựt, Using Blockchain and Artificial Intelligence to build a Job Recommendation System for Students in Information Technology, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
47Bùi Tổng Nha, Nguyễn Đình Thuân , Methodology Interaction by Machine Learning Model to Detect Vulnerability in Smart Contract of Blockchain, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
48Xuan-Bach Nguyen-Duy, Khiem Nguyen-Thanh, Anh-Vu Dinh-Duc, Collecting brainwave signals using IoT and analyze human emotions, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
49Minh Pham, Thanh Nguyen, Trong-Hop Do, Multi-stage Information Retrieval for Vietnamese Legal Texts, Principle and Practice of Data and Knowledge Acquisition Workshop, (2022)
50Van-Binh Duong, Trong-An Nguyen, Nhu-Chien Ha, Hong-Hanh T. Duong, My-Linh T. Tran, Trong-Hop Do, UIT-VLFC: Vietnamese Lipstick Feedbacks Corpus, Conference of the Oriental COCOSDA, (2022)
51Khanh Ho, Vu Xuan Dinh, Hong-Quang Nguyen, Khiem Le, Khang Dinh Tran, Tien Do, Tien-Dung Mai, Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, UIT at VBS 2022: An Unified and Interactive Video Retrieval System with Temporal Search, International Conference on Multimedia Modeling, (2022)
52Pham Cong Thinh, Nguyen Tien Luan, Lam Duc Khai, A Hardware Implementation for Deep Reinforcement Learning Machine, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
53Đào Văn Hân, Hồ Nguyên Nhật Tiên, Nguyễn Ngọc Tùng, Nguyễn Thị Huỳnh Như, Assessing the role of universities in digital development in Vietnam in the post COVID-19 period, VietTESOL International Convention, (2021)
54Xuan Ha Nguyen, Nguyen Xuan Duong, Kim-Hung Le, Preventing Adversarial Attacks against Deep Learning-based Intrusion Detection System, International Conference on Information Security Practice and Experience, (2022)
55Thi-Ngoc-Phuc Ho, Thuy-Linh Nguyen, Xuan-Ha Nguyen, Kim-Hung Le, Enhancing Explainability of Machine Learning-Based Intrusion Detection Systems, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
56Tien-Dung Mai, Tien Do, Duy-Dinh Le, A Framework for Evaluating Video Summary Approaches, International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, (2022)
57Bich-Van Nguyen-Thi, Triet Le Phan, Thua Ngoc Nguyen, Thanh Duc Ngo, A Crowdsourcing Data Annotation System For Vietnamese Scene Text Detection, International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, (2022)
58Khang Nguyen Duc Quach, Zhao Ren, Khiem Vinh Tran, Viet Hung Vu, Yongsik Chun, Thanh Tam Nguyen, Jun Jo, Short-term Traffic Speed Prediction Using Hybrid LSTM-SVR Model, International Conference on Robot Intelligence Technology and Applications, (2022)
59Khiem Vinh Tran, Hao Phu Phan, Khang Nguyen Duc Quach, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Jun Jo, and Thanh Tam Nguyen, A Comparative Study of Question Answering over Knowledge Bases, International Conference on Advanced Data Mining and Applications, (2022)
60Igor Petrov, Timur Lavrukhin, Khúc Thanh Bằng, Aleksandr Gelgor, Nguyễn Tấn Hoàng Phước, Possible Use of Simple TOFDM and SEFDM Signals in 5G NR, International Conference on Electrical Engineering and Photonics, (2022)
61Nguyễn Tấn Hoàng Phước, Khúc Thanh Bằng, Igor Petrov, Timur Lavrukhin, Aleksandr Gelgor, Improvement in Data Transmission Efficiency in Mobile 5G New Radio System using Filter Bank Multicarrier Signals, International Conference on Electrical Engineering and Photonics, (2022)
62Nguyễn Tấn Hoàng Phước, Nguyễn Văn Huynh, Khúc Thanh Bằng, Performance Evaluation of Channel Estimation Methods for 5G NR Uplink Control Channel in the Scenario of Low Signal-to-Noise Ratios, International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2022)
63Nguyễn Tân Tạng, Thái Hoàng Long, Nguyễn Khánh An, Đỗ Minh Tiến, Bùi Thanh Bình, Nguyễn Tấn Hoàng Phước, GPS Signal Reception and Spoofing Based on Software-Defined Radio Devices, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
64Le Van Hoang, Nguyen Xuan Nhu, To Trong Nghia, Nguyen Huu Quyen, Van-Hau Pham, Phan The Duy, Leveraging Deep Reinforcement Learning for Automating Penetration Testing in Reconnaissance and Exploitation Phase, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
65To Trong Nghia, Hien Do Hoang, Doan Minh Trung, Phan The Duy, Van-Hau Pham , A federated threat hunting system with big data analysis for SDN-enabled networks , International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
66Nghi Hoang Khoa, Doan Minh Trung, Bui Cong NguyenKhoa, To Thi My Au, Ung Van Giau, Phan The Duy, Van-Hau Pham, Cyber Threat Intelligence for Proactive Defense against Adversary in SDN-assisted IIoTs context, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
67Hien Do Hoang, Do Thi Thu Hien, Bui Xuan Thai, Nguyen Ngoc Minh Tri, Phan The Duy, Van-Hau Pham, DA-GAN: Domain Adaptation for Generative Adversarial Networks-assisted Cyber Threat Detection, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
68Hien Do Hoang, Phan The Duy, Nguyen Thanh Tien, Do Thi Thu Hien, Van-Hau Pham, A Blockchain-based approach and Attribute-based Encryption for Healthcare Record Data Exchange, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
69Nguyen Huu Quyen, Phan The Duy, Nguyen Chi Vy, Do Thi Thu Hien, Van-Hau Pham, Federated Intrusion Detection on Non-IID Data for IIoT networks using Generative Adversarial Networks and Reinforcement Learning, International Conference on Information Security Practice and Experience, (2022)
70Duc-Tuan Luu, Khanh-An C.Quan, Thinh-Quyen Nguyen, Van-Son Hua, Minh-Chau Nguyen,Vinh-Tiep Nguyen, Minh-Triet Tran, CDC: Color-based Diffusion model with Caption embedding in VBS 2022, International Conference on Multimedia Modeling, (2022), Series: Lecture Notes in Computer Science Volume: 13142 Pages: 575-579 Publisher: Springer
71Thu Nguyen, Khoa Tan VO, Thu-Thuy Ta, Tu-Anh Nguyen-Hoang, Ngoc-Thanh Dinh, Model For Verifying The Reliability Of Candidate Data Based On Blockchain Technology, International Conference on Computer and Automation Engineering, (2022)
72Duy-Dieu Nguyen, Manh-Hung Le, Xuan-Huy Nguyen, Hieu-Truong Ngo, Minh-Son Nguyen, Smart Desk in Hybrid Classroom: Automatic Attendance System based on Face Recognition using MTCNN and ARCFACE, International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, (2022)
73Tham Nguyen Thi, Trong-Hop Do, Lexicon-enhanced hate speech detection on Vietnamese social network data, IEEE International Conference on Computational Intelligence and Cybernetics, (2022)
74Tham Nguyen Thi, Kieu-Hoa Vo, Minh-Tam Nguyen, Truong-Thinh Nguyen, Gia-Phu P. Tran, Chi-Thanh Dang, Co-Thai Quach, Trong-Hop Do, A Novel Two-stages Information Extraction Algorithm for Vietnamese Book Cover Images, Intelligent Distributed Computing Symposium, (2022)
75Nguyen N.D. Tran, Hien D. Nguyen, Nhan T. Huynh, Nha P. Tran, Linh V. Nguyen, Segmentation on Chest CT Imaging in COVID- 19 based on the improvement Attention U-net model, IEEE International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques, Proceedings, (2022)
76Do Thi Thu Hien, Le Ba Truc, Phan The Duy, Do Thi Huong Lan, Hien Do Hoang, Van-Hau Pham, Intrusion Detection with Big Data Analysis in SDN-enabled Networks, IEEE International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques, Proceedings, (2022)
77An Vo, Tan Ngoc Pham, Van Bich Nguyen, Ngoc Hoang Luong, Training-Free Multi-Objective and Many-Objective Evolutionary Neural Architecture Search with Synaptic Flow, International Symposium On Information and Communication Technology, (2022)
78Phan The Duy, Tran Duc Luong, Nguyen Hoang Quoc An, Nguyen Huu Quyen , Nghi Hoàng Khoa,Van-Hau Pham, Leveraging Reinforcement Learning and Generative Adversarial Networks to Craft Mutants of Windows Malware against Black-box Malware Detectors, International Symposium On Information and Communication Technology, (2022)
79Trinh Nguyen Bac, Phan The Duy, Van-Hau Pham, Leveraging Deep Learning Image Classifiers for Visual Similarity-based Phishing Website Detection, International Symposium On Information and Communication Technology, (2022)
80Thai Bao Tran, Ngoc Hoang Luong, Benchmarking Gradient Estimation Mechanisms in Evolution Strategies for Solving Black-Box Optimization Functions and Reinforcement Learning Problems, International Symposium On Information and Communication Technology, (2022)
81Ngan Van Luyen , Hoang Tuan Anh, Phan The Duy, Tan-Khoa Vo, Van-Hau Pham, A Privacy-Preserving Approach For Building Learning Models in Smart Healthcare using Blockchain and Federated Learning, International Symposium On Information and Communication Technology, (2022)
82Do Thi Thu Hien, Phan The Duy, Hao Le Anh, Lan Nguyen Duy, Khoa Nghi Hoang, Van-Hau Pham, A Method of Mutating Windows Malwares using Reinforcement Learning with Functionality Preservation, International Symposium On Information and Communication Technology, (2022)
83Duc-Vu Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Is word segmentation necessary for Vietnamese sentiment classification?, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
84Dang Van Thin, Hoang Xuan Vu, Duong Ngoc Hao, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Investigating Monolingual and Multilingual BERT Models for Vietnamese Aspect Category Detection, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
85Nguyen D. Vo, Bao N. Tran, Huyen Ngoc N. Van, Khanh B. T. Duong, Thinh V. Le, Nghia Nguyen, Empirical Study of Real-time One-Stage Object Detection Methods on Recyclable Waste Dataset, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
86Tin Nguyen Chung Ta, Duy Pham-Khac, Quan Le-Trung, Development of Libelium-based Reconfigurable Solutions For Smart City Applications, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
87Tan Chau, Minh-Tri Nguyen, Duc-Vu Ngo, Anh-Duc T. Nguyen, Trong-Hop Do, Deep Reinforcement Learning methods for Automation Forex Trading, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
88Nguyen D. Vo, Phuc Nguyen, Thang Truong, Luu Ngo, Kiet Huynh, Dung Dinh, Khang Nguyen, Analysis of Fog density on oriented object detection in aerial images, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
89Hoang Luu Quang Tien, Quang Linh Tran, Trong-Hop Do, An Empirical Study on Bankruptcy Prediction using Ensemble Learning, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
90Tuan-Vi Tran, Xuan-Thien Pham, Duc-Vu Nguyen, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, An Empirical Study for Vietnamese Constituency Parsing with Pre-training, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
91Minh-Triet Thai, Thao-Ngan Chu-Ha, Tuan-Anh Vo, Trong-Hop Do, An Approach to Recommend Fishing Location and Forecast Fish Production by Using Big Data Analysis and Distributed Deep Learning, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
92Hoang-Quan Dang, Duc-Duy-Anh Nguyen, Ngoc-Thinh Nguyen, Chau Tan, Phu-Phuoc Pham, Duc-Vu Ngo, Chau-Thang Phan, Trung-Hieu Nguyen, The-Hien Trinh, Minh-Tri Nguyen, and Trong-Hop Do, "NomNaOCR: The First Dataset for Optical Character Recognition on Han-Nom Script" in International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF 2022), International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
93Hoang-Anh T. Nguyen, Ha-Dung Nguyen, Trong-Hop Do, An Application of Vector Autoregressive Model for Analyzing the Impact of Weather And Nearby Traffic Flow On The Traffic Volume, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
94Ho Huy Thai, Nguyen Duc Hieu, Nguyen Van Tho, Hien Do Hoang, Phan The Duy, Van-Hau Pham, Adversarial AutoEncoder and Generative Adversarial Networks for Semi-Supervised Learning Intrusion Detection System, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
95Luong-Huu Dang-Khoa, Ngo Tan-An, Thai Huy-Tan, Le Kim-Hung, A Real-time Border Surveillance System using Deep Learning and Edge Computing, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
96Do Thi Thu Hien, Hien Do Hoang, Phan The Duy, Do Thi Huong Lan, Van-Hau Pham, A Method for Flexible Definition and Automatic Implementation of Laboratory Environment in Online Training Platforms, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
97Khanh Quoc Tran, An Trong Nguyen, An Tran-Hoai Le, Kiet Van Nguyen, ViVQA: Vietnamese Visual Question Answering, Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation, (2022)
98Triet Minh Thai, Ngan Ha-Thao Chu, Anh Tuan Vo, Son T. Luu, UIT-ViCoV19QA: A Dataset for COVID-19 Community-based Question Answering on Vietnamese Language, Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation, (2022)
99Kim Thi-Thanh Nguyen, Sieu Khai Huynh, Luong Luc Phan, Phuc Huynh Pham, Duc-Vu Nguyen, Kiet Van Nguyen, Span Detection for Aspect-Based Sentiment Analysis in Vietnamese, Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation, (2022)
100Luan Thanh Nguyen, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, SMTCE: A Social Media Text Classification Evaluation Benchmark and BERTology Models for Vietnamese, Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation, (2022)
101Dang Van Thin, Duong Ngoc Hao, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Sentiment Analysis in Code-Mixed Vietnamese-English Sentence-level Hotel Reviews, Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation, (2022)
102Huy Quoc To, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Anh Gia-Tuan Nguyen, Monolingual versus Multilingual BERTology for Vietnamese Extractive Multi-Document Summarization, Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation, (2022)
103Tran-Van Nhu-Y, Nguyen Xuan-Ha, Le Kim-Hung, Towards Smart Traffic Lights Based on Deep Learning and Traffic Flow Information, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2022)
104Nguyen Hoang-Long, Huynh-Trinh Trong-Nhan, Le Kim-Hung, Towards a Robust and Scalable Information Retrieval Framework in Big Data Context, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2022)
105Thai Huy-Tan, Nguyen-Tran Tuyen-Lam, Le Kim-Hung, Toward a Predictive Smart Parking System in IoT-Enabled Cities, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2022)
106Le Thanh Luc, Nguyen Trong Thuan, Khang Nguyen, Page Object Detection in Vietnamese Document Images with Novel Approach, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2022)
107Quoc-Loc Duong, Duc-Vu Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Leveraging Semantic Representations Combined with Contextual Word Representations for Recognizing Textual Entailment in Vietnamese, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2022)
108Hang Thi-Thu Le, Viet-Duc Ho, Duc-Vu Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Integrating Semantic Information into Sketchy Reading Module of Retro-Reader for Vietnamese Machine Reading Comprehension, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2022)
109Nguyen D. Vo, Phuc Nguyen, Thang Truong, Nguyễn Công Hoan, Khang Nguyen, Foggy-DOTA: An Adverse Weather Dataset for Object Detection in Aerial Images, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2022)
110Khang Nguyen, Luu T. V. Ngo, Kiet T. V. Huynh, Nguyễn Thanh Nam, Empirical Study One-Stage Object Detection Methods for RoboCup Small Size League, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2022)
111Thanh-Thien Nguyen, Hoang-Loc Tran, An efficient model for floating trash detection based on YOLOv5s, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2022)
112Dang Van Thin, Duong Ngoc Hao, Ngan Luu-Thuy Nguyen, An Effective Contextual Language Ensemble Model for Vietnamese Aspect-Based Sentiment Analysis, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2022)
113Bao Do, Doanh C. Bui, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen , A Multi-Scale Approach for Vietnamese Image Captioning in Healthcare Domain, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2022)
114Dung Tran Tuan, Phan The Duy, Le Cong Hau, Van-Hau Pham, A Blockchain-Based Authentication and Access Control for Smart Devices in SDN-Enabled Networks for Metaverse, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2022)
115DB Cao, HN Nguyen, Nguyen D. Vo, UTT Han, Khang Nguyen, Vi-DRSNet: A Novel Hybrid Model for Vietnamese Image Captioning in Healthcare Domain, International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, (2022)
116The Tung Than, Duc Khanh Duy Danh, Huu Luong Nguyen, Minh Son Nguyen, Researching and Implementing the Posture Recognition Algorithm of the Elderly on Jetson Nano, International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, (2022)
117Dung Truong, Thuan Trong Nguyen,Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, GaDocNet: Rethinking the Anchoring Scheme and Loss Function in Vietnamese Document Images, International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, (2022)
118Minh Dinh, VL Bui, DC Bui, LP Duong,Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, Performance Evaluation of Optimizers for Deformable-DETR in Natural Disaster Damage Assessment, International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, (2022)
119Nhung Thi-Hong Nguyen, Phuong Phan-Dieu Ha, Luan Thanh Nguyen, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, SPBERTQA: A Two-Stage Question Answering System Based on Sentence Transformers for Medical Texts, International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management, (2022)
120Nhon V. Do, Hien D. Nguyen, Knowledge-based Problem Solving and Reasoning methods, International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2022)
121Suong N. Hoang, Binh Nguyen, Nam P. Nguyen, Son T. Luu, Hieu T. Phan, Hien D. Nguyen, Enhanced Task-based Knowledge for Lexicon-based Approach in Vietnamese Hate Speech Detection, International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2022)
122Phan The Duy, Hien Do Hoang, Nghi Hoang Khoa, Do Thi Thu Hien, and Van-Hau Pham, Fool your enemies: Enable Cyber Deception and Moving Target Defense for Intrusion Detection in SDN, International Symposium on Communications and Information Technologies, (2022)
123Huynh Thai Thi, Ngo Duc Hoang Son, Phan The Duy, and Van Hau Pham, Federated learning-based cyber threat hunting for APT attack detection in SDN-enabled networks, International Symposium on Communications and Information Technologies, (2022)
124Dat Vuong, TT Son, Duong Huu Ai, Trong-Hop Do, CP Huynh, Hung N Tan, NVA Quang, A Novel Integrated Model for Positioning Indoor MISO VLC Exploiting Non-Light-of-Sight Communication, International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication, (2022)
125Anh T. Huynh, Dung Hoang, Trong Le, Sang Vu, Hien D. Nguyen, Skin Cancer Classification using Different Backbones of Convolutional Neural Networks, International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems, (2022)
126Nhu-Chien Ha, Quoc-Loc Duong, Trong-Hop Do, Stock Price Forecasting on BigDL - A Parallel and Distributed Framework, Intelligent Distributed Computing Symposium, (2022)
127Hoang-Thong Vo, Quang-Linh Tran, Gia-Huy Lam, Ngan-Linh Nguyen, Trong-Hop Do, Nhu-Ngoc Dao, Real-time Traffic Prediction using Distributed Deep Learning based Multivariate Time-series Models, Intelligent Distributed Computing Symposium, (2022)
128Quang-Dai Nguyen, Anh-Thuan Bui, Tri-Hai Nguyen, Trong-Hop Do, Enhancing 2D Hand Pose Detection And Tracking In Surgical Videos By Attention Mechanism, Intelligent Distributed Computing Symposium, (2022)
129Ngan-Linh Nguyen, Gia-Huy Lam, Hoang-Thong Vo, Trong-Hop Do, Anh-Tien Tran, Sungrae Cho, Improving Scene Text Recognition With A Combinative Image Augmentation Approach, International Conference on Information and Communication Technology Convergence, (2022)
130Van-Phuc-Le, Thuy-Ngoc Bui, Thanh-Truc Nguyen, Cao-Tien Do, Trong-Hop Do, Arooj Masood, Sungrae Cho, Face Mask Wearing Recognition System for Big Data Video Streaming, International Conference on Information and Communication Technology Convergence, (2022)
131Huu-Anh-Duc Cap, Trong-Hop Do, Demeke Shumeye Lakew, Sungrae Cho, Building a Time-Series Forecast Model with Automated Machine Learning for Heart Rate Forecasting Problem, International Conference on Information and Communication Technology Convergence, (2022)
132Kim-Chi Le, Trong-Hop Do, Quang Dieu Tran, Dinh-Thuan Do, Hong-Anh Le, Nhu-Ngoc Dao, An Implementation of Traffic Volume Forecasting System using Distributed Deep Learning, International Conference on Information and Communication Technology Convergence, (2022)
133Thai Nguyen, Trong-Hop Do, Quang-Dung Pham, A Deep Learning based System for Covid-19 Positive Cases Detection Using Chest X-ray Images, International Conference on Information and Communication Technology Convergence, (2022)
134Ngoc Truong-Nguyen, Ton-Nhan Le, Khanh-Hoi Le-Minh, Kim-Hung Le, Towards Generating Semi-Synthetic Datasets for Network Intrusion Detection System, International Conference on Information Networking, (2022)
135Duc M. Truong, Hien D. Nguyen, Sang Vu, Vuong T. Pham, Diem Nguyen, Construct an Intelligent Querying System in Education based on Ontology Integration, IEEE International Conference on Computing, (2022)
136Nguyen Tan Cam, To Ung Vu, Nghi Hoang Khoa, Pham Van Hau, uitXkernel: Android Kernel Forensic for Security Analysis Purposes, International Conference On Intelligent Computing and Optimization, (2022)
137Nguyen Tan Cam, Pham Nhat Duy, Nghi Hoang Khoa, Le Hoang Vien, Phan Thanh Truoc, Trinh Gia Huy, UIT-ADF: A System for Android Device Forensics, International Conference On Intelligent Computing and Optimization, (2022)
138Nguyen Tan Cam, Pham Nhat Duy, Vo Ngoc Tan, Nguyen Vuong Thinh, Nguyen Van Duc, Nguyen Quoc Bao, Inter-application Communications Using Covert Channels in Android Applications, International Conference On Intelligent Computing and Optimization, (2022)
139Nguyen Tan Cam, Nguyen Van Nhinh, Tran Huyen Trang, Fall Detection System Based on Pose Estimation in Videos, International Conference On Intelligent Computing and Optimization, (2022)
140Vuong Thi Thanh Nhan, Tran Phuoc, Nguyen Ngoc Khanh Dung, Nguyen Tan Cam, A Study on Accounting Information System Security., International Conference On Intelligent Computing and Optimization, (2022)
141Pham Ri Nep, Nguyen Tan Cam, A Research on Countering Virtual Machine Evasion Techniques of Malware in Dynamic Analysis, International Conference On Intelligent Computing and Optimization, (2022)
142Ngan-Linh Nguyen, Hoang-Thong Vo, Gia-Huy Lam, Thanh-Binh Nguyen, Trong-Hop Do, Real-Time Traffic Congestion Forecasting using Prophet and Spark Streaming, IEEE International Conference on Industrial Technology, (2022)
143Minh-Quan Ha, Vy-Hao Phan, Bao DQ Nguyen, Hoai-Bao Nguyen, Trong-Hop Do, Quang-Dung Pham, Nhu-Ngoc Dao, Intelligent Scene Text Recognition in Streaming Videos, IEEE International Conference on Industrial Technology, (2022)
144Hanh Hong-Phuc Vo, Huy Hoang Nguyen, Trong-Hop Do, Analysis of the Effects of Stop-word Removal in Hate Speech Detection problem for Vietnamese Social Network Data, IEEE International Conference on Industrial Technology, (2022)
145Quang-Linh Tran, Binh Van Duong, Gia-Huy Lam, Dat Vuong, Trong-Hop Do, An Investigation on Vietnamese Credit Scoring based on Big Data Platform and Ensemble Learning, IEEE International Conference on Industrial Technology, (2022)
146Trong-The Nguyen, Thi-Xuan-Huong Nguyen, Van-Chieu Do, Truong-Giang Ngo, An Optimal Path Planning Issue Parameters with Potential Feasible Area Using Evolutions Algorithm, International Conference on Intelligent Systems and Networks, (2022)
147TV Le, HNN Van, DC Bui, PL Vo, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, Empirical Study of RepPoints Representation for Object Detection in Aerial Images, IEEE International Conference on Communications and Electronics, (2022)
148Quan Minh Phan, Ngoc Hoang Luong, TF-MOPNAS: Training-free Multi-objective Pruning-Based Neural Architecture Search, International Conference on Computational Collective Intelligence, (2022)
149Võ Tấn Khoa, Nguyễn Thị Anh Thư, The Real Estate Transaction Trace System Model Based on Ethereum Blockchain Platform, International Conference on Computer and Automation Engineering, (2022)
150Võ Tấn Khoa, Nguyễn Thị Anh Thư, Tạ Thu Thủy, Nguyễn Hoàng Tú Anh, Đinh Ngọc Thạnh, Student Management Model Integrating E-Commerce Based On Blockchain Technology, International Conference on Computer and Automation Engineering, (2022)
151Hanh Hong-Phuc Vo, Huy Hoang Nguyen, Trong-Hop Do, Online Hate Speech Detection on Vietnamese Social Media Texts In Streaming Data, International Conference on Artificial Intelligence and Big Data in Digital Era, (2022)
152Trong-The Nguyen, Trinh-Dong Nguyen, Thi-Kien Dao,Vinh-Tiep Nguyen , An Enhanced Algorithm of Bees Colony for Finding Best Threshold in Medical Images, International Conference on Artificial Intelligence and Big Data in Digital Era, (2022)
153Quoc-Hung Pham, An-Chi Wei, Tzu-Chieh Su, Shao-Wei Hsu, Jyh-Rou Sze, Impact of surface recombination on the efficiency of micro-light-emitting diodes, International Conference on Machining, Materials and Mechanical Technologies, (2022)
154Quoc-Hung Pham, An-Chi Wei, Tzu-Chieh Su, Shao-Wei Hsu, Jyh-Rou Sze, A three-dimensional numerical model of flexible micro-LED, International Conference on Machining, Materials and Mechanical Technologies, (2022)
155Nguyễn Đình Thuân, Using Regression and Algorithms in Artificial Intelligence to Predict the Price of Bitcoin, Future Technologies Conference, (2022)
156Thanh-Nhan Nguyen, Khanh-Mai Dang, Anh-Duy Tran, Kim-Hung Le, Towards an Attention-based Threat Detection System for IoT Networks, International Conference on Future Data and Security Engineering, (2022)
157Ngoc-Khanh Nguyen, Thanh-Danh Nguyen, Vinh-Tiep Nguyen, A More Focus on Multi-degradation Method for Single Image Super-Resolution, International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, (2021)
158Anh-Khoa Nguyen Vu, Thanh-Danh Nguyen, Vinh-Tiep Nguyen, Thanh Duc Ngo, DF-FSOD: Approach for Few-shot Object Detection via Distinguished Features, International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, (2021)
159 Thi-Kien Dao, Thi-Xuan-Huong Nguyen, Ngoc-Thanh Vu, Trong-The Nguyen , An Enhanced Harmony Search Algorithm for Cascade Reservoirs Planning, Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing, (2021)
160 Trong-The Nguyen, Trinh-Dong Nguyen, Shu-Chuan Chu, Thi-Kien Dao , An Improved Ants Colony Optimization for Mobile Robot Path Planning, Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing, (2021)
161F. Ferrero, L. -H. Trinh, Multi-band antenna system for IoT from Space applications, European Conference on Antennas and Propagation, (2022)
162F. Ferrero, T. Nguyen, T. Le Huy, J. Sourice, R. Faye, G. de Calan, 3D printed DRA for S-band IoT from Space applications, European Conference on Antennas and Propagation, (2022)
163Thinh H. Nguyen, Hien D. Nguyen, Vuong T. Pham, Dung A. Tran, Ali Selamat, Legal-Onto: An Ontology-based model for Representing the Knowledge of a Legal Document, International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering, (2022)
164Hoang-Quan Dang, Duc-Duy-Anh Nguyen, Trong-Hop Do, Multi-task Solution for Aspect Category Sentiment Analysis on Vietnamese Datasets, IEEE International Conference on Computational Intelligence and Cybernetics, (2022)
165Binh Van Duong, Kim Chi T Phan, Chien Nhu Ha, Phat Cao Tran, Trong-Hop Do, A study of machine translation for Vietnamese and Korean on the TED Talks 2020 corpus, IEEE International Conference on Computational Intelligence and Cybernetics, (2022)
166Bao-Long Le, Gia-Huy Lam, Xuan-Vinh Nguyen, Quoc-Loc Duong, Quang Dieu Tran, Trong-Hop Do, Nhu-Ngoc Dao, A Deep Learning Based Traffic Sign Detection for Intelligent Transportation Systems, International Conference on Computational Data and Social Networks, (2022)
167Hien D. Nguyen, Quan M. Tran, Vuong T. Pham, Tai Huynh, Computing Amplification Factors for Influence on Social Network based on Learning of Behaviors and Interacted Knowledge Graph, IEEE International Conference on Data, Information, Knowledge and Wisdom, (2021)
168Nhan Thi Cao, Long Hoang Tran, An Hoa Ton-That, Using machine learning to create a credit scoring model in banking and finance, IEEE Asia-Pacific Conference on Computer Science and Data Engineering, (2022)
169Huynh Minh-Tri, Le Hoang-Trung, Nguyen Xuan-Ha, Le Kim-Hung, Deep Feature Selection for Machine Learning based Attack Detection Systems, IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite, (2022)
170Long-An Doan, Phuong-Thao Nguyen, Thi-Oanh Phan, Trong-Hop Do, An Implementation of Large Scale Hate Speech Detection System for Streaming Social Media Data, IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite, (2022)
171Vy-Hao Phan, Minh-Quan Ha, Trong-Hop Do, A Small-Scale Temperature Forecasting System using Time Series Models Applied in Ho Chi Minh City, IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite, (2022)
172Minh-Tri Vo, Trieu-Vu Tran, Duc-The Pham, Trong-Hop Do, A Practical Real-Time Flight Delay Prediction System using Big Data Technology, IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite, (2022)
173Quoc-Nam Nguyen, Chau-Thang Phan, Van-Nguyen Dinh, Bao-Khanh P. Truong, Thuy-Hong T. Dang, Trong-Hop Do, A Novel License Plate Image Reconstruction System using Generative Adversarial Network, IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite, (2022)
174Tin Van Huynh, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, ViNLI: A Vietnamese Corpus for Studies on Open-Domain Natural Language Inference, International Conference on Computational Linguistics, (2022)
175Hoang-Thong Vo, Ngan-Linh Nguye, Thanh-Long Nguyen, Dinh-Tu Nguyen, Trong-Hop Do, Xây Dựng Bộ Dữ Liệu UIT-DET Cho Hệ Thống Giám Sát Giao Thông Trong Thành Phố Thông Minh, Conference on Information Technology and Its Applications, (2022)
176Trung Hieu Vo, Thi Kim Chi Phan, Hong Phuc Hanh Vo, Dinh Kha Tran, Trong-Hop Do, Vietnamese food image classification using distributed deep learning, Conference on Information Technology and Its Applications, (2022)
177Trịnh Ngọc Pháp, Trần Nguyễn Anh Khoa, Hà Văn Luân, Đỗ Trọng Hợp, Dự đoán giá cổ phiếu sử dụng mô hình chuỗi thời gian với BigDL, Conference on Information Technology and Its Applications, (2022)
178Hoang Quan Dang, Duc Duy Anh Nguyen, Trong-Hop Do, Distributed training using data parallelism method in TensorFlow 2, Conference on Information Technology and Its Applications, (2022)
179Thi My Linh Tran, Thi Hong Hanh Duong, Thien Long Nguyen, Trong-Hop Do, Application of Machine Learning techniques in building a time series forecasting model of the number of COVID-19 infections, Conference on Information Technology and Its Applications, (2022)
180Thi Tham Nguyen, Kieu Hoa Vo, Xuan Vinh Nguyen, Trong-Hop Do, An Upscalable Distributed Deep Learning based system for Multi-class X-ray Covid19 classification, Conference on Information Technology and Its Applications, (2022)
181Quang Linh Tran, Gia Huy Lam, Van Binh Duong, Cong Dat Vuong, Trong-Hop Do, A Comparison of several Deep Learning based Models for Diacritic Restoration Problem in Vietnamese Text, Conference on Information Technology and Its Applications, (2022)
182Hieu Trung Nguyen, Khang Tran, Ngoc Hoang Luong, Combining Soft-Actor Critic with Cross-Entropy Method for Policy Search in Continuous Control, IEEE Congress on Evolutionary Computation, (2022)
183D. Ho, M. D. H. Le, H. T. Nguyen, L.-H. Trinh, F. Ferrero, Research and Assessment of Antenna Polarization Characteristics for Indoor Positioning Applications, IEEE International Conference on Antenna Measurements and Applications, (2022)
184T. H. Pham, M. K. Nguyen, M. T. Le, L.-H. Trinh, F. Ferrero, Radiation Pattern Measurement for Miniature Antenna Using the Satellite Systems , IEEE International Conference on Antenna Measurements and Applications, (2022)
185L.-H. Trinh, B. P. Nguyen, F. Ferrero, Multiple Antenna Structure for Multi-Environment Positioning System, IEEE International Conference on Antenna Measurements and Applications, (2022)
186V. L. Tran, B. Tschora, F. Ferrero, L.-H. Trinh, Q. H. Le, T. A. T. Nguyen, T. N. Le, Estimation of LP-WAN Coverage Using Sparse Measurement and Machine Learning in DaNang City, IEEE International Conference on Antenna Measurements and Applications, (2022)
187F. Ferrero, L.-H. Trinh, M.T. Nguyen, V. L. Tran, Energy Versus Communication Range Trade-Off in a LoRaWan Relay Approach, IEEE International Conference on Antenna Measurements and Applications, (2022)
188F. Ferrero, L.-H. Trinh , 868MHz Antenna Input Impedance Reconfiguration for IoT Applications, IEEE International Conference on Antenna Measurements and Applications, (2022)
189Nguyen Van-Tai, Hoang Van-Chuc, Nguyen Xuan-Ha, Le Kim-Hung, Towards a high-performance threat-aware system for software-defined networks, International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2022)
190Nguyễn Thị Anh Thư, Võ Tấn Khoa, Tạ Thu Thủy, Nguyễn Hoàng Tú Anh, Đinh Ngọc Thạnh, The benefits and challenges of applying Blockchain technology into Big Data: A literature review, International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2022)
191T. Nguyen, V.L. Tran, F. Ferrero, L.-H. Trinh, Low-power LoRaWAN Extender Using Multiple Relays: Design and Evaluation , International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2022)
192Do Thi Thu Hien, Phan The Duy, Hien Do Hoang, Nghi Hoang Khoa, Van-Hau Pham, A case study for evaluating learners’ behaviors from online cybersecurity training platform on digital forensics subject, International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2022)
193Le Minh Khanh-Hoi, Le Kim-Hung, Le-Trung Quan, A lightweight Machine-learning based Wireless Link Estimation for IoT devices, Asia-Pacific Conference on Communications, (2022)
194Hoang-Thong Vo, Ngan-Linh Nguyen, Quang-Dung Pham, Trong-Hop Do, Nhu-Ngoc Dao, Binary Image Classification Using Convolutional Neural Network for V2V Communication Systems, International Conference on Artificial Intelligence and Computational Intelligence, (2022)
195Nguyễn Thị Hoài, Đoàn Duy, Tạ Xuân Trường, Nguyễn Minh Sơn, A Full Framework of Disease Treatment Assistant System for Precision Agriculture, International Conference on Advanced Computing and Applications, (2022)
196Kiet Van Nguyen, Phong Nguyen-Thuan Do, Nhat Duy Nguyen, Tin Van Huynh, Anh Gia-Tuan Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, XLMRQA: Open-Domain Question Answering on Vietnamese Wikipedia-based Textual Knowledge Source, Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, (2022)
197Tin Van Huynh, Huy Quoc To, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Error Investigation of Pre-trained BERTology Models on Vietnamese Natural Language Inference, Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, (2022)
198Vu Nguyen, Kiet Van Nguyen, Enhancing Vietnamese Question Generation with Reinforcement Learning, Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, (2022)
199Co Van Dinh, Son T. Luu, Anh Gia-Tuan Nguyen, Detecting Spam Reviews on Vietnamese E-commerce Websites, Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, (2022)
200Van-Binh Duong, Nhu-Chien Ha, Trung T. Nguyen, Phuc Nguyen, Trong-Hop Do, An Empirical experiment on Feature Extractions Based for Speech Emotion Recognition, Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, (2022)
201An Long Doan, Son T. Luu, Improving Sentiment Analysis By Emotion Lexicon Approach on Vietnamese Texts, International Conference on Asian Language Processing, (2022)
202Manh-Khanh Ngo Huu, Vinh Quang Ngo, Thanh-Danh Nguyen, Vinh-Tiep Nguyen, Thanh Duc Ngo, Antique Photo Restoration and Colorization via Generative Model, International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, (2022)
203Viet Hang Duong, Manh Quan Bui, Jia Ching Wang, A Wise Matrix Factorization Model for Image Representation, International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, (2022)
204Tang Nguyen-Tan, and Quan Le Trung, Lightweight Model Using Graph Neural Networks for Air Quality Impact Assessment on Human Health, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
205Hanh Hong-Phuc Vo, Hieu Trung Tran, Son T. Luu, Automatically Detecting Cyberbullying Comments on Online Game Forums, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
206Quan Le Trung, Thong Le-Minh, and Huy Vo-Bao Nguyen, A lightweight smart camera solution for Covid-19, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
207Quang-Linh Tran, Phan Thanh Dat Le, Trong-Hop Do, Aspect-based sentiment analysis for Vietnamese reviews about beauty product on e-commerce websites, Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation, (2022)
208Hieu Trung Tran, Hanh Hong-Phuc Vo, Son T. Luu, Predicting Job Titles from Job Descriptions with Multi-label Text Classification, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2022)
209Uyen Han Thuy Thai, Efficient Construction for Path Expression in XML data, International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, (2022)
210Huy Che Quang, TUng Do Thanh, Cuong Truong Van, Character Time-series Matching For Robust License Plate Recognition, International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, (2022)
211Lam Duc Khai, Tran Van Quang, Vu Duc The, Tran Tien Dat, An efficient image compression hardware design architecture, International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, (2022)
212Tuan Le-Anh, Bao Nguyen-Van, and Quan Le-Trung, An Intelligent Edge System for Face Mask Recognition Application, International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems, (2022)
213Dang-Khoa Tran, Dinh-Quang Hoang, Viet-Thang Le, Minh-Duc Nguyen Thai, Trong-Hop Do, Real-time traffic flow prediction using Big Data analytics, IEEE International Conference on Industrial Technology, (2022)
214inh-Quang Hoang, Dang-Khoa Tran, Viet-Thang Le, Trong-Hop Do, Distributed deep learning for big data time series analysis, IEEE International Conference on Industrial Technology, (2022)
215Thien Pham, Tuan Bui, Trung Mai, Quan Le, Chuong Dang, Thuat Nguyen, and Tho Quan, Context Graph Alignment using Adversarial Learning for Air Pollution Detection on IoT Sensor Systems, IEEE International Conference on Industrial Technology, (2022)
216Dao Van Han, Le Van Vi, Be Thi Hong, Nguyen Thi Mong Thy, Le Hoang Thien Kim, Nguyen Hoai Nam, Le Dinh Minh Tri, Digital Competence Framework of Civil Servants in the Digital Transformation: Preliminary Research in Vietnam, International Conference on Business and Finance, (2022), Article 121 page 1377
217Trong-The Nguyen, Trinh-Dong Nguyen, Truong-Giang Ngo, Thi-Kien Dao, A Load Power Distribution Optimization based on Improving Biogeography-Based Optimization, International Conference on Machine learning and Applied Network Technologies, (2021)
218Thi-Kien Dao, Trong-The Nguyen, Quynh-Nga Nguyen, Truong-Giang Ngo, Power Distribution System Optimization Based on Improved Free Search Algorithm, International Conference on Machine learning and Applied Network Technologies, (2021)
219 Thi-Kien Dao, Ngoc-Thanh Vu, Thi-Xuan-Huong Nguyen, Trong-The Nguyen , An Enhanced Bats Algorithm for Optimization Thresholds in Medical Image Segmentation, Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing, (2021)
220 Thi-Kien Dao, Trinh-Dong Nguyen, Truong-Giang Ngo, Trong-The Nguyen, Quoc-Tao Ngo , An Enhanced Ant Colony Algorithm for Vehicle Path Planning Optimization Problem, International Conference on Artificial Intelligence and Big Data in Digital Era, (2021)
221Thi-Kien Dao, Trinh-Dong Nguyen, Trong-The Nguyen, Jothiswaran Thandapani , An Optimization Reconfiguration Reactive Power Distribution Network Based on Improved Bat Algorithm, Congress on Intelligent Systems, (2022)
222Tri Nhut Do, Minh Son Nguyen, Design of a System for the Camera-Based Location Estimation Algorithm Accuracy Assesment, 2022 RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF), (2023)
223An Implementation of Low-Cost Auto-Balancing Embedded System for Safety Mechanisms, International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, (2022)
224Implementation of Complete Glaucoma Diagnostic System Using Machine Learning and Retinal Fundus Image Processing, International Conference on Advanced Computing and Analytics, (2022)
225An Enhanced Object Detection Approach for Robot-Hand Implementation, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2022)
226Nhan Thi Cao, Dai Quoc Nguyen, An Hoa Ton-That, A Combination of Technical Indicators and Deep Learning to Predict Price Trends for Short-Term Cryptocurrency Investment, 2022 IEEE Asia-Pacific Conference on Computer Science and Data Engineering, (2022)
227Dai Duong Tran, Truong Thinh Le; Minh Tam Duong; Minh-Quan Pham; Minh Son Nguyen, FPGA Design for Deep Q-Network: A case study in Cartpole Environment, 2022 International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, (2022)
228PROCTORING ONLINE EXAM USING IOT TECHNOLOGY, 2022 9th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), (2022)
229Võ Duy Nguyên, Trần Thị Hồng Yến, Empirical Study of the Performance of Object Detection Methods on Road Marking Dataset, 2022 RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies , (2022)
230Construction of Vietnamese Argument Annotated Dataset for Why-Question Answering Method, International Conference on Nature of Computation and Communication, (2016)
231Nguyễn Thị Thanh Quyên, Lâm Đức Khải, Blockchain Based Administration Model: A Small Scale Governance Demo-System, International Conference on Advanced Computing and Applications, (2021)
232Dao Van Han, Be Thi Hong, Vu Thi Hien, Nguyen Hoai Nam, Nguyen Thi Huynh Nhu, An analysis of the Vietnamese e-Government's role in the scenario of COVID-19 pandemic, International Conference on Business and Finance, (2021), Vol2: 1000
233Quan Minh Vo, Nhan Thi Cao, An Hoa Ton-That, Unsafe image classification using convolutional neural network for brand safety, IEEE Asia-Pacific Conference on Computer Science and Data Engineering, (2020), CSDE 2020, pp. 1-4, doi: 10.1109/CSDE50874.2020.9411542.
234Hien Do Hoang, Do Thi Thu Hien, Phan The Duy, Nghi Hoang Khoa, Van-Hau Pham, An Approach for Service Function Chain Orchestration in Combination with SDN-Based Network, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
235Tran Duc Luong, Vuong Minh Tien, Hoang Tuan Anh, Ngan Van Luyen, Nguyen Chi Vy, Phan The Duy, Van-Hau Pham, FedChain: A Collaborative Framework for Building Artificial Intelligence Models Using Blockchain and Federated Learning, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
236Phan The Duy, Tran Van Hung, Nguyen Hong Ha, Hien Do Hoang, Van-Hau Pham, Federated Learning-Based Intrusion Detection in SDN-Aware IIoT Networks, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
237Trinh Nguyen Bac , Phan The Duy , and Van-Hau Pham, PWDGAN: Generating Adversarial Malicious URL Examples for Deceiving Black-Box Phishing Website Detector using GANs , International Conference on Machine learning and Applied Network Technologies, (2021)
238Hien Do Hoang, Do Thi Thu Hien , Thach Canh Nhut , Phan Dang Truc Quyen , Phan The Duy , and Van-Hau Pham, A Blockchain-based Secured and Privacy-Preserved Personal Healthcare Record Exchange System , International Conference on Machine learning and Applied Network Technologies, (2021)
239Nguyen Tan Cam , A Nguyen Thi Yen Nhi, Nguyen Vuong Thinh, Nghi Hoang Khoa, Van-Hau Pham, Gather Android application information on Google Play for machine learning based security analysis, International Conference on Artificial Intelligence and Big Data in Digital Era, (2021)
240Phan The Duy, Huynh Nhat Hao, Huynh Minh Chu, Van-Hau Pham, A Secure and Privacy Preserving Federated Learning Approach for IoT Intrusion Detection System, International Conference on Network and System Security, (2021)
241Nguyen Chi Vy, Nguyen Huu Quyen, Phan The Duy, Van-Hau Pham, Federated learning-based intrusion detection in the context of IIoT networks: Poisoning Attack and defense, International Conference on Network and System Security, (2021)
242Qui Cao Phan Xuan, Quang Dang Hong, Duy Phan The, Hien Do Thi Thu, Hau Pham Van, Strengthening IDS against Evasion Attacks with GAN-based Adversarial Samples in SDN-enabled network, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2021)
243Do Thi Thu Hien, Hien Do Hoang, Van-Hau Pham, Empirical Study on Reconnaissance Attacks in SDN-aware Network for Evaluating Cyber Deception, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2021)
244Nghi Hoang Khoa, Cam Nguyen Tan, Van-Hau Pham, Anh Gia-Tuan Nguyen, Detect Android malware by using deep learning: Experiment and Evaluation, International Conference on Machine Learning and Soft Computing, (2021)
245Phan The Duy, Nghi Hoang Khoa, Hoang Hiep, Nguyen Ba Tuan, Hien Do Hoang, Do Thi Thu Hien, Van-Hau Pham, A Deep Transfer Learning Approach for Flow-based Intrusion Detection in SDN-enabled Network, IEEE International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques, Proceedings, (2021)
246Hung Le, Huy To, Hung An, Khanh Ho, Khoa Nguyen, Thua Nguyen, Tien Do, Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, MC-OCR Challenge 2021: An end-to-end recognition framework for Vietnamese Receipts, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2021)
247Manh Khanh Ngo Huu, Sy-Tuyen Ho, Vinh-Tiep Nguyen, Thanh Duc Ngo, Multilingual-GAN: A Multilingual GAN-based Approach for Handwritten Generation, International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, (2021)
248Anh Khoa Nguyen Vu, Thanh Danh Nguyen, Vinh Tiep Nguyen,Thanh Duc Ngo, DF-FSOD: A Novel Approach for Few-shot Object Detection via Distinguished Features, International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, (2021)
249Duc-Tuan Luu, Ngoc-Khanh Nguyen, Quoc-Tuan Dong, Lam-Quynh Nguyen, Vinh-Tiep Nguyen, Minh-Triet Tran, Beauty Moment Rendering via Face Happiness Scoring, International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, (2021)
250Tu N. Vu,Toan T. Dinh,Tung Minh Tran, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, VNAnomaly: A Novel Vietnam Surveillance Video Dataset for Anomaly Detection, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
251Minh T. Tran, Bao V. Tran, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, UIT-DroneFog: Toward High-Performance Object Detection via High-Quality Aerial Foggy Dataset, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
252Dung T. T. Vo,Tung Minh Tran, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, UIT-Anomaly: A Modern Vietnam Video Dataset for Annomaly Detection, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
253Doanh C. Bui, Truc Trinh, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, An Augmented Embedding Spaces Approach for Text-Based Image Captioning, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
254Hai Le, Truong Nguyen,Vy Le, Thuan Trong Nguyen, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, Guided Anchoring Cascade R-CNN: An Intensive Improvement of R-CNN in Vietnamese Document Detection , NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
255Phuc Nguyen, Thang Luong, Luu Ngo, Thuan Trong Nguyen, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, Page Object Detection with YOLOF, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
256Khanh-Duy Nguyen, Huy H. Nguyen, Trung-Nghia Le, Junichi Yamagishi, Isao Echizen, Effectiveness of Detection-based and Regression-based Approaches for Estimating Mask-Wearing Ratio, International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition, (2021)
257Linh Truong Dieu, Thuan Trong Nguyen, Nguyen D. Vo, Tam V. Nguyen, Khang Nguyen, Parsing Digitized Vietnamese Paper Documents, International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns, (2021), Vol: 13052, Pages: 382-392
258Thuan Trong Nguyen, Thuan Q. Nguyen, Dung Vo, Vi Nguyen, Ngoc Ho, Nguyen D. Vo, Kiet Van Nguyen, Khang Nguyen, VinaFood21: A Novel Dataset for Evaluating Vietnamese Food Recognition, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2021)
259Doanh C. Bui, Dung Truong, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, MC-OCR Challenge 2021: Deep Learning Approach for Vietnamese Receipts OCR, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2021)
260Vu Thanh Nguyen, Mai Viet Tiep, Vu Thanh Hien, Luong The Dung, Tuan Dinh Le, Ton Quang Toai, My Nguyen, Phan Trung Hieu, Feature Learning and Data Generative Models for Facial Expression Recognition, International Conference on Future Data and Security Engineering, (2021), Pages: 137-151
261Le Duy Dong, Vu Thanh Nguyen, Dinh Tuan Le, Mai Viet Tiep, Vu Thanh Hien, Phu Phuoc Huy, Phan Trung Hieu, Modeling Transmission Rate of COVID-19 in Regional Countries to Forecast Newly Infected Cases in a Nation by the Deep Learning Method, International Conference on Future Data and Security Engineering, (2021), Pages: 411-423
262Vu Thanh Nguyen, Tuan Dinh Le, Phu Phuoc Huy, Nguyen Thi Hong Thao, Dao Minh Chau, Nguyen Thai Nho, Mai Viet Tiep, Vu Thanh Hien, Phan Trung Hieu, Using Some Machine Learning Methods for Time Series Forecasting Regarding Gold Prices, International Conference on Future Data and Security Engineering, (2021), Pages: 66-85
263Khanh-An C. Quan, Vinh-Tiep Nguyen, Minh-Triet Tran, A Lightweight Model for Remote Sensing Image Retrieval with Knowledge Distillation and Mining Interclass Characteristics, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
264 Thien-Y Huynh, Son-Lam Nguyen, Hoang-Long Nguyen, Trong-Hop Do, Thanh Binh Nguyen, Proctors Assignment at the University of Information Technology – VNU HCM, IEEE International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques, Proceedings, (2021), 337: 393 - 401
265Nguyen Duy Manh Thi, Nguyễn Phạm Minh Mẫn, Hiếu Trường Ngô, Minh-Son Nguyễn, Design and Implementation of Complex Multiplier with Low Power and High Speed, International Conference on Advanced Computing and Applications, (2021), Conference date: 24-25/11/2021
266Trịnh Lê Huy, Nguyễn Mạnh Thảo, Nguyễn Minh Khương, Bùi Phùng Hữu Đức, Nguyễn Thị Khánh Hồng, Fabien Ferrero, Low-profile Dual-Band Circularly Polarized Antenna for ISM Applications, IEEE International Conference on Communications and Electronics, (2021), Conference date: 13-15/01/2021
267Fabien Ferrero, Trịnh Lê Huy, Thomas Telkamp, Miniature Sub-GHz Antenna for IoT from Space Applications: Challenges and First Results, European Conference on Antennas and Propagation, (2021), Conference date: 22-26/03/2021
268Trần Văn Lic, Đoàn Thị Ngọc Cảnh, Fabien Ferrero, Lê Thanh Nhân, Trịnh Lê Huy,, Use of UHF compact Circularly Polarized antenna for food analysis, IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting, (2021), Conference date: 04-10/10/2021
269Nguyễn Mạnh Thảo, Fabien Ferrero, Trịnh Lê Huy, Circularly Polarized Antenna with Isoflux pattern for Space IoT applications, IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting, (2021), Conference date: 04-10/10/2021
270Lionel Tombakdjian, Fabien Ferrero, Trịnh Lê Huy, Effect of Circular Polarization in a UHF LP-WAN communication, IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting, (2021), Conference date: 04-10/10/2021
271Fabien Ferrero, Lê Quốc Huy, Ngô Đình Thành, Trịnh Lê Huy, Nguyễn Thị Anh Thư, Trần Văn Líc, Lê Thanh Nhân, Large Scale LoRaWanLPWAN Deployment in DaNang City, Vietnam, IEEE International Conference on Antenna Measurements and Applications, (2021), Conference date: 15-17/10/2021
272Trịnh Lê Huy, Bùi Phùng Hữu Đức, Fabien Ferrero, Real Scenario LPWAN Measurement at 2.4 GHz Using Circular and Linear Polarization , IEEE International Conference on Antenna Measurements and Applications, (2021), Conference date: 15-17/10/2021
273Nguyễn Đức Hoan, Nguyễn Mạnh Thảo, Trịnh Lê Huy, Fabien Ferrero, Research and Implement Embedded Artificial Intelligence in Low-Power Water Meter Reading Device, International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2021), Conference date: 14-16/10/2021
274Trịnh Lê Huy, Bùi Phùng Hữu Đức, Nguyễn Trần Tiến Đạt, Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Minh Thiện, Fabien Ferrero, Integrated Multi-standard system based on LR1110 for geolocation applications, International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2021), Conference date: 14-16/10/2021
275Trịnh Lê Huy, Trần Minh Khương, Vũ Ngọc Anh Hà, Lê Văn Ngọc Đoan, Nguyễn Mạnh Thảo, Fabien Ferrero, Design of Varactor-Loaded Transmission-Line Phase Shifter with Integrated Single-Stage LNA in 0.18 um RF CMOS Technology, International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2021), Conference date: 14-16/10/2021
276Hoai-Nhan Nguyen, Minh-Son Nguyen Tri Nhut Do, DESIGN OF SMART CAMERA SYSTEM FOR TRAFFIC SCENE UNDERSTANDING , International Conference on Advanced Computing and Applications, (2022), Conference date: 24-25/11/2021
277Tri Nhut Do, Cong-Lap Le Minh-Son Nguyen, IOT-BASED SECURITY WITH FACIAL RECOGNITION SMART LOCK SYSTEM, International Conference on Advanced Computing and Applications, (2022), Conference date: 24-25/11/2021
278Nguyễn Phạm Thế Anh, Bùi Huy Hoàng, Nguyễn Thị Hoài, Đoàn Duy, A Model of 3-DOF Stewart Auto-Balancing System for Low-Cost and High Reliable Embedded Applications, International Conference on Advanced Computing and Applications, (2021), Conference date: 24-25/11/2021
279Dai Duong Tran, Thi Giang Truong, Truong Giang Do, The Duc Do, Risc-V Random Test Generator, International Conference on Advanced Computing and Applications, (2021), pp. 150-155
280Tuong Phi Lau, Software Reuse Exploits in Node.js Web Apps, International Conference on System Reliability and Safety, (2021), Conference date: 24-26/11/2021
281Lâm Đức Khải, Đoàn Văn Hiếu, A Fast Keccak Hardware Design for High Performance Hashing System, International Conference on Advanced Computing and Applications, (2021), Conference date: 24-25/11/2021/Đã upload thông tin bài báo lên drive
282Lâm Đức Khải, Trịnh Việt Hoàng, A Road Self-Guided Hardware-Based Demo System, International Conference on Advanced Computing and Applications, (2021), Conference date: 24-25/11/2021/Đã upload thông tin bài báo lên drive
283Nguyễn Phước Cường, Nguyễn Quốc Trung, Lê Kim Hùng, An Ensemble Feature Selection Algorithm for Machine Learning based Intrusion Detection System, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
284Nhat-Tuan Pham, Nhu-Y Tran-Van, Kim-Hung Le, LS-SPP: A LSTM-Based Solar Power Prediction Method from Weather Forecast Information, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
285Lê Minh Khánh Hội, Lê Kim Hùng, ODLIE: On-Demand Deep Learning Framework for Edge Intelligence in Industrial Internet of Things, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
286Anh-Hao Vu, Minh-Quan Nguyen-Khac ,Xuan-Thanh Do, Kim-Hung Le, A Real-Time Evaluation Framework for Machine learning-based IDS, International Conference on Research in Intelligent and Computing in Engineering, (2021)
287Xuan-Thanh Do, KimHung Le, Towards Remote Deployment for Intrusion Detection System to IoT Edge devices, International Conference on Research in Intelligent and Computing in Engineering, (2021)
288Nhu-Y Tran-Van, Nhat-Tuan Pham, Kim-Hung Le, LS-TFP A LSTM-Based Traffic Flow Prediction Method in Intelligent Internet of Things, International Conference on Research in Intelligent and Computing in Engineering, (2021)
289Xuan-Duong Nguyen, Xuan-Ha Nguyen, Hoang-Hai Huynh, Kim-Hung Le, Deep-IDS: A lightweight Neural Network based Intrusion Detection System, International Conference on Research in Intelligent and Computing in Engineering, (2021)
290Bao-Sam Tran, Thi-Huyen Ho , Thanh-Xuan Do, Kim-Hung Le, Empirical Performance Evaluation of Machine Learning based DDoS Attack Detections, International Conference on Research in Intelligent and Computing in Engineering, (2021)
291Khanh-Hoi Le Minh, Kim-Hung Le, AirGen: GAN-based synthetic data generator for air monitoring in Smart City, IEEE International Forum on Research and Technologie for Society and Industry, (2021), pp. 317-322
292Tuan Le-Anh, Quan Ngo-Van, Phuong Vo-Huy, Dang Huynh-Van, and Quan LE-TRUNG, A Container-based Edge Computing System for Smart Healthcare Applications, International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems, (2021), Print ISBN 978-3-030-77423-3, Online ISBN 978-3-030-77424-0
293Dang-Minh Phan, Phuoc Nguyen T. H., An Enhanced Method to Improve Signal Reception Performance for 5G NR Physical Uplink Control Channel with Frequency Hopping Configuration, International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2021), pp. 13-17
294Phat Phan-Trung, Thuat Nguyen-Khanh, and Quan Le-Trung, Adaptive Sampling for Saving Energy: A Case Study on The Libelium-based Environment Monitoring Systems, International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2021), pp. 62-67
295Nguyen Dinh Thuan, Phan Hoang Nam, Air Pollution Forecasting Using Regression Models and LSTM Deep Learning Models for Vietnam, International Conference on Future Data and Security Engineering, (2021), FDSE 2021, LNCS 13076, pp. 264–275, 2021
296Trung Ha, Tran Khanh Dang, and Nhan Nguyen-Tan, Comprehensive Analysis of Privacy in Black-Box and White-Box Inference Attacks Against Generative Adversarial Network, International Conference on Future Data and Security Engineering, (2021), FDSE 2021, LNCS 13076, pp. 323–337, 2021
297Thu Nguyen, Ngoc-Mai Bui, Thu-Thuy Ta, Tu-Anh Nguyen-Hoang, Predicting the future actions of people in the real world to improve health management, International Conference on Artificial Intelligence and Big Data in Digital Era, (2021), Published in “Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies” ISSN: 2367-4512, indexed in Scopus, Web of Science.
298Kim Thi-Thanh Nguyen, Kiet Van Nguyen, ReINTEL Challenge 2020: Exploiting Transfer Learning Models for Reliable Intelligence Identification on Vietnamese Social Network Sites, International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing, (2021), Proceedings of the 7th International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing, pp 45-48
299Khoa Phan, Dang Van Thin, Duong Ngoc Hao, Luu Nguyen Thuy Ngan, Exploring Zero-shot Cross-lingual Aspect-based Sentiment Analysis using Pre-trained Multilingual Language Models, International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, (2021)
300Nguyen Vuong Thinh, A Nguyen Thi Yen Nhi, Trinh Gia Huy, Nghi Hoang Khoa, Nguyen Tan Cam, Fruits classification by using machine learning – An experiment using popular approaches on local data, International Conference on Machine learning and Applied Network Technologies, (2021)
301Doan Minh Trung, Le Thanh Duan, Nghi Hoang Khoa, Phan The Duy, Nguyen Tan Cam, Van-Hau Pham, Forensics Analysis of FacePlay Application to Seek Digital Artifacts on Data Ownership and Privacy, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
302Nguyen Tan Cam, Nghi Hoang Khoa, Thieu Thai An, Nguyen Phan Bach, Van-Hau Pham, Detect Repackaged Android Applications by Using Representative Graphs , NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
303Thom Hue Huynh, Son The Pham, A Machine Learning Approach to Building a Digital Map of Covid-19, International Symposium on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences, (2021), to appear
304Luan Thanh Nguyen, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Constructive and Toxic Speech Detection for Vietnamese Comments, International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems, (2021), Lecture Notes in Computer Science, vol 12798
305Phong Nguyen-Thuan Do, Nhat Duy Nguyen, Tin Van Huynh, Kiet Van Nguyen, Anh Gia-Tuan Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Sentence Extraction-Based Machine Reading Comprehension for Vietnamese, International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management, (2021), Lecture Notes in Computer Science, vol 12816, pp 511-523
306Luong Luc Phan, Phuc Huynh Pham, Kim Thi-Thanh Nguyen, Sieu Khai Huynh, Tham Thi Nguyen, Luan Thanh Nguyen, Tin Van Huynh, Kiet Van Nguyen, SA2SL: From Aspect-Based Sentiment Analysis to Social Listening System for Business Intelligence, International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management, (2021), Lecture Notes in Computer Science, vol 12816, pp 647-658
307Phu Gia Hoang, Luan Thanh Nguyen, Kiet Van Nguyen, UIT-E10dot3 at SemEval-2021 Task 5: Toxic Spans Detection with Named Entity Recognition and Question-Answering Approaches, International Workshop on Semantic Evaluation, (2021), Proceedings of the 15th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2021), pp. 919–926
308Khanh Quoc Tran, Phap Ngoc Trinh, Khoa Nguyen-Anh Tran, An Tran-Hoai Le, Luan Van Ha, Kiet Van Nguyen, An Empirical Investigation of Online News Classification on an Open-Domain, Large-Scale and High-Quality Dataset in Vietnamese, International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems, (2021), Volume 337: New Trends in Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques, pp.367 - 379
309Nhung Thi-Hong Nguyen, Phuong Phan-Dieu Ha, Luan Thanh Nguyen, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Vietnamese Complaint Detection on E-Commerce Websites, IEEE International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques, Proceedings, (2021), Volume 337: New Trends in Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques, pp. 618 - 629
310Kiet Van Nguyen, Tin Van Huynh, Anh Gia-Tuan Nguyen, A Novel Perspective of Text Classification by Prolog-based Deductive Databases, International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems, (2021), Lecture Notes in Computer Science, vol 12799
311Khanh Quoc Tran, Binh Van Duong, Linh Quang Tran, An Le-Hoai Tran, An Trong Nguyen, Kiet Van Nguyen, Machine Learning-based Empirical Investigation For Credit Scoring In Vietnam’s Banking, International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems, (2021), Lecture Notes in Computer Science, vol 12799.
312Nguyen Manh Tuan, Truong Viet Phuong, Trong-Hop Do, Ngo Tan Vu Khanh, An highly realistic optical camera communication simulation framework for Internet of Things applications, IEEE/ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing, (2021), 240-242
313Trong-Hop Do, Ngan-Linh Nguyen, Hoang-Thong Vo, Thanh-Binh Nguyen, Ngo Tan Vu Khanh, Deep learning based image processing for proactive data collecting system for autonomous vehicle, IEEE/ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing, (2021), 253-256
314Trong-Hop Do, Dang-Khoa Tran, Dinh-Quang Hoang, Minh-Quan Pham, Quang-Dung Pham, Nhu-Ngoc Dao, Chunghyun Lee, Sungrae Cho, Night-Time Vehicle Distance Estimation Using Camera Geometry and Deep Learning, International Conference on Information Networking, (2021), 853-857
315Trong-Hop Do, Dang-Khoa Tran, Dinh-Quang Hoang, Dat Vuong, Trong-Minh Hoang, Nhu-Ngoc Dao, Chunghyun Lee, Sungrae Cho, A Novel Algorithm for Estimating Fast-Moving Vehicle Speed in Intelligent Transport Systems, International Conference on Information Networking, (2021), 499-503
316Quang-Dung Pham, Trong-Hop Do, Nhu-Ngoc Dao, Woongsoo Na, Chunghyun Lee, Sungrae Cho, A Feasible Study of Cube Sensing Organization Map for Cognitive Spectrum Allocation, International Conference on Information Networking, (2021), 858-863
317Trong-Hop Do, Hoang-Quan Dang, Hoang-Nhan Nguyen, Phu-Phuoc Pham, Duc-Tri Nguyen, 30VNFoods: A Dataset for Vietnamese Foods Recognition, IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite, (2021), 311-315
318Quang-Linh Tran, Gia-Huy Lam, Quang-Nhat Le, Trung-Hieu Tran, Trong-Hop Do, A Comparison of Several Approaches for Image Recognition used in Food Recommendation System, IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite, (2021), 284-289
319Quang-Linh Tran, Gia-Huy Lam, Van-Binh Duong, Trong-Hop Do, A Study on Diacritic Restoration Problem in Vietnamese Text using Deep Learning based Models, IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite, (2021), 306-310
320Xuan-Vinh Nguyen, Gia-Huy Lam, Quang-Nhat Le, Quoc-Loc Duong, The-Manh Nguyen, Bao-Long Le, Quang Dieu Tran, Trong-Hop Do, Nhu-Ngoc Dao , Intelligent Augmented Video Streaming Services Using Lightweight QR Code Scanner , IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite, (2021), 103-107
321Hien D. Nguyen, Kha V. Nguyen, Suong N. Hoang, Tai Huynh, Design a management system for the influencer marketing campaign on social network, International Conference on Computational Data and Social Networks, (2021), Proceedings of 9th International Conference on Computational Data and Social Networks (CSoNet 2020), Dallas, USA, Dec. 2020. LNCS 12575, pp. 139 - 151, Chapter 12, Springer.
322Hien D. Nguyen, Chiaki Sakama, Feature Learning by Least Generalization, International Conference on Inductive Logic Programming, (2021), Proceedings of 30th International Conference on Inductive Logic Programming (ILP 2021), co-located with The first International Joint Conference on Learning & Reasoning (IJCLR 2021), Oct. 2021, Athens, Greece
323Quan M. Tran, Hien D. Nguyen, Binh T. Nguyen, Vuong T. Pham, Trong T. Le, Influence Prediction on Social Media Network through Contents and Interaction Behaviors using Attention-based Knowledge Graph, International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2021), Proceedings of 13th IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2021), Bangkok, Thailand, Nov. 2021
324Hien D. Nguyen, Linh Nguyen, Nha P. Tran, Van-Thanh Nguyen-Le, Sang Vu, Design an Intelligent Problem Solver in Mathematics based on Integrated-Knowledge Model, International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2021), Proceedings of 13th IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2021), Bangkok, Thailand, Nov. 2021
325Dat Q. Duong, Quang M. Le, Tan-Loc Nguyen-Tai, Hien D. Nguyen, Minh-Son Dao, Binh T. Nguyen, An Effective AQI Estimation Using Sensor Data and Stacking Mechanism, IEEE International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques, Proceedings, (2021), Proceedings of 20th International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools, and Techniques (SOMET 2021), Cancun, Mexico, pp. 405 – 418, Sept. 2021.
326Hien D. Nguyen, Thanh Le, Khiem Tran, Son T. Luu, Suong N. Hoang, Hieu T. Phan, Multi-level Sentiment Analysis of Product Reviews based on Grammar Rules of Language, IEEE International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques, Proceedings, (2021), Proceedings of 20th International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools, and Techniques (SOMET 2021), Cancun, Mexico, pp. 444 – 456, Sept. 2021.
327Tung T. Phan, Vinh Q. Pham, Hien D. Nguyen, Anh T. Huynh, Dung A. Tran, Vuong T. Pham, Ontology-based Resume Searching System for Job Applicants in Information Technology, International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems, (2021), Proceedings of 34th International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems (IEA/AIE 2021), Kuala Lumpur, Malaysia, July 2021.
328Anh T. Huynh, Ba-Tung Nguyen, Hoai-Thu Nguyen, Sang Vu, Hien D. Nguyen, A method of Deep Reinforcement Learning for Simulation of Autonomous Vehicle Control, International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering, (2021), Proceedings of 16th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering (ENASE 2021), pp. 372 – 379, Online streaming, April 2021
329Khanh Ho,Huy Bao Le,Khoa Nguyen,Thua Nguyen,Tien Do,Thanh Ngo Duc,Son Nguyen Thanh, Unweighted Bipartite Matching For Robust Vehicle Counting, International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, (2021), 978-1-6654-1910-9
330Minh Tran,Tri Pham,Tien Nguyen,Tien Do,Thanh Duc Ngo, A robust framework for mathematical formula detection, International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, (2021), 978-1-6654-1910-9
331Nguyen Nguyen, Thu Nguyen, Vinh Tran, Minh-Triet Tran, Thanh Duc Ngo, Thien Huu Nguyen, Minh Hoai, Dictionary-Guided Scene Text Recognition, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, (2021), Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pp. 7383-7392
332Chinh Trong Nguyen, Dang Tuan Nguyen, Building a Vietnamese Dataset for Natural Language Inference Models, International Conference on Future Data and Security Engineering, (2021), pp. 185--199
333Chinh Trong Nguyen, Dang Tuan Nguyen, A Vietnamese Answer Extraction Model Based on PhoBERT, International Conference on Advanced Computing and Applications, (2021), pp. 112--119
334Tu Do, Ngoc Hoang Luong, Training-Free Multi-Objective Evolutionary Neural Architecture Search via Neural Tangent Kernel and Number of Linear Regions, International Conference on Neural Information Processing, (2021), ICONIP (2) 2021: 335--347
335Hieu Trung Nguyen, Khang Tran, Ngoc Hoang Luong, Enhancing Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradient with Cross-Entropy Method, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
336Quan Minh Phan, Ngoc Hoang Luong, Efficiency Enhancement of Evolutionary Neural Architecture Search via Training-Free Initialization, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
337Michal Witold Przewozniczek, Marcin M. Komarnicki, Peter A. N. Bosman, Dirk Thierens, Bartosz Frej, Ngoc Hoang Luong, Hybrid linkage learning for permutation optimization with Gene-pool optimal mixing evolutionary algorithms, Genetic and Evolutionary Computation Conference, (2021), GECCO Companion 2021: 1442-1450
338Hieu Trung Nguyen, Ngoc Hoang Luong, Applying Deep Reinforcement Learning in Automated Stock Trading, International Conference on Artificial Intelligence and Computational Intelligence, (2021), AICI 2021: 285-297
339Tu Do, Ngoc Hoang Luong, Insightful and Practical Multi-objective Convolutional Neural Network Architecture Search with Evolutionary Algorithms, International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems, (2021), IEA/AIE (1) 2021: 473-479
340Quan Minh Phan, Ngoc Hoang Luong, Enhancing Multi-objective Evolutionary Neural Architecture Search with Surrogate Models and Potential Point-Guided Local Searches, International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems, (2021), IEA/AIE (1) 2021: 460-472
341Duc-Vu Nguyen, Linh-Bao Vo, Dang Van Thin, and Ngan Luu-Thuy Nguyen, Span Labeling Approach for Vietnamese and Chinese Word Segmentation, In Proceedings of the 18th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence, (2021)
342Khoa Tan VO, Anh-Thu Nguyen-Thi Tu-Anh Nguyen-Hoang, Building Sustainable Food Supply Chain Management System Based On Hyperledger Fabric Blockchain, 15TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED COMPUTING AND APPLICATIONS, (2021)
343Nhu-Y Tran-Van, Nhat-Tuan Pham, Kim-Hung Le, LS-TFP: A LSTM-Based Traffic Flow Prediction Method in Intelligent Internet of Things, International Conference on Research in Intelligent and Computing in Engineering, (2021)
344Huy-Tan Thai, Nhu-Y Tran-Van Kim-Hung Le, Artificial Cognition for Early Leaf Disease Detection using Vision Transformers, International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2021)
345Đỗ Hoàng Hiển, Do Thi Thu Hien , Thach Canh Nhut , Phan Dang Truc Quyen , Phan The Duy , Van-Hau Pham, A Blockchain-based Secured and Privacy-Preserved Personal Healthcare Record Exchange System, The Sixth International Conference on Research in Intelligent Computing in Engineering (RICE-2021), (2021)
346Trịnh Nguyên Bác, Phan Thế Duy, Phạm Văn Hậu, PWDGAN: Generating Adversarial Malicious URL Examples for Deceiving Black-Box Phishing Website Detector using GANs, The Sixth International Conference on Research in Intelligent Computing in Engineering (RICE-2021), (2021)
347Michal Przewozniczek, Marcin Komarnicki, Peter Bosman, Dirk Thierens, Bartosz Frej, Ngoc Hoang Luong, Hybrid Linkage Learning for Permutation Optimization with Gene-pool Optimal Mixing Evolutionary Algorithms, Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, (2021)
348Ngoc Hoang Luong, Tu Do, Insightful and Practical Multi-Objective Convolutional Neural Network Architecture Search with Evolutionary Algorithms, The 34th International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems, (2021)
349Ngoc Hoang Luong, Quan Minh Phan, Enhancing Multi-Objective Evolutionary Neural Architecture Search with Surrogate Models and Potential Point-Guided Local Searches, The 34th International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems, (2021)
350Son T. Luu, Ngan Luu-Thuy Nguyen, UIT-ISE-NLP at SemEval-2021 Task 5: Toxic Spans Detection with BiLSTM-CRF and ToxicBERT Comment Classification, Proceedings of The 15th International Workshop on Semantic Evaluation (2021), (2021)
351Conversational Machine Reading Comprehension for Vietnamese Healthcare Texts, The 13th International Conference on Computational Collective Intelligence (2021), (2021)
352Hien D. Nguyen, Thanh Le, Khiem Tran, Son T. Luu, Suong N. Hoang, Hieu T. Phan , Multi-level Sentiment Analysis of Product Reviews based on Grammar Rules of Language, Proceedings of the 20th International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools, and Techniques, (2021)
353Doanh C. Bui, Dung Truong Nguyen D. Vo Khang Nguyen, MC-OCR Challenge 2021: A Deep Learning Approach for Vietnamese Receipts OCR, International Conference on Research, Innovation and Vision for the Future , (2021)
354Hai Minh Nguyen Tran, Quang Minh Pham, Hoa Binh Le Nguyen, Cao Tri Nguyen, Tri Nhut Do, A Study on the Methology of Increasing Safety for Cometto MSPE System, International Conference on Nature of Computation and Communication, (2021)
355Tri Nhut Do, Quang Minh Pham, Hoa Binh Le-Nguyen, Cao Tri Nguyen, Hai Minh Nguyen-Tran, Design and Testing a Single-Passenger Eco-Vehicle, International Conference on Nature of Computation and Communication, (2021)
356Duy Tue Nguyen, Tri Nhut Do, The Efficiency Estimate of PV Cell under various wind velocities, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, (2021)
357Duy Tue Nguyen, Tri Nhut Do, Design of the double pass solar collector for drying, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, (2021)
358Tri Nhut Do, Sang Kyeong Park, Young Soo Suh, Attitude estimation using accelerometers with constrained external acceleration, 10th IEEE International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS), (2016)
359Tri Nhut Do, Ran Liu, Chau Yuen, U-Xuan Tan, Personal dead reckoning using IMU device at upper torso for walking and running, IEEE SENSORS, (2016)
360Tri Nhut Do, U-Xuan Tan, Novel velocity update applied for IMU-based wearable device to estimate the vertical distance, International Conference on Electrical, Control and Instrumentation Engineering (ICECIE), (2019)
361Sang Kyeong Park, Young Soo Suh, Tri Nhut Do, The pedestrian navigation system using vision and inertial sensors, International joint conference on instrumentation, control and information technology, (2009)
362Young Soo Suh, Tri Nhut Do, Young Sik Ro, Hee Jun Kang, A smoother for attitude estimation using inertial and magnetic sensors, SENSORS, 2010 IEEE, (2010)
363Tri Nhut Do, , Young Soo Suh, Foot motion tracking using Vision, 2011 IEEE 54th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS), (2011)
364Ran Liu, Chau Yuen, Tri-Nhut Do, Wei Guo, Xiang Liu, U-Xuan Tan, Relative positioning by fusing signal strength and range information in a probabilistic framework, 2016 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps), (2016)
365Ran Liu, Chau Yuen, Tri-Nhut Do, Ye Jiang, Xiang Liu, U-Xuan Tan, Indoor positioning using similarity-based sequence and dead reckoning without trainin, IEEE 18th International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC), (2017)
366Tri Nhut Do, Ran Liu, Chau Yuen, U-Xuan Tan, Design of an infrastructureless in-door localization device using an IMU sensor, 2015 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO), (2015)
367Ran Liu, Chau Yuen, Tri-Nhut Do, Dewei Jiao, Xiang Liu, U-Xuan Tan, Cooperative relative positioning of mobile users by fusing IMU inertial and UWB ranging information, 2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), (2017)
368Trần Văn Tiến, Lâm Đức Khải, Trần Mạnh Tiến, Hardware Implementation of a MIMO Channel Emulator for high speed WLAN 802.11 ac, 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2018)
369Lâm Đức Khải, Lê Vũ Trùng Dương, Đoàn Văn Hiếu, Phạm Hoài Luân, Trần Thị Hồng, Hardware Implementation for Fast Block Generator of Litecoin Blockchain System, International Symposium on Electrical and Electronics Engineering, (2021)
370Mitsuru Hamada, Lâm Đức Khải, RTL Design of FA-WLAN System and its Verification, International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications, (2016), 3, 1, 245-248
371Tô Quốc Huy, Nguyễn Lưu Thùy Ngân Nguyễn Gia Tuấn Anh Nguyễn Văn Kiệt, Gender Prediction Based on Vietnamese Names with Machine Learning Techniques, Proceedings of the 4th International Conference on Natural Language Processing and Information Retrieval, (2020)
372Son T. Luu, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, A Large-scale Dataset for Hate Speech Detection on Vietnamese Social Media Texts, The 34th International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems(IEA/AIE 2021), (2021)
373Tung T. Phan, Vinh Q. Pham, Hien D. Nguyen, Anh T. Huynh, Dung A. Tran, Vuong T. Pham, Ontology-based Resume Searching System for Job Applicants in Information Technology, Proceedings of the 34th International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems, (2021)
374Effect of polarization on the efficiency droop of InGaN/GaN single quantum well LED chips, Solid-State and Organic Lighting, (2015)
375Study on the 3D numerical simulation of Electrical characteristics in Light-emitting Diodes, Intrenational Conference on Machining Materials and Mechanical Technology, (2014)
376Expert assessment systems to support decision-making for sustainable development of complex technological and socio-economic facilities, The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters , (2020)
377Tin Van Huynh, Luan Thanh Nguyen, Son T. Luu , BANANA at WNUT-2020 Task 2: Identifying COVID-19 Information on Twitter by Combining Deep Learning and Transfer Learning Models, Proceedings of the Sixth Workshop on Noisy User-generated Text, (2020)
378Tai Ho Phuong Thanh, Tien Pham Thi Thuy, Truong Ngo Hieu, Minh Son Nguyen, A REAL-TIME CLASSIFICATION OF GLAUCOMA FROM RETINAL FUNDUS IMAGES USING AI TECHNOLOGY, 2020 International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP), (2020)
379Duy Manh Thi Nguyen, Van Quang Tran, Minh Son Nguyen, Advanced On-Chip Variation in Static Timing Analysis for Deep Submicron Regime, 2020 International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP), (2020)
380Nguyễn Vinh Tiệp Ngô Đức Thành, Interpolation based Anime Face Style Transfer, International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition (MAPR), (2020)
381Ton That Hoa An, Cao Thi Nhan, Facial Expression Recognition using an Advanced Modeling of Completed Local Binary Pattern, The 2nd International Conference on Advances in Signal Processing and Artificial Intelligence 2020, Berlin, Germany., (2020)
382Khanh-An C. Quan, Vinh-Tiep Nguyen, Tan-Cong Nguyen, Tam V. Nguyen, Minh-Triet Tran, Flood Level Prediction via Human Pose Estimation from Social Media Images, International Conference on Multimedia Retrieval, (2020)
383Quoc-Dung Nguyen, Nguyet-Minh Phan, Ivan Zelinka, Periodic Time Series Forecasting with Bidirectional Long Short-Term Memory, The 5th International Conference on Machine Learning and Soft Computing. ACM International Conference Proceeding Series (Scopus), (2020)
384Quoc-Dung Nguyen, Duc-Anh Le, Nguyet-Minh Phan, Ivan Zelinka, An In-depth Analysis of OCR Errors for Unconstrained Vietnamese Handwriting, The 7th International Conference on Future Data and Security Engineering 2020. Lecture Notes in Computer Science series 12466, (2020), 448-461
385Ton That Hoa An, Facial Expression Recognition using an Advanced Modeling, The 2nd International Conference on Advances in Signal Processing and Artificial Intelligence 2020, Berlin, Germany., (2020)
386Trần Mạnh Hùng, Hà Lê Hoài Trung, A Third-Party Intelligent System for Preventing Call Phishing and Message Scams, The 7th International Conference on Future Data and Security Engineering, (2020)
387Design and Implementation of Configurable Convolutional Neural Network on FPGA, 6th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2019)
388Quoc Thai Nguyen, Quoc Hung Ngo, Thoai Linh Nguyen, Ngoc Hoang Luong, Fine-Tuning BERT for Sentiment Analysis of Vietnamese Reviews, The 7th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2020)
389Nguyễn Anh Tuấn, Lê Trung Quân, A Predictive System for IoTs Reconfiguration Based on TensorFlow Framework, EAI Iniscom, (2020)
390Nguyễn Anh Tuấn, Lê Trung Quân, An IoT Reconfiguration Framework Applied Ontology-based Modeling and Bayesian-based Reasoning for Context Management, IEEE NICS, (2019)
391Nguyễn Đình Thuân, Using Fuzzy Time Series Model Based on Hedge Algebras and Relationship Groups Following Time Points for Forecasting Time Series, International Conference on Future Data and Security Engineering, (2020)
392Đỗ Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Tuấn Đăng, Sentential Semantic Dependency Parsing for Vietnamese, International Conference on Future Data and Security Engineering , (2020)
393Nguyễn Tấm Cầm, Phạm Văn Hậu, Detect malware in Android firmware based on distributed network environment, 2019 19th IEEE International Conference on Communication Technology, (2019)
394Đỗ Thị Thanh Tuyền , Nguyễn Tuấn Đăng, VLO V1.1 – A Vietnamese Lexicon Ontology for Universal Dependency Parsing, International Conference on Advanced Computing and Applications, (2020)
395Nguyễn Tấn Cầm, Phạm Văn Hậu, Sensitive Data Leakage Detection in Pre-Installed Applications of Custom Android Firmware, 18th IEEE International Conference on Mobile Data Management , (2017)
396Nguyễn Tấn Cầm Phạm Văn Hậu, eDSDroid: A Hybrid Approach for Information Leak Detection in Android, Information Science and Applications 2017, (2017)
397Nguyễn Tấn Cầm, Phạm Văn Hậu, Detect Sensitive Data Leakage via Inter-application on Android by Using Static Analysis and Dynamic Analysis, Information Science and Applications 2017, (2017)
398Quoc Thi Tran, Dai Duong Tran, Duy Doan, Minh Son Nguyen, An Approach of BLE Mesh Network For Smart Home Application, 14th International Conference on Advanced Computing and Applications, (2020)
399Huỳnh Thị Thanh Thương, Phạm Nguyễn Trường An Đỗ Văn Nhơn, Keyphrase Graph in text representation for document similarity measurement, The 19th International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools, and Techniques, (2020)
400Hà Lê Hoài Trung, Đặng Trần Khánh, Investigating Local Differential Privacy and Generative Adversarial Network in Collecting Data, International Conference on Advanced Computing and Applications 2020, (2020)
401Vietnamese Facebook Posts Classification Using Fine-Tuning BERT, 2020 7th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), (2020)
402NLP@UIT: Exploring Feature Engineer and Ensemble Model for Hate Speech Detection at VLSP 2019, The Sixth International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing VLSP- in conjunction with the international , (2020)
403A Multi-filter BiLSTM-CNN Architecture for Vietnamese Sentiment Analysis, 12th International Conference on Computational Collective Intelligence, (2020)
404Multi-task Learning for Aspect and Polarity Recognition on Vietnamese Datasets, The 16th International Conference of the Pacific Association for Computational Linguistics, (2020)
405Do Thi Thu Hien, A Comparison of Congestion Control Algorithms in Emulated Wi-Fi Networks, 2020 International Conference on Information and Communication Technology Convergence, (2020)
406Duy Doan, Kiyofumi Tanaka, Adaptive Local Assignment Algorithm for Scheduling Soft-Aperiodic Tasks on Multiprocessors, 2019 IEEE 25th International Conference on Embedded and Real-Time Computing Systems and Applications, (2019)
407Doan Duy, An effective approach for improving responsiveness of Total Bandwidth Server, 2017 8th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems, (2017)
408Duy Doan, Kiyofumi Tanaka, A Novel Task-to-Processor Assignment Approach for Optimal Multiprocessor Real-Time Scheduling, 2018 IEEE 12th International Symposium on Embedded Multicore/Many-core Systems-on-Chip (MCSoC), (2018)
409Duy Doan, Kiyofumi Tanaka, Hardware implementation of enhanced virtual release advancing for real-time task scheduling, 2017 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT), (2017)
410Additional learning on object detection: a novel approach in pornography classification, International Conference on Future Data and Security Engineering, (2020)
411Xuan-Thien Pham, Tuan-Vi Tran, Van-Thanh Nguyen-Le, Vuong T. Pham, Hien D. Nguyen, Build a search engine for the knowledge of the course about Introduction to Programming based on ontology Rela-model, Proceedings of 2020 IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2020)
412Tan Duy Le, Mengmeng Ge, Phan The Duy, Hien Do Hoang, Adnan Anwar, Seng W. Loke, Razvan Beuran, Yasuo Tan, CVSS Based Attack Analysis using a Graphical Security Model: Review and Smart Grid Case Study, 4th EAI International Conference on Smart Grid and Internet of Things , (2020)
413Nghi Hoàng Khoa, Phan The Duy; Hien Do Hoang; Do Thi Thu Hien; Van-Hau Pham, Forensic analysis of TikTok application to seek digital artifacts on Android smartphone, THE 2020 RIVF INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTING AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES , (2020)
414Sang Nguyen, Big Data Processing in Fog-Smart Parking Case Study, The 16th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications, (2018)
415Trương Tuấn Ngạn, Võ Duy Nguyên Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, The Effects of Super-Resolution on Object Detection Performance in an Aerial Image, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2020)
416Hồ Thái Ngọc, Phạm Thị Hoàng Mai Võ Duy Nguyên Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Vehicle Detection at Night Time, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2020)
417Nguyễn Mạnh Thảo, Trịnh Lê Huy Fabien Ferrero, Impact of Miniaturization on a UHF tri-fillar antenna for IoT communication from satellite, 2020 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and North American Radio Science Meeting, (2020)
418Lê Kim Hùng, Paolo Papotti, User-driven Error Detection for Time Series with Events, 2020 IEEE 36th International Conference on Data Engineering, (2020)
419Son T. Luu, Kiet Van Nguyen Ngan Luu-Thuy Nguyen, Empirical Study of Text Augmentation on Social Media Text in Vietnamese, The 34th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation, (2020)
420Duc-Vu Nguyen, Dang Van Thin, Kiet Van Nguyen, and Ngan Luu-Thuy Nguyen, Vietnamese Word Segmentation with SVM: Ambiguity Reduction and Suffix Capture, The 16th International Conference of the Pacific Association for Computational Linguistics, (2020)
421UIT-ViIC: A Dataset for the First Evaluation on Vietnamese Image Captioning, International Conference on International Conference on Computational Collective Intelligence, (2020)
422UIT-HSE at WNUT-2020 Task 2: Exploiting CT-BERT for Identifying COVID-19 Information on the Twitter Social Network, The 6th Workshop on Noisy User-generated Text (W-NUT), (2020)
423Job Prediction: From Deep Neural Network Models to Applications, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2020)
424Nguyễn Văn Kiệt, Nguyễn Đức Vũ Nguyễn Gia Tuấn Anh Nguyễn Lưu Thuỳ Ngân, A Vietnamese Dataset for Evaluating Machine Reading Comprehension, International Conference on Computational Linguistics, (2020)
425Nguyễn Văn Kiệt, Huỳnh Đức Huy Đỗ Thị Thuý Hằng Nguyễn Văn Kiệt Nguyễn Lưu Thuỳ Ngân, A Simple and Efficient Ensemble Classifier Combining Multiple Neural Network Models on Social Media Datasets in Vietnamese, The 34th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation (PACLIC 2020), (2020)
426Lê Minh Khánh Hội, Lê Kim Hùng, Lê Trung Quân, DLASE: A light-weight framework supporting Deep Learning for Edge Devices, International Conference on Recent Advances in Signal Processing, Telecommunications & Computing, (2020)
427Nhon V. Do, Hien D. Nguyen, Long N. Hoang, Some Techniques for Intelligent Searching on Ontology-based Knowledge domain in E-learning, Proceedings of 12th International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development , (2020)
42880074-Lâm Đức Khải, Software Defined Radio Development of Accurate Time Synchronization for Industrial WLAN Systems, 46th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, (2020)
429Phan Đình Duy Vũ Đức Lung Trần Hoàng Lộc Nguyễn Thanh Thiện, Multi-level detector for pornographic content using CNN models, 2020 RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies, (2020)
430Son T. Luu , Kiet Van Nguyen Anh Gia-Tuan Nguyen Ngan Luu-Thuy Nguyen , An Experimental Study of Deep Neural Network Models for Vietnamese Multiple-Choice Reading Comprehension, 2020 IEEE Eighth International Conference on Communications and Electronics , (2020)
431Son T. Luu, Hung P. Nguyen Kiet Van Nguyen Ngan Luu-Thuy Nguyen , Comparison Between Traditional Machine Learning Models And Neural Network Models For Vietnamese Hate Speech Detection, The 2020 RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies , (2020)
43280184-Nguyễn Đình Thuân, Cooperating PSO, variations with hedge algebras based fuzzy time series for forecasting, International Conference on Artificial Intelligence and Computational Intelligence, (2020)
433Hien D. Nguyen, Tai Huynh, Suong N. Hoang, Son T. Luu, Vuong T. Pham Ivan Zelinka , Measure of the content creation score on social network using sentiment score and passion point, The 19th International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools, and Techniques, (2020)
434Hieu-Truong Ngo, Quoc-Son Tran, A New Design of Phase-Locked Loop with Multiple Frequencies for Communication Standard, International conference on Electronics and Sustainable Communication Systems, (2020)
435Nhat Duy Nguyen, Thua Nguyen Tien Do Thanh Ngo Duc Duy-Dinh Le, U15-Logos: Unconstrained Logo Dataset with Evaluation by Deep learning Methods, 3rd International Conference on Multimedia Analysis and Pattern RecognitionAt: Ha Noi, Vietnam, (2020)
436Hung-Quoc Vo , Dung-Minh Nguyen Tien Do Vinh-Tiep Nguyen Vu-Minh-Hieu Dang Nhat-Duy Nguyen Thanh Duc Ngo Duy-Dinh Le Shin'ichi Satoh, Searching For Desired Person Doing Desired Action based on Visual and Audio Feature in Large Scale Video Database, 3rd International Conference on Multimedia Analysis and Pattern RecognitionAt: Ha Noi, Vietnam, (2020)
437Lương Ngọc Hoàng, Tanja Alderliesten Peter Bosman, Improving the performance of MO-RV-GOMEA on problems with many objectives using Tchebycheff scalarizations, Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO 2018, (2018)
438Phan The Duy, Hien Do Hoang, Do Thi Thu Hien, Nguyen Ba Khanh, Van-Hau Pham, SDNLog-Foren: Ensuring the Integrity and Tamper Resistance of Log Files for SDN Forensics Using Blockchain, 2019 6th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS 2019), (2019)
439Chung Mạnh Quỳnh, Lê Đức Tiến, Đặng Văn Thìn, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Data Augmentation Analysis in Vehicle Detection from Aerial Videos, Research, Innovation and Vision for the Future, (2020)
440Hien D. Nguyen, Tai Huynh, Suong N. Hoang, Vuong T. Pham, Ivan Zelinka, Language-oriented Sentiment Analysis based on the grammar structure and improved Self-attention network, Proceedings of the 15th Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering, (2020)
441Hien D. Nguyen, Khang Le, Phong T. Luc, Minh N. Phan, Method for automatically drawing the figure of a problem in Plane Geometry, Proceedings of 4th International Conference on Advanced Engineering and ICT-Convergence 2020, (2020)
442An Approach of Face Recognition Applied for Smarthome using System – On – Chip Technology, the 13th International Conference on Advanced Computing and Applications, (2019)
443Quang-Vu Nguyen Hai Bang Truong, An improvement of applying multi-objective optimization algorithm into higher order mutation testing, International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications, (2019)
444Lầu Phi Tường, Event-Based Remote Attacks in HTML5-Based Mobile Apps, 2nd International Workshop on Information & Operational Technology (IT & OT) Security Systems, (2020)
445Lầu Phi Tường, Static Detection of Event-Driven Races in HTML5-Based Mobile Apps, 13th International Conference on Verification and Evaluation of Computer and Communication Systems, (2019)
446Trần Minh Tùng, Võ Duy Nguyên Nguyễn Văn Tâm Nguyễn Tấn Trần Minh Khang , Human-Object Grouping Discovery for Human Action Recognition in Still Images, INTERNATIONAL CONFERENCE on Knowledge, Information and Creativity Support Systems, (2019)
447Võ Phương Bình, Đào Minh Sơn Phan Trọng Đạt Koji Zettsu, Association Model between Visual Feature and AQI Rank Using Lifelog Data, IEEE Big Data 2019 - Second International Workshop on the Internet of Things Data Analytics (IoTDA), (2019)
448Tomohiro Sato, Đào Minh Sơn Kota Kuribayashi Koji Zettsu, SEPHLA: Challenges and Opportunities Within Environment - Personal Health Archives, 25TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIMEDIA MODELING, (2019)
449Đào Minh Sơn, Peijiang Zhao Tomohiro Sato Koji Zettsu Duc-Tien Dang-Nguyen Cathal Gurrin Nguyễn Ngọc Thanh, Overview of MediaEval 2019: Insights for Wellbeing Task - Multimodal Personal Health Lifelog Data Analysis, MediaEval 2019, (2019)
450Đào Minh Sơn, Nguyễn Ngọc Thanh Koji Zettsu, Multi-time-horizon Traffic Risk Prediction using Spatio-Temporal Urban Sensing Data Fusion, IEEE Big Data 2019, (2019)
451Nguyễn Ngọc Thanh, Đào Minh Sơn Koji Zettsu, Complex Event Analysis for Traffic Risk Prediction based on 3D-CNN with Multi-sources Urban Sensing Data, IEEE Big Data 2019, (2019)
452Đào Minh Sơn, Phan Trọng Đạt Võ Anh Khoa Koji Zettsu, BIDAL@imageCLEFlifelog2019: The Role of Content and Context of Daily Activities in Insights from Lifelogs, CLEF 2019, (2019)
453Võ Anh Khoa, Đào Minh Sơn Koji Zettsu, From Chaos to Order: The Role of Content and Context of Daily Activities in Rearranging Lifelogs Data, The Fifth IEEE International Conference on Multimedia Big Data, (2019)
454Phan Trọng Đạt, Đào Minh Sơn Koji Zettsu, An Interactive Watershed-based Approach for Lifelog Moment Retrieval, The Fifth IEEE International Conference on Multimedia Big Data, (2019)
455Differential Privacy in Deep Learning: An Overview, In Proceedings of the 13th International Conference on Advanced Computing and Applications, (2019)
456Nguyễn Đình Thuân, Lê Đức Vinh, Predicting the Price of Bitcoin Using Hybrid ARIMA and Machine Learning, Proceedings of the 6th International Conference on Future Data and Security Engineering, (2019)
457Vo Quoc Hung, Le Dinh Duy, Vu Minh Hieu Dang and Nguyen Vinh Tiep, Noise Removal Based Query Pre-processing to Improve Face Search Performance in Large Scale Video Databases, Symposium on Information and Communication Technology, (2019)
458Trung-Hieu Hoang, Hai-Dang Nguyen, Viet-Anh Nguyen, Thanh-An Nguyen, Vinh-Tiep Nguyen, Minh-Triet Tran, Enhancing Endoscopic Image Classification with Symptom Localization and Data Augmentation, International Conference on Multimedia, (2019)
459WoT-AD: A Descriptive Language for Group of Things in Massive IoT, 2019 IEEE 5th World Forum on Internet of Things, (2019)
460A scalable IoT framework to design logical data flow using virtual sensor, 2017 IEEE 13th International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications, (2017)
461An industrial IoT framework to simplify connection process using system-generated connector, IEEE 3rd International Forum on Research and Technologies for Society and Industry, (2016)
462Nguyễn Tấn Cầm, Phạm Văn Hậu Nguyễn Anh Tuấn, Proposing Automatic Dataset Generation System to Support Android Sensitive Data Leakage Detection, 2019 5th International Conference on Computing and Artificial Intelligence , (2019)
463Phan The Duy, Phan The Duy, Le Duy An, Van-Hau Pham, Mitigating Flow Table Overloading Attack with Controller-based Flow Filtering Strategy in SDN, 2019 the 9th International Conference on Communication and Network Security , (2019)
464Hien Do Hoang, Phan The Duy, Van-Hau Pham, A Security-Enhanced Monitoring System for Northbound Interface in SDN using Blockchain , The 10th International Symposium on Information and Communication Technology, (2019)
465Do Thi Thu Hien, Thanh Duc Ngo Duy-Dinh Le Hiroo Sekiya Van-Hau Pham Kien Nguyen, A Software Defined Networking Approach for Guaranteeing Delay in Wi-Fi Networks, The 10th International Symposium on Information and Communication Technology 2019, (2019)
466Nguyễn Gia Tuấn Anh Phan Thanh Vu Tran Do Quoc Trung, MANAGEMENT OF BUILDINGS WITH SEMANTIC AND 3D SPATIAL PROPERTIES BY S_EUDM MODEL, The International Conference on Sustainable Civil Engineering and Architecture (ICSCEA) 2019, (2019)
467Duc-Vu Nguyen, Kiet Van Nguyen, and Ngan Luu-Thuy Nguyen, NLP@UIT at VLSP 2019: A Simple Ensemble Model for Vietnamese Dependency Parsing, The Sixth International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing, (2019)
468Tin Van Huynh, Duc-Vu Nguyen Kiet Van Nguyen Ngan Luu-Thuy Nguyen Anh Gia-Tuan Nguyen, Hate Speech Detection on Vietnamese Social Media Text using the Bi-GRU-LSTM-CNN Model, The Sixth International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing VLSP 2019 , (2019)
469Hang Thi-Thuy Do, Huy Duc Huynh Kiet Van Nguyen Ngan Luu-Thuy Nguyen Anh Gia-Tuan Nguyen, Hate Speech Detection on Vietnamese Social Media Text using the Bidirectional-LSTM Model, The Sixth International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing VLSP 2019 , (2019)
470Duc-Vu Nguyen, Dang Van Thin, and Ngan Luu-Thuy Nguyen, NLP@UIT at SemEval-2019 Task 4: The Paparazzo Hyperpartisan News Detector, The 13th International Workshop on Semantic Evaluation, (2019)
471Vong Anh Ho, Duong Huynh-Cong Nguyen, Danh Hoang Nguyen, Linh Thi-Van Pham, Duc-Vu Nguyen, Kiet Van Nguyen, and Ngan Luu-Thuy Nguyen, Emotion Recognition for Vietnamese Social Media Text, 16th International Conference of the Pacific Association for Computational Linguistics, (2019)
472Fabien Ferrero, Trịnh Le Huy Thomas Telkamp Rob Spurrett, Low cost compact terrestrial antenna for Space LPWAN communication, 0th ESA Antenna Workshop, Antenna Developments for Terrestrial and Small-Space Platforms, (2019)
473Fabien Ferrero, Le Huy Trinh, Thomas Telkamp, Rob Spurrett, LOW COST COMPACT TERRESTRIAL ANTENNA FOR SPACE LPWAN COMMUNICATION, 40th ESA Antenna Workshop Antenna Developments for Terrestrial and Small-Space Platforms (ESA-ESTEC 2019), (2019)
474Ngoc Anh Ha Vu Viet Hoang Trinh Dinh Duy Phan Thi Khanh Hong Nguyen Fabien Ferrero , Design of a Dual-band Rectenna for Small IoT Terminal, 2019 International Symposium on Electrical and Electronics Engineering, (2019)
475LÊ MINH HƯNG, MAI VĂN MẠNH TRẦN VĂN LĂNG, Deep Feature Fusion for Breast Cancer Diagnosis on Histopathology Images, THE 11TH IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE AND SYSTEMS ENGINEERING (KSE 2019), (2019)
476Minh-Hao Nguyen, Tri Minh Nguyen, Dang Van Thin, Ngan Luu-Thuy Nguyen, A Corpus for Aspect-Based Sentiment Analysis in Vietnamese, The 11th IEEE International conference on knowledge and systems engineering, (2019)
477Vu Duc Nguyen, Kiet Van Nguyen, and Ngan Luu-Thuy Nguyen, Variants of Long Short-Term Memory for Sentiment Analysis on Vietnamese Students’ Feedback Corpus, The 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2018)
478Nhut Huynh Truong, Phat Nguyen Cuong, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, DETECTING HUMAN FROM SPACE: AN EVALUATION OF DEEP LEARNING MODERN APPROACHES, International Conference on Multimedia Information Technology and Applications, (2019)
479Hung Le-Viet, Dang Huynh-Van Le Trung-Quan, UiTiOt-Vlab: A Low Cost Physical IoTs Testbed Based on Over-The-Air Programming Approach, 5th EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems, (2019)
480Dang Huynh-Van, Ngan Le-Thi-Chau Khoa Ngo-Khanh Quan Le-Trung, Towards an Integration of AES Cryptography into Deluge Dissemination Protocol for Securing IoTs Reconfiguration, 2019 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF), (2019)
481ncs. Nguyễn Anh Tuấn, Lê Trung Quân, RFL-IoT: an IoT Reconfiguration Framework Applied Fuzzy Logic for Context Management, IEEE RIVF'2019, (2019)
482Lê Viết Hưng, Huỳnh Văn Đặng Lê Trung Quân, UiTiOt-Vlab: A Low Cost Physical IoTs Testbed Based on Over-The-Air Programming Approach, Springer INISCOM'2019, (2019)
483Trương Văn Cương, Trần Minh Tân, Design and Implementation of Chatbot Framework For Network Security Cameras, 2019 International Conference on System Science and Engineering, (2019)
484Nguyễn Tấn Cầm, Nghi Hoàng Khoa, Lê Đức Thịnh, Phạm Văn Hậu, Nguyễn Anh Tuấn, Proposing Automatic Dataset Generation System to Support Android Sensitive Data Leakage Detection Systems, 2019 5th International Conference on Computing and Artificial Intelligence (ICCAI 2019), (2019)
485Phan The Duy, Do Thi Thu Hien, Huynh Phu Qui, Van-Hau Pham, Aloba: A mechanism of adaptive load balancing and failure recovery in distributed SDN controllers, 2019 19th IEEE International Conference on Communication Technology , (2019)
486Phan Thế Duy, Do Thi Thu Hien, Nguyen Van Vuong, Nguyen Ngoc Hai Au, Van-Hau Pham, Toward a trust-based authentication framework of Northbound interface in Software Defined Networking, 5th EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems, (2019)
487Do Thi Thu Hien, Thanh Duc Ngo Duy-Dinh Le Hiroo Sekiya Van-Hau Pham Kien Nguyen, Targeting Bufferbloat in Wi-Fi Networks: An Emulator-based Approach, 2019 19th International Symposium on Communications and Information Technologies, (2019)
488Trong T. Le, Son T. Luu, Hien D. Nguyen, Nhon V. Do , Knowledge representation method for designing an Intelligent Tutoring System in Learning of courses about Algorithms, Proceedings of 2019 25th Asia-Pacific Conference on Communications, (2019)
489Hien D. Nguyen, Vuong T. Pham, Dung A. Tran, Trung T. Le, Intelligent tutoring chatbot for solving mathematical problems in High-school, Proceedings of 2019 IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2019)
490Phuc Nguyen, Thanh Tran Anh-Thu Nguyen-Thi, Analyzing Sentiment of Users Based on Exploitation of Social Network Structure, Proceedings of the 15th International Conference on Multimedia Information Technology and Applications , (2019)
491Khanh-Duy Le-Trinh, Anh-Thu Nguyen-Thi Tu-Anh Nguyen-Hoang, Link Prediction in Graph Stream by Distributed Computation Approach, ISSAT International Conference on Data Science in Business, Finance and Industry , (2019)
492Ngô Tú Quỳnh, Đặng Ngọc Minh Đức Lê Trung Quân Lâm Đức Khải, A Novel Directional MAC in Restricted Access Window for IEEE 802.11ah Networks, The 26th IEEE International conference on Telecommunications, (2019)
493Lâm Đức Khải, Phạm Chí Bảo Đặng Văn Xuân Hương Đặng Ngọc Minh Đức Lê Trung Quân, High Throughput and Low Complexity Implementation of Uplink Scheme for 5G, The 26th IEEE International conference on Telecommunications, (2019)
494Lâm Đức Khải, Chống Nhật Cường Nguyễn Thị Hồng, Hardware Implementation of the Efficient SOR-based Massive MIMO Detection for Uplink, The 2019 IEEE - RIVF International conference on Computing and Communication Technologies, (2019)
495Lâm Đức Khải, Vũ Đức Lung Đỗ Quang Huy Nguyễn Minh Đức, Hardware Implementation of AES with S-Box using Composite-field for WLAN System, The 2019 IEEE - RIVF International conference on Computing and Communication Technologies, (2019)
496Hien D. Nguyen, Chiaki Sakama, A New Algorithm for Computing Least Generalization of a Set of Atoms, The 29th International Conference on Inductive Logic Programming, (2019)
497Hien D. Nguyen, Nhon V. Do, Thanh T. Mai, Vuong T. Pham, A method for designing the Intelligent system in learning of Algorithms, The 18th International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools, and Techniques, (2019)
498A case study on CDIO implementation at University of Information Technology- Viet Nam National University, Viet Nam, The 12th International CDIO Conference 2016, (2016)
499Van Du Nguyen , Hai Bang Truong, Mercedes G. Merayo, Ngoc Thanh Nguyen, Towards Analyzing the Impact of Diversity and Cardinality on the Quality of Collective Prediction Using Interval Estimates, 32nd International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems, (2019)
500Binh Duc Nguyen, Kiet Van Nguyen and Ngan Luu-Thuy Nguyen, LSTM Easy-first Dependency Parsing with Pre-trained Word Embeddings and Character-level Word Embeddings in Vietnamese, 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering , (2018)
501Kiet Van Nguyen, Vu Duc Nguyen, Phu X.V. Nguyen, Tham T.H. Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, UIT-VSFC: Vietnamese Students' Feedback Corpus for Sentiment Analysis , 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering , (2018)
502Dang Van Thin, Vu Duc Nguyen, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Deep Learning for Aspect Detection on Vietnamese Reviews, The 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2018)
503Huan Pham Do, Nhon V. Do, Hien D. Nguyen , A Consulting System for Estimating Costs of an Information Technology Hardware Project based on Law on Public Investment, Proceeding of 2019 IEEE International Conference on System Science and Engineering, (2019)
504Phung Do, Hiep Le, Vu Thanh Nguyen, and Tran Nam Dung, StudyAdvisor: A Context-Aware Recommendation Application in e-Learning Environment, The 6th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, (2014)
505Phan The Duy, Do Thi Thu Hien Do Hoang Hien Van-Hau Pham, A survey on opportunities and challenges of Blockchain technology adoption for revolutionary innovation, The 9th International Symposium on Information and Communication Technology, (2018)
506Vinh-Tiep Nguyen, Minh-Triet Tran, Anh-Duc Duong, Picture-Driven User Interface Development for Applications on Multi-platforms, International Conference on Human-Computer Interaction, (2014)
507Nhan Dam, Vinh-Tiep Nguyen, Minh N. Do, Anh-Duc Duong, Minh-Triet Tran, Realtime Face Verification with Lightweight Convolutional Neural Networks, International Symposium on Visual Computing, (2015)
508Thanh Duc Ngo, Vinh-Tiep Nguyen, Vu Hoang Nguyen, Duy-Dinh Le, Duc Anh Duong, Shin’ichi Satoh, NII-UIT Browser: A Multimodal Video Search System, International Conference on Multimedia Modeling, (2015)
509George Awad, Duy-Dinh Le, Chong-Wah Ngo, Vinh-Tiep Nguyen, Georges Quénot, Cees Snoek, Shin'ichi Satoh, Video Indexing, Search, Detection, and Description with Focus on TRECVID, International Conference on Multimedia Retrieval, (2017)
510Vinh-Tiep Nguyen, Dinh-Luan Nguyen, Minh-Triet Tran, Duy-Dinh Le, Duc Anh Duong, Shin'ichi Satoh, Query-adaptive late fusion with neural network for instance search, International Workshop on Multimedia Signal Processing, (2015)
511Vinh-Tiep Nguyen, Khanh-Duy Le, Minh-Triet Tran, Morten Fjeld, NowAndThen: A Social Network- Based Photo Recommendation Tool Supporting Reminiscence, International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia, (2016)
512Vinh-Tiep Nguyen, Minh-Triet Tran, Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, Duc Anh Duong, Searching a Specific Person in a Specific Location using Deep Features, Symposium on Information and Communication Technology, (2016)
513Vinh-Tiep Nguyen, Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, Minh-Triet Tran, Duc Anh Duong, Shin’ichi Satoh, Semantic Extraction and Object Proposal for Video Search, International Conference on Multimedia Modeling, (2017)
514Tai Huynh, Ivan Zelinka, Xuan Hau Pham, Hien D. Nguyen, Some measures to detect the influencer on social network based on Information Propagation, The 9th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics., (2019)
515Hien D. Nguyen, Son T. Luu Nhon V. Do, A method for Representation the Knowledge of Functions and Operators and Application, Procceding of the 3rd International Conference on Machine Learning and Soft Computing, (2019)
516Nguyễn Đình Quý, Professor Frada Burstein Dr Rob Meredith, A comparative study of critical success factors for general and healthcare business intelligence, Australasian Conference on Information Systems, (2018)
517Tuyen Nguyen, B.D. Nguyen, Van-Su Tran, Mai Linh, Trịnh Lê Huy, Wideband Unit-cell for Linearly Polarized X-band Transmitarray Applications, 2018 International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2018)
518Trịnh Lê Huy, M.H.Le, N.V.Truong, F. Ferrero, Compact Diversity Multi-band Antennas Using for Low Power Communication Standards, 2018 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC) , (2018)
519A Novel Approach of Ontology-based Activity Segmentation and Recognition using Pattern Discovery in Multi-resident Homes, The 7th International Conference on Frontiers of Intelligent Computing: Theory and Applications, (2018)
520Đào Minh Sơn, Koji Zettsu, Complex Event Analysis of Urban Environmental Data based on Deep CNN of Spatiotemporal Raster Images, IEEE Big Data 2018, (2018)
521Đặng Văn Thìn, Nguyễn Văn Kiệt Nguyễn Lưu Thuỳ Ngân, NLP@UIT at VLSP 2018: A Supervised Method for Aspect Based Sentiment Analysis, VLSP 2018 - Fifth International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing, (2018)
522Truong Phuc Anh, Tien-Dung Mai, Combining Deep Feature and Handcrafted Features for Material Classification, 2018 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2018)
523An AHB-PCI Bridge Intellectual Property Core with AES-128 Encryptor/Decryptor, Solid State Systems Symposium Conference, (2012)
524An AHB Bus with Configurable Parameters and Efficient Arbitration Algorithms, Solid State Systems Symposium Conference, (2011)
525The VN801 Verification Environment Using Verilog and C/C++, Solid State Systems Symposium Conference, (2010)
526Nguyễn An Bình, 80263-Nguyễn Lưu Thuỳ Ngân 80298-Nguyễn Văn Kiệt, Error Analysis for Vietnamese Named Entity Recognition on Deep Neural Network Models, The 19th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing (CICLING 2018), (2018)
527Quy T. Nguyen, Yusuke Miyao, Hiroshi Noji, and Nhung T.H. Nguyen, An Empirical Investigation of Error Types in Vietnamese Parsing, Proceedings of the 27th International Conference on Computational Linguistics, (2018)
528Phan The Duy, Do Thi Thu Hien, Van-Hau Pham, A role-based DDoS attack detection mechanism in SDN, The 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2018)
529Nhan LY-TRONG, Chuong DANG-LE-BAO, Dang HUYNH-VAN, Quan LE-TRUNG, UiTiOt v3: A Hybrid Testbed for Evaluation of Large-Scale IoT Networks, The 9th International Symposium On Information and Communication Technology, (2018)
53080308-Nguyễn Minh Sơn, Resident Identification in Smart Home by Voice Biometrics , FDSE 2018, (2018)
53180308-Nguyễn Minh Sơn, An Approach to Data Privacy in Smart Home using Blockchain Technology, ACOMP 2018, (2018)
532Automatic Hyper-parameters Tuning for Local Support Vector Machines, Future Data and Security Engineering, (2018)
533Quy Nguyen Pham Phu, Vy Nguyen, Tien Do,Thanh Duc Ngo, Measuring Crowd Collectiveness with Trajectory Smoothing, 2018 1st International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition , (2018)
534Dung Tran Tuan, Nam Van Chi Minh-Quoc Nghiem, Multi-sentence Compression Using Word Graph and Integer Linear Programming, 9th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, (2017)
535Thanh-Dat Truong, Vinh-Tiep Nguyen, Minh-Triet Tran, Trang-Vinh Trieu, Tien Do,Thanh Duc Ngo, Dinh-Duy Le, Video Search Based on Semantic Extraction and Locally Regional Object Proposal, International Conference on Multimedia Modeling, (2018)
536Nguyễn Trác Thức, Đỗ Phúc, CitationLDA++: an extension of LDA for discovering topics in document network, TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, (2018)
537Dương Ngọc Hảo, Nguyễn Đông Anh, Nguyễn Như Hiếu, Phan Hoàng Chương, Effects of Delay Terms on the Duffing Oscillator Subjected to Combined Harmonic and Random Excitations, 1, (2016)
538Nguyễn Trác Thức, Đỗ Phúc, Discovering Topic Evolution in Heterogeneous Bibliographic Network, International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2018)
539Đỗ Phúc, Phu Pham, Trung Phan, Thuc Nguyen, T-MPP: a novel topic-driven meta-path-based approach for co-authorship prediction in large-scale content-based heterogeneous bibliographic network in distributed computing framework by Spark, International Conference On Intelligent Computing & Optimization, (2018)
540Ha Dao, Johan Mazel Kensuke Fukuda, Understanding abusive web resources: characteristics and counter-measures of malicious web resources and cryptocurrency mining, ASIAN INTERNET ENGINEERING CONFERENCE, (2018)
541Lau Phi Tuong, Scan Code Injection FLaws in HTML5-based Mobile Applications, 2018 IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation Workshops, (2018)
542Lau Phi Tuong, Keiji Kimura, 2-Step Power Scheduling with Adaptive Control Interval for Network Intrusion Detection Systems on Multicores, 2016 IEEE 10th International Symposium on Embedded Multicore/Many-core Systems-on-Chip, (2016)
543ncs. Nguyễn Anh Tuấn, Lê Trung Quân, An IoTs Reconfiguration Framework with Intelligent Context Management, IEEE ICCE 2018, (2018)
544Lý Trọng Nhân, Đặng Lê Bảo Chương Lê Trung Quân, Towards a Large-Scale IoT Emulation Testbed Based on Container Technology, IEEE ICCE 2018, (2018)
545Huỳnh Thị Thanh Thương, Phạm Nguyễn Trường An Đỗ Văn Nhơn Trần Thị Ngọc Hân, A Semantic Document Retrieval System with Semantic Search Technique Based on Knowledge Base and Graph Representation, The 17th International Conference On Intelligent Software Methodologies, Tools, And Techniques, (2018)
546Dang Huynh-Van, Ngan Le-Thi-Chau Khoa Ngo-Khanh Quan LE-TRUNG, Development and Deployment of An IoT-based Reconfigurable System: A Case Study for Smart Garden, 4th EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems, (2018)
547Dang Huynh-Van , Khanh Tran-Quoc Quan LE-TRUNG, An Empirical Study on Approaches of Internet of Things Reconfiguration, 2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics, (2018)
548Kiet Van Nguyen, Vu Duc Nguyen, Phu Nguyen, Tham Truong and Ngan Luu-Thuy Nguyen, UIT-VSFC: Vietnamese Students' Feedback Corpus for Sentiment Analysis, The 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering , (2018)
549Vu Duc Nguyen, Kiet Van Nguyen and Ngan Luu-Thuy Nguyen, Variants of Long Short-Term Memory for Sentiment Analysis on Vietnamese Students' Feedback Corpus, The 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering , (2018)
550Lâm Đức Khải, Pham Hoai Luan, Nguyen Xuan Duc, Yuhei Nagao, Hiroshi Ochi, Design and Hardware Implementation of Improved Precision Time Protocol for High Speed Automotive Wireless Transmission System, 2018 IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems, (2018)
55180214-Lê Hoàng Tuấn, PGS. TS. Tô Anh Dũng, An Altered Semi-parametric Regression Ensemble In Short-term Flood Forecasting, The 11 th VNUHCM-US Scientific Conference, (2018)
552Tam V. Nguyen, Jiashi Feng Khang Nguyen, Denser Trajectories of Anchor Points for Action Recognition, International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication , (2018)
553Computing Domain Ontology Knowledge Representation and Reasoning on Graph Database, Information Systems Design and Intelligent Applications, (2018)
554Võ Thi Hong Tham, Developing a graph-based system for storing, exploiting and visualizing text stream Authors Tham Vo Thi Hong, Phuc Do, he 2nd International Conference on Machine Learning and Soft Computing, (2018)
55580327-Nguyễn Đức Duy, 80239-Đào Minh Sơn, Natural language processing for social event classification, Knowledge and Systems Engineering, (2015)
556Dao Minh Son, Koji Zettsu, A Raster-Image-Based Approach for Understanding Associations of Urban Sensing Data, IEEE First International Conference on Artificial Intelligence and Knowledge Engineering , (2018)
557Bang Bui, Bay Vo, Huy Huynh, Tu-Anh Nguyen-Hoang, Bao Huynh, An Efficient Method for Mining Clickstream Patterns, International Joint Conference on Rough Sets 2018, (2018)
558Van Du Nguyen, Hai Bang Truong, Mercedes G. Merayo, Ngoc Thanh Nguyen, Intelligent Collectives: Impact of Diversity on Susceptibility to Consensus and Collective Performance., 10th International Conference on Computational Collective Intelligence , (2018)
559Thanh T. Mai, Hien D. Nguyen, Trung T. Le, Vuong T. Pham, An Intelligent Support System for the knowledge evaluation in high-school mathematics by multiple choices testing, Proceeding of the 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2018)
560Hien D. Nguyen, Chiaki Sakama, Taisuke Sato, Katsumi Inoue, Computing Logic Programming Semantics in Linear Algebra, Proceeding of 12th Multi-disciplinary International Conference on Artificial Intelligence, (2018)
561Hien D. Nguyen , Nhon V. Do, Nha P. Tran, Xuan Hau Pham, Criteria of a Knowledge model for an Intelligent Problems Solver in Education, Proceeding of 2018 IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2018)
562Nguyễn Xuân Vĩnh Phú, Trương Thị Hồng Thắm, Nguyễn Văn Kiệt, Nguyễn Lưu Thùy Ngân, Deep Learning versus Traditional Classifiers on Vietnamese Students' Feedback Corpus, The 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2018)
563Đàm Quang Hồng Hải, Sven Nordholm, Multi-Speaker Localization with Microphone Array based on SRP-PHAT Vertex Localization Algorithm, 16th International Workshop on Acoustic Signal Enhancement (IWAENC), (2018)
564Van Du Nguyen, Hai Bang Truong, Trong Hai Duong, Mercedes G. Merayo, Ngoc Thanh Nguyen , A Comparative Study of Methods for Collective Prediction Determination Using Interval Estimates, Proceedings of the 8th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics, (2018)
565Sang Phan, Martin Klinkigt, Vinh-Tiep Nguyen, Tien-Dung Mai, Andreu Girbau Xalabarder, Ryota Hinami, Benjamin Renoust, Thanh Duc Ngo, Minh-Triet Tran, Yuki Watanabe, Atsushi Hiroike, Duc A Duong, Duy-Dinh Le, Yusuke Miyao, Shin’ichi Satoh, NII Hitachi UIT at TRECVID 2017, TRECVID2017, (2017)
566Lê Quang Bảo Lân, Đào Minh Sơn, Mohamed Saleem Haja Nazmudeen, Wemotion: A system to detect emotion using wristbands and smartphones , International Symposium on Signal Processing and Intelligent Recognition Systems , (2018)
567Đào Minh Sơn, Asem Kasem, Mohamed Saleem Haja Nazmudeen, Leveraging Content and Context in Understanding Activities of Daily Living, Conference and Labs of the Evaluation Form, (2018)
568Đào Minh Sơn, Pham Quang Nhat Minh, Asem Kasem, Mohamed Saleem Haja Nazmudeen, A Context-Aware Late-Fusion Approach for Disaster Image Retrieval from Social Media, International Conference on Multimedia Retrieval, (2018)
569Đào Minh Sơn, Duc-Tien Dang-Nguyen Asem Kasem Hung Tran-The, HealthyClassroom: A Proof-of-Concept Study for Discovering Students’ Daily Moods and Classroom Emotions to Enhance a Learning-teaching Process using Heterogeneous Sensors, International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods, (2018)
570Huy D. Huynh , Duc M. Duong., Minh Dang, A New Model for Stock Price Movements Prediction Using Deep Neural Network, Eighth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2017) - ACM, (2017)
571Nhon V. Do, Hien D. Nguyen, Thanh T. Mai, Intelligent Educational Software in Discrete Mathematics and Graph Theory, 17th International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools, and Techniques, (2018)
572Hien D. Nguyen, Nhon V. Do, Vuong T. Pham, Rela-Ops model: A method for Knowledge Representation and Application, 17th International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools, and Techniques, (2018)
573Duc M. Duong, Duc A. Duong, Robust and High Capacity Watermaking Scheme for Medical Images Based on Contourlet Transform, the IEEE International Conference on Systems and Informatics, (2012)
574Duc M. Duong, Duc A. Duong, A novel watermarking scheme against geometrical distortions based on Contourlet transform, the IEEE 8th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, (2011)
575Duc M. Duong, Duc A. Duong, A New Secure and High Capacity Watermaking Scheme Based on Contourlet Transform, The IEEE 8th International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing, (2012)
576Duc M. Duong, Duc A. Duong, A Hybrid Watermarking Scheme using Contourlet Transform and Fuzzy Logic, the IEEE 9th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, (2012)
577Duc M. Duong, Duc A. Duong , A Normalization based Robust Image Watermarking Scheme in Contourlet Domain, The IEEE 6th International Congress on Image and Signal Processing, (2013)
578Chiaki Sakama, Hien D. Nguyen, Taisuke Sato, Katsumi Inoue, Partial Evaluation of Logic Programs in Vector Spaces, 11th Workshop on Answer Set Programming and Other Computing Paradigms, (2018)
579Vy Nguyen, Tien Do, Vinh-Tiep Nguyen, Thanh Duc Ngo, Duc Anh Duong, How to Choose Deep Face Models for Surveillance System?, Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, (2018)
580Lâm Đức Khải, A. Maria K, N. Sutisna, T. Nguyen, Y. Nagao, L. Lanante Jr, M. Kurosaki and H. Ochi, Energy Ecient Industrial Wireless System through Cross Layer Optimization, The 19th IEEE International Conference on Industrial Technology,, (2018)
581Lâm Đức Khải, Phạm Hoài Luân Bùi Trung Thiên, MAC SoC Hardware Implementation For Fast Industrial WLAN Communication Systems, The International Conference on Recent Advances in Signal Processing, Telecommunications & Computing 2018, (2018)
582Nguyen D. Vo, Khanh Nguyen Tam V. Nguyen Khang Nguyen, Ensemble of Deep Object Detectors for Page Object Detection, International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication , (2018)
583Đỗ Văn Nhơn, Mai Trung Thành, Perfect COKB Model and Reasoning Methods for the design of Intelligent Problem Solvers, The 16th International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques, (2017)
584Trịnh Lê Huy, Bùi Văn Xứng, Nguyễn Trần Quang Khải, Lê Minh Hoàng, Fabien Ferrero, Signal Propagation of LoRa Technology Using for Smart Building Applications, IEEE International on Antenna Measurement and Applications, (2017)
585Trịnh Lê Huy, Nguyễn Trần Quang Khải, Trần Hoàng Lộc, Nguyễn Phú cường, Trương Nguyên Vũ, Fabien Ferrero, Low-profile horizontal omni-directional antenna for LoRa wearable devices, The International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2017)
586Trịnh Lê Huy, Phan Đình Duy, Trần Văn Quang, Nguyễn Trần Quang Khải, Bùi Văn Xứng, Miniature Antenna for IoT Devices Using LoRa Technology, The International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2017)
587 Xuan Bach Nguyen Duy, , Optimizing High Frequency RFID Reader Antenna, NICS, (2015)
588Students’ Exchange of Extensive Reading Programs in Japan and Vietnam, The Fourth Extensive Reading World Congress, (2017)
589Cao Thanh Tình, Explicit Criteria for Exponential Stability of Functional Differential Equations, Tối ưu và tính toán Khoa học lần thứ 15, (2017)
590Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Tuấn Đăng, UIT-DANGNT-CLNLP at SemEval-2017 Task 9: Building Scientific Concept Fixing Patterns for Improving CAMR, The 11th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2017), (2017)
591Nguyễn Tuấn Đăng, Trần Trung, Phrasal Graph-based Method for Abstractive Vietnamese Paragraph Compression, The Eighth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2017), (2017)
592 Thanh Tuan Anh Pham, Huu Truong Nguyen, Van Dung Hoang, Duy Phong Pham, Hong Ngoc Nguyen, Nguyen Tran Hong Nhat, Thi Kieu Hanh Ta, Kim Ngoc Pham, Bao Thu Nguyen Le, Luu Dac Ngoc Son, Cao Vinh Tran, Bach Thang Phan, ELECTRICAL, OPTICAL AND THERMOELECTRIC PROPERTIES OF DOPED ZnO THIN FILMS, HỘI NGHỊ VỀ VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ NANO TIÊN TIẾN, (2017)
593Ha V. Hoang, Minh-Triet Tran, DeepSense-Inception: Gait Identification from Inertial Sensors with Inception-like Architecture and Recurrent Network, 2017 International Conference on Computational Intelligence and Security , (2017)
594Ngô Thanh Hùng, Huỳnh Thanh Việt, Identifying Key Player Using Sum of Influence Probabilities in a Social Network, Future Data and Security Engineering, (2017)
595Tri Nguyen, Phuc Do, TOPIC DISCOVERY USING FREQUENT SUBGRAPH MINING APPROACH, The Fourth International Conference on Computational Science and Technology, (2017)
596Tôn Thất Hòa An, Cao Thị Nhạn, Building up a Toolbox for Speech Emotion Recognition, The 2nd International Conference on Next Generation Computing 2017, (2017)
597Khu P.Nguyen, Q.Phan, Feasible Settings for the adaptive Latent Semantic Analysis: hk-LSA Model, The 2nd IEEE Intl’ Conf. on Computational Intelligence and Applications, (2016)
598Khu Phi Nguyen, Hong Tuyet Tu, Kernel-based Similarity and Discovering Documents of Similar Interests, The 13th IEEE Intl’ Conf. on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, (2017)
599Khu P. Nguyen, Hong T. Tu, An adaptive Latent Semantic Analysis for Text mining, The IEEE Intl’ Conference on System Science and Engineering - ICSSE2017,, (2017)
600Phạm Ngọc Phước, Nguyễn Nhật Duy,Đỗ văn Tiến, Ngô Đức Thành, Lê Đình Duy, Evaluation of Deep Models for Real-time Small Object Detection, The 24th International Conference On Neural Information Processing ICONIP 2017, (2017)
601Tri-Dung Hua, Anh-Thu Nguyen-Thi, Tu-Anh Nguyen-Hoang, Link Prediction in Weighted Network based on Reliable Routes by Machine Learning Approach, 2017 4th National Foundation for Science and Technology development Conference on Information and Computer Science, (2017)
602Phung Do, Kha Nguyen, Thanh Nguyen Vu, Tran Nam Dung, and Tuan Dinh Le, Integrating Knowledge-based Reasoning Algorithms and Collaborative Filtering into E-Learning Material Recommendation System, The 4th International Conference on Future Data and Security Engineering, (2017)
603Vũ Thanh Nguyên, Phan Trung Hiếu Nguyễn Tấn Toàn Đỗ Duy Thao Hoàng Văn Kế Lê Đình Tuấn , Metamorphic Malware Detection by PE Analysis with The Longest Common Sequence, FDSE 2017, (2017)
60480334-Đặng Lê Bảo Chương, 80364-Lý Trọng Nhân 80312-Lê Trung Quân, Performance evaluation on UiTiOt Container-based Emulation Testbed, Springer Iniscom’2017, (2017)
605Dang Huynh-Van, Khanh Tran-Quoc Quan Le-Trung, Toward a Real-Time Development and Deployment of IoTs Application for Smart Garden on OpenStack Cloud, 3rd EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems, (2017)
606Phan Thế Duy, Nguyen Tan Cam, Van-Hau Pham, eddLeak: Enhancing precision of detecting inter-app data leakage in Android applications, 2017 9th International Conference on Communication Software and Networks , (2017)
607Tri Nguyen Ho Duy, Thuc Nguyen Trac , Phuc Do, CREATING PRIOR-KNOWLEDGE OF SOURCE-LDA FOR TOPIC DISCOVERY IN CITATION NETWORK, The International Conference on Computational Science and Technology, (2017)
608Thuc Nguyen, Phuc Do, MANAGING AND VISUALIZING CITATION NEWORK USING GRAPH DATABASE AND LDA MODEL, The International Symposium on Information and Communication Technology, (2017)
609Marco Mesiti, Stefano Valtolina Luca Ferrari Minh-Son Dao Koji Zettsu, An editable live ETL system for Ambient Intelligence environments, IEEE World Forum for Internet of Things, (2015)
610Stefano Valtolina, Marco Mesiti Luca Ferrari Koji Zettsu Minh S. Dao , User-Centered Event Data Modelling and Analytics, 3rd International Workshop on Cultures of Participation in the Digital Age: Coping with Information, Participation, and Collabor, (2016)
611Nguyen Gia Tuan Anh, Dao Minh-Son Mai Van-Cuong, A Comparative Survey of 3D GIS Models, Conference on Information and Computer Science , (2017)
612M. Mesiti , M. S. Dao K. Zettsu L. Ferrari S. Valtolina G. Licari G. Galliani, streamLoader: An Event-Driven ETL System for the On-line Processing of Heterogeneous Sensor Data, EDBT/ICDT 2016 Joint Conference, (2016)
613Dao Minh-Son, Pham Quang Nhat Minh Dang Nguyen Duc Tien, A domain-based late-fusion for Disaster Image Retrieval from Social Media, MediaEval 2017, (2017)
614Nguyễn Trọng Chỉnh, Nguyễn Tuấn Đăng, Towards building Vietnamese Discourse Treebank, The Eighth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2017), (2017)
615Dao Minh-Son, Dang Nguyen Duc Tien Michael Riegler Cathal Gurrin, Smart Lifelogging: Recognizing Human Activities using PHASOR, International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods , (2017)
616Dao Minh-Son, Koji Zetsu, Automatic Labeling Streaming Data for Event Detection from Heterogeneous Sensors, Knowledge and Systems Engineering, (2015)
617Laleh Jalali, Dao Minh-Son Siripen Pongpaichet Ramesh Jain, Complex asthma risk factor recognition from heterogeneous data streams, IEEE International Conference on Multimedia & Expo , (2015)
618Dao Minh-Son, Koji Zetsu Siripen Pongpaichet Laleh Jalali Ramesh Jain , Exploring spatio-temporal-theme correlation between physical and social streaming data for event detection and pattern interpretation from heterogeneous sensors, Big Data Conference, (2015)
619Dao Minh-Son , Koji Zettsu, Discovering Environmental Impacts on Public Health Using Heterogeneous Big Sensory Data, Big Data Congress, (2015)
620Nguyễn Đình Hiển, Trần Văn Hải Trần Anh Dũng Lê Thành Trung, Xây dựng Hệ hướng dẫn tự động giải bài tập về kiến thức Khảo sát hàm số trong chương trình Toán Trung học phổ thông, Hội thảo khoa học quốc tế về Giáo dục đại học STEM cho phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long, (2017)
62180315-Nguyễn Việt Quốc, 80108-Vũ Đức Lung, A combination of Gaussian Mixture Model and Support Vector Machine for speaker verification, 2017 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications , (2017)
622Lâm Đức Khải, Vũ Văn Mạnh, Nguyễn Ngọc Tiến, Low Complexity Approaches of K-Best MIMO Decoder for 802.11ac WLAN System, The 9th IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2017)
623CALL to meet a need for communicative competence, CALL in context, XVIIIth International CALL research conference, USA, (2017)
624Hien D. Nguyen, Nhon V. Do, Intelligent Problems Solver in Education for Discrete Mathematics, 16th International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools, and Techniques, (2017)
625Ngoc-Bao Nguyen, Khang M. T. T. Nguyen Cuong Mai Van Duy-Dinh Le, Graph-based visual instance mining with geometric matching and nearest candidates selection, The 9th International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2017)
626Đỗ Thị Thanh Tuyền, A Preliminary Study on Semi-automatic Construction of Sense Tagged Corpus with WordNet Senses Using Semantic Vector, Information Science and Technology, (2017)
627Son Trinh, Luu Nguyen Minh Vo, Combining lexicon-based and learning-based methods for sentiment analysis for product reviews in Vietnamese language, The 16th IEEE/ACIS International Conference on Computer and Information Science, (2017)
628Binh T. Nguyen, Minh H. Trinh Tan V. Phan Hien D. Nguyen, An Efficient Real-Time Emotion Detection Using Camera and Facial Landmarks, The Seventh International Conference on Information Science and Technology, (2017)
629D.N. Hao, N.D. Anh, D.T. Dam, Applying dual concept to Duffing oscillator under harmonic and random excitations, The 4th International Conference on Engineering Mechanics and Automation, (2016)
630D.N. Hao, N.D. Anh, N.Q.Dung, D.T. Dam, On A Technique For 1/3 Subharmonic Response of Random Nonlinear Oscillators, International Symposium on Advanced Manufacturing Technology & Applied Energy – AMTAE2016, (2016)
631Nguyen Thanh Sang, Nguyen Van The My, Huynh Van An, Tran Dao, Real-time Video Enhancement on FPGA by Context-based Fusion Technique , 2017 International Conference on Recent Advances on Signal Processing, Telecommunications & Computing, (2017)
632Sang Phan, Yusuke Miyao, Duy-Dinh Le, Shin’ichi Satoh, Video Event Detection by Exploiting Word Dependencies from Image Caption, International Conference on Computational Linguistics, (2016)
633Low-Power and Cost Effective Wifi Sensor Motes for Wireless Embedded Internet Applications, ATC 2014, (2014)
634Using Graph Database for Evidence Correlation on Android Smartphones, International Conference on Future Data and Security Engineering, (2016)
635Tam Nguyen, Luoqi Liu Khang Nguyen, Exploiting Generic Multi-Level Convolutional Neural Networks for Scene Understanding, International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision, (2016)
636Cao Thanh Tình, Novel criteria for exponential stability of functional differential equations, New Trends in Optimization and Variational Analysis for Applications, (2016)
63780068-Ngô Quốc Hưng, Son Doan, and Werner Winiwarter, Building a Geographical Ontology by Using Wikipedia, 13th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services, (2011)
63880068-Ngô Quốc Hưng, Werner Winiwarter, A Visualizing Annotation Tool for Semi-Automatically Building a Bilingual Corpus, Workshop on Building and Using Comparable Corpora, LREC2012 Workshop, (2012)
639Quoc Hung Ngo, Dinh Dien, Werner Winiwarter, Automatic Searching for English-Vietnamese Documents on the Internet, the 3rd Workshop on South and Southeast Asian Natural Languages Processing (3rd WSSANLP within the COLING2012, (2012)
640Quoc Hung Ngo, Werner Winiwarter, Bartholomaus Wloka, EVBCorpus - A Multi-Layer English-Vietnamese Bilingual Corpus for Studying Tasks in Comparative Linguistics, 11th Workshop on Asian Language Resources, (2013)
641Vũ Thanh Nguyên, Trịnh Quốc Sơn, A Case Study on CDIO Implementation at University of Information Technology - Viet Nam National University, The 12th International CDIO Conference, (2016)
64280068-Ngô Quốc Hưng, Dinh Dien, Werner Winiwarter, Building English-Vietnamese Named Entity Corpus with Aligned Bilingual News Articles, 5th Workshop on South and Southeast Asian Natural Languages Processing (5th WSSANLP within the COLING2014), (2014)
643 NoSQL Vs SQL: Operations Cost Evaluation - A Case Study on a Social Network Application, Progress in Computer Sciences and Information Technology International Conference, Malaysia, (2016)
644Anh-Vu Dinh-Duc, Toward A Global Power Manager in Energy Harvesting Wireless Sensor Networks, International Conference on Advanced Computing and Applications, (2016)
645Vũ Thị ái Duyên , Đỗ văn Nhơn, The Intelligent Guiding System That Helps Students To Solve Planar Geometry Problems, The Eighth International Conference on Knowledge and Systems Engineering 2016, (2016)
646Đỗ Văn Nhơn , Mai Trung Thành , Development of Reasoning Techniques on Knowledge Representation Model COKB and Applications, The Eighth International Conference on Knowledge and Systems Engineering 2016, (2016)
647Huynh Ngoc Tin, Collaborator Recommendation for Isolated Researchers, 28th International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops, (2014)
648Cooperation of Two Extensive Reading Programs in Japan and Vietnam: Students’ Exchange Activities for Motivating the Students to Read Autonomously, Annual Conference of Japanese Society for Engineering Education, (2016)
649Hong Nhat Nguyen Tran, Huu Truong Nguyen, Thanh Tuan Anh Pham, Thi Kieu Hanh Ta, Kim Ngoc Pham, Bao Thu Nguyen Le,Deniz P.Wong, Kuei-Hsien Chen, Cao Vinh Tran and Bach Thang Phan., Thermal conductivities of Indium and Gallium dually-doped ZnO thin films, International Workshop on Advanced Materials and Nanotechnology, (2016)
650Trương Văn Cương, FPGA implementation of real-time growcut based object segmentation for chroma-key effect, 2015 International Conference on Communications, Management and Telecommunications, (2015)
65180308-Nguyễn Minh Sơn, An algorithmic method of calculating neighborhood radius for clustering in-home activities within smart home environment, the IEEE 7th International Conference on Intelligent Systems, Modelling and Simulation, (2016)
652Hai Quang Hong Dam, Hai Ho, Minh Hoang Le Ngo, Blind Speech Separation Using SRP-PHAT Localization and Optimal Beamformer in Two-Speaker Environments, 18th International Conference on Signal Processing, Computational Vision and Geometry, (2016)
65380308-Nguyễn Minh Sơn, An approach of using in-home contexts for activity recognition and forecast, the 2nd International Conference on Control, Automation and Robotics, (2016)
654Quynh Chi Truong, Tran Khanh Dang, Trung Ha, Face Quality Measure for Face Authentication, International Conference on Future Data and Security Engineering, (2016)
655Trần Trung, Nguyễn Tuấn Đăng, Method of Mapping Vietnamese Chunked Sentences to Definite Shallow Structures, International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP), (2016)
656Nhi-Thao Tran, Viet-Thang Luong, Ngan Luu-Thuy Nguyen and Minh-Quoc Nghiem, Effective Attention-based Neural Architectures for Sentence Compression with Bidirectional Long Short-Term Memory, The Seventh International Symposium on Information and Communication Technology, (2016)
657Vu Lam, Tien Do, Sang Phan, Duy Dinh Le, Shin'ichi Satoh, Duong Anh Duc, NII-UIT at MediaEval 2016 Predicting Media Interestingness Task, Working Notes Proceedings of the MediaEval 2016 Workshop, (2016)
658Nguyen Duy Khanh, Ngo Duc Thanh, Scene Text Detection based on Structural Features, The 2016 International Conference on Computer, Control, Informatics and its Applications, (2016)
659Yi-Jie Lu, 80008-Nguyễn Phương Anh Hao Zhang Chong-Wah Ngo, Concept-Based Interactive Search System, International Conference on Multimedia Modeling, (2016)
660Chuong Dang Le Bao, Quan Le-Trung, Nhan Ly Trong, UiTiOt: A Container-based Wireless Network Emulation Testbed, 2017 International Conference on Machine Learning and Soft Computing, (2017)
661Quan Le-Trung, Towards An IoT Network Testbed Emulated over OpenStack Cloud Infrastructure, 2017 International Conference on Recent Advances on Signal Processing, Telecommunications & Computing (SigTelCom), (2017)
662Quan Le-Trung, An Open-Source Framework for Integration of Wireless Ad-hoc Drivers into Linux Kernel, The Seventh International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2016), (2016)
663Quan Le-Trung, Thuat Nguyen-Khanh, Real Standalone MANETs Testbed: Performance Evaluation of OLSRd, OLSR-Quagga and AODVd, THE 2016 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED TECHNOLOGIES FOR COMMUNICATIONS, (2016)
664Analyzing Users' Interests with the Temporal Factor Based on Topic Modeling,   ACIIDS (2)2015: , (2016)
665Vu Thanh Nguyen, Computer Virus Detection Method Using Feature Extraction of Specific Malicious Opcode Sets Combine with aiNet and Danger Theory, Future data and security engineering 2016, (2016)
666Tien-Dung Mai, Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, Duc Anh Duong, Kiem Hoang, and Shin’ichi Satoh, Using node relationships for hierarchical classification, IEEE International Conference on Image Processing - ICIP 2016, (2016)
667Trịnh Quốc Sơn, Lưu Nguyễn Minh Võ Đỗ Phúc, Lexicon-Based Sentiment Analysis of Facebook Comments in Vietnamese Language, The 8th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, (2016)
668Ngoc-Bao Nguyen, Vu-Hoang Nguyen Tien Do Thanh Duc Ngo, Person Re-Identification with Pre-trained Deep Learning Models and Attribute Correlations, IEEE International Symposium on Electronics and Smart Devices, (2016)
669Chien-Quang Le, Thanh Duc Ngo Duy-Dinh Le Shin'ichi Satoh Duc Anh Duong, Human Action recognition from depth videos using multi-projection based representation, International Workshop on Multimedia Signal Processsing, (2015)
670Thanh Duc Ngo Duy-Dinh Le , News archive exploration combining face detection and tracking with network visual analytics, ACM Multimedia, (2016)
671Duy-Dinh Le , Tien-Dung Mai, Shin'ichi Satoh, Thanh Duc Ngo and Duc Anh Duong , Efficient Large Scale Image Classification via Prediction Score Decomposition, European Conference on Computer Vision, (2016)
672Hien D. Nguyen, Nhon V. Do, Method for Solving Problems on a Knowledge model of Operators, IEEE International Conferene on e-Learning, e-Management and e-Services, (2016)
673Hien D. Nguyen, Diem Nguyen Vuong T. Pham, Design an Intelligent Problem Solver in Solid Geometry based on Knowledge model about Relations, 2016 IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2016)
674Nguyễn Phi Khứ, Nguyễn Hữu Việt Long, Rough concept discovery in weather information system, ACM (IMCOM)’15, (2015)
675Nguyễn Phi Khứ, Nguyễn Hữu Việt Long, Analysis of Weather Information System in Statistical and Rough Set point of view, New trends in Computational Collective Intelligence, (2014)
676Nguyễn Phi Khứ, Bùi Tiến sĩ, Từ Tuyết Hồng, Revenue Evaluation Based on Rough Set Reasoning, Advances Approaches to intelligent Information and Database Systems, (2014)
677Nguyễn Phi Khứ, Từ Tuyết Hồng, Locality Mutual Clustering for Document Retrieval, The 8th Intl’ Conf. on Ubiquitous Information Management and Communication, (2014)
678Nguyễn Phi Khứ, Trương Hải Bằng, Methods Reasoning and Integration of Fuzzy Ontology, The 6th National Conference on Fundamental and Applied Information Technology, (2013)
679Nguyễn Phi Khứ, Fuzzy Ontology Building and Integration for Fuzzy Inference Systems in Weather Forecast Domain, ACIIDS 2012, (2011)
680Nguyễn Phi Khứ, Nguyễn Thành Trung, An Improved Algorithm for Frequent Patterns Mining Problem, Intl’ Conf. in the World Congress on Engineering, (2010)
681Nguyễn Phi Khứ, Integrated Information System for Sustainable Development in the Mekong Delta, Vietnam-Japan Workshop on Sustainable Development, Vietnam,, (2008)
682Nguyễn Phi Khứ, Observations of SST and Chlorophyl-a concentration in coastal southern sea of Vietnam using ocean color remote sensing, APEC Workshop of SAKE, (2007)
683Nguyễn Phi Khứ, Mapping of inland and underwater habitats with satellite images, APEC Workshop of SAKE, (2007)
684Nguyễn Phi Khứ, Mapping SPOT Data and Hydraulic Model for Flow Simulation in Cangio River-Canal System, APEC Workshop, (2007)
685Nguyễn Phi Khứ, Analysis of Land Use Changes Using SPOT Data, APEC Workshop, (2007)
686Nguyễn Phi Khứ, Immiscible two-phase micro Fluid Flows and Application, 14th Asian Congress of Fluid Mechanics, (2013)
687Nguyễn Phi Khứ, Water Resource Management for Sustainable Development in Mekong Delta, Vietnam-Japan Workshop, JICA-VNU coop., (2008)
688Nguyễn Phi Khứ, Flood and Sustainable Development in Mekong Delta, Vietnam-Japan Workshop, JICA-VNU coop., (2008)
689Nguyễn Phi Khứ, Water Flow and Pollution in Sai Gon-Dong Nai Basin, Intl' ASEM Water-Net Workshop, (2008)
690Nguyễn Phi Khứ, Flood in the Vietnam Mekong Delta, Intl' ASEM Water-Net Workshop, (2008)
691Nguyễn Phi Khứ, Flood Simulation for the Vietnam Mekong Delta, Intl'Symposium on Flood Defense, Netherlands, (2005)
692Nguyễn Phi Khứ, Marine Environmental Management using NOAA-AHVRR Data, APEC Workshop of OMISAR, (2005)
693Nguyễn Phi Khứ, Using satellite images to estimate riverbank changes, Intl’ MOST Workshop on Remote Sensing Applications, (2003)
694Nguyễn Phi Khứ, Networking Small Satellite Data for Marine Research, APEC Workshop of OMISAR, (2002)
695Nguyễn Phi Khứ, An Adaptive Numerical Model for Coastal and Estuarine Flow, APEC Workshop of OMISAR, (2002)
696Nguyễn Phi Khứ, 3D Heat Transfer between Bellow and Wafer, IEEE Workshop on Underwater Tech., (2002)
697Nguyễn Phi Khứ, Flow Simulation and Use of Satellite Images in the Problem of Simulating flow the Mekong Delta, APEC Workshop of OMISAR, (2001)
698Nguyễn Phi Khứ, An Adaptive Navier-Stokes Equation for Flow in Porous Medium, Vietnam-Japan Symposium on Electro-magnetism and Mechanics, (1998)
699Diem N. Ho, Ngoc-Hanh Dang, Vinh Q. Nguyen , Design of MEMS Capacitive Pressure Sensor for Continuous Blood Pressure Monitor, 6th International Workshop on Computer Science and Engineering, (2016)
700Astri Maria Kurniawati, Duc Khai Lam, Yuhei Nagao, Masayuki Kurosaki, Hiroshi Ochi, Design of WLAN Based System for Fast Protocol Factory Automation System, IEEE Asia-Pacific Conference on Communications, (2016)
701Keishi Yamaguchi, Mitsuru Hamada, Duc Khai Lam, Nico Surantha, Yuhei Nagao, Masayuki Kurosaki, Hiroshi Ochi, A secure and Fast Industrial WLAN System for Seamless Roaming, IEICE Internal Conference on Reliable Communication and Control, (2015)
702Infall Syafalni, Duc Khai Lam, Nico Surantha, Yuhei Nagao, Hiroshi Ochi and Taadaki Tsuchiya, Assertion-Based Verification for FA WLAN System, IEEE International Symposium on Circuits and Systems, (2016)
703Keishi Yamaguchi, Lâm Đức Khải, Mitsuru Hamada, Nico Surantha, Yuhei Nagao, Masayuki Kurosaki, and Hiroshi Ochi, A Secure and Fast Industrial WLAN System with Zero-Delay Roaming, IEEE International Conference on Industrial Technology, (2016)
70480074-Lâm Đức Khải, Keishi Yamaguchi, Yuhei Nagao, Masayuki Kurosaki, Hiroshi Ochi, An Improved Precision Time Protocol for Industrial WLAN Communication Systems, IEEE International Conference on Industrial Technology, (2016)
70580074-Lâm Đức Khải, Keishi Yamaguchi, Yasuhiro Shinozaki, Satoshi Morita, Yuhei Nagao, Masayuki Kurosaki, Hiroshi Ochi, A Fast Industrial WLAN Protocol and its MAC Implementation for Factory Communication Systems, IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, (2015)
70680074-Lâm Đức Khải, Y.Shinozaki, K.Yamaguchi, S.Morita, Y.Nagao, M.Kurosaki, and H.Ochi, A Fast and Safety Industrial WLAN Protocol for Factory Communication Systems, IEEE International Conference on Industrial Technology, (2015)
70780074-Lâm Đức Khải, Hisaya Urabe, Yasuhiro Shinozaki, Keishi Yamaguchi, Satoshi Morita, Yuhei Nagao, Masayuki Kurosaki, Hiroshi Ochi, A Novel Wireless LAN Protocol for Factory Automation Control, IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics, (2014)
708Phung Do, Hiep Le, Vu Thanh Nguyen, and Tran Nam Dung, A Context-Aware Collaborative Filtering Algorithm through Identifying Similar Preference Trends in Different Contextual Informat, The 5th FTRA International Conference on Computer Science and its Applications, (2013)
709Nguyen, L., Do, P., Learner Model in Adaptive Learning, World Congress on Science, Engineering and Technology, (2008)
710Nguyen, L., Do, P., Evolution of parameters in Bayesian Overlay Model, International Conference on Artificial Intelligence, (2009)
711Phung Do, Hung Nguyen, Vu Thanh Nguyen, and Tran Nam Dung, A Context-Aware Recommendation Framework in E-Learning Environment, International Conference on Future Data and Security Engineering , (2015)
712Efficient Construction of Path Index for Graph-Structured Database, Proc. International Conference on Emerging Databases, (2011)
713NGUYEN Ngoc Tuan, LE THI Kim Tuyen, DANG Tuan Anh, VAN Duc Son Ha, DANG Tran Khanh, Towards a Flexible Framework to Support a Generalized Extension of XACML for Spatio-Temporal RBAC Model with Reasoning Ability, International Conference on Computational Science and Its Applications, (2013)
714Trần Nguyên Phong, Nguyễn Tuấn Đăng, A Linked Data Driven Semantic Model for Interpreting English Queries in Question Answering System, International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication, (2016)
715Minh Dang, Duc M. Duong, , Stock Market Prediction using Financial News Articles on Ho Chi Minh Stock Exchange, International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication , (2016)
716Dương Thị Phương Mai, Nghiêm Quốc Minh, Nguyễn Lưu Thùy Ngân, Alignment Classification for Professional Writing Assistance, The Eighth International Conference on Knowledge and Systems Engineering , (2016)
717Nguyễn Văn Kiệt, Nguyễn Lưu Thùy Ngân, Vietnamese Transition-based Dependency Parsing with Supertag Features , The Eighth International Conference on Knowledge and Systems Engineering , (2016)
718Trịnh Lê Huy, Fabien Ferrero, Leonardo Lizzi, J.M. Fargeas, P. Brachat, Quadri-sectorial Zigbee/LTE Antenna for WSN Applications, The International Conference on Communications and Electronics, (2016)
719Trong Nhan Le , Leonardo Lizzi, Fabien Ferrero, Alain Pegatoquet, Le Huy Trinh, Directional Reconfigurable Antenna for Efficient Wireless Sensor Networks, The International Conference on Communications and Electronics, (2016)
720Leonardo Lizzi , Fabien Ferrero, Jean-Marc Ribero, Robert Staraj, Trong-Nhan Le, Le Huy Trinh, Differential Pattern-Reconfigurable Antenna Prototype for Efficient Wireless Sensor Networks, IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI National Radio Science Meeting, (2016)
721Trịnh Lê Huy, Conception d'une rectenna à 433 MHz pour réseau de capteurs, GDR ONDES, (2011)
722Trịnh Lê Huy, Miniaturisation d’antenne IFA avec un matériau magnéto-diélectrique pour l’application LTE 700-GSM dans une picocel, Journées Nationales Microondes, (2013)
723Van Hoang, T.Q.;, Trinh, L.H.; Ferrero F.; Seguenot, E.; Tan-Phu Vuong; Dubard, J.-L., Rectenna measurement in a realistic environment, IEEE Conference on Antenna Measurements & Applications, (2014)
724Leonardo Lizzi, , L.H. Trinh, F.Ferrero, A.Pegatoquet, J-M Ribero, R. Staraj, Transmision line based approach for the synthesis of pattern reconfigurable antennas, IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI National Radio Science Meeting, (2014)
725Trịnh Lê Huy, Antenna reconfigurable pour l’appilcation Car-to-Car, Journées Nationales Microondes, (2015)
726Lizzi, L., Trinh L.H. , Ferrero, F. , Pegatoquet, A. , Ribero, J.-M. , Staraj, R., Synthesis of miniature pattern-reconfigurable antennas for smart wireless sensor nodes, IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI National Radio Science Meeting, (2016)
727Trịnh Lê Huy, Reconfigurable Antenna for Extension of LTE Operational Mode Over TV White Spaces, IEEE European Conference on Antenna and Propagation, (2015)
728Trịnh Lê Huy, Influence of Component ESR on a 4g Frequency Reconfigurable Antenna, IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI National Radio Science Meeting, (2015)
729T. Polonelli, T.Le Huy, L. Lizzi,F. Ferrero and M. Magno, A wake-up receiver with ad-hoc antenna co-design for wearable application, IEEE Sensors Applications Symposium, (2016)
730NGUYỄN VĂN THU, DƯƠNG TÔN ĐẢM TÔ ANH DŨNG NGUYỄN HỮU THÁI, Spectral Representation of Multiply Self-decomposable Stochastic Processes and Applications., 6th Ritsumekan International Symposium."Stochastic Processes and Applications to Mathematical Finance., (2006)
731TICH PHUOC TRAN, Dam Ton Duong Min Li Dat Tran, Spam Recognition using Linear Regression Radial Basis Function Neural Network., Pattern Recognition, (2009)
732A Term Weighting Scheme Approach for Vietnamese Text Classification, The 2nd International Conference on Future Data and Security Engineering, (2015)
733A Hybrid Feature Selection Method for Vietnamese Text Classification, KSE 2015 - The Seventh International Conference On Knowledge And Systems Engineering, (2015)
734Vu lam, Sang-Phan Le, Tien Do, Thanh Duc Ngo, Duy Le Dinh, Duc Anh Duong, Computational Optimization for Violent Scenes Detection, The 2016 International Conference on Computer, Control, Informatics and its Applications (IC3INA 2016) , (2016)
735Anh-Vu Dinh-Duc, Delay-Energy Aware Clustering Multi-hop Routing in Wireless Sensor Networks, Intl Conf. Information Science and Applications (ICISA) 2016, Volume 376 of the series Lecture Notes in Electrical Engineering, (2016)
736Võ Thị Hồng Lê, Materials Design to fulfill Workplace Requirements for IT graduates, MATSDA 2016, U.K, (2016)
737Huỳnh Ngọc Tín, Nguyễn Trác Thức Trần Hưng Nghiệp, Exploiting Social Relations to Recommend Scientific Publications, In Proceedings of The 5th International Conference on Computational Social Networks, (2016)
738Trịnh Lê Huy, Space Diversity for Robust Wireless Power Transmission in Multipath Environments , IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI National Radio Science Meeting, (2014)
739Trịnh Lê Huy, Multi-band Multi-Antenna System with New Approach of PIFA Bandwidth Enhancement, 8th European Conference on Antennas and Propagation, (2014)
740Trịnh Lê Huy, Multi-Standard Miniature Antenna for Smart Wireless Handheld Devices Application , 8th European Conference on Antennas and Propagation, (2014)
741Le Huy Trinh, The Lighthouse on Wheel Antenna, Sophia Antipolis Microelectronics Conference, (2013)
742Trịnh Lê Huy, Mobile phone antenna for 2G, 3G and 4G standards, The International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2013)
743Corrado Leita, V. H. Pham O. Thonnard E. Ramirez-Silva F. Pouget E. Kirda M. Dacier, The leurre.com project: collecting internet threats information using a worldwide distributed honeynet, Information Security Threats Data Collection and Sharing, 2008. WISTDCS '08. WOMBAT Workshop , (2008)
744Van-Hau PHAM, Marc Dacier Guillaume Urvoy-Keller Taoufik En-Najjary, The Quest for Multi-headed Worms, Detection of Intrusions and Malware, and Vulnerability Assessment, (2008)
745Van-Hau PHAM, Marc Dacier, Honeypot traces forensics : the observation view point matters, 3rd International Conference on Network and System Security, (2009)
746Marc Dacier, Van-Hau PHAM Olivier Thonnard , The WOMBAT Attack Attribution method: some results, the Fifth International Conference on Information Systems Security, (2009)
747Nguyen Duc Cuong, Van-Hau PHAM, Parallel Two-Phase K-Means, International Conference on Computational Science and Its Applications, (2013)
748cam N.T, Van-Hau PHam Anh-Tuan Nguyen, Android Security Analysis Based on Inter-application Relationships, Information Science and Applications , (2016)
749Quy T. Nguyen, Yusuke Miyao, Ha Le and Ngan L.T. Nguyen, Challenges and Solutions for Consistent Annotation of Vietnamese Treebank, Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation , (2016)
750Trần Ngọc Đức, Phan Đình Duy, 1. D.N Tran, D.D Phan, “Human Activities Recognition in Android Smartphone Using Support Vector Machine”, , IEEE 7th International Conference on Intelligent Systems, Modelling and Simulation, 2016, (2016)
751Trịnh Lê Huy, F. Ferrero R. Staraj J-M. Ribero, 700-960MHz MIMO antenna for picocell applications, IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI National Radio Science Meeting, (2013)
752Đặng Khánh Hưng, Cao Thị Kim Tuyến , Towards Reward-based Spatial Crowdsourcing, The Second International Conference on Control, Automation and Information Sciences, (2013)
753Lê Văn Trung, Solutions for Dengue Fever control using Geographic Information Technology: case of Tien Giang province, Mekong Delta, Vietnam, Map Asia 2010 and International Symposium and Exhibition on Geoinformation 2010, (2010)
754Nguyen Thanh Sang, Huynh Van An, Nguyen Van The My, Vu Duc Lung, Context-based Fusion and Enrichment by Adapted Coefficients for Image Enhancement Purposes, The 15th international Conference on Electronics, Information, and Communication , (2016)
755Đinh Điền, Hoàng Văn Kiếm, Nguyễn Văn Toàn, Vietnamese Word Segmentation, Proceedings of the Sixth Natural Language Processing Pacific Rim Symposium, (2001)
756Ho Tran Nhat Thuy, Ly Quoc Ngoc, A Scene Text-Based Image Retrieval System, IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology, (2012)
75780184-Nguyễn Đình Thuân, Building a Hybrid Method for Analyzing the Risk by Integrating the Fuzzy Logic and the Improved Fuzzy Clustering Algorithm FCM-R, International Conference on Information Science and Applications 2016, (2016)
758Quoc Nguyen Viet, Pham Van Phuoc ; Trinh Quoc Son ; Lung Vu Duc, Social Routing-A Novel Routing Protocol for Delay Tolerant Network based on Dynamic Connectivity, Computer and Information Science (ICIS), 2015 IEEE/ACIS 14th International Conference on, (2015)
759Quoc- Nguyen Viet, Ho-Seok Kang ; Sun-Tae Chung, Real-time Audio Surveillance System for PTZ Camera, Real-time Audio Surveillance System for PTZ Camera, (2013)
760Lung Duc Vu, Analysis of Vietnamese Tones to optimize database in speech synthesis using unit selection method, The 12th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology, (2012)
761Benjamin Renoust, Shin'ichi Satoh Lê Đình Duy Ngô Đức Thành, A Social Network Analysis of Face Tracking in News Videos, International Conference on Signal-Image Technology and Internet-Based Systems, (2015)
762Trang Nguyen, Sang Phan, Generalized Max Pooling for Action Recognition, International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2015)
763Chien-Quang Le, Shin'ichi Satoh Lê Đình Duy Dương Anh Đức Ngô Đức Thành, Cross-view Action Recognition by Projection-based Augmentation, Pacific Rim Symposium on Image and Video Technology, (2015)
764Tri Nguyen, Duc M Duong, Duc A. Duong, Reversible Medical Image Watermarking Technique Based on Choosing Threshold Values in Histogram Shifting, The Seventh International IEEE Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2015)
765Duc M. Duong, Nguyen, T.H. ; Duong, D.A., Reversible image watermarking on prediction errors by balance the capacity negative and positive in histogram, The 2nd IEEE Intternational Conference on Information and Computer Science , (2015)
766Tri Nguyen, Duc M. Duong, Duc A. Duong, Robust and high capacity watermarking for image based on DWT-SVD, the 11th International Conference on Research, Innovation, and Vision for the Future, (2015)
767Trung Tran, Dang Tuan Nguyen, Ambiguous Antecedents Resolution in Summarization of Vietnamese Sentences Formed by Identical Relationship with Copula "LÀ", 4th EAI International Conference on Context-Aware Systems and Applications (ICCASA 2015), (2015)
768Trung Tran, Dang Tuan Nguyen, Referent Disambiguation for Anaphoric Human Pronouns in Contexts of Pairs of Vietnamese Sentences Using Affecting and Communicat, 4th EAI International Conference on Context-Aware Systems and Applications (ICCASA 2015), (2015)
769Trung Tran, Dang Tuan Nguyen, Semantic Predicative Analysis for Resolving Some Cases of Ambiguous Referents of Pronoun "Nó" in Summarizing Meaning of Two Viet, UKSim-AMSS 17th International Conference on Computer Modelling and Simulation (UKSim2015), (2015)
770Van Bich Nguyen, Dang Tuan Nguyen, Improved Methods of Querying and Linking Data in Semantic Linked Data Retrieval Model, UKSim-AMSS 17th International Conference on Computer Modelling and Simulation (UKSim2015), (2015)
771Trung Tran, Dang Tuan Nguyen, Combined Method of Analyzing Anaphoric Pronouns and Inter-sentential Relationships between Transitive Verbs for Enhancing Pairs , 4th Computer Science On-line Conference 2015 (CSOC2015), (2015)
772Phuc Tri Nguyen, Dang Tuan Nguyen, Extraction of referential heading-entries in recognized table of contents pages, 4th Computer Science On-line Conference 2015 (CSOC2015), (2015)
773Huy Vu Nguyen, Dang Tuan Nguyen, Application of First-Order Logic Inference in Vietnamese Question Answering System, Sixth International Conference on Intelligent Systems, Modelling and Simulation (ISMS2015), (2015)
774Phong Nguyen Tran, Dang Tuan Nguyen, Ontology Identification for Querying Linked Data Based on Hypernym Relationships of Lexicons in English Questions, International Conference on Green and Human Information Technology (ICGHIT), (2015)
775Phong Nguyen Tran, Dang Tuan Nguyen, Mapping Expansion of Natural Language Entities to DBpedia’s Components for Querying Linked Data, The 9th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (IMCOM 2015), (2015)
776pham van hau, Le trung quan, On the design of service management system for cloud computing, The NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2015)
777Son The Pham, Dang Tuan Nguyen, A Computational and Inferential Method for Analyzing the Semantics of Phrase and Sentence in Vietnamese Question Answering System Model (VietQASM), Asia Modelling Symposium 2015 (Ninth Asia International Conference on Mathematical Modelling and Computer Simulation), (2015)
77880117-Trần Hồng Nghi, 80215-Nguyễn Anh Tuấn, Supervised Learning Method for Mobile International Number Plate Recognition, International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services, (2014)
779Đỗ Văn Nhơn , Huỳnh Vĩnh Phát , A Variation of COKB Model for Solving Problems about Chemical Elements, International Conferene on Knowledge and Systems Engineering, (2015)
780Đỗ Văn Nhơn , Mai Trung Thành , Intelligent Problem Solving based on COKB Model, International Conferene on Knowledge and Systems Engineering , (2015)
781Nguyen Hoang Long, Vu Duc Lung, An improved method for Vietnamese speech segmentation based on method of waveform image representation, The Third International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing, (2015)
782Đinh Thuý An, Ngo Tan Binh Vu Duc Lung, A Model for Automatically Detecting and Blocking Pornographic Websites, 2015 Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2015)
783Phạm Thanh Hung, Ngo Quang Vinh, Nguyen Thanh Sang, The VN801 Chip Verification Environment Using Verilog and C, The 1st Solid State System Symposium – VLSIs Semiconductor Related Technologies , (2010)
784Nguyen Thanh Sang, Truong Quang Vinh, FPGA Implementation for Real-time Chroma-key Effect Using Coarse and Fine Filter Method, International Conference on Computing Management & Telecommunications, (2013)
785Nguyen Thanh Sang, Nguyen Van The My, Nguyen Van An, Vu Duc Lung, A Novel Method for Video Enhancement – RGB Local Context-based Fusion, The 30th International Conference on Image and Vision Computing New Zealand, (2015)
786Nguyen Thanh Sang, Vu Nguyen Binh, Truong Quang Vinh, Vu Duc Lung, Real-time Video Enhancement on FPGA by Self-enhancement Technique, The 2015 International Conference on Advanced Technologies of Communications, (2015)
787Tien-Dung Mai, Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, Duc Anh Duong, Kiem Hoang and Shin’ichi Satoh, Large Scale Multi-Class Classification Using Latent Classifiers, International Workshop on Multimedia Signal Processing 2015, (2015)
788Tien-Dung Mai, Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, Duc Anh Duong, Kiem Hoang, and Shin’ichi Satoh, Learning Balanced Trees for Large Scale Image Classification, International Conference on Image Analysis and Processing - ICIAP 2015, (2015)
789Dung Mai, Kiem Hoang, Motorbike Theft Detection Based on Object Detection and Human Activity Recognition, In Proceedings of International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS 2013), (2013)
790Dung Mai, Kiem Hoang, Caption text and keyframe similarity based video retrieval system, In Proceedings of the 4th International Conference on Computational Collective Intelligent Technologies and Applications (ICCCI , (2012)
791Tien-Dung Mai, Kiem Hoang, Label Tree based Image Classification Using Sum Match Kernel, In Proceedings of International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), (2015)
792Trần Hưng Nghiệp, Huỳnh Ngọc Tín, Hoàng Văn Kiếm, A Potential Approach to Overcome Data Limitation in Scientific Publication Recommendation, In Proceedings of The 7th International Conference On Knowledge And Systems Engineering, (2015)
793Trần Hưng Nghiệp, Atsuhiro Takasu, Partitioning Algorithms for Improving Efficiency of Topic Modeling Parallelization, In Proceedings of The 15th Pacific Rim Conference on Communications, Computers and Signal Processing (PacRim), (2015)
794Phuc Quang Nguyen, Anh-Thu Nguyen-Thi, Thanh Duc Ngo, Tu-Anh Hoang Nguyen, Using Textual Semantic Similarity to Improve Clustering Quality of Web Video Search Results, International Conference on Knowledge and Systems Engineering , (2015)
795Anh-Vu Dinh-Duc, Development of HF RFID Antenna Reader, 2015 The International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2015)
796Anh-Vu Dinh-Duc, Optimizing High Frequency RFID Reader Antenna, 2nd National Foundation for Science and Technology Development Conference on Information and Computer Science, (2015)
797Vũ Thanh Nguyên, Đỗ Thị Kim Phụng Nguyễn Hùng Trần Nam Dũng, A context-aware recommendation framework in e-Learning Environment, Future data and security engineering 2015, (2015)
798Vu Thanh Nguyên, Nguyễn Trí Hải Nguyễn Hoàng Nghĩa Lê Đình Tuấn , A Hybrid Feature Selection Method For Vietnamese Text Classification, KSE 2015, (2015)
799Vũ Thanh Nguyên, Lê Thanh Trọng Lê Đình Tuấn Huỳnh Nguyễn Khắc Huy, Local classification model with vector space for multi-class text classification, IEEE RIVF 2015, (2015)
800Vũ Thanh Nguyen, Lê Thanh Trọng, A Combination method based on characteristics of feature for feature selection in text categorization, The 3rd Asian Conference on information systems 2014, (2015)
801Vũ Thanh Nguyên, Nguyễn Tấn Toàn Mai Trọng Khang Lê Đình Tuấn, A Combination of negative selection algorithm and artificial immune network for virus detection, Future data and security engineering 2014, (2014)
802Sébastien Poullot, Shunsuke Tsukatani, Anh Phuong Nguyen, Hervé Jégou, Shin'Ichi Satoh, Temporal Matching Kernel with Explicit Feature Maps, ACM Multimedia Conference for 2015, (2015)
803Duong Ngoc Hao, Nguyen Dong Anh, Nguyen Cao Thang, On an approximate technique for Fokker-Planck-Kolmogorov equation in the theory of random vibration, The 16 th Asian Pacific Vibration Conference, (2015)
804Hien D. Nguyen, Vuong T. Pham Trung T. Le Dat H. Tran, A Mathematical Approach for Representation Knowledge about Relations and Its Application, 2015 Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2015)
80580129-Nguyễn Hữu Nhân, 80308-Nguyễn Minh Sơn, A Method for Vehicle License Plate Detection on FPGA Platform, International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification, (2015)
806VanNhon Do, Semantic representation and search techniques for document retrieval systems, ACIIDS 2013: International Conference on Intelligent Information and Database Systems, (2013)
807Võ Thị Hồng Lê, Supporting Teachers in Materials Design to Fulfill Workplace Requirements for Vietnamese Graduates, MATSDA UL PHD TESOL Conference 2015, Ireland, (2015)
808Võ Thị Hồng Lê, Computer-assisted language learning: Impediments to success, Research Challenge in CALL, Belgium, (2014)
809Đoàn Huấn, Hồ Bảo Quốc, Building a Measure to Integrate into a Hybrid Data Mining Method to Analyze the Risk of Customer, International Conference on Communication and Computer Engineering, (2015)
810Đoàn Huấn, An Adaptive Method to Determine the Number of Clusters in Clustering Process, Proceedings of The International Conference on Computer & Information Sciences, ICCOINS, (2014)
81180184-Nguyễn Đình Thuân, Đoàn Huấn, An Approach to determine the Number of Clusters for Clustering Algorithms, Proceedings of 4th International Conference ICCCI, (2012)
81280184-Nguyễn Đình Thuân, Nguyễn Gia Toàn Nguyễn Lâm Vũ Tuấn, An approach mining cyclic association rules in E-Commerce, Proceedings of The 15th International Conference on Network-Based Information Systems, NBiS, (2012)
813YONG-WAN KOO, 80184-Nguyễn Đình Thuân, Unification of Inbound and Outbound Channels, The 3rd Asia Pacific International Conference on Information Science and Technology (APIC-IST) , (2008)
814Ton That Hoa An, Cao Thi Nhan Hyung Il Choi, An Adapting Algorithm for Optimal Membership Functions of Fuzzy Inference Systems based on Fuzzy Associative Memory, Research Notes in Information Science (RNIS), (2013)
815An Hoa Ton-That, Nhan Thi Cao Hyung Il Choi Gye Young Kim, A Building Technique for Intelligent Question-Answering System of Human-Computer with Restricted Domain in Natural Language, Conference on Smart IT and Applications (SITA), (2011)
816Nhan Thi Cao, An Hoa Ton-That Hyung-Il Choi, A Facial Expression Recognition Method for Intelligent Game Applications, 1st International Symposium on Simulaion & Serious Games 2014 (ISSSG 2014), (2014)
817Nhan Thi Cao, An Hoa Ton-That Hyung-Il Choi, An Effective Approach for Facial Expression Recognition with Local Binary Pattern and Support Vector Machine, Research Notes in Information Science (RNIS), (2013)
818Nhi-Thao-Thi Tran, Minh Quoc Nghiem and Ngan Luu-Thuy Nguyen, Improving Vietnamese Sentence Compression by Segmenting Meaning Chunks, The 7th International Conference on Knowledge and System Engineering, (2015)
819Nhon Do, LongVan Ho, Domain-Specific Keyphrase Extraction and Near-Duplicate Article Detection Based on Ontology, The 11th IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies, (2015)
820Nhon DoVan, Van Ho Long, News Aggregating System Supporting Semantic Processing Based On Ontology, International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2013)
821Nhon Do Van, Van Ho Long, An Intelligent Educational Software for Automatic Problem Solving in Linear Algebra, the 6th International Conference on Computer Science & Education, (2011)
822Nguyen Ba Phuc, Nguyen Tan Tran Minh Khang Tran Thi Hue Nuong, A New Hybrid GA-Bees Algorithm for a Real-world University Timetabling Problem, IEEE International conference on Intelligent Computation and Bio-Medical Instrumentation, (2011)
823Nguyen Tan Tran Minh Khang, Nguyen Ba Phuc Tran Thi Hue Nuong, The Bees Algorithm for a Practical University Timetabling Problem in Vietnam, Computer Science and Automation Engineering, (2011)
824Khang Nguyen, Tien Lu Trung Le Nuong Tran, Memetic algorithm for a University Course Timetabling Problem, International AsiaConference on Informatics in Control, Automation and Robotics , (2011)
825Khang Nguyen, Nam Nguyen Vi Pham Phuc Nguyen Nuong Tran, Applications of Particle Swarm Optimization Algorithm to a Practical University Timetabling Problem, International Conference on Computer and Computational Intelligence , (2011)
826Khang Nguyen, Quang Nguyen Hien Nguyen Phuc Nguyen Nuong Tran, Variable Neighborhood Search for a Real-World Curriculum-based University Timetabling Problem, International Conference on Knowledge and Systems Engineering , (2011)
827Khang Nguyen, Tung Pham Nga Le Nguyen Dang Nuong Tran, Simulated Annealing-Based Algorithm for a Real-World High School Timetabling Problem, Second International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2010)
828Khang Nguyen, Nguyen Dang Khon Trieu Nuong Tran, Automating a Real-World University Timetabling Problem with Tabu Search Algorithm, IEEE International Conference on Computing and Communication Technologies, Research, Innovation, and Vision for the Future, (2010)
829Khang Nguyen Tan Tran Minh, Nguyen Dang Thi Thanh Khon Trieu Trang Nuong Tran Thi Hue, Using Tabu Search for Solving a High School Timetabling Problem, Studies in Computational Intelligence, (2010)
830Lê Anh Vũ, Võ Hoàng Hải, Trần Hưng Nghiệp, Jason J. Jung, SciRecSys: A Recommendation System for Scientific Publication by Discovering Keyword Relationships, In Proceedings of The 6th International Conference on Computational Collective Intelligence, (2014)
831Nhon Do, Hien Nguyen, A reasoning method on Computation Network and Its applications, 2011 International MultiConference of Engineers and Computer Scientists, (2011)
832Nhon Do, Hien Nguyen, A Reasoning method on Knowledge Base of Computational Ojects and Designing a System for automatically solving plane geometry problems, Proceeding of World Congress on Engineering and Computer Science 2011, (2011)
833Duc-Duy Nguyen, Duc-Duy Nguyen, Truc-Vien T. Nguyen, Natural Language Processing for Social Event Classification, 6th Knowledge and Systems Engineering , (2014)
834Ngoc-Bao Nguyen, Vu-Hoang Nguyen Thanh Duc Ngo Duy-Dinh Le Duc Anh Duong, AttRel: An Approach To Person Re-Identification By Exploiting Attribute Relationships, The 21st MultiMedia Modelling Conference , (2015)
835Nhon V. Do, Hien D. Nguyen Thanh T. Mai, Designing an Intelligent Problems Solving System based on Knowledge about Sample Problems, 5th Asian conference on Intelligent Information and Database Systems, LNAI 7802, (2013)
836Hien D. Nguyen, Vuong T. Pham Nhon V. Do, Model of Knowledge about Relations and Applications, 2015 IEEE International Conference on Computing & Communication Technologies: Research, Innovation, and Vision for Future, (2015)
837Trịnh Quốc Sơn, HMM-Based Vietnamese Speech Synthesis, IEEE International Conference on Computer and Information Science, (2015)
838Phạm Hữu Anh Ngọc, Cao Thanh Tình, On exponential stability of linear non-autonomous functional differential equations, Tối ưu và tính toán Khoa học lần thứ 13, (2015)
839Amirhosein Taherkordi, Romain Rouvoy, Quan Le-Trung, and Frank Eliassen, Supporting Lightweight Adaptations in Context-aware Wireless Sensor Networks, 1st International Workshop on Context-Aware Middleware and Services, (2009)
840Amirhosein Taherkordi, Frederic Loiret, Azadeh Abdolrazaghi, Romain Rouvoy, Quan Le-Trung, and Frank Eliassen, Programming Sensor Networks Using REMORA Component Model, 6th IEEE/ACM International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems, (2010)
841Vinh Pham, Erlend Larsen, Quan Le-Trung, Paal E. Engelstad, and Oivind Kure, A Radio Load Based Load Balancing Scheme with Admission Control, 6th IEEE International Symposium on Wireless Pervasive Computing, (2011)
842Hai Ha-Son, Quan Le-Trung, Minh-Son Nguyen, ManetPRO: A Protocol Evaluation Testbed over m-Platforms, 13th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services, (2011)
843Quan Le-Trung, Minh-Son Nguyen, Issues on Information Dissemination and Routing in Wireless Sensor Networks, 9th International Conference on Advances in Mobile Computing & Multimedia, (2011)
844Quan Le-Trung, Minh-Son Nguyen, Towards a Real Architecture of Wireless Ad-Hoc Router on Open-Source Linux Platform, 13th International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA), (2013)
845Minh-Son Nguyen, Quan Le-Trung, Integration of Atheros ath5k Device Driver on Wireless Ad-Hoc Router, IEEE ATC/REV, (2013)
846Minh-Son Nguyen, Quan Le-Trung, and Azman Osman LIM, Low-Power Wifi Sensor Mote for Internet of Things Application, IEICE ICDV, (2013)
847Quan Le-Trung, Van-Hau Pham, Integration of Re-active Ad-hoc Routing Daemon into Quagga Routing Suite for Wireless Ad-Hoc Routers, IEEE ATC/REV, (2014)
848Minh-Son Nguyen, Quan Le-Trung, Low-Power and Cost-Effective Wifi Sensor Motes for Wireless Embedded Internet Applications, IEEE ATC/REV, (2014)
849Hai Bang Truong, Xuan Hung Quach, An Overview of Fuzzy Ontology Integration Methods Based on Consensus Theory., ICCSAMA , (2014)
850Hai Bang Truong, Ngoc Thanh Nguyen , A Multi-attribute and Multi-valued Model for Fuzzy Ontology Integrationon Instance Level. AC, Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, (2012)
851Hai Bang Truong, Ngoc Thanh Nguyen, A framework of an effective fuzzy ontology alignment technique. , Systems, Man, and Cybernetics , (2011)
852Ngoc Thanh Nguyen, Hai Bang Truong, A Consensus-Based Method for Fuzzy Ontology Integration, International Conference on Computational Collective Intelligence , (2010)
853Hai Bang Truong, Quoc Uy Nguyen, Ngoc Thanh Nguyen, Trong Hai Duong, A New Graph-based Flooding Matching Method for Ontology Integration, CYBCONF IEEE, (2013)
854Trong Hai Duong, Hai Bang Truong, Ngoc Thanh Nguyen, Local Neighbor Enrichment for Ontology Integration, Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, (2012)
855Ngo Thanh Hung, Grankov Michael Vasilevich, New Objective Function for Vertical Partitioning in Database System, Proceedings of the Spring Young Researchers’ Colloquium on Database and Information Systems, (2008)
856Dien Dinh, Ngan Nguyen, Quang Do, Word Alignment in English-Vietnamese Bilingual Corpus, International Conference on East-Asian Language Processing and Internet Information Technology , (2002)
857Dien Dinh, Ngan Nguyen, Quang Do, Nam Van, A Hybrid Approach to Word Order Transfer in English to Vietnamese Machine Translation, Machine Translation Summit IX, (2003)
858Quang Do, Ngan Nguyen, Dien Dinh, An Advanced Approach in English-Vietnamese Syntactic Tree Transfer, Recent Advances in Natural Language Processing, (2005)
859Vũ Thanh Nguyên, Using an Artificial Immune System to set up a network instruction detection system. World Academy of Science, Engineering and Te, World Academy of Science, Engineering and Technology, (2009), Vol 60
860Vũ Thanh Nguyên, Fuzzy Logic, Neural network and their application for marketing decision support system, World Academy of Science, Engineering and Technology, (2015)
861Trần Thị Như Nguyệt, Cao-Tri Nguyen Tran Van Hoai Vu Duc Lung, Embedded-oriented techniques for 2D shortest trajectory planning to avoid restricted airspaces, International Symposium on Communications and Information Technologies , (2014)
862Yoshinobu Kano, Ngan Nguyen, Rune Sætre, Keiichiro Fukamachi, Kazuhiro Yoshida, Yusuke Miyao, Yoshimasa Tsuruoka, Sophia Ananiadou và Jun'ichi Tsujii, Sharable type system design for tool inter-operability and combinatorial comparison, The First International Conference on Global Interoperability for Language Resources , (2008)
863Yoshinobu Kano, Ngan Nguyen, Rune Sætre, K. Yoshida, K. Fukamachi, Yusuke Miyao, Yoshimasha Tsuruoka, Sophia Ananiadou and Junichi Tsujii, Towards Data And Goal Oriented Analysis: Tool Inter-Operability And Combinatorial Comparison, The 3rd International Joint Conference on Natural Language Processing , (2008)
864Yoshinobu Kano, Ngan Nguyen, Rune Sætre, K. Yoshida, Y. Miyao, Yoshimasha Tsuruoka, Yuichiro Matsubayashi, Sophia Ananiadou và Junichi Tsujii, Filling the Gaps Between Tools and Users: A Tool Comparator, Using Protein-Protein Interactions as an Example, The Pacific Symposium on Biocomputing, (2008)
865Nguyen Ngan, Jin-Dong Kim and Junichi Tsujii, Challenges in Pronoun Resolution System for Biomedical Text, The 6th edition of the Language Resources and Evaluation, (2008)
866Ngan Nguyen, Jin-Dong Kim, Exploring Domain Differences for the Design of a Pronoun Resolution System for Biomedical Texts, The 22nd International Conference on Computational Linguistics 2008, (2008)
867Ngan Nguyen, Jin-Dong Kim và Junichi Tsujii, Overview of the Protein Coreference Task in BioNLP Shared Task 2011, Proceedings of BioNLP Shared Task 2011 Workshop, (2011)
868Quy Nguyen, Ngan Nguyen, và Yusuke Miyao, Comparing Different Criteria for Vietnamese Word Segmentation, Workshop on South and Southeast Asian Natural Language Processing , (2012)
869Quy Nguyen, Ngan Nguyen, và Yusuke Miyao, Utilizing State-of-the-art Parsers to Diagnose Problems in Treebank Annotation for a Less Resourced Language, The 7th Linguistic Annotation Workshop & Interoperability with Discourse, (2013)
870Xinjian Li, Tian Ran, Ngan Nguyen, Yusuke Miyao và Aizawa Akiko, Question Answering System for Solving Entrance Exams in QA4MRE, Conference and Labs of the Evaluation Forum 2013, (2013)
871Ngan Nguyen, Yusuke Miyao, Alignment-based Annotation of Proofreading Texts toward Professional Writing Assistance, The 6th International Joint Conference on Natural Language Processing, (2013)
872Van Nhon Do, Diem Nguyen, Intelligent Problem Solving about Functional Component of COKB Model and Application, The 6th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications, (2014)
873Danh Bui Thi, Tu-Anh Nguyen Hoang, Features Extractions for Link Prediction in Social Networks, 13th International Conference on Computational Science and its Applications , (2013)
874Vu Thanh Nguyen, Lê Thanh Trọng Lê Đình Tuấn Huỳnh Nguyễn Khắc Huy, Local Vector Space Model for Multi-Class Text Classification, The 11th IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies, (2015)
875Trong Le Thanh, Nguyen Vu Thanh, A Combination Method Based on Characteristics of Feature for Feature Selection in Text Categorization, The Third Asian Conference on Information Systems, (2014)
876Ngoc-Bao Nguyen, Vu-Hoang Nguyen Thanh Duc Ngo Duy-Dinh Le Duc Anh Duong, Using Attribute Relationships for Person Re-Identification, International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2014)
877Van Nhon Do, Hien D. Nguyen, Reducing model of COKB about Operators Knlwedge and Solving problems about Operators, New Trends in Computational Collective Intelligence, , Studies in Computational Intelligence 572, Springer, (2014)
878Vũ Thanh Nguyên, Nguyễn Tấn Toàn Lê Đình Tuấn Mai Trọng Khang, A combination of negative selection algorithm and artificial immune nework for virus detection, The 1st International Conference on Future Data and Security Engineering 2014, (2014)
879Vũ Thanh Nguyên, Mai Trọng Khang Nguyễn Phương Anh Nguyễn Hoàng Ngân Hoàng Quốc Thái Nguyễn Trọng Quốc, A combination of Clonal Selection Algorithms and Artificial Neural Networks for Virus Detection, The 5th FTRA International Conference on Computer Science and its Applications (CSA-13), (2013)
880Dương Ngọc Hảo, Nguyễn Đông Anh, Nguyễn Đông Anh, Nguyễn Như Hiếu, Response of Van der Pol oscillator subjected to combined periodic and random excitations, 154, (2016)
881Dương Ngọc Hảo, Nguyễn Đông Anh Dương Tôn Đảm, Stochastic stability and response of the stochastic Van der Pol systems with delayed feedback control, International conference on Analysis and Applied Mathematics, (2011)
882Dương Ngọc Hảo, V.L. Zakovorotny, Nguyễn Đông Anh, Probabilistic behaviors of Mathieu - Duffing oscillator under external periodic and random excitations, International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 3), (2014)
883Tuan Le Hoang, Dung To Anh, Modified Algorithms Neural Networks And Theirs Applications To Flood Water Levels Forecasting, Proceedings of International Conference on Advances in Information and Communication Technologies 2012, (2012)
884Trong-Thua Huynh, Anh-Vu Dinh-Duc, Cong-Hung Tran, Tuan-Anh Le, Balance Particle Swarm Optimization and Gravitational Search Algorithm for Energy Efficient in Heterogeneous Wireless Sensor Net, The International Conference on Computing and Communication Technologies, (2014)
885Trong-Thua Huynh, Hong-Nhung Phan-Thi, Anh-Vu Dinh-Duc, Cong-Hung Tran, Prolong the Network Lifetime by Optimal Clustering based on Intelligent Search Algorithms in Wireless Sensor Networks, The International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2014)
886Trong-Thua Huynh, Anh-Vu Dinh-Duc, Cong-Hung Tran, Energy Efficient Delay-aware Routing in Multi-tier Architecture for Wireless Sensor Networks, The International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2013)
887Trong-Thua Huynh, Anh-Vu Dinh-Duc, Cong-Hung Tran, Balancing latency and energy efficiency in wireless sensor networks: A Comparative Study, The International Conference on Computing, Management and Telecommunications, (2013)
888Tin T. NGUYEN, Khoi-Nguyen LE-HUU, Thang H. BUI, Anh-Vu DINH-DUC, A New Approach and Tool in Verifying Asynchronous Circuits, The 5th International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2012)
889Khoi-Nguyen LE-HUU, Quoc-Minh DAND-DO, Trong-Tu BUI, Anh-Vu DINH-DUC, RTL Implementation for a Specific ALU of the 32-bit VLIW DSP Processor Core, The 7th International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2014)
890Khoi-Nguyen Le-Huu, Tin T Nguyen, Anh-Vu DINH-DUC, A Micro-Architecture Design for the 32-bit VLIW DSP Processor Core, The 20th Asia-Pacific Conference on Communications, (2014)
891Son The Pham, Dang Tuan Nguyen, Implementation Techniques for Computing the Semantics of Vietnamese News Titles in Reading Answering System Model (RASM), The Third Asian Conference on Information Systems (ACIS 2014), (2014)
892Son The Pham, Dang Tuan Nguyen, Implementation Method of Answering Engine for Vietnamese Questions in Reading Answering System Model (RASM), Eighth Asia International conference on Mathematical Modelling and Computer Simulation, (2014)
893Son The Pham, Dang Tuan Nguyen, A Reading Answering System Model for Vietnamese Language, Eighth Asia International conference on Mathematical Modelling and Computer Simulation, (2014)
894Do Dinh trang, Nguyen Gia Tuan anh, Display, Query, Delete Time Cost for the 3D GIS Objects in Two Database Systems with Oracle, Emerging Research in Computing, Information, Communication and Applications, (2014)
895Tin Quoc Phan, Van Hai Dang, Thuc Dinh Nguyen, A Novel Construction for PEKS Scheme using Matrix Group, The 8th International Conference on Ubiquitous Information Technologies and Applications (CUTE 2013), (2013)
896Khanh-Hung Dang, Hien To, Tuan Nguyen , Maximum Complex Task Assignment: Enabling Crowdsourcing Spatial Complex Task, The 15th IInternational Conference on Information Integration and Web-based Applications and Services, (2013)
897 Tuan Nguyen, Don Nguyen, Phu Nguyen , UIT-ANPR: toward an open framework for automatic number plate recognition on smartphones, International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication , (2014)
898Hai Quang Hong Dam, , Tin Quoc Phan, Quang Nguyen Nhat To, Simulation Software using Unicast and Broadcast Real-time Streaming for Online Learning, 8th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication, (ACM IMCOM 2014), (2014)
899Hai Quang Hong Dam, , Sven Nordholm, Sound Source Localization for Subband-based Two Speech Separation in Room Environment, Second International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS 2013), (2013)
900Nguyen Hoang Tu Anh, Nguyen Hoang Khai, Tran Quang Vinh, An Efficient Vietnamese Text Summarization Approach Based on Graph Model, IEEE International Conference on Computing & Communication Technologies, Research, Innovation, and Vision for the Future., (2010)
901Tu Anh Nguyen Hoang, Kiem Hoang, Efficient Approach for Incremental Vietnamese Document Clustering, 11th ACM International Workshop on Web Information and Data Management , (2009)
902Tu-Anh Nguyen-Hoang, Kiem Hoang, Danh Bui-Thi, Anh-Thy Nguyen, Incremental Document Clustering Based on Graph Model, 5th International Conference on Advanced Data Mining and Applications , (2009)
903Tu Anh Hoang Nguyen, Kiem Hoang , Frequent Subgraph-Based Approach for Classifying Vietnamese Text Documents, 11th International Conference on Enterprise Information Systems , (2009)
904Vu Lam, Sang Phan, Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, Duc Anh Duong, Shin’ichi Satoh, Violent scene detection using mid-level feature, SoICT, (2013)
905Vu Lam, Duy-Dinh Le, Sang Phan, Thanh Duc Ngo, Duc Anh Duong, Shin'ichi Satoh, Evaluation of Low level Features for Detecting Violent Scenes in Videos, International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR), (2013)
906Đỗ Thị Thanh Tuyền Nguyễn Trọng Chỉnh, Natural Language Information Retrieval System using Phrases Structure Grammar Analysis for English, International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services, (2011)
907Nguyễn Trọng Chỉnh, Nguyễn Tuấn Đăng, Cross-lingual Information Retrieval Model for Vietnamese-English Web Sites, International Conference on Computer Modeling and Simulation, (2010)
908Nguyen, L., Do, P., Learning Concept Recommendation based on Sequential Pattern Mining, The 2009 Third International Digital Ecosystems and Technologies Conference (IEEE-DEST 2009), (2009)
909Do, P., Le, H., Nguyen, V., Dung, T., A Context-Aware Collaborative Filtering Algorithm through Identifying Similar Preference Trends in Different Contextual Information, The 5th FTRA International Conference on Computer Science and Its Applications (CSA-13) , (2013)
910Do, P., Le, H., Nguyen, V., Dung, T., StudyAdvisor: A Context-Aware Recommendation Application in e-Learning Enviroment, The 6th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2014) , (2014)
911Trần Hưng Nghiệp, Huỳnh Ngọc Tín, Đỗ Văn Tiến, Author Name Disambiguation by Using Deep Neural Network, In Proceedings of The 6th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, (2014)
912Tin Huynh, Kiem Hoang, Tien Do, Duc Huynh., Vietnamese Author Name Disambiguation for Integrating Publications from Heterogeneous Sources. , The 5th Asian conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2013), , (2013)
913Nguyễn Duy Khánh, Lê Đình Duy Dương Anh Đức, Efficient Traffic Sign Detection using Bag of Visual Words and Multi-scales SIFT., The 20th International Conference on Neural Information Processing., (2013)
914D.T. Nguyen and F. Kojima, Identification of Sub-surface Defect Parameters in Plates using Electromagnetic Acoustic Interaction, 14th International Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics, (2009)
915H. Dong, T.D Nguyen and K. Duffaut, Estimation of shear-wave velocity profiles using shear source data in marine environment, Acoustics, (2012)
916Dao Minh-Son, Giulia Boato Francesco G.B De Natale Nguyen Truc-Vien, Jointly exploiting visual and non-visual information for event-related social media retrieval, International Conference on Multimedia Retrieval, (2013)
917Dao Minh-Son, , Nguyen Truc-Vien Riccardo Mattivi Emanuel Sansone Francesco G.B. De Natale Giulia Boato,  Event Clustering and Classification from Social Media: Watershed-based and Kernel Methods, MediaEval 2013, (2013)
918Dao Minh-Son, Siripen Pongpaichet Laleh Jalali Ramesh Jain Koji Zetsu, A Real-time Complex Event Discovery Platform for Cyber-Physical-Social Systems, ACM International Conference on Multimedia Retrieval, (2014)
919Đào Minh Sơn, Dương Anh Đức Francesco G.B De Natale, Unsupervised social media events clustering using user-centric parallel split-n-merge algorithms, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, (2014)
920Thanh Duc Ngo, Sang Phan, Shin’ichi Satoh, Recommend-Me: recommending query regions for image search, ACM SAC, Korea, 2014, ACM SAC, (2014)
921Vũ Thanh Nguyên, Huỳnh Tuấn Anh, Vũ Thanh Hiền, Load Balancing Improvement Methods in Video Conferencing Based on H.323 Standard, The 5th FTRA International Conference on Computer Science and its Applications (CSA-13), (2013)
922Vu Thanh Nguyen, Nguyen Nam Dung, Do Thi Minh Phung, A New Approach For Collaborative Filtering Based on Mining Frequent Itemsets., ACIIDS 2013, (2013)
923Nguyen Cong Hoan,Vu Thanh Nguyen, Advance Mising Data Processing for Collaborative Filtering, ICCCI 2012 - 4th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications., (2012)
924Vu Thanh Nguyen, Mai Hoai Thuong,Nguyen Hoang Vu, Motion Based Video Transfering algorithm, International Conference on Computer Technology and Development, (2011)
925Vu Thanh Nguyen, Pham Chuan, Using Web Log For Evaluating Web Pages., ICMLC 2011 - International Conference on Machine learning and computing 2011, (2011)
926Vu Thanh Nguyen, Evaluating technologies based rough set theory., ICMLC - International Conference on Machine learning and cybernetics 2010, (2010)
927Vu Thanh Nguyen, Nguyen Minh Nam , Building TIN (triangular irregular network) problem in topology model., ICMLC - International Conference on Machine learning and cybernetics 2010, (2010)
928Vu Thanh Nguyen, Pham Chuan, The effect of local website search, The first international conference on knowledge and systems engineering, (2009)
929Vu Thanh Nguyen, Pham Chuan, Improving Local Website Search by Using Web Server Logs, The Second Hanoi Forum On Information-Communication Technology, VNU Hanoi, (2008)
930Tien Do , Dao Lam, Tin Huynh.,  A framework for integrating bibliographical data of computer science publications, ComManTel 2014, (2014)
931Tin Huynh, Trend Based Vertex Similarity for Academic Collaboration Recommendation, 5th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications, (2013)
932Hiep Luong, Tin Huynh, Susan Gauch, Kiem Hoang, Exploiting Social Networks for Publication Venue Recommendations, the 4th International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval, (2012)

SCI journal papers

1Tien-Dung Mai, Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, Duc Anh Duong, Kiem Hoang, and Shin'ichi Satoh., Efficient large-scale multi-class image classification by learning balanced trees, Computer Vision and Image Understanding, (2016)
2Affect of the graphene layers on the melting temperature of silicon by molecular dynamics simulations, Computational Materials Science, (2016), 111, 252-256
3Le Van Sang, Vo Van Hoang and Duong Thi Nhu Tranh, Melting of crystalline Si nanoparticle investigated by simulation, The European Physical Journal D, (2015), 69, 9, 208
4Pham Huu Anh Ngoc; Cao Thanh Tinh, EXPLICIT CRITERIA FOR EXPONENTIAL STABILITY OF TIME-VARYING SYSTEMS WITH INFINITE DELAY, Mathematics of Control, Signals, and Systems, (2016), Vol. 28, 1-30
5Tuấn Nguyễn , Seng Wai Loke, Torab Torabi, Hongen Lu, A Framework for Context-Aware Applications in Place-Based Virtual Communities, Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments, (2011), Vol 3, pp 51-64
6P. H. A. Ngoc, T. B. Tran, T. Naito, Stability radii of order higher linear difference systems under multi-perturbations, Journal of Difference Equations and Applications, (2007), Vol. 13, No.1, 13-24
7Le Van Sang, Ta Thi Thuy Huong and Le Nguyen Tue Minh, Molecular dynamics simulations of the melting of KCl nanoparticles, The European Physical Journal D, (2014), Vol. 68, No. 10, pp. 292 – 300
8Le Van Sang, Vo Van Hoang and Nguyen Thi Thuy Hang, Molecular dynamics simulation of melting of fcc Lennard-Jones nanoparticles, European Physical Journal D, (2013), Vol. 67, No. 3, pp. 64-71
9Bor-Chun Chen, , Yan-Ying Chen, Yin-Hsi Kuo, Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, Shin’ichi Satoh, Winston H. Hsu, Scalable Face Track Retrieval in Video Archives using Bag-of-Faces Sparse Representation, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, (2014)
10Phạm Hữu Anh Ngọc; Cao Thanh Tình, New criteria for exponential stability of linear time-varying differential systems with delay, Taiwaneses Journal of Mathematics, (2014), Vol. 18 (2014), No. 6, pp. 1759-1774 (SCI)
11ND Anh, VL Zakovorotny , DN Hao, Response analysis of Van der Pol oscillator subjected to harmonic and random excitations, Probabilistic Engineering Mechanics, (2014), 37 (2014) 51–59
12H. Dong, T.D Nguyen and K. Duffaut, Estimation of seabed shear-wave velocity profiles using shear-wave source data, Journal of Acoustical Society of America, (2013), Vol. 134, No. 1, pp. 176-184
13D.T. Nguyen and F. Kojima, F. Kojima, Identification of Sub-surface Defect Parameters in Plates using Electromagnetic Acoustic Interaction, International Journal of Applied Electromagnetic and Mechanics, (2010), Vol. 3, No. 3-4, pp. 1009-1015

SCI-E journal papers

1An Approach of Enhanced PNCC for Resident Identification Applications, Smart Innovation, Systems and Technologies , (2022), 248
2Design Of Deep Learning Model Applied For Smart Parking System, ADVANCESIN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, (2023), 21, 4, 258-267
3Viet Hang Duong, Tuan Hung Nguyen Nagakawa The Bao Pham, A Novel Approach for Vietnamese Handwritten Text Recognition, Automatic Control and Computer Sciences, (2023), Vol. 57, No. 5, pp. 534–541
4F. Ferrero , Trịnh Lê Huy , Dual-Port RHCP Compact Antenna at 868 MHz Using a 120° Hybrid Coupler, IEEE Open Journal of Antennas and Propagation, (2023)
5Nguyen, Manh Thao, Fabien Ferrero, and Le-Huy Trinh, Compact UHF Circularly Polarized Multi-Band Quadrifilar Antenna for CubeSat, Sensor, (2023), 23, no. 12: 5361
6Tran, Van Lic , Thi Ngoc Canh Doan, Fabien Ferrero, Trinh Le Huy, and Nhan Le-Thanh, The Novel Combination of Nano Vector Network Analyzer and Machine Learning for Fruit Identification and Ripeness Grading, Sensor, (2023), 23, no. 2: 952
7Gia-Han Diep, Duc-Tuan Luu, Son-Thanh Tran-Nguyen, Minh-Triet Tran, HCMUS at Eyes and Ears Together 2019: Entity Localization with Guided Word Embedding and Human Pose Estimation approach, Working Notes Proceedings of the MediaEval 2019 Workshop, (2019)
8Micraspis: A Computer-Aided Proposal Toward Programming and Architecting Smart IoT Wearables, Institute of Electrical and Electronics Engineers, (2021), vol 9
9Nguyễn Minh Trí, ATTACHED PRIMES OF LOCAL COHOMOLOGY MODULES OF COMPLEXES, JOURNAL OF COMMUTATIVE ALGEBRA, (2023), Volume 15, No. 1, 75–83
10Trần Đại Dương, Jae Young Hur, Page-Size Aware Buddy Allocator With Unaligned Range Supports for TLB Coalescing, IEEE Access, (2023), vol. 11, pp. 91850-91860
1180503, RECONSTRUCTED TEETH IMAGE FROM BRACES WITH GAN, Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications, (2021)
12Integrating Machine Learning and Evidential Reasoning for User Profiling and Recommendation, Journal of Systems Science and Systems Engineering, (2023), 0,0,1-20
13Tae-Won Chun, Quang-Vinh Tran, Heung-Geun Kim, Control of Single-Phase Grid-Connected Photovoltaic System using a Z-source Inverter, Journal Of Power Electronics, (2008), vol.13, no.5, pp. 369-375
14Navpreet Kaur, Inderdeep Kaur Aulakh, Sumegh Tharewal, Ismail Keshta, Abdul Wahab Rahmani, Tri Duc Ta, Enhanced Route Discovery Mechanism Using Improved CH Selection Using Q-Learning to Minimize Delay., Scientific Programming, (2022), 2022, 3187858
15Dinh Tung Vo, Anh Vu Le, Tri Duc Ta, Minh Tran, Phan Van Duc , Minh Bui Vu , Nguyen Huu Khanh Nhan, Toward complete coverage planning using deep reinforcement learning by trapezoid-based transformable robot, Engineering Applications of Artificial Intelligence, (2023), 122, 105999
16Quang-Vinh Tran, Wee-Seng Lim, and Tran-Duy-Vu Bui, Kay-Soon Low and Bingyin Kang, Development of a Dual-axis Pulsed Plasma Thruster for Nanosatellite Applications, Journal of Small Satellite, (2016), Vol. 8, No. 2, pp.837-847
17Sangkyun Kim, Necmi C. O., Jose Rodrigo, Marcos H., Hirokazu M., Takashi Y., Kazuhiro T., Mengu Ch., Bui T. D. V., Tran Q. V., Lim W. S., Cheng T. H, AOBA VELOX-IV: 2U CubeSat for the technological demonstration of lunar horizon glow mission, Acta Astronautica, (2016), Vol. 161, Aug. 2019, pp. 328-337
18Kean How Cheah, Kay-Soon Low; Quang-Vinh Tran; Zirui Lau, Development of an Electrostatic Calibration System for a Torsional Micronewton Thrust Stand, Instrumentation and Measurement, IEEE Transactions on , (2016), vol.64, no.12, pp.3467-3475
19Tae-Won Chun, Quang-Vinh Tran, Hong-Hee Lee Heung-Gun Kim, Eui-Cheol Nho, Simulator for Monitoring the Operations of Range Extender Electric Vehicles, Journal Of Power Electronics, (2016), vol.11, no.3, pp. 424 ~ 429
20Quang-Vinh Tran, Tae-Won Chun, Heung-Gun Kim, Eui-Cheol Nho, Minimization of Voltage Stress across Switching Devices in the Z-Source Inverter by Capacitor Voltage Control, Journal Of Power Electronics, (2016), vol.9, no.3, pp. 335-342
21Quang-Vinh Tran, Tae-Won Chun, Hong-Hee Lee, Analysis of Common Mode Voltages at Diode Rectifier-Z-Source Inverter, Journal Of Power Electronics, (2016), vol.14, no.4, pp. 285-292
22Quang-Vinh Tran, Tae-Won Chun, Hong-Hee Lee, Heung-Geun Kim, Eui-Cheol Nho, Analysis of a Synchronizing PLL System for Single-phase Grid-tie Inverters, Journal Of Power Electronics, (2016), vol.13, no.6, pp. 447-452
23Quang-Vinh Tran, Tae-Won Chun, Hong-Hee Lee, Heung-Geun Kim, Analysis and Control of Z-Source Inverter using Modified Space Vector, Journal Of Power Electronics, (2016), vol.12, no.4, pp. 332-338
24Quang-Vinh Tran, Tae-Won Chun, Jung-Ryol Ahn, Hong-Hee Lee, Algorithms for Controlling Both the DC Boost and AC Output Voltage of Z-Source Inverter, IEEE Trans. Ind. Electron, (2016), vol.54, no.5, pp.2745-2750
25Cao Thanh Tinh, Do Duc Thuan, Nguyen Khoa Son, Le Trung Hieu, Practical Exponential Stability of Nonlinear Nonautonomous Differential Equations Under Perturbations, Mediterranean Journal of Mathematics, (2023), Vol. 20: 103.
26Cao Thanh Tinh, Do Duc Thuan, Stability and robust stability of non-autonomous linear differential equations with infinite delay, Discrete and Continuous Dynamical Systems - B, (2023), Vol. 28 (7): 4201-4220.
27Cao Thanh Tình, Do Duc Thuan, Stability of stochastic singular difference equations with delay, International Journal of Systems Science, (2023), Vol. 54, No. 5, 1004-1014.
28Nguyen Khoa Son, Le Trung Hieu, Cao Thanh Tinh, Do Duc Thuan,, New criteria for exponential stability of a class of nonlinear continuous-time difference systems with delays, International Journal of Control, (2023), Vol. 96, No. 6, 1650-1660.
29Tran Ngoc Nguyen, Cao Thanh Tinh, Phan Thanh Nam, Tighter exponential estimate for positive systems with time delays, Automatica, (2022), Vol. 146, 110570.
30Cao Thanh Tinh, Thai Doan Chuong, Conic Linear Programming Duals for Classes of Quadratic Semi-Infinite Programs with Applications, Journal of Optimization Theory and Applications, (2022), Vol. 194, 570–596.
3180214-Lê Hoàng Tuấn, 80300-Lê Văn Sáng, Annealing coatings of graphene on silicon and application to tribology, Tribology International, (2023), Published online: 20 April 2023.
32PGS. TS. Võ Văn Tài, Classifying the lung images for people infected with COVID-19 based on the extracted feature Interval, Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering: Imaging & Visualization, (2022), Published online: 30 Aug 2022.
33Enhanced Route Discovery Mechanism Using Improved CH Selection Using Q-Learning to Minimize Delay, Scientific Programming, (2023)
34Le Trung Hieu, Pham Huu Anh Ngoc, Thai Bao Tran, Nguyen Dinh Huy, Explicit criteria for exponential stability in mean square of stochastic difference systems with delays, IMA Journal of Mathematical Control and Information, OXFORD ACADEMIC, (2022)
35Design of elderly-assistant mobile servant robot, Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, (2016), Vol. 26, No. 3, 1338-1350
36Chinh Trong Nguyen, Dang Tuan Nguyen, Building a Discourse-Argument Hybrid System for Answering Vietnamese Why-questions, Computational Intelligence and Neuroscience, (2021), Vol. 2021, , Pages 16
37Lâm Đức Khải, Lê Vũ Trùng Dương, Trần Thị Hồng, Efficient Architectures for Full Hardware Scrypt-Based Block Hashing System, Electronics Journal, (2022), Vol.11, no. 7, pp. 1-17
38Ngoc Quang Tran, Le Thai Duy, Dai Cao Truong, Bao Thu Nguyen Le, Bach Thang Phan, Yunhee Cho, Xinghui Liu and Hyoyoung Lee , Efficient ammonia synthesis via electroreduction of nitrite using single-atom Ru-doped Cu nanowire arrays, Chemical Communications, (2022), 58, 5257-5260
39Dung Van Hoang, Thang Bach Phan, Anh Tuan Thanh Pham, Truong Huu Nguyen, Hoa Thi Lai, Dai Cao Truong, Thu Bao Nguyen Le, Thuy Dieu Thi Ung, Masataka Ohtani, Vinh Cao Tran, Thang Bach Phan, Tailoring orientation of microstructure for improving thermopower factor in Mg-doped CuCrO2 thick films, Applied Physics Letters, (2022), 120, 6, 063902
40Dung Van Hoang, Thang Bach Phan, Dung Van Hoang, Anh Tuan Thanh Pham, Takahiro Baba, Truong Huu Nguyen, Thu Bao Nguyen Le, Thuy Dieu Thi Ung, Jongill Hong, Jong-Seong Bae, Hongjun Park, Sungkyun Park, Isao Ohkubo, Takao Mori, Vinh Cao Tran, Thang Bach Phan, New record high thermoelectric ZT of delafossite-based CuCrO2 thin films obtained by simultaneously reducing electrical resistivity and thermal conductivity via heavy doping with controlled residual stress, Applied Surface Science, (2022), 583,152526
41Dai Cao Truong, Thang Bach Phan, Somporn Thaowonkaew, Pennapa Muthitamongkol, Mati Horprathum, Manish Kumar, Thu Bao Nguyen Le, Anh Tuan Thanh Pham, Tosawat Seetawan, Athorn Vora-ud, Thang Bach Phan, Relaxation of residual stress-controlled thermopower factor in transparent-flexible Ti-doped ZnO thin films, CERAMICS INTERNATIONAL, (2022), 48,2,2605-2613
42Atomic self-assembly of the random system into a stably triangular lattice, European Physical Journal Plus , (2016), 131, 152)
43MidSiot: A Multistage Intrusion Detection System for Internet of Things, Wireless Communications and Mobile Computing, (2022)
44IMIDS: An Intelligent Intrusion Detection System against Cyber Threats in IoT, Electronics, (2022), 11,4,524
45Realguard: A Lightweight Network Intrusion Detection System for IoT Gateways, Realguard: A Lightweight Network Intrusion Detection System for IoT Gateways, (2022), 22,2,432
46BrainyEdge: An AI-enabled framework for IoT edge computing, ICT Express, (2021)
47A Keyphrase Graph-Based Method for Document Similarity Measurement, Engineering Letters Journal, (2022)
48Pham Huu Anh Ngoc, Thai Bao Tran, Nguyen Dinh Huy, New criteria for exponential stability of linear neutral differential systems with distributed delays, KybernetikaInternational journal of Institute of Information Theory and Automation, (2021), Vol 5 7 ( 2021 ) , No 5 , Page 776 – 784
49Trinh D.D. Nguyen, Nguyen Thi Thuy Loan, Lung Vu, Bay Vo, Witold Pedrycz, Efficient algorithms for mining closed high utility itemsets in dynamic profit databases, Expert Systems with Applications, (2021), Volume 186, 2021
50Lê Vũ Trùng Dương, Tran Thi Hong, Pham Hoai Luan, Lam Duc Khai, Yasuhiko Namashima, MRSA: A High-Efficiency Multi ROMix Scrypt Accelerator for Cryptocurrency Mining and Data Security, IEEE Access, (2021), Vol.9, pp.168383 - 168396
51Cao Thanh Tinh, Dang Le Thuy, Phan Thanh Nam, Hieu Trinh, Componentwise state bounding of positive time-delay systems with disturbances bounded by a time-varying function, International Journal of Control, (2023), Vol. 96, No. 2, 332-338.
52Do Duc Thuan, Nguyen Hong Son, Cao Thanh Tinh, Stability radii of differential–algebraic equations with respect to stochastic perturbations, Systems and Control Letters, (2021), Vol. 147, 104834
53Detecting sensitive data leakage via inter-applications on Android using a hybrid analysis technique, Cluster Computing, (2016), 22
54Quan M. Tran, Hien D. Nguyen, Tai Huynh, Kha V. Nguyen, Suong N. Hoang, Vuong T. Pham, Measuring the Influence and Amplification of users on Social Network with Unsupervised Behaviors Learning and Efficient Interaction-based Knowledge Graph, Journal of Combinatorial Optimization, (2021)
55Nguyen Minh Tri, Tran Tuan Nam, Nguyen Thanh Nam. Some Properties of Local Cohomology Modules Defined by a Pair of Ideals, Mathematical Notes, (2021), 110 (1-2),100-109
56Tai Huynh, Hien D. Nguyen, Ivan Zelinka, Kha V. Nguyen, Vuong T. Pham, Suong N. Hoang, ADVO: A system to manage influencer marketing campaigns on social network, Applied Sciences, (2021), Vol. 11, No. 4, 6497
57Tran Tuan Nam, Nguyen Minh Tri, Generalized ideal transforms, Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica, (2014), 5(1), 67-82.
58Some properties of generalized local cohomology modules with respect to a pair of ideals, International Journal of Algebra and Computation, (2014), 24(7), 1043-1054
59Lê Kim Hùng, Thái Huy Tân, Towards AI-Based Traffic Counting System with Edge Computing, Journal of Advanced Transportation, (2021), vol. 2021, Article ID 5551976, 15 pages, 2021
60Hien D. Nguyen , Tuan-Vi Tran, Xuan-Thien Pham, Anh T. Huynh, Nhon V. Do, Ontology-based Integration of Knowledge Base for Building an Intelligent Searching Chatbot, Sensors and Materials, (2021), Vol. 33, No. 9, pp. 3101 – 3121
61Phan Thế Duy, Le Khac Tien, Nghi Hoang Khoa, Do Thi Thu Hien, Anh Gia-Tuan Nguyen, Van-Hau Pham, DIGFuPAS: Deceive IDS with GAN and Function-Preserving on Adversarial Samples in SDN-enabled networks, Computers & Security, (2021)
62Phan Đình Duy, Vũ Đức Lung Trần Hoàng Lộc Nguyễn Thanh Thiện, A Novel Pornographic Visual Content Classifier based on Sensitive Object Detection, International Journal of Advanced Computer Science and Applications, (2021), Volume 12 Issue 5, 2021
63Ran Liu, Chau Yuen, Tri-Nhut Do, U-Xuan Tan, Fusing similarity-based sequence and dead reckoning for indoor positioning without training, IEEE Sensors Journal, (2017), 17, 13, 4197-4207
64Tri Nhut Do, Ran Liu, Chau Yuen, Meng Zhang, U-Xuan Tan, Personal dead reckoning using IMU mounted on upper torso and inverted pendulum model, IEEE Sensors Journal, (2016), 16, 21, 7600-7608
65Tri Nhut Do, Young Soo Suh, Gait analysis using floor markers and inertial sensors, Sensors, (2012), 12, 2, 1594-1611
66Two New Large Corpora for Vietnamese Aspect-Based Sentiment Analysis at Sentence Level, Journal of ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing, (2021), 20, 4, Article 62 (April 2021)
67Tai Vovan, Ngoc Lethikim 80214-Lê Hoàng Tuấn, Automatic clustering algorithm for interval data based on overlap distance, Communications in Statistics - Simulation and Computation, (2021), Vol. 50, Issue. 4 (2021)
68Efficiency droop reduction in InGaN/GaN light-emitting diodes by improving the current spreading with electron-blocking layers the same size as the n-pad, Current optics and photonics , (2020)
69Three-dimensional numerical study on the efficiency droop in InGaN/GaN light-emitting diodes, IEEE Photonics Journal, (2019)
70C.T. Tinh, P.T. Nam; T.N. Nguyen, H. Trinh, Exponential estimate with a time-varying factor for positive discrete-time systems with time-delays, Applied Mathematics Letters, (2021), 119 (2021) 107194
71Hien D. Nguyen, Chiaki Sakama, Taisuke Sato, Katsumi Inoue, An Efficient Reasoning Method on Logic Programming using Partial Evaluation in Vector Spaces, Journal of Logic and Computation, (2021), Vol. 31, Iss. 5, pp. 1298 - 1316
72Quoc-Dung Nguyen, Duc-Anh Le, Nguyet-Minh Phan, Ivan Zelinka, OCR Error Correction using Correction Patterns and Self-Organizing Migrating Algorithm, Pattern Analysis and Applications, (2020), 1-21
73Lê Huỳnh Mỹ Vân, Nguyễn Trung Kiên Nguyên Thanh Hùng, Computational aspects of the inverse single facility location problem on trees under lk-norm, Theoretical Computer Science, (2020), Vol. 844, Page 133-141
74Huong Bui, Bay Vo, Tu-Anh Nguyen-Hoang, Unil Yun , Mining frequent weighted closed itemsets using the WN-list structure and an early pruning strategy, Applied Intelligence, (2020)
75Lê Trung Quân, An Adaptive and Cooperative MAC Protocol in Vehicular Adhoc Network: Design and Performance Analysis, International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing, (2020), Vol. 35, No. 4
76Sang Nguyen, Zoran Salcic, Xuyun Zhang, Akshat Bisht, A Low-Cost Two-Tier Fog Computing Testbed for Streaming IoT-based Applications, IEEE Internet of Things Journal, (2020), Early Access
77Duy Doan, Kiyofumi Tanaka, Enhanced virtual release advancing algorithm for real-time task scheduling, Journal of Information and Telecommunication, (2016), Vol. 2, Iss. 3, pp. 1-19
78Trần Quang Nguyên, Ammonia Gas Sensing Behavior of Hybridization between Reduced Graphene Oxide and Gold Nanoparticles, Journal of Nanomaterials, (2020), Volume 2020, Article ID 7680508, 11 pages
79Nguyễn Vă Kiệt, Trần Vĩnh Khiêm Lưu Thanh Sơn Nguyễn Gia Tuấn Anh Nguyễn Lưu Thuỳ Ngân, Enhancing lexical-based approach with external knowledge for Vietnamese multiple-choice machine reading comprehension, IEEE Access, (2020), 8
80Lê Kim Hùng, Lê Trung Quân, User-driven Adaptive Sampling for Massive Internet of Things, IEEE ACCESS, (2020), Vol. 8, on page(s): 135798-135810
81Pham Huu Anh Ngoc, Thai Bao Tran, Cao Thanh Tinh, Nguyen Dinh Huy, Scalar criteria for exponential stability of functional differential equations, Systems & Control Letters , (2020), Volume 137, March 2020, 104642
82Trịnh Lê Huy, Vũ Ngọc Anh Hà Nguyễn Minh Thiện Trương Nguyên Vũ Fabien Ferrero, Compact Dual-Band Rectenna Based on Dual-Mode Metal-Rimmed Antenna, Electronics, (2020), 9, 1532.
83Trịnh Lê Huy, Trương Nguyên Vũ, Fabien Ferrero, Low Cost Circularly Polarized Antenna for IoT Space Applications, Electronics, (2020), 9, 1564
84Lâm Đức Khải, Lê Vũ Trùng Dương Nguyễn Thị Thanh Thủy, A fast approach for bitcoin blockchain cryptocurrency mining system, Integration, the VLSI Journal, (2020), Vol 74, P.107-114
85Hien D. Nguyen, Nhon V. Do, Vuong T. Pham, Ali Selamat, E. Herrera-Viedma, A method for knowledge representation to design Intelligent Problems Solver in mathematics based on Rela-Ops model, IEEE Access, (2020), Vol. 8, pp. 76991 - 77012
86Han La Poutré Peter A. N. Bosman, Multi-objective Gene-pool Optimal Mixing Evolutionary Algorithm with the Interleaved Multi-start Scheme, Swarm and Evolutionary Computation, (2016), 40,June 2018, pp. 238-254
87Tai Huynh, Hien D. Nguyen, Ivan Zelinka, Dac H. Dinh, Xuan Hau Pham, Detecting the Influencer on Social Networks Using Passion Point and Measures of Information Propagation, Sustainability, (2020), Vol. 12, No.7, 3064
88Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Huỳnh Trương Nhựt, Nguyễn Cường Phát, Nguyễn Duy Khánh, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Văn Tâm, Detecting Objects from Space: An Evaluation of Deep-Learning Modern Approaches, Electronics , (2020), 9(4), 583.
89Pham Huu Anh Ngoc; Thai Bao Tran; Cao Thanh Tinh, On stability of nonlinear neutral functional differential equations, ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations, (2018), Vol. 24, No. 1, 89-104
90Nguyễn Ti Ti, Lê Bảo Long Lê Trung Quân, Computation Offloading in MIMO Based Mobile Edge Computing Systems Under Perfect and Imperfect CSI Estimation, IEEE Transactions on Services Computing, (2019), Early Access
91Nhon V. Do Hien D. Nguyen, Thanh T. Mai, A Method of Ontology Integration for Designing Intelligent Problem Solvers, Applied Sciences, (2019), Vol. 9, No. 18
92Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Lê Đình Duy Dương Anh Đức, YADA: You Always Dream Again for Better Object Detection, Multimedia Tools and Applications, (2019), Published online: https://doi.org/10.1007/s11042-019-07888-4.
93Pham Huu Anh Ngoc, Cao Thanh Tinh, Thai Bao Tran, Further results on exponential stability of functional differential equations, International Journal of Systems Science, (2019), Vol 50, No 2019 -Issue 7, Page1368-1377
94Truong Hai Bang , Van Du Nguyen, Mercedes G. Merayo, Ngoc Thanh Nguyen, Toward Evaluating the Level of Crowd Wisdom Using Interval Estimates, Jour of Intelligent & Fuzzy Systems, (2019)
95Tôn Thất Hòa An, Cao Thi Nhan, Speech emotion recognition using a fuzzy approach, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, (2019), vol. 36, no. 2, pp. 1587-1597
96Vinh-Tiep Nguyen, Thanh Duc Ngo, Minh-Triet Tran, Duy-Dinh Le, Duc Anh Duong, A Combination of Spatial Pyramid and Inverted Index for Large-Scale Image Retrieval, International Journal of Multimedia Data Engineering and Management, (2015), 6, 2, 37-51
97Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Duy Khánh Đỗ Thanh Toàn, Semantic Prior Analysis for Salient Object Detection, IEEE Transactions on Image Processing, (2019), Volume: 28, Issue: 6, Pages: 3130 - 3141
98Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Lê Đình Duy Dương Anh Đức Nguyễn Văn Tâm, You always look again: Learning to detect the unseen objects, Journal of Visual Communication and Image Representation, (2019), Volume 60, Pages 206-216
99Phạm Hữu Anh Ngọc, Thái Bảo Trân, Cao Thanh Tình, Nguyễn Đình Huy, Novel criteria for exponential stability of linear non-autonomous functional differential equations, Journal of Systems Science and Complexity, (2019), Vol.32, 479-495, 2019
100L. Minh Dang, Abolghasem Sadeghi-Niaraki; Kyungbok Min; Hyeonjoon Moon, Deep Learning Approach for Short-Term Stock Trends Prediction based on Two-stream Gated Recurrent Unit Network, IEEE Access, (2018), (99):1-1
101Social Network Analysis Based on Topic Model with Temporal Factor, International Journal of Knowledge and Systems Science (IJKSS) 9 (1), 82-97, (2016), Volume 9: 4 Issues (2018)
102Đỗ Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Tuấn Đăng, A Framework for Vietnamese Text Document Retrieval System Based on Phrasal Semantic Analysis, International Journal of Simulation Systems, Science and Technologyechnology, (2014), Vol 15, No 4, Page 61
103Nguyễn Đình Thuân, A Method for Finding the Appropriate Number of Clusters, The International Arab Journal of Information Technology , (2018), 15, 4, 675-682
104Anh Tuan Thanh Pham, Hanh Kieu Thi Ta , Yi-ren Liu , Masoud Aminzare , Deniz P. Wong , Truong Huu Nguyen , Ngoc Kim Pham , Thu Bao Nguyen Le , Tosawat Seetawan , Heongkyu Ju , Sunglae Cho , Kuei-Hsien Chen , Vinh Cao Tran, Thang Bach Phan, Effect of annealing temperature on thermoelectric properties of Ga and In dually doped - ZnO thin films, Journal of Alloys and Compounds, (2018), 747,2018,156-165
105Nhon V. Do, Hien D. Nguyen, Ali Selamat, Knowledge-based models for Expert Systems using Rela-model, International Journal of Sofware Engineering and Knowledge Engineering, (2018), Vol. 28, No. 8, pp. 1047-1090
106Mining Incrementall Closed Item Sets With Constructive Pattern Set, Expert Systems With Applications, (2018), Vol. 100 (2018), 41-67
107Hai Quang Dam, Sven Nordholm Hai Huyen Dam Siow Yong Low, Postfiltering using multichannel spectral estimation in multispeaker environments, EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, (2008), Volume 2008 , Issue 1, pp. 1-10
108Trịnh Lê Huy, Lê Trọng Nhân, Robert Staraj, Fabien Ferrero, Leonardo Lizzi, Pattern Reconfigurable Slot Antenna for IoT Network Concentrators, Electronics, (2017)
109Mai Duong, Minh-Quoc Nghiem and Ngan Luu-Thuy Nguyen, Exploring alignment-classification methods in the context of professional writing assistance, Data & Knowledge Engineering, (2017)
110Huong Bui , Bay Vo , Ham Nguyen, Tu-Anh Nguyen-Hoang, Tzung-Pei Hong, A Weighted N-List-Based Method for Mining Frequent Weighted Itemsets, Expert Systems with Applications , (2017)
111Toan-Thinh Truong Minh-Triet Tran Anh-Duc Duong, Provable Identity Based User Authentication Scheme on ECC in Multi-server Environment. Wireless Personal Communications (WPC), Wireless Personal Communications, (2017), 1-17
112Benjamin Renoust, Duy-Dinh Le Shin’Ichi Satoh, Visual Analytics of Political Networks From Face-Tracking of News Video, IEEE Transactions on Multimedia, (2016), 18, 11
113Danh Le-Phuoc, Hoan Nguyen Mau Quoc, Quoc Hung Ngo, Tuan Tran Nhat, Manfred Hauswirth, The Graph of Things: A step towards the Live Knowledge Graph of connected things, Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web 37, (2016), 37–38, pp. 25–35
114Thanh Duc Ngo Duy-Dinh Le Duc Anh Duong, Human Action Recognition from Depth Videos Using Pool of Multiple Projections with Greedy Selection, IEICE Transaction on Information and Systems, (2016), 8, 2161-2171
115Xuan Sam NGUYEN, Daehee KIM, Sunshin AN, An Adaptive Relay Transmission Scheme for Reliable Data Forwarding in Wireless Body Area Networks, EICE Transactions on Information and System, (2016), 99, 2, 415-423
116User Authentication via Keystroke Dynamics Using Bio-matrix and Fuzzy Neural Network, Integrated Uncertainty Management and Applications Advances in Soft Computing, 2010, Volume 68, (2010)
117Local Vector Space Model for Multi-Class Text Classification, International Conference on Computing & Communication Technologies Research, Innovation, and Vision for Future , (2015)
118Improving multi-class text classification method combined the SVM classifier with OAO and DDAG strategies, Journal of Convergence Information Technology, (2015)
119Nguyen, L., Do, P., Combination of Bayesian Network and Overlay Model in User Modeling, International Journal of Emerging Technologies in Learning, (2009), Vol. 4, No. 4
120VAN Duc Son Ha, DANG Tuan Anh, DANG Tran Khanh, Supporting Authorization Reasoning Based on Role and Resource Hierarchies in an Ontology-enriched XACML Model, International Journal of Computer and Communication Engineering, (2014)
121Trong-Thua Huynh, 80233-Đinh Đức Anh Vũ Cong-Hung Tran, Delay-Constrained Energy-Efficient Cluster-based Multi-Hop Routing in Wireless Sensor Networks, Journal of Communications and Networks, (2016), Vol. 18, No. 4, August 2016
122 Hai Bang Truong, Van du Nguyen, Ngoc Thanh Nguyen, A Preliminary Analysis of the Influence of the Inconsistency Degree on the Quality of Collective Knowledge, Cybernetics and Systems , (2016), 47(1-2): 69-87
123Vu Lam Sang Phan, Shinichi Satoh Duy-Dinh Le Duc Anh Duong, Evaluation of multiple features for violent scenes detection, Multimedia Tools and Applications, (2016)
124Cao Thị Mỹ Dung và Trần Thị Như Hoa (Đồng tác giả đứng đầu, 1st author). , Kieu Hanh Thi Ta , Vinh Cao Tran , Bao Thu Le Nguyen , Van Hieu Le , Phuong Anh Do , Anh Tuan Dang , Heongkyu Ju , and Bach Thang Phan, Relaxor Behaviors in xBaTiO3–(1-x)CoFe2O4 Materials, Journal of Magnetics, (2015), 20, 4, 353-359
125Quoc- Nguyen Viet, Ho-Seok Kang ; Sun-Tae Chung ; Seongwon Cho, PTZ 카메라캄사를 위한실시간위험소리검출및음헌방향추정소리감시시스템, Journal of Korea Multimedia Society, (2013), Vol 16, No 11, pp 1272-1280
126Thanh-Trung Nguyen, Phi-Khu Nguyen, Reducing Attributes in Rough Set Theory with the Viewpoint of Mining Frequent Patterns, International Journal of Advanced Computer Science and Application, (2013), Vol.4, No.4
127Thanh-Trung Nguyen, Phi-Khu Nguyen, A New Viewpoint for Mining Frequent Patterns, International Journal of Advanced Computer Science and Application, (2013), Vol.4, No.4
128Pham Huu Anh Ngoc; , Cao Thanh Tinh, ROBUST STABILITY OF POSITIVE LINEAR TIME DELAY SYSTEMS UNDER TIME-VARYING PERTURBATIONS, BULLETIN of the POLISH ACADEMY of SCIENCES, Technical Sciences, (2015), Vol. 63, No. 4, 2015
129Tat-Bao-Thien Nguyen, Teh-Lu Liao and Jun-Juh Yan, Improved Adaptive Sliding Mode Control for a Class of Uncertain Nonlinear Systems Subjected to Input Nonlinearity via Fuzzy ..., Mathematical Problems in Engineering, (2015)
130An Hoa Ton-That, Nhan Thi Cao Hyung Il Choi, An Algorithm for Optimizing Membership Functions of Fuzzy Inference Systems based on Fuzzy Associative Memory, Journal of Intelligent and Fuzzy systems, (2014), Vol. 27, No. 1, pp. 273-285
131Nhan Thi Cao, An Hoa Ton-That Hyung-Il Choi, Facial Expression Recognition Based on Local Binary Pattern Features and Support Vector Machine, International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, (2014), Vol. 28, No. 6, 24 pages
132Khang Nguyen, Nuong Tran, Integer Formulation and Data Analysis of a Real-World Course Timetabling Problem, International Journal on Computer Science and Engineering, (2013), Volume 5, Issue 1, January 2013, pp 51-55
133Khang Nguyen, Nuong Tran, A Hybrid GA - SA Algorithm for University Timetabling Problem, Journal of Computing, (2012), Volume 4, Issue 10, pp 56-60
134Khang Nguyen, Phuc Nguyen Nuong Tran, An hybrid algorithm of harmony search and bees algorithm for a university course timetabling problem, International Journal of Computer Science Issues, (2012), Volume 9, Issue 1, January 2012, pp 12-17
135Trịnh Quốc Sơn, Hoàng Kiếm, HMM-Based Vietnamese Speech Synthesis, International Journal of Software Innovation, (2015)
136Phuong Luu Vo, Duc Ngoc Minh Dang, Sungwon Lee, Choong Seon Hong, and Quan Le-Trung, A Coalitional Game Approach for Fractional Cooperative Caching in Content-Oriented Networks, Elsevier Computer Networks, (2015)
137Trong Hai Duong, Ngoc Thanh Nguyen, Hai Bang Truong, Van Huan Nguyen, A collaborative algorithm for semantic video annotation using a consensus-based social network analysis, Expert Syst. Appl., (2015), 42(1): 246-258 (2015).
138Trương Hải Bằng, Trong Hai Duong, Ngoc Thanh Nguyen, A Hybrid Method for Fuzzy Ontology Integration, Cybernetics and Systems , (2014), 44(2-3): 133-154
139Hong Thi Nguyen, Visualization of epidemic data, HealthGIS - Mapping, Monitoring and Managing Health, (2013)
140Vũ Thanh Nguyên, Nguyễn Phương Anh Nguyễn Vĩnh Kha, Research some algorithm in Machine Learning and Artificial Immune System, apply to set up a virus detection System. Internationa, International journal of computer science issues, (2012), Volume 9, Issue 4, No 2
141Vũ Thanh Nguyên, Trần Xuân Chiến Phan Công Cảnh, An Improvement of Unsysmetrical-Cross Multi-Hexagon-grid Search algorithm, IJCSIS - International journal of computer science & information security, (2012), Volume 9, Issue 4, No 2
142Vũ Thanh Nguyên, Using Fuzzy support vector machine in text categorization base on reduced matrices. , IJCSIS - International journal of computer science & information security, (2010), Volume 8, No. 7, October 2010.
143Vũ Thanh Nguyên, Nguyễn Quốc Thịnh, Application of some retrieved information method on internet, International journal of computer science issues, (2010), Volume 7, Issue 6, November 2010. IJCSI Publication 2010
144Vũ Thanh Nguyên, Support vector machines combined with fuzzy c-means for text classification. , International journal of computer science issues, (2010), Volume 7, Issue 6, November 2010. IJCSI Publication 2010
145Vũ Thanh Nguyên, Using social annotation and web log to enhance search engine, International journal of computer science issues, (2015), Volume 6, Issue 2, November 2009. IJCSI Publication 2009
146Jin-Dong Kim, Nguyen Ngan, Yue Wang Yue, Junichi Tsujii, Toshihisa Takagi, Akinori Yonezawa, The Genia Event and Protein Coreference tasks of BioNLP Shared Task 2011, BMC Bioinformatics , (2012), 13, 8
147Ngan Nguyen, Jin-Dong Kim, Makoto Miwa, Takuya Matsuzaki, Tsujii Junichi, Protein Coreference Resolution by Simple Semantic Classification, BMC Bioinformatics, (2012), 3.02
148Dao Minh-Son, Dang-Nguyen Duc-Tien, Francesco G.B De Natale, Robust event discovery from photo collections using Signature Image Bases (SIBs), International Journal on Multimedia Tools and Applications, (2014), Vol 70, No 1, pp 25-53
149Sang Phan, Thanh Duc Ngo, Vu Lam, Son Tran, Duy-Dinh Le, Duc Anh Duong, Shin’ichi Satoh, Multimedia Event Detection Using Segment-based Approach for Motion Feature, Journal of Signal Processing Systems, 2014., Journal of Signal Processing Systems, (2014)
150Thanh Duc Ngo, Hung Thanh Vu, Duy-Dinh Le, Shin’ichi Satoh, Hung Thanh Vu, Duy-Dinh Le, Shin’ichi Satoh, Face Retrieval in Large-Scale News Video Datasets, IEICE Transaction on Information and Systems, (2013)
151Tat-Bao-Thien Nguyen , Teh-Lu Liao Jun-Juh Yan, Adaptive Sliding Mode Control of Chaos in Permanent Magnet Synchronous Motor via Fuzzy Neural Networks, Journal of Vibration and Control, (2013)
152Quoc-Huy Phan, Su-Lim Tan, and Ian McLoughlin, Su-Lim Tan, and Ian McLoughlin, GPS Multipath Mitigation: A Nonlinear Regression Approach, GPS Solutions, (2012), vol. 17, no. 3, pp. 371-380
153Jaehyun Lim, Insoo Kim, Nguyen Minh Son, Jin Cheol Yoo, Jongsoo Kim and Kyusun Choi, Jaehyun Lim, Insoo Kim, Jin Cheol Yoo, Jongsoo Kim and Kyusun Choi, Low Power Flash A/D Converter with TIQ Comparators for Multi-Standard Mobile Applications, International Review of Electrical Engineering, (2009), vol.4, pp.
154Minh Son Nguyen, Man-Ho Kim, Jongsoo Kim, Man-Ho Kim, Jongsoo Kim, Constraint Algorithm in Double-Baser Number System for High Speed A/D Converter, JEET, (2008), vol. 3, pp 430-435

Non-ISI journal papers

1Quang-Vinh Tran, Wee-Seng Lim, and Tran-Duy-Vu Bui, Kay-Soon Low and Bingyin Kang, Development of a Dual-axis Pulsed Plasma Thruster for Nanosatellite Applications, Journal of Small Satellite, (2019), vol. 8, No. 2, pp.837-847
2Đỗ Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Tuấn Đăng, Sentential Semantic Dependency Parsing for Vietnamese, SN Computer Science, (2021), SN COMPUT. SCI. 2, 323 (2021)
3Duy Tue Nguyen, Tri Nhut Do, The efficiency of solar water heating system with heat pump software application designed for resorts in Vietnam, Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, (2020), 62, 2, 56-64
4A Joint Multi-task Architecture for Document-level Aspect-based Sentiment Analysis in Vietnamese, International Journal of Machine Learning and Computing, (2021), Vol. 12
5Hieu Nguyen, Vinh P. Tran, Vuong T. Pham, Hien D. Nguyen, Design a learning model of mobile vision to detect diabetic retinopathy based on the improvement of MobileNetV2, International Journal on Digital Enterprise Technology, (2021)
6Hà Lê Hoài Trung, Đặng Trần Khánh Lê Trung HIếu Trương Tuấn Anh, Security and Privacy Issues in Deep Learning: A Brief Review, SN Computer Science, (2020), 1, 253, pp.1-15
7Nhat-Duy Nguyen, Tien Do Thanh Duc Ngo Duy-Dinh Le, An Evaluation of Deep Learning Methods for Small Object Detection, Journal of Electrical and Computer Engineering, (2020), 2020, 3189691,18
8Nguyễn Đình Thuân, Discovery of Temporal Association Rules in Multivariate Time Series, International Journal of Applied Engineering Research, (2019), 14, 1, 79-84
9Nhon Do, Hien Nguyen, Model for Knowledge Representation using Sample Problems and Designing a Program for automatically solving algebraic problems, International Journal of Mathematical, Computational, Physical, Electrical and Computer Engineering, (2010), Vol. 4, No. 6, pp. 708 – 713
10Social Network Analysis Based on Topic Model with Temporal Factor, International Journal of Knowledge and Systems Science , (2017), Volume 9: 4 Issues (2018)
11D.N. Hao, N.D. Anh, The Approximate Solution of Stochastic Van Der Pol - Duffing System With Time Delay By Second Order Stochastic Averaging Method, Southeast Asian Journal of Sciences, (2018), vol 6 no 1, June 2018
12Nguyễn Đình Thuân, A Framework for Identifying and Analyzing the Latent Risk Based on the Knowledge Discovery Techniques, International Journal of Applied Engineering Research, (2018), 13, 2, 1336-1343
1380184-Nguyễn Đình Thuân, A Method for Identifying and Analyzing the Risk based on the Fuzzy Logic and the Algorithm FCM-R, Advanced Information Sciences and Service Sciences, (2017), 9, 2, 19-28
14A refined criterion for Schanuel's conjecture, Chamchuri Journal of Mathematics, (2009), Vol. 1, No. 1 ,1-5
15Phan Đình Duy, Control Devices in the Home with the Android App Via SMS, International Journal of Research Studies in Computer Science and Engineering, (2017), Volume 4, Issue 1, PP 1-6
16Hien D.Nguyen , Nhon V.Do, Vuong T. Pham, Katsumi Inoue, Solving Problems on a Knowledge model of Operators and Application, International Journal of Digital Enterprise Technology, (2018), Vol. 1, No. 1/2, pp. 37-59
17Son The Pham, Dang Tuan Nguyen, Empirical methods for computing phrasal and sentential semantics in Vietnamese, Vietnam Journal of Computer Science, (2017)
18Hoàng Tuấn Long, Trần Phúc Anh Ngô Thanh Hùng , A method for finding document containing reactionary viewpoints, International Research Journal of Engineering and Technology , (2017)
19Ngoc-Bao Nguyen, Vu-Hoang Nguyen, Thanh Duc Ngo, Khang M. T. T Nguyen, Person re-identification with mutual re-ranking, Vietnam Journal of Computer Science, (2017), 4, 4,1-12
20Thanh-Trung Nguyen, Mining Incrementally Closed Itemsets with a New Intermediate Structure, British Journal of Mathematics & Computer Science , (2016), 18, 3, 19
2180068-Ngô Quốc Hưng, Son Doan, and Werner Winiwarter, Using Wikipedia for Extracting Hierarchy and Building Geo-Ontology, International Journal of Web Information Systems, (2012), Vol. 8, Issue 4, pp. 401-412
22Nguyen Kim Duy, 80308-Nguyễn Minh Sơn, Tien LE, An Approach of Clustering Activities inside Sensor Smart Homes, International Journal of Simulation: Systems, Science and Technology, (2016), Vol. 17
23An Approach of Low Power Wifi Sensor Mote for Internet of Things Applications, Journal of Emerging Trends in Engineering and Applied Sciences, (2016), Vol.4
24Hai Quang Hong Dam, Sven Nordholm, Source separation employing beamforming and SRP-PHAT localization in three-speaker room environments, Vietnam Journal of Computer Science in Springer, (2017), Volume 4, Issue 3, pp 161–170
25Trần Trung, Nguyễn Tuấn Đăng, Algorithm of computing verbal relationships for generating Vietnamese paragraph of summarization from the logical expression of , Vietnam Journal of Computer Scienc, (2016), Vol. 3, Iss. 1, pp. 35-46
2680074-Lâm Đức Khải, Yasuhiro Shinozaki, Keishi Yamaguchi, Satoshi Morita, Yuhei Nagao, Masayuki Kurosaki, Hiroshi Ochi, A Fast and Safe Industrial WLAN Communication Protocol for Factory Automation Control Systems, Transaction of the Institute of Systems, Control and Information Engineers, (2016), 29, 1, 29-39
27Son The Pham, Dang Tuan Nguyen, Semantic Analysis and Theme Determination of Vietnamese Phrase and Sentence Based on Computational and Inferable Methods, International Journal of Simulation: Systems, Science, and Technology, (2016), 17, 32
28DANG Tran Khanh, LE Thi Kim Tuyen, NGUYEN Tuan Anh, VAN Duc Son Ha, Towards a Flexible Framework to Support a Generalized Extension of XACML for Spatio-Temporal RBAC Model with Reasoning Ability, International Journal of Web Information Systems, (2014), Vol 10, No. 2, pp. 131-150
29Mai Trong Khang, Vu Thanh Nguyen Le Dinh Tuan, A Combination of Artificial Neural Network and Artificial Immune System for Virus Detection, REV Journal on Electronics and Communications, (2016), Vol.5, No. 3-4, Page. 52-57
30Marc Dacier, Fabien Pouget Pham Van Hau, Understanding threats: A prerequisite to enhance survivability of computing systems, International Journal of Critical Infrastructures, (2008), Volume 4, N°1-2, 2008, p 153-171
31Marc Dacier, Van-Hau Pham, Assessing cybercrime through the eyes of the WOMBAT , Cyber Situational Awareness : Issues and Research, Springer International Series on Advances in Information Security, (2009), pp 103-136
32Phạm Văn Hậu, Marc Dacier, Honeypot trace forensics : The observation viewpoint matters , Future Generation Computer Systems , (2011), Volume 27, Issue 5, pp 539 – 546
33Benjamin Renoust, Tetsuro Kobayashi Thanh Duc Ngo Duy-Dinh Le Shin’ichi Satoh, When face-tracking meets social networks: a story of politics in news videos, Applied Network Science, (2016), 1, 4
3480184-Nguyễn Đình Thuân, Using Google Analytics to Research and Analyze Customer Behaviors or Decisions in E-commerce Websites, International Journal of Advancements in Computing Technology, (2016), Vol. 8, No. 2, Pages 50-57
35Trần Anh Dũng, Vũ Thanh Nguyên, Exploitation and use of social annotations in information search, International Journal of Computer Science, (2012), Vol. 9, Issue 5, No 1
36Vinh-Tiep Nguyen, Minh-Triet Tran, A Combination of Spatial Pyramid and Inverted Index for Large-Scale Image Retrieval, International Journal of Multimedia Data Engineering and Management, (2015), 6, 2, 37-51
37Lê Bảo Trung, Đặng Thị Mỹ Hạnh Trần Bá Quý Ngô Thanh Hùng, Evaluating Online Payment Transaction Reliability using Rules Set Technique and Graph Model, International Research Journal of Engineering and Technology , (2015), Volume 2, Issue 9 December 2015,
38Trung Tran, Dang Tuan Nguyen, Modelling consequence relationships between two action, state or process Vietnamese sentences for improving the quality of new m, International Journal of Pervasive Computing and Communications, (2015), Vol. 11, Iss. 2, 169 - 192
39Đỗ Văn Nhơn, Huỳnh Thị Thanh Thương Phạm Nguyễn Trường An Châu Kim Hùng , Improved Semantic Representation and Search Techniques in a Document Retrieval System Design, Journal of Advances in Information Technology, (2015), 6, 3, 146-150
40Đỗ Văn Nhơn, Ontology COKB for Knowledge Representation and Reasoning in Designing Knowledge-based Systems, Communications in Computer and Information Science, (2015), 513, 3, 101-118
41Thanh-Trung Nguyen, Hue-Minh Nguyen, Phi-Khu Nguyen, Batch Processing for Incrementally Mining Closed Itemsets with MapReduce, Asian Journal of Mathematics and Computer Research, (2015), Vol.6, Issue 1
42Anh-Vu Dinh-Duc, ECEB: Enhanced Constraint Repetition Block for Regular Expression Matching on FPGA, ECTI Transaction on Electrical Engineering, Electronics, and Communications, (2014), Vol 9, No 1
43Vũ Thanh Nguyên, Phan Tấn Tài Hoàng Anh Hùng Huỳnh Nguyễn Khắc Huy, Improving multi-class text classification method combined the SVM classifier with OAO and DDAG strategies, Journal of convergence IT, (2015), Vo;. 10, Num. 2, p.62 - p.70
44Tin T. NGUYEN, Khoi-Nguyen LE-HUU, Thang H. BUI, and Anh-Vu DINH-DUC, A Novel Strategy for Formal Verification of Asynchronous Circuit Design in PAiD tool, ECTI Transactions on Computer and Information Technology, (2015), Vol. 9, No. 1, P. 64-73
45Vilor, ND Anh, DN Hao, NX Chiem, 1/3 SUBHARMONIC RESPONSE OF DUFFING OSCILLATOR UNDER PERIODIC AND RANDOM EXCITATIONS, Vestnik of Don State Technical University, (2014), Vol 14, No 4, 39-49
4680184-Nguyễn Đình Thuân, Vương Trọng Nghĩa Văn Đức Ngọ, SEM Model Application: Implementing Customer Care Website for Airline Ticket Booking, International Journal of Engineering and Industries (IJEI), (2014), 5, 4, 50-56
4780184-Nguyễn Đình Thuân, Mai Ngọc Hải, An Extended Dynamic Fuzzy Clustering Algorithm, Advances in Information Sciences and Service Sciences (AISS), (2014), 6, 6, 24-29
4880184-Nguyễn Đình Thuân, Nguyễn Tuấn Anh Phan An Tùng, Combining Web Mining and application of Structural Equation Modeling in E-commerce, AICIT Journal: Research Notes in Information Scienes (RNIS), (2013), 13, 1, 168-172
4980184-Nguyễn Đình Thuân, Hoàng Tùng, Data Warehouse Design Methodologies for Electronic Commerce, Journal of Communication and Computer, (2013), 10, 2, 270-275
5080184-Nguyễn Đình Thuân, Nguyễn Gia Toàn Nguyễn Lâm Vũ Tuấn, An Approach to Data Mining in Healthcare: Improved K-means Algorithm, Journal of Industrial and Intelligent Information, (2013), 1, 1, 14-18
5180184-Nguyễn Đình Thuân, Mining Time Pattern Association Rules in Temporal Database, Innovations and Advances in Computer Sciences and Engineering. Springer Science + Business Media , (2010)
52Tat-Bao-Thien Nguyen, Tat-Bao-Thien Nguyen Teh-Lu Liao Hang-Hong Kuo Jun-Juh Yan, An Improved Adaptive Tracking Controller of Permanent Magnet Synchronous Motor, Abstract and Applied Analysis, (2014), vol. 2014, p. 12
53Nhan Thi Cao, An Hoa Ton-That, Facial Expression Recognition based on A Completed Modelling of Local Binary Pattern, International Journal of Advanced and Innovative Research, (2013)
54An Hoa Ton-That, Nhan Thi Cao Hyung-Il Choi, Speech Emotion Recognition based on Mel-Frequency Cepstral Coefficients and Support Vector Machine, International Journal of Advanced and Innovative research (IJAIR), (2013), Vol. 2, Iss. 9, pp. 252-256
55Nhan Thi Cao, An Hoa Ton-That Hyung-Il Choi, An Efficient Method of Face Image Preprocess for Facial Expression Recognition, International Journal of Engineering Associates, (2013), Vol. 2, No. 4, pp. 10-16
56An Hoa Ton-That, Nhan Thi Cao Hyung-Il Choi, Fuzzy Inference Systems based on Fuzzy Associative Memory with Adjusting Algorithm for Selecting Optimal Membership Functions, International Journal of Intelligent Information Processing (IJIIP), (2013), Vol. 4, No. 3, pp. 46-55
57Nhan Thi Cao, An Hoa Ton-That Hyung-Il Choi, Facial Expression Recognition with Local Binary Pattern and Support Vector Machine - An Effective Approach, International Journal of Engineering and Industries , (2013), Vol. 4, No. 3, pp.
58Quan Le-Trung, Gabriele Kotsis, Issues in the Usage of MANETs as Backup or Load-Balancing Transit Networks of the Internet, Journal of Networks , (2006), Vol. 01, Issue 01, pp. 29-46
59Quan Le-Trung, Gabriele Kotsis, Arch-AdSenNets: An Architecture for Inter-Working MANET with Wireless Sensor and Actor Networks, International Journal of Communication Networks and Distributed Systems, (2008), Vol. 1, No.4/5/6 pp.466-506
60Quan Le-Trung, Paal E. Engelstad, Vinh Pham, Tor Skeie, Amirhosein Taherkordi, and Frank Eliassen, Providing Internet Connectivity and Mobility Management for Mobile Ad-Hoc Networks, International Journal of Web Information Systems, (2009), Vol. 5, Issue 2, pp.239-263
61Hong Thi Nguyen, An approach to Representing Movement Data, International Journal of Information and Electronics Engineering, (2013)
62Duong Anh Duc, Bui Doan Khanh, Vu Thanh Nguyen, A Fuzzy Hough Transform Approach For Line Detecting, Jour Inst Maths & Comp Sciences , (2001), Vol. 12, No. 2, page: 193 – 200
63Dương Ngọc Hảo, Nguyễn Thị Ngoạn Lê Huỳnh Mỹ Vân, Mechanical approach to non-autonomous linear second order stochastic differential equations, Southeast-Asian J. of Sciences , (2014), Vol. 2, No. 2(2013) pp. 171-177
64Trần Anh Dũng Vũ Thanh Nguyên, Exploitation and use of social annotations in information search., International Journal of Computer Science, (2012), Vol. 9, Issue 5, No 1
65Thanh-Trung Nguyen, Phi-Khu Nguyen, Phi-Khu Nguyen, Reducing Attributes in Rough Set Theory with the Viewpoint of Mining Frequent Patterns, International Journal of Advanced Computer Science and Application (The Science and Information Organization), (2013), Vol.4, No.4
66Thanh-Trung Nguyen, Phi-Khu Nguyen, Phi-Khu Nguyen, A New Viewpoint for Mining Frequent Patterns, International Journal of Advanced Computer Science and Application (The Science and Information Organization), (2013), Vol.4, No.3
67Gia -Thien LUU, Philippe RAVIER, and Olivier BUTTELLI , Philippe RAVIER, Olivier BUTTELLI , Comparison of Maximum Likelihood and Time Frequency Approaches for Time Varying Delay Estimation in The Case of Electromyography Signals, The International Journal on Applied Biomedical Engineering (IJABME) , (2013), Vol 6, No 1, pp 6-11
68Nguyen Gia Tuan Anh, Propose New Structure for the Buildings Model, International Journal of Advanced Science and Technology, SERC, (2011), 31
69Thanh Ho, Duy Doan, Phuc Do, Discovering Hot topic on Social Net work based on Improving the aging theory, Advances in Computer Science: An international Journal, (2014), Volume 3, Issue 3, 4/2014,
70D.T. Nguyen and F. Kojima, F. Kojima, Forward Method for Crack Profiles Identification using Reduced Order Decomposition Techniques Arising in Eddy Current Testing, SICE Journal of Control, Measurement, and System Integration, (2009), Vol. 2, No. 6, pp.401-407
71D.T. Nguyen and F. Kojima, F. Kojima, Identification of Crack Profiles using Database and Greedy Search Inverse Analysis Arising in Eddy Current Testing, Transaction of Systems, Control and Information, (2010), Vol. 23, No. 4, pp. 74-82
72Tu-Anh Nguyen-Hoang, Khai Nguyen, Quang-Vinh Tran, TSGVi: a graph-based summarization system for Vietnamese documents, Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, DOI 10.1007/s12652-012-0143-x, (2012), Volume 3, Number 4, pp.305-313
73Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, Shin'ichi Satoh, Scalable Approach for Content-based Video Retrieval, Progress in Informatics, (2014)
74Vu Duc Lung, Phan Dinh Duy, Nguyen Vo An Phu, Nguyen Hoang Long, Truong Nguyen Vu, Phan Dinh Duy, Nguyen Vo An Phu, Nguyen Hoang Long, Truong Nguyen Vu, Speech Recognition in Human-Computer Interactive Control, Junrnal of Automation and Control Engineering, (2013), Vol.1, No.3, pp 94
75Tin T. Nguyen, Khoi-Nguyen Le-Huu, Thang H. Bui, Anh-Vu Dinh-Duc, A New Approach and Tool in Verifying Asynchronous Circuits, REV Journal on Electronics and Communications, (2013), Vol. 2, No. 3-4, pp. 113-120
76Quoc-Huy Phan, Su-Lim Tan, Ian McLoughlin, and Duc-Lung Vu, Su-Lim Tan, Ian McLoughlin, Duc-Lung Vu, A Unified Framework for GPS Code and Carrier-Phase Multipath Mitigation using Support Vector Regression, Advances in Artificial Neural Systems, (2013), vol. 2013, pp. 1-14
77Phan Dinh Duy, Vu Duc Lung Nguyen Quang Duy Trang Nguyen Cong Toan, Speech Recognition on Robot Controller Implemented on FPGA, JOACE (Junrnal of Automation and Control Engineering), (2013), Vol.1, No.3, pp 42
78Minh Son Nguyen, Soo A Yeo, Man-Ho Kim, Jongsoo Kim, Soo A Yeo, Man-Ho Kim, Jongsoo Kim, Application of Constraint Algorithm for High Speed A/D Converter, Journal of KISPS, (2008), vol.3, pp 224-229
79Minh Son Nguyen, Insoo Kim, Jae-haChoi and Jongsoo Kim, Insoo Kim, Jae-haChoi and Jongsoo Kim, Algorithm and Design of Double-base Log Encoder for flash A/D Converter, Journal of KISPS, (2009), vol.10, pp 289-293
80Minh Son Nguyen, Jongsoo Kim, Jongsoo Kim, A new multiplication architecture for DSP application, Journal of KISPS, (2011), vol. 12, no. 2, pp. 139-144

SSCI journal papers

1Tae-Won Chun, Quang-Vinh Tran; Hong-Hee Lee; Heung-Geun Kim, Sensorless Control of BLDC Motor Drive for an Automotive Fuel Pump Using a Hysteresis Comparator, Power Electronics, (2016), , vol.29, no.3, pp.1382,1391
2Võ Thị Hồng Lê, Wyatt M., Mc.Cullagh M., Exploring the gap between Vietnamese workplace communication in English and English language teaching at a university, Asian ESP Journal, (2016), 12(1), 8-38