Skip to content Skip to navigation

DANH SÁCH BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ

Domestic journal papers

1Nguyễn Thị Huỳnh Như, Applying the change management model of Hellriegel D. and Slocum J. W. to improve teachers’ scientific research abilities at the Center for Foreign Languages, University of Information and Technology , Tạp chí Khoa học Quản lý Giáo dục (Journal of Educational Management Science), (2021), 31:64 (9/2021)
2Minh T. Tran, Bao V. Tran, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, An object detection method for aerial hazy images, Can Tho University Journal of Science, (2021)
3Thuan Trong Nguyen, Hai Le, Truong Nguyen, Thinh Le, Khanh Duong, Quyen Tran, Vu Bui, Hop Nguyen, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, An Empirical Evaluation of Feature Extraction of Vietnamese Fruit Classification, Vietnam Journal of Science and Technology, (2021)
4Trịnh Thị Thanh Trúc, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phân loại phương tiện giao thông trong không ảnh., Journal of Science and Technology on Information and Communications, (2021)
5Mot Thi Vo, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, Trích Chọn Đặc Trưng Và Phân Loại Ảnh X-Quang Phổi, TNU Journal of Science and Technology, (2021)
6Nguyễn Đình Huy, Cao Thanh Tình, Nguyễn Minh Tùng, Cao Thị Bé Oanh, Necessary Optimality Conditions in Nonsmooth Semi-Infinite Multiobjective Optimization under Metric Subregularity, VNU-HCM Science and Technology Development Journal, (2021), Page No.: SI52-SI57
7Dung Van Hoang, Truong Huu Nguyen, Anh Tuan Thanh Pham, Thu Bao Nguyen Le, Vinh Cao Tran, Thang Bach Phan, The efficiency of short sintering time on thermoelectric properties of delafossite CuCr0.85Mg0.15O2 ceramics, VNU-HCM Science and Technology Development Journal, (2021), 24(2):1898-1908
8Hoàng Văn Dũng, Phạm Thanh Tuấn Anh, Lê Nguyễn Bảo Thư, Nguyễn Hữu Trương, Phan Bách Thắng, Trần Cao Vinh, , Đánh giá sự tồn tại oxi xen kẽ trong vật liệu nhiệt điện CuCr1-XMgXO2 (0.00≤X≤0.30) dựa trên phép phân tích phổ quang điện tử tia X (XPS), Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ Đại học Quốc gia Tp.HCM, (2021), 5(2):1125-1134
9Dung Van Hoang, Truong Huu Nguyen, Anh Tuan Thanh Pham, Thu Bao Nguyen Le, Vinh Cao Tran, Thang Bach Phan,, The efficiency of short sintering time on thermoelectric properties of delafossite CuCr0.85Mg0.15O2 ceramics, Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ Đại học Quốc gia Tp.HCM, (2021), 24(2):1898-1908
10Truc Trinh, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, Phân Loại Phương Tiện Giao Thông Việt Nam Trong Không Ảnh, Journal of Science and Technology on Information and Communications, (2021)
11Thuan Nguyen Trong, Hai Le Truong Ngoc, Truong Nguyen Nhat, Thinh Le Viet, Khanh Duong Thanh Bao, Quyen Tran Thi My, Vu Bui Long, Hop Nguyen Van, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, An Empirical Evaluation Of Feature Extraction For Vietnamese Fruit Classification, Vietnam Journal of Science and Technology, (2021)
12Đặng Văn Em, Đào Văn Hân, Nhu cầu bồi dưỡng kiến thức về quan hệ lao động cho cán bộ công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Quản lý Nhà nước, (2021), Tạp chí Quản lý Nhà nước số 307, 8/2021, tr 92
13Đặng Văn Em, Đào Văn Hân Bùi Thị Lập, Nghiên cứu ban đầu về chuyển đổi số trong một số trường đại học ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Giáo dục, (2021), Tạp chí Giáo dục số đặc biệt tháng 3/2021, tr 128-131
14Vo Thi Mot, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, Trích chọn đặc trưng và phân loại ảnh X-Quang phổi, TNU Journal of Science and Technology, (2021)
15Nguyễn Trần Hải Minh, Nguyễn Cao Trí, Phạm Quang Minh, Đỗ Trí Nhựt, Hệ thống tự động giám sát và điều khiển trên nền công nghệ Wifi, Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Bản B), (2020), 62, 11,
16Thực trạng và giải pháp đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí khoa học - Đại học Đồng Nai, (2021), Số 20 - 2021, tr.9 - 18
17NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ, Measures to improve the quality of scientific research at universities in the context of the fourth revolution, Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, (2020), 1,21,126
18Nguyễn Ngọc Ái Vân, Đinh Văn Hoàng, Biến dạng của phạm trù monoid và tựa đa phức Yetter, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh., (2020), Vol. 17, No. 6, Page 1125-1136
19Quoc-Dung Nguyen, Nguyet-Minh Phan, Ivan Zelinka, Forecasting Time Series with Long Short-Term Memory Networks, Can Tho University Journal of Science, (2020), 12, 2, 53-59
20Ngoc Xuan Dat Mai, Bach Thang Phan, Tan Le-Hoang Doan, Le Nguyen Bao Thu, Evaluation of removal efficiency of Fe(III) and Al(III) ions in acid sulfate water using agarose-based magnesium oxide composite, Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, (2020), Accepted
21Đặng Lệ Thúy, Lê Trung Hiếu Lê Huỳnh Mỹ Vân Nguyễn Thị Thanh Trúc, Điều kiện bị chặn của nghiệm đối với hệ phương trình vi tích phân Volterra phi tuyến, Tạp chí Khoa học và Công Nẵng Nghệ Đại học Đà Nẵng, (2019), Vol. 17, No. 9, Page 51-55
22Lâm Quốc Anh, Phạm Văn Huy, Trần Trịnh Minh Sơn, Cao Thanh Tình, Tính nữa liên tục của ánh xạ nghiệm xấp xỉ bài toán bao hàm tựa biến phân, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, (2010), 13, 36-43
23Nguyễn Tấn Cầm, Phạm Văn Hậu, Đánh giá mối liên hệ giữa thông tin mô tả và quyền hạn của ứng dụng Android, Tạp chí Thông tin và Truyền thông - Một số vấn đề chọn lọc về An toàn thông tin 2018, (2018)
24Nguyễn Thanh Hoà, Phạm Văn Hậu, Online Tracking: Chúng ta có thực sự an toàn trên môi trường Internet?, Tạp chí Thông tin và Truyền thông - Một số vấn đề chọn lọc về An toàn thông tin 2017, (2017)
25Nguyễn Tấn Cầm, Phạm Văn Hậu Nguyễn Anh Tuấn, Phát hiện nguy cơ gây thất thoát thông tin trên thiết bị Android bằng kỹ thuật phân tích động, Tạp chí Thông tin và Truyền thông - Một số vấn đề chọn lọc về An toàn thông tin 2017, (2017)
26Nguyễn Tấn Cầm, Phạm Văn Hậu Nguyễn Anh Tuấn, Phát hiện nguy cơ rò rỉ thông tin nhạy cảm trong các ứng dụng cài sẵn của ROM tùy biến bằng cách kiểm tra nội dung hàm khác biệt, Tạp chí Thông tin và Truyền thông - Một số vấn đề chọn lọc về An toàn thông tin 2016, (2016)
27HÀ MẠNH LINH, NGUYỄN ĐÌNH HUY NGUYỄN THỊ THANH TRÚC, Optiamlity Conditons For Set- Valued Optimization Problems Via Scalarization Function, Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kỹ thuật Công Nghệ ĐH Quốc Gia HCM, (2020)
28Đặng Văn Em, Đào Văn Hân, Một số giải pháp thu hút nguồn nhân lực giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học, Tạp chí Giáo dục, (2020), Tạp chí Giáo dục số đặc biệt kỳ 2/2020, tr 27-32
29Tu-Anh Nguyen-Hoang, Anh-Thu Nguyen-Thi, Khanh-Duy Le-Trinh, Distributed Computation Approach for Link Prediction in Graph Stream using DCS Features and Gradient Boosted Trees, International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, (2020), Volume 9, No.4, pp. 5913-5920
30Đặng Lệ Thúy, Cao Thanh Tình, Lê Trung Hiếu, Lê Huỳnh Mỹ Vân, Điều kiện đủ cho tính chất epsilon-co của một lớp hệ phương trình sai phân phi tuyến với biến liên tục, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ Khoa học Tự nhiên, (2020), 3(3):213-224
31Nguyễn Đình Thuân, Ứng dụng các thuật toán học máy để đánh giá bộ cơ sở dữ liệu trong phân loại rối loạn phổ tự kỷ, Tạp chí khoa học Đại học Đà Lạt , (2020), 10, 3, 39-51
32Anh Tuan Thanh Pham, Ly Thi Trinh, Ngoc Kim Pham,Truong Huu Nguyen, Dung Van Hoang, Hoa Thi Lai, Hanh Kieu Thi Ta,Thu Bao Nguyen Le, Ngoc Van Le, Vinh Cao Tran, Thang Bach Phan, EFFECT OF 0.5 AT.% INDIUM ADDITION ON THERMOELECTRIC PROPERTIES OF GALLIUM DOPED-ZINC OXIDE BULK, Vietnam Journal of Science and Technolog, (2020), 58,2,175-180
3380394-ThS. Huỳnh Thị Minh Hải - Trung tâm Ngoại ngữ - Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHQG TP.HCM), Nguyễn Thanh Duy (Đại học Việt Đức), Xu hướng đào tạo CMCN 4.0: Gắn kết với doanh nghiệp, Tạp chí điện tử Văn Hiến Việt Nam, (2020)
34TẬP BIẾN PHÂN CẤP CAO CỦA ÁNH XẠ NHIỄU THEO NGHĨA BENSON TRONG TỐI ƯU ĐA TRỊ, Science and Technology Development Journal - Natural Sciences, (2019)
35Đặng Văn Thìn, Dang Van Thin, Vu Duc Nguyen, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, A transformation method for aspect-based sentiment analysis, Journal of Computer Science and Cybernetics, (2018), Vol 34, No 4 (2018)
36Nguyễn Tấn Toàn - 80320, Vũ Thanh Nguyên Trịnh Quốc Sơn Lê Đình Tuấn, PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VIRUS MÁY TÍNH DỰA TRÊN HỆ MIỄN DỊCH NHÂN TẠO KẾT HỢP THÔNG TIN TỪ CẤU TRÚC PE CỦA TẬP TIN TRÊN HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS, TẠP CHÍ KHOA HỌC - KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ -TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH, (2018), Vol. 15, No. 12 (2018): 82-93
37Trần Quang Nguyên, Huỳnh Trần Mỹ Hòa, Trần Quang Trung, The influence of thickness on ammonia gas sensitivity of reduced graphene oxide films, Science and Technology Development Journal, (2019), Vol 22, No 3, 289- 292
38Nguyễn Hồng Ngọc, Lê Nguyễn Bảo Thư, Phan Bách Thắng , Ảnh hưởng của nhiệt độ ủ lên tính chất nhiệt điện của màng mỏng ZnO pha tạp Ga, TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ: CHUYÊN SAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN, (2019), VOL 2, ISSUE 4, 154-159
39ThS. Huỳnh Thị Nam Hải, Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG Tp.HCM), 80394-ThS. Huỳnh Thị Minh Hải, Tiền ảo và tình trạng pháp lý của tiền ảo tại Việt Nam hiện nay, Tòa án Nhân dân, (2019), 66,11, 26
40Nguyễn Duy Khánh, Lê Đình Duy Dương Anh Đức, Traffic Sign Detection using Local Features, VIETNAM JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, (2011), Vol: 49, No: 5, Pages: 57-67
41Nguyễn Tấn Toàn, Vũ Thanh Nguyên Trịnh Quốc Sơn Lê Đình Tuấn, Computer virus detection method based on artficial immune system with information from PE structure from files on Windows, Tạp chí khoa học trường đại học sư phạm thành phố hồ chí minh, (2018)
42SDNsUIT - Giải pháp phân tích và phát hiện sớm tấn công DDoS cho mạng SDN, Tạp chí Thông tin và Truyền thông, (2018)
43Phan The Duy, Do Thi Thu Hien, Van-Hau Pham, A survey on Blockchain-based applications for reforming data protection, privacy and security, Tạp chí Thông tin và truyền thông, (2018)
44Online tracking: Chúng ta có thực sự riêng tư trên môi trường Internet?, Tạp chí Thông tin và Truyền thông, (2017), 551,741,29
45A FRAMEWORK FOR GENERATING GRAPHIC USER INTERFACE SOURCE CODE FROM UML CLASS DIAGRAM, TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH, (2017), vol.14, No. 12, p:66-79
46801, TỐI ƯU HỆ THỐNG TÌM KIẾM WEB BẰNG VIỆC KHAI THÁC DỮ LIỆU MẠNG XÃ HỘI, TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH, (2017), vol:14, No.6, p:138-145
47Võ Duy Nguyên, Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Đánh giá một số phương pháp biểu diễn đặc trưng cho bài toán tái nhận dạng nhân vật, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Tp HCM, (2018), Việt Nam, p97-106
48A New Model for Stock Price Movements Prediction Using Deep Neural Network, Proceedings of the Eighth International Symposium on Information and Communication Technology, (2017), 57-62
49Duc M. Duong, Duc A. Duong, Digital image watermarking in Contourlet transform domain, Journal of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, (2008), Vol. 46, No. 5A, pp. 135-145
50Duc M. Duong, Duc A. Duong, A data hiding method based on QIM and Contourlet transform, Journal of Science and Technology Development, VNU-HCM, (2009), Vol.12, pp. 57-65
51Duc M. Duong, Duc A. Duong , A geometrical robust image data hiding scheme based on Contourlet transform, Journal of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, (2010), Vol. 48, No. 4, pp. 91-98
52Đàm Quang Hồng Hải, Lê Kim Hùng Đồng Tiến Dũng, Ứng dụng công nghệ họp trực tuyến cho việc quản lý và đào tạo nguồn nhân lực , Tạp chí Phát triển KH & CN, ĐHQG TPHCM, (2017), T. 20, Q2, pp. 70-77
53Huynh Tran My Hoa, Tran Quang Nguyen Tran Quang Trung, SYNTHESIS OF BLACK PHOSPHORUS - PRECURSOR OF PHOSPHORENE MATERIAL, Advances in Optics Photonics Spectroscopy & Applications IX, (2016)
54Trần Trung, Nguyễn Tuấn Đăng, A rule-based method for transforming Vietnamese paragraphs into DRS (Discourse Representation Structure), Chuyên san Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật quân sự [Journal of Science and , (2016), No. 9, pp. 61-82
55Vũ Thsnh Nguyên, A Framework for 1generating graphics user interface source code from UML Class Diagram, Tạp chí khoa học trường ĐHSP TpHCM, (2016)
56Hà Mạnh Linh, Generalized L-T-KKM type theorems in FLS-spaces and applications to minimax inequalities, Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐH Quốc Gia HCM, (2017)
5780214-Lê Hoàng Tuấn, PGS. TS. Tô Anh Dũng, Short-term Flood Forecasting with an Amended Semi-parametric Regression Ensemble Model, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG.HCM, (2017)
58Nguyễn Đình Hiển, Đỗ Văn Nhơn Phạm Thi Vương, Xây dựng Hệ hỗ trợ giải toán Đại số tuyến tính trên cơ sở tri thức gồm các miền tri thức phối hợp, Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ, (2017), Số chuyên đề, 10-18
59Vu Thanh Nguyen , Nguyen Thanh Luan, Tối ưu hệ thống tìm kiếm web bằng việc khai thác dữ liệu mạng xã hội, Tạp chí khoa học chuyên đề khoa học tự nhiên và công nghệ trường Đại học Sư Phạm TpHCM, (2017), Tập 14, số 6, p.138-145
60Dương Tôn Đảm, Võ Văn Tài, Phạm Minh Trực, Đặng Kiên Cường., Dự báo đỉnh mặn tại các trạm đo chính của tỉnh Cà Mau bằng mô hình chuỗi thời gian mờ., Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, (2016), 47,(2016),68-78
61Low power and area of 6-bit flash ADC based on DBNS for SOC Architecture of DSP applications, Journal of Science and Technology, (2014), Vol.52, No.4, pp.131-139
62Huỳnh Ngọc Tín, Hoàng Văn Kiếm, Khai thác xu hướng sở thích và quan hệ lòng tin để phát triển phương pháp khuyến nghị bài báo khoa học, Công Nghệ Thông Tin và Truyền thông, (2015), V-1, No. 13 (33), Page 67-78
63Trần Trung, 80021-Nguyễn Tuấn Đăng, Xác định thứ tự thời gian giữa hai câu tiếng Việt chỉ quá trình để tóm lược, Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thôn, (2016), tập V-1, số 15 (35), tr. 38-54
64Finding the most user of a Specific Topic on the Social Networks, Advances in Computer Science: an International Journal, , (2016), Vol 4, Issue 2, pp 31-40
65Tien-Dung Mai, Using Sum Match Kernel With Balanced Label Tree For Large-Scale Image Classification, Journal of Computer Science and Cybernetics, (2016), Vol 2. No 32, Pages 133-152
66Nguyễn Quang Phúc, Đỗ Văn Tiến, Lê Đình Duy, Ngô Đức Thành, Nguyễn Hoàng Tú Anh, PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP ĐA ĐẶC TRƯNG GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN GOM CỤM KẾT QUẢ TÌM KIẾM VIDEO, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Chuyên san CNTT&TT, (2016), 8, 63-83
6780184-Nguyễn Đình Thuân, Method of forecasting time series based on hedge algebras based fuzzy time series, Journal of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, (2016), 54, 5, 571-583.
68Nguyễn Phi Khứ, Nguyễn Tất Đắc, On Solution for the Problem of Spreading of Acid water in Canals, Vietnam Journal of Mechanics, (2000), Vol. 22, No1, pp.11-17
69Nguyễn Phi Khứ, Physico-Mathematical Model for Solute Transport in Groundwater, Vietnam Journal of Mechanics, (1999), Vol. 22, No1, pp.11-17
70Sam Nguyen-Xuan , Dongwan Kim, and Sunshin An, Topology-aware Packet Size and Forward Rate for Energy Efficiency and Reliability in Dynamic Wireless Body Area Networks, Journal of Internet Computing and Services, (2016), 15, 2, 9-18
71Mai Trong Khang, Vu Thanh Nguyen Tuan Dinh Le, A Combination of Artificial Neural Network and Artificial Immune System for Virus Detection, REV Journal on Electronics and Communications,, (2016), Vol. 5, No. 3–4, July–December, 2015; p.52-p.57
72An Approach to Decrease Execution Time and Difference for Hiding High Utility Sequential Patterns, The 5th International Symposium on Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making , (2016)
73INTEGRATION OF ASYNCHRONOUS COMPONENTS INTO SYNTHESIS TOOLS, Nicholas J. Pouliot, Le Hoai Nghia* and Tri Caohuu, IT@EDU 8-2010. , IT@EDU 8-2010, (2010)
74Hai Quang Hong Dam, Blind Multi-Channel Speech Separation Using Spatial Estimation In Two-Speaker Environments, Journal of Science and Technology, (2010), Vol. 48, N0.4, pp. 109-119
75UNG NGỌC QUANG, DƯƠNG TÔN ĐẢM, Độ tin cậy của hệ thống phát thanh tin học hóa., Tạp chí Phát triển Khoa học và công nghệ. SCIENCE&TECHNOLOGY DEVELOPMENT JOURNAL., (2005), Vol 8, No 9-2005, 5-13.
76UNG NGỌC QUANG., DƯƠNG TÔN ĐẢM., Kiểm tra ngẫu nhiên hàng hóa xuất nhập khẩu., Tạp chí Phát triển Khoa học và công nghệ. SCIENCE&TECHNOLOGY DEVELOPMENT JOURNAL., (2004), Vol 7, No 11-2004, 13-18.
77UNG NGỌC QUANG, DƯƠNG TÔN ĐẢM, Kiểm tra ngẫu nhiên hàng hóa xuất nhập khẩu, trường hợp mẫu nhỏ., Tạp chí Phát triển Khoa học và công nghệ. SCIENCE&TECHNOLOGY DEVELOPMENT JOURNAL., (2005), Vol 8, No 07-2005, 18-23.
78DƯƠNG TÔN ĐẢM, Tính toán ngẫu nhiên với quá trình ngẫu nhiên dạng Hermite, Tạp chí Phát triển Khoa học và công nghệ. SCIENCE&TECHNOLOGY DEVELOPMENT JOURNAL., (2008), Vol 11, No 06-2008, 49-54.
79DƯƠNG TÔN ĐẢM, Một số công thức vi phân hàm ngẫu nhiên, Tạp chí Phát triển khoa học &công nghệ.SCIENCE&TECHNOLOGY DEVOLOPMENT JOURNAL., (2009), Vol 12, No 07-2009, 29-34.
80DƯƠNG TÔN ĐẢM., NGUYỄN NGỌC PHỤNG, Vi phân ngẫu nhiên đối với lớp quá trình Itô-Levy.(Stochastic differential of Itô-Levy processes), Tạp chí Phát triển khoa học &công nghệ.SCIENCE&TECHNOLOGY DEVOLOPMENT JOURNAL., (2016), 19,T3-2016,80-83
81Tran Manh Ha, Thai Thanh Long Pham Van Hau Nguyen Duc Cuong, Performance study of virtual nodes for resource allocation. , Vietnamese Academy of Science and Technology, (2011)
82Van-Hau PHAM, Huynh Tu Dang Manh Ha Tran Duc Cuong Nguyen, A cloud-based HPC cluster model for academic institution, Vietnamese Academy of Science and Technology, (2011)
83PGS.TS.Vũ Thanh Nguyên, ThS. Lê Duy Đồng KS. Lê Kim Nga, Ứng dụng dự báo biểu điểm cho đề thi trắc nghiệm khách quan bằng hệ luật mờ, Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp, (2015), Số 11/12-2104, p.105-p.112
84Đỗ Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Tuấn Đăng, Phrasal semantic distance for Vietnamese textual document retrieval, Tạp chí Tin học và Điều khiển học [Journal of Computer Science and Cybernetics], (2015), Vol 31, No. 3, pp. 185-202
85Nguyễn Văn Hưng, Lê Huỳnh Mỹ Vân, On the semicontinuity of solution sets for parametric vector quasivariational inequality problems, Tạp chí Khoa học (Chuyên san Khoa học Tự nhiên) Đại học Huế, (2014), Vol. 96, No. 08, 2014, pp. 71-86
86Nguyễn Văn Hưng, Lê Huỳnh Mỹ Vân, The Systems for Generalized of Vector Quasiequilibrium Problems and Its Applications, Tạp chí Khoa học Toán-Lý, ĐH Quốc gia Hà Nội, (2014), Vol. 30, No. 2(2014), pp. 33-46
87Nguyễn Văn Hưng, Lê Huỳnh Mỹ Vân, Phan Thanh Kiều, Sự tồn tại nghiệm cho hệ bài toán tựa cân bằng véctơ, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường ĐH Đà Nẵng , (2014), Vol. 1, No. 6(79).2014, pp. 100-103
88Vũ Thanh Nguyên, Lê Duy Đồng Lê Kim Nga, Ứng dụng dự báo biểu điểm cho đề thi trắc nghiệm khách quan bằng hệ luật mờ., Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp, (2014), Vol. 11, p.105 - p.112
89Vũ Thanh Nguyên, Nguyễn Đại Hữu Trần Đắc Tốt, Sử dụng lý thuyết tập thô cho việc tạo cấu trúc cây HAH trong phân lớp đa lớp, Tạp chí khoa học chuyên đề khoa học tự nhiên và công nghệ trường Đại học Sư Phạm TpHCM, (2015), Vol. 5, No. 70, p.97-p.106
9080214-Lê Hoàng Tuấn, PGS. TS. Tô Anh Dũng, A Modified Semi-parametric Regression Model for Flood Forecasting, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, (2015), Vol 18, No.K4-2015, pp. 95-105
9180184-Nguyễn Đình Thuân, Khai thác các luật kết hợp có chu kỳ trong cơ sở dữ liệu có tính thời gian, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, ĐHQG TP.HCM, (2004), 7, 8, 12-19
9280184-Nguyễn Đình Thuân, Một số vấn đề về truy vấn và cập nhật trong Cơ sở dữ liệu có tính thời gian, Tap chí Tin học và Điều khiển học, (2004), 20, 2, 162-170
9380184-Nguyễn Đình Thuân, Thuật toán khai thác dữ liệu tăng trưởng trong cơ sở dữ liệu có tính thời gian, Tap chí Tin học và Điều khiển học, (2004), 20, 1, 80-90
9480184-Nguyễn Đình Thuân, Khai thác các luật liên hệ với trọng số trong Cơ sở dữ liệu, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐH Nha Trang, (2003), 3, 3, 14-20
9580184-Nguyễn Đình Thuân, Thuật toán cập nhật lan truyền trong Cơ sở dữ liệu có nhiều bản sao, Tap chí Tin học và Điều khiển học, (2001), 17, 1, 40-45
96Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Hue Nuong Tran , Automated Systems for Educational Timetabling Problems, Journal of Technical Education Science, (2011), Vietnam, pp 1-10
97Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Đặng Thị Thanh Nguyên Triệu Tráng Khôn Trần Thị Huệ Nương, Khảo sát các thuật giải Tabu search cho bài toán xếp thời khoá biểu Đại Học, Tạp chí Đại Học Sài Gòn, (2010), Việt Nam, p 44-53
98Nguyễn Đình Hiển, Đỗ Văn Nhơn, Mô hình tri thức toán tử và Ứng dụng xây dựng Hệ hỗ trợ giải bài toán thông minh, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, (2014), Tập 52, số 4D, trang 60-76
99Quan Le-Trung, Performance Evaluation of Proposed WPMM-ERICA+ Algorithm for Bandwidth Allocation of ABR Service under Different Load Conditions, Tạp chí Bưu Chính Viễn Thông, Chuyên san về CNTT & ĐTVT, (2004), No.11, pp.59-67
100Quan Le-Trung, Gabriele Kotsis, Determining Link Cost of MANETs Cluster Routing Protocols Based on Power/Node-Density/Mobility Metrics, Tạp chí Bưu Chính Viễn Thông, Chuyên san về CNTT & ĐTVT, (2007), No. 1, pp.45-51
101Quan Le-Trung, Algorithms for Optimized Code Distribution in Wireless Sensor Networks, Journal of Science and Technology, (2011), Vol. 49, No. 4A, pp.369-375
102Quan Le-Trung, Minh-Son Nguyen, Azman Osman LIM, Towards An Analysis on The Operation and Open-Source Code of Atheros ath5k Device Driver, Journal of Science and Technology, Technical Universities, (2013), No. 96, pp.55-60
103Quan Le-Trung, Van-Hau Pham, Development of a Quagga/Zebra-based Wireless Ad-Hoc Router, Journal of Science and Technology, (2014), Vol. 52, No. 4A, pp.73-82
104Quan Le-Trung, Minh-Son Nguyen, A Cost-Effective Smart Building Solution, Journal of Science and Technology, (2014), Vol. 52, No. 4A, pp.305-314
105Vũ Thanh Nguyên, Proposing an application to predict point spectrum for objective test by standard addictive model., Tạp chí khoa học và công nghệ, Viện khoa học và công nghệ Việt Nam, (2012)
106Vũ Thanh Nguyên, Nguyễn Phương Anh Mai Trọng Khang Nguyễn Hoàng Ngân, A Combination of immune algorithm and evolutionary artificial neural network for virus detection, Tạp chí khoa học và công nghệ, Viện khoa học và công nghệ Việt Nam, (2012)
107Vũ Thanh Nguyên, Fuzzy support vector machines in collecting information on internet with a new membership function, Tạp chí khoa học và công nghệ, Viện khoa học và công nghệ Việt Nam, (2012)
108Vũ Thanh Nguyên, Trang Nhật Quang, Ứng dụng thuật toán phân lớp rút trích thông tin văn bản FSVM trên internet, Tạp chí phát triển KHCN số 5, tập 12 chuyên ngành kỹ thuật & công nghệ ĐHQG TpHCM, (2009), No 5, Page 25-34
109Vũ Thanh Nguyên, Trang Quang, Sử dụng thuật toán phân lớp FSVM rút trích thông tin văn bản trên Internet. , Tạp chí khoa học giáo dục kỹ thuật, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TpHCM, (2008), No 7, Page 64-75
110Vũ Thanh Nguyên, Hệ thống khảo thí trực tuyến trên mạng., Tạp chí khoa học giáo dục kỹ thuật, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TpHCM, (2006), No 2(4)
111Vũ Thanh Nguyên, Tổng quan về hệ thống HCMGIS và Topo hoá dữ liệu cho một lớp bài toán, , Tạp chí khoa học giáo dục kỹ thuật, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TpHCM, (2007), No 1(3), page 46-55
112Vũ Thanh Nguyên, Xây dựng một hệ thống khảo thí trực tuyến trên mạng bằng phương pháp trắc nghiệm khách quan, Tạp chí Khoa Học Tự Nhiên, Đại học Sư phạm TpHCM, (2006), Page 135-147
113Vũ Thanh Nguyên, Ứng dụng Topology vào hệ thống SAGOGIS, Tạp chí Khoa Học Tự Nhiên, Đại học Sư phạm TpHCM, (2006), Page 121-134
114Huỳnh Trần Mỹ Hòa, 80123-Trần Quang Nguyên, The effect of reducing agent amonia adsorption on reduced graphene oxide (rGO), Tạp chí khoa học công nghệ, (2013)
115Trần Hồng Nhân, 80123-Trần Quang Nguyên, Xác định nồng độ của polymer phát quang bằng hệ đo Laser - μTAS, Advances in Optics Photonics Spectroscopy & Applications VIII, (2014)
116Phạm Quốc Cường, Phan Đình Duy Vũ Đức Lung, Giải thuật định vị vị trí trong không gian 3-D cho thẻ RFTD dựa vào cường độ tín hiệu (RSS), Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, (2014), 33, 83-91
117Trần Thị Như Nguyệt, Vũ Đức Lung, Trần Văn Hoài, Ứng dụng đồ thị tầm nhìn vào bài toán tìm đường cho robot, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, (2014), Số 32, trang 42-56
118Nguyễn Đình Hiển, Phạm Thi Vương, Relational Network of Geometric Objects and Apply to Draw the Figure of Problem automatically, Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ, (2013), Special Issue, trang198-204
119Dương Ngọc Hảo, Dương Tôn Đảm, Nguyễn Chí Thọ, Behaviors of Van der Pol oscillator subjected to harmonic and random excitations at exact resonance, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Học viện KTQS, (2014), Số 163(8-2014), pp. 142-150
120Dương Tôn Đảm, Dương Ngọc Hảo, Lớp các quá trình ngẫu nhiên Itô-Hermite, Tạp chí phát triển khoa học công nghệ, đại học Quốc gia Tp HCM, (2010), Vol 13, T3/2010.
121Dương Ngọc Hảo, V.L. Zakovorotny Nguyễn Đông Anh, Response’s probabilistic characteristics of a Duffing oscillator under harmonic and random excitations, VNU Journal of Mathematics – Physics, (2014), Vol. 30, No. 1 (2014) 37-47
122Nguyễn Đông Anh, Dương Ngọc Hảo, V.L. Zakovorotny, Van der Pol -Duffing oscillator under combined harmonic and random excitations, Vietnam Journal of Mechanics, VAST, , (2014), Vol. 36, No. 3 (2014), pp. 161–172
123G. T. Luu, , P. Ravier, O. Butteli , P. Ravier, O. Butteli , The generalized correlation methods for estimation of time delay with application to electromyography, Vietnamese Journal of Science and Technology , (2011), 50 (5A) 59-64
124Nguyen Gia Tuan Anh, Cải tiến mô hình UDM trong ứng dụng quản lí khu dân cư mới, Tạp chí khoa học Huế-chuyên san khoa học tự nhiên, (2011), số 65, trang 5-18
125Nguyen Gia Tuan Anh, Phan thanh Vu, Tran Van Be, Nguyen Thanh Trung, Xây dựng, so sánh hai mô hình dữ liệu của ứng dụng quản lí lịch sử biến động các thửa đất, Tạp chí Đại học Sư phạm, (2013)
126Do Phuc, Hoang Kiem, using the data mining techniques in education and training, Advances in Computer Science: An international Journal, (1999), Vol 2, No 4+5, pp28-38
127Do Phuc, Le Anh Tai, Phát triển thuật toán tạo cây sinh loài, Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ ĐHQG-HCM, (2000), Vol 3, No 9&10,pp 1-8
128Do Phuc, Hoang Kiem, Developing the algorithm for discovering the similar motifs in DNA sequences, Journal of Scientific research and development, (2000), Vol 3, No 7&8, pp 5-11
129Do Phuc, Hoang Kiem, Discovering the classification rules from database based on the genetic algorithm, In Journal of Science and Technology development, (2001), Vol 4, VNU-HCM, Vietnam, pp 34-41
130Do Phuc, Hoang Kiem, Developing a motif based clustering system for supporting the similarity query in a database of DNA sequences, In the journal of Science and Technology development, VNU-HCM, Vietnam, (2001), pp 83-89
131Do Phuc, Hoang Kiem, Classifying the biological sequences using the ordered set of frequent motifs, In Journal of Science and Technology development, (2002), Vol 5, T12,2002, VNU-HCM, Vietnam ,pp 12-21
132Tung T Nguyen, Phuc Do, Thuoc L Tran , Predicting protein secondary structure based on SCOP folds using HMM and DT, Journal of Bio Technology, VAST, (2003), pp 407-417
133Do Phuc, Hoang Kiem, Extracting the main contents of Vietnamese documents, Journal of Post – telecommunication, research and development on Information technology, (2004), pp 59-65
134Hồ Anh Thư, Đỗ Phúc, Tóm tắt văn bản tiếng Việt, Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ ĐHQG-HCM, (2005), pp 13-22
135Do Phuc, Hoang Kiem, Using M-tree for similarity search in biological sequence databases, Journal of bio-technology, VAST, (2006), Vol 2, pp151-158
136Do Phuc, Nghiên cứu dùng tập phổ biến và luật kết hợp trong phân loại văn bản tiếng Việt có ngữ nghĩa, Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ ĐHQG-HCM, (2006), Số 9, pp 23-32
137Phạm Quốc Đàm, Lê Thị Thanh Mai, Đỗ Phúc, Phân loại Enzymes bằng kỹ thuật đồ thị, Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ ĐHQG-HCM, (2011), Số 10
138Đỗ Phúc, Mai Xuân Hùng, Nguyễn Thị Kim Phụng, Gom cụm đồ thị và ứng dụng vào việc rút trích nội dung chính của khối thông điệp trên diễn đàn thảo luận, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia HCM, (2008), Vol 11, No 5, Trang 21-32
139Phan Hồ Viết Trường, Hồ Trung Thành, Đỗ Phúc, Phân Tích Tầm Ảnh Hưởng Đối Tượng Theo Chủ Đề Trong Mạng Xã Hội, Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Quốc gia HCM, (2013), Tập 16, số K4, 2013
140Chu Thi Mai, Do Phuc, Using neural network for link prediction, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, (2014), Số 52, 1B, 2014
141Hồ Trung Thành, Đỗ Phúc, Ontology tiếng Việt trong lĩnh vực giáo dục đại học, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, (2014), Số 52, 1B, 2014
142Khanh Nguyen Duy, Duy Le Dinh, Duc Duong Anh., Duc Duong Anh, Traffic Sign Detection using Local Features., Journal of Science and technology., (2011), vol. 49(5), pp. 57-68.
143Vũ Thanh Nguyên, Trương Nhật Quang, Ứng dụng thuật toán phân lớp rút trích thông tin văn bản FSVM trên internet., Tạp chí phát triển KHCN chuyên ngành kỹ thuật & công nghệ ĐHQG TpHCM, (2009), Số 5, tập 12, 05/2009
144Vũ Thanh Nguyên, Sử dụng thuật toán FSVM và SVM rút trích thông tin văn bản., Tạp chí khoa học giáo dục kỹ thuật, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TpHCM., (2008), Số 7, 1/2008
145Vũ Thanh Nguyên, Lư Nhật Vinh, Lư Nhật Vinh, Ứng dụng các thuật toán mờ trong phân tích dự báo., Tạp chí nghiên cứu khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự., (2007), Số 09/2007
146Vũ Thanh Nguyên, Hoàng Văn Phú Bình, Hoàng Văn Phú Bình, Phương pháp phân rã và khai thác dữ liệu song song vào nghiên cứu và đào tạo., Tạp chí khoa học và Giáo dục, Đại học Sư phạm Huế., (2007), Số 02/2007
147Vũ Thanh Nguyên, Nghiên cứ mô hình hệ luật mờ và hệ lai cho công tác phân tích dự báo., Tạp chí Khoa Học Tự Nhiên, Đại học Sư phạm TpHCM, (2007), Số 10 (44), 3/2007
148Vũ Thanh Nguyên, Vũ Nguyễn Hương Giang, Nguyễn Hương Giang, Hệ mờ, mạng neural và ứng dụng hỗ trợ ra quyết định Marketing áp dụng trong đào tạo và kinh doanh., Tạp chí khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, (2006), Số 6, 2006
149Vũ Thanh Nguyên, Nguyễn Minh Nam, Nguyễn Phấn Ninh, Nguyễn Minh Nam, Nguyễn Phấn Ninh, Xây dựng bộ công cụ biên tập dữ liệu Topology hỗ trợ cho hệ thống HCMGIS., Tạp chí phát triển KHCN, ĐHQG TpHCM, (2006), Số 9, 11/2006
150Vũ Thanh Nguyên, Vũ Nguyễn Hương Giang, Nguyễn Hương Giang, Ứng dụng hệ mờ kết hợp mạng Neural hỗ trợ ra quyết định Marketing., Tạo chí giáo dục kỹ thuật, Đại học sư phạm kỹ thuật TpHCM., (2006), Số 2(2). 09/2006
151Vũ Thanh Nguyên, Học bằng các mô hình mạng Neural., Tạo chí giáo dục kỹ thuật, Đại học sư phạm kỹ thuật TpHCM., (2006), Số 1(1). 06/2006
152Vũ Thanh Nguyên, Lư Nhật Vinh, Lư Nhật Vinh, Ứng dụng các thuật toán máy học hiện đại trong phân tích dự báo., Tạp chí phát triển KHCN, ĐHQG TpHCM, (2004), Số 7, 10/2004
153Tin Huynh, Kiem Hoang, Kiem Hoang, New Methods for Calculating Trend-Based Vertex Similarity for Collaboration Recommendation, Journal of Computer Science and Cybernetics, (2013), Vol. 29, No.4, pp 338-350
154Cáp Phạm Đình Thăng Ngô Đức Thành Lê Đình Duy Dương Chí Nhân Dương Anh Đức, Eye Localization in Video by Combining Eye Detector and Eye Tracker, JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND CYBERNETICS, (2013), Vol 29, No 2, pp 175-183
155Trần Trung Kiên, Bành Trí Thành, Nguyễn Hoàng Tú Anh, Dự đoán giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng phương pháp lai GA-SVR, Chuyên san Các công trình nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai CNTT&TT, Tạp chí CNTT&TT, (2012), Tập V-1, Số 7(27), pp.12-22.
156Nguyễn Hoàng Tú Anh, Hoàng Kiếm, Áp dụng kỹ thuật khai thác đồ thị vào bài toán phân loại văn bản, Tạp chí Tin học và Điều khiển học, (2009), T.25, S.1(2009), pp.43-52.
157Nguyễn Hoàng Tú Anh, Nguyễn Trần Kim Chi, Nguyễn Hồng Phi, Mô hình biểu diễn văn bản thành đồ thị, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM, (2009), Tập 12, số 07/2009, pp.5-14
158Nguyễn Hoàng Tú Anh, Hoàng Kiếm, Tóm tắt văn bản tiếng Việt dựa trên mô hình đồ thị, Đặc san Các công trình nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai CNTT&TT, Tạp chí CNTT&TT, (2008), kỳ 3, số 20, pp 91-100
159Nguyen Minh Son, Bui Trung Hieu, Jongsoo Kim, Trung Hieu, Jongsoo Kim, Low Hardware Complexity Of FIR Digital Filter Based On Double-Base Number System, Journal of Sci. and Tech., (2011), Vol.49, No. 4, pp. 217-224
160Tạ Nguyễn, Vũ Đức Lung, Xây dựng hệ thống rút trích các nội dung chính của văn bản khoa học tiếng việt dựa trên cấu trúc, Tạp chí KH&CN, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, (2013), T.52, S.3 (2014), trang 269-281
161Huu Nhan Nguyen, Jongsoo Kim, Minh Son Nguyen, Jongsoo Kim, Design of New Encoder for SoC Architecture of DSP Applications Based-on Double-base Number System, Journal of Science and Technology, (2013), Vol 51, No. 4B, pp 264-272

Domestic Conferences

1Truong Huynh Trung Nghia, Cao Thi Nhan, Emotion recognition in customer service: An approach for small and medium-sized enterprises, Hội thảo Quốc gia Hệ thống Thông tin trong kinh doanh và quản lý, (2020), ISBN: 978-604-922-922-0 pp. 338-345
2Bùi Xuân Thái, Nguyễn Ngọc Minh Trí , Nghi Hoàng Khoa, Phan Thế Duy , ALID-GAN: Phương pháp hỗ trợ học chủ động cho hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên mạng sinh đối kháng , Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin, (2021)
3Hoàng Tuấn Anh, Ngân Văn Luyện, Đỗ Hoàng Hiển, Phan Thế Duy, Phương pháp khuyến khích cộng tác đào tạo mô hình học máy bằng Blockchain và học liên kết , Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin, (2021)
4Vũ Ngọc Tú, Đinh Thanh Toàn, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Một hàm lỗi cho phát hiện bất thường trên video giám sát, Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin, (2021)
5Phan Thị Hồng Cúc, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phát hiện phương tiện giao thông trong không ảnh với nhiều tình huống khác nhau, Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin, (2021)
6Ngô Minh Phú, Lê Minh Phước, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phát Hiện Phương Tiện Giao Thông Ở Môi Trường Đô Thị Việt Nam Trong Ảnh Chụp Từ Drone, Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin, (2021)
7Lương Văn Song, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Thử nghiệm hệ thống nhận diện khuôn mặt trên video được stream từ Drone, Hội nghị khoa học quốc gia về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin", (2021)
8Nguyễn Hoàn Mỹ, Bùi Cao Doanh, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Khai phá hàm chi phí cho phát hiện phương tiện giao thông trong không ảnh, Hội nghị khoa học quốc gia về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin", (2021)
9Nguyễn Trường Khoa Nguyên, Phạm Huỳnh Tấn Đạt, Huỳnh Ngọc Tín, Ngô Trung Hiếu, Trần Hàm Dương, Tự động tạo câu mô tả tiếng Việt cho ảnh dựa trên phương pháp học sâu và cơ chế Attention, Hội nghị Khoa học Trẻ - NCS - Trường ĐHCNTT, (2021)
10Dương Xuân Hiệp, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Trần Văn Tùng, Huỳnh Ngọc Tín, Khuyến nghị tin tức liên quan dựa trên mô hình nhận biết thực thể, mối kết hợp và phương pháp học sâu, Hội nghị Khoa học Trẻ - NCS - Trường ĐHCNTT, (2021)
11Nguyễn Phi Hùng, Huỳnh Ngọc Tín, UIT-RBDML: Hệ thống xử lý và lưu trữ dữ liệu lớn với thời gian thực cho dịch vụ máy học, Hội nghị Khoa học Trẻ - NCS - Trường ĐHCNTT, (2021)
12Duong Tran Ham, Hieu Ngo Trung, Tin Huynh, A Study of Using a Pre-trained RoBERTa model for Vietnamese Spelling Correction, Hội nghị Khoa học Trẻ - NCS - Trường ĐHCNTT, (2021)
13Trịnh Lê Huy, Nguyễn Bình Phương, Fabien Ferrero, Ăng-ten đa băng tần sử dụng với mạch tích hợp LR1110 trong ứng dụng định vị đa môi trường, Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin, (2021), Conference date: 18/12/2021
14Nguyễn Thanh Thiện, Mô hình CNN nhẹ cho bài toán phân loại sâu bệnh trên lúa, Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin, (2021), Conference date: 18/12/2021
15Phan Trung Phát, Nguyễn Khánh Thuật, Nguyễn Văn Bảo, Văn Thiên Luân, Lê Trung Quân, Giải pháp thay đổi tần suất gửi dữ liệu cảm biến trên thiết bị Libelium, Hội nghị Khoa học Trẻ - NCS - Trường ĐHCNTT, (2021)
16Nguyen Dinh Thuan, Nguyen Minh Nhut, Hoang Tung, Vu Minh Sang, Predicting the Closing Price of Cryptocurrency using Hybrid ARIMA, Regression and Machine Learning, Hội nghị khoa học quốc gia về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin", (2021), FAIR 2021, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, pp 424-430
17Bui Thi Ngoc Mai, Nguyen Thi Anh Thu, Modeling Interdependent And Periodic Real-World Action Sequences, Hội nghị Khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, (2021), https://hnkh.hcmus.edu.vn/
18Đăng khắc Lộc, Đăng Văn Thìn, Dương Ngọc Hảo, Nguyễn Lưu Thùy Ngân, Nhận diện sinh viên có khả năng thôi học tại trường ĐH Công nghệ thông tin, Hội nghị Khoa học Trẻ - NCS - Trường ĐHCNTT, (2021)
19Lương Văn Song, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT TRÊN VIDEO ĐƯỢC STREAM TỪ DRONE, Hội nghị Khoa học công nghệ Quốc gia lần thứ XIV về Nghiên cứu Cơ bản và Ứng dụng Công nghệ thông tin, (2021)
20Nguyễn Hoàn Mỹ, Bùi Cao Doanh, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, KHAI PHÁ HÀM CHI PHÍ CHO PHÁT HIỆN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TRONG KHÔNG ẢNH, Hội nghị Khoa học công nghệ Quốc gia lần thứ XIV về Nghiên cứu Cơ bản và Ứng dụng Công nghệ thông tin, (2021)
21Đào Văn Hân, Đặng Văn Em, Xây dựng Đại học số - Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, Hội thảo khoa học: Lý luận và thực tiễn phát triển thị trường lao động ở Việt Nam đến 2030 trong xu thế chuyển đổi số Quốc Gia, (2020)
22VÕ MINH THIỆN, TRẦN KIM TÂM TRẦN VĂN LĂNG, XỬ LÝ MẤT CÂN BẰNG DỮ LIỆU TRONG PHÂN LOẠI TỔN THƯƠNG DA TRÊN ẢNH SOI DA, NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TINTIN, (2020)
23TRẦN HOÀNG PHÁT PHẠM MẠNH CƯỜNG, TRẦN ĐÌNH TOÀN HOÀNG TÙNG, TĂNG CƯỜNG DỮ LIỆU ẢNH CHO BỘ DỮ LIỆU X-QUANG PHỔI SỬ DỤNG GENERATIVE ADVERSARIAL NETWORK, NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, (2020)
24TRẦN VĂN QUANG, TRẦN ĐÌNH TOÀN LÊ MẬU LONG, PHÂN LOẠI HẠCH UNG THƯ PHỔI BẰNG MÔ HÌNH 3D-CNN, NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, (2020)
25NGUYỄN CHÍ THANH VÕ THỊ HUYỀN TRANG, HOÀNG LÊ UYÊN THỤC, KẾT HỢP ĐẶC TRƯNG SÂU TRONG HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ TRÊN NHŨ ẢNH X-QUANG, NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, (2020)
26PHẠM HOÀNG OANH, TRẦN ĐÌNH TOÀN TRẦN VĂN LĂNG, KẾT HỢP ĐẶC TRƯNG DEEP LEARNING TRONG HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN TỰ ĐỘNG BỆNH LÝ VỀ MẮT, NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TINTIN, (2020)
27TRẦN ĐÌNH TOÀN, NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ TRẦN VĂN LONG BÙI ANH THẮNG, HỆ HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN LOÃNG XƯƠNG TRÊN ẢNH X-QUANG CỔ XƯƠNG ĐÙI DỰA TRÊN CHỈ SỐ SINGH, NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, (2020)
28Nguyễn Đình Thuân, Mapping of relational and object database to NOSQL, Hội nghị Quốc gia lần thứ XIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin, (2020)
29TÌM HIỂU VÀ ÁP DỤNG HỌC MÁY VÀO HỆ THỐNG BÃI GỬI XE THÔNG MINH, Hội nghị Khoa học Trẻ và NCS 2021, (2021)
30The effect of current crowding on the efficiency droop vertical single quantum well Light-emitting diodes, Intrenational Conference on Machining Materials and Mechanical Technology 2018, (2018)
31Effect of temperature-dependent carrier recombination on the efficiency droop in InGaN/GaN single quantum well (SWQ) light emitting diode (LED) chips, Fourier Transform Spectroscopy, (2016)
32Effect of temperature-dependent carrier recombination on the efficiency droop in InGaN/GaN single quantum well (SWQ) light emitting diode (LED) chips, Fourier Transform Spectroscopy, (2016)
33 Bùi Danh Hường, Võ Đình Bảy, Nguyễn Hoàng Tú Anh, KHAI THÁC TẬP PHỔ BIẾN ĐÓNG CÓ TRỌNG SỐ DỰA TRÊN CẤU TRÚC WN-LIST VÀ CHIẾN LƯỢC TỈA NHÁNH SỚM, Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh 2020 , (2020)
34Le Nguyen Son Nguyen, Nguyen Gia Tuan Anh, Lý thuyết và thực nghiệm giữa NoSQL và NewSQL, Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông , (2020)
35Trần Quang Nguyên, Võ Ngọc Minh, XÂY DỰNG HỆ ĐO XUNG NGẮN TỐC ĐỘ CAO - ỨNG DỤNG KHẢO SÁT MẬT ĐỘ BẪY HẠT TẢI TẠI LỚP TIẾP GIÁP ĐIỆN MÔI – BÁN DẪN CỦA LINH KIỆN MOSFET KÊNH N, Fundamental And Applied IT Research, (2020)
36Nguyễn Tấn Cầm, Phạm Văn Hậu Nguyễn Anh Tuấn, Detect security threat in Android custom firmware by analyzing applications framework and default settings, 10th National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Reseach, (2017)
37Phan Thế Duy Đỗ Thị Thu Hiền Phạm Văn Hậu, Phương Pháp Phát Sinh Dữ Liệu Tấn Công Đánh Lừa IDS Học Máy Dựa Trên Mạng Sinh Đối Kháng, Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ XXIII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin 2020, (2020)
38KHẢO SÁT BÀI TOÁN NHẬN DIỆN PHƯƠNG TIỆN VÀ ĐO TỐC ĐỘ PHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG, Hội nghị Khoa học Quốc gia về Nghiên cứu Cơ bản và Ứng dụng Công nghệ Thông tin , (2020)
39Nguyễn Hoàng Trọng Nghĩa, Nguyễn Công Minh Trần Minh Tùng Võ Duy Nguyên Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Tái nhận dạng nhân vật sử dụng phương pháp học sâu, Hội thảo Quốc gia lần thứ XXIII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin, (2020)
40Phan Vĩnh Long , Võ Duy Nguyên Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phát hiện đối tượng trong ảnh bị hạn chế tầm nhìn bởi sương mù, Hội thảo Quốc gia lần thứ XXIII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin, (2020)
41Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh, Nguyễn Mạnh Thảo Trịnh Lê Huy, Nghiên cứu và hiện thực hệ thống định vị trong tòa nhà cao tầng sử dụng công nghệ LoRa, Hội nghị khoa học quốc gia nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin - Fundamental And Applied IT Research, (2020)
42Võ Minh Quân, Cao Thị Nhạn, APPLYING DEEP RESIDUAL LEARNING TO BRAND SAFETY, Hệ thống Thông tin trong Kinh doanh và Quản lý 2019, (2019)
43Hồ Thái Ngọc, Phạm Thị Hoàng Mai Võ Duy Nguyên Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Thử nghiệm đánh giá một số phương pháp phát hiện đối tượng trong điều kiện trời mưa, Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, (2020)
44Bùi Cao Doanh, Võ Duy Nguyên Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Một phương pháp học sâu phát hiện cảm xúc gương mặt , Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, (2020)
45Hồ Thái Ngọc, Phạm Thị Hoàng Mai Bùi Cao Doanh Trịnh Thị Thanh Trúc Võ Duy Nguyên Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phát hiện phương tiện giao thông tại các trung tâm thành phố lớn với phương pháp YOLOv4, Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, (2020)
46Võ Thị Một , Phan Vĩnh Long Võ Duy Nguyên Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Khảo sát các phương pháp máy học cho bài toán phân loại COVID-19 trên ảnh X-quang, Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, (2020)
47Design and Implementation of Configurable Convolutional Neural Network on FPGA, 2019 6th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), (2020)
48Dương Phi Long, Nguyễn Thanh Tường Vi Võ Trung Hiếu Võ Duy Nguyên Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phát hiện bảng trong tài liệu dạng ảnh sử dụng phương pháp định vị góc CornerNet, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin, (2020)
49Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Quang Phúc, Trần Duy Thanh, Nguyễn Thị Anh Thư, Trích xuất đặc trưng trong luồng đồ thị mạng xã hội theo mô hình tính toán phân tán, Kỷ yếu Hội thảo Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý, (2019)
50Phan Trường Nhất, Chương trình đào tạo kỹ năng thông tin tại Thư viện Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM, Hội thảo khoa học Cấp Quốc gia "Học thuật số: Từ lý thuyết đến thực tiễn", (2020)
51Trần Quang Nguyên, Huỳnh Trần Mỹ Hòa Trần Quang Trung Lê Đăng Mạnh, INVESTIGATION OF SENSITIVE AMMONIA SENSOR BASED ON HYBIRD PHOSPHORENE/Au, the 6th Academic Conference on Natural Science for Young Scientists, Master and PhD Students from Asean Countries , (2020)
52Trịnh Thị Mỹ Hiền Nguyễn Lưu Thùy Ngân, Phan Nguyệt Minh Nguyễn Thành Hiệp Dương Ngọc Hảo Lã Hoài Tuấn, Đảm bảo chất lượng tại trường Đại học Công nghệ Thông tin từ việc tìm hiểu nguyên nhân sinh viên thôi học, Hội nghị Đảm bảo chất lượng lần 4- ĐHQG-HCM, (2015)
53Nguyễn Phi Hùng, Phan Anh Đức, Phan Thế Duy, Nguyễn Văn Kiệt , UIT-ODSMS: Hệ thống quản lý hỗ trợ hiến và nhận mô tạng sử dụng công nghệ Blockchain, Hội nghị Quốc gia lần thứ XXII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin, (2019)
54ThS. Huỳnh Thị Minh Hải, Đại học Công nghệ Thông tin, ThS. Huỳnh Thị Nam Hải, Đại học Kinh tế - Luật, Bàn về đổi mới giáo dục đại học trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và một số kiến nghị, Hội thảo Vai trò của Đại học trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW về cách mạng công nghiệp lần thứ tư, (2019)
55NLP@UIT: Exploring Feature Engineer and Ensemble Model for Hate Speech Detection at VLSP 2019, The sixth international workshop on Vietnamese Language and Speech Processing (VLSP 2019), (2019)
5680184-Nguyễn Đình Thuân, Improving Association Rules by using Fuzzy Weight Association Rule and Weighted Support, Hội thảo khoa học Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý, (2019)
5780184-Nguyễn Đình Thuân, Using model of fuzzy time series based on hedge algebras and variations to forecast time series, Hội thảo khoa học Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý, (2019)
58Lưu Việt Hưng, Đào Minh Sơn Nguyễn Thị Nhật Thanh Stuart Perry Koji Zettsu, Semi-supervised Convolutional Neural Networks for Flood Mapping using Multi-modal Remote Sensing Data, The NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2019)
59Nguyễn Hữu Trương, Phạm Thanh TuấnAnh, Hoàng Văn Dũng, Lại Thị Hoa, Phạm Kim Ngọc, Tạ Thị Kiều Hạnh, Lê Nguyễn BảoThư, Lê Văn Ngọc, Hoàng Dũng, Trần Cao Vinh, Phan Bách Thắng, Cải thiện hệ số công suất nhiệt điện bằng cách đồng pha tạp Al và Ga dựa trên vật liệu nền ô-xít kẽm, HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 (SPMS 2019), (2019)
60Hoàng Văn Dũng, Phạm Thanh Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Trương, Phạm Kim Ngọc, Tạ Thị Kiều Hạnh, Lê Nguyễn Bảo Thư, Trần CaoVinh và Phan Bách Thắng, Ảnh hưởng của nhiệt độ thiêu kết lên các đặc trưng cấu trúc của vật liệu delafossite CuCr0.95Mg0.05O, HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 , (2019)
61Lại Thị Hoa, Phạm Thanh Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Trương, Hoàng Văn Dũng, Tạ Thị Kiều Hạnh, Lê Nguyễn Bảo Thư Phạm Kim Ngọc, Dương Anh Tuấn Trần Cao Vinh, Phan Bách Thắng, Hoàng Dũng, Ảnh hưởng của quá trình xử lý nhiệt lên tính chất nhiệt điện của vật liệu khối ZnO, HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 (SPMS 2019), (2019)
62Nguyễn Minh Sơn, Vũ Đức Lung, WIFI sensor mote - large data exchange’s solution for IOT platform, Hội nghị Quốc gia lần thứ XII về “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin” , (2019)
63Phan Thanh Vu, 80240-Nguyễn Gia Tuấn Anh, Management of Buildings with Semantic and 3D Spatial Properties by S_EUDM Data Model, The International Conference on Sustainable Civil Engineering and Architecture (ICSCEA) 2019, (2019)
64Triệu Tráng Vinh, Lâm Hàn Vương, Nguyễn Thụy Vy, Nguyễn Vinh Tiệp, Ngô Đức Thành, Face tracking and recognition with deep feature in camera surveillance system, Hội nghị khoa học quốc gia nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin lần thức XI, (2016)
65WIFI sensor mote - large data exchange’s sollution for IOT platform, Hội nghị Quốc gia lần thứ XII về “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin” , (2019)
66Tôn Thị Nữ Sáu, Đặng Văn Thìn, Nguyễn Lưu Thùy Ngân, Phân loại tên hồ sơ tiếng Việt theo thời hạn bảo quản, Hội thảo khoa học quốc gia 2019: CNTT và Ứng dụng trong các lĩnh vực, (2019)
67PHAN HOANG CHUONG, TỔNG QUAN VỀ MẠNG NƠ RON LƯỢNG TỬ, hoi nghi khoa hoc toan-tin đai học Thang Long 2019, (2019)
68Phan Đình Duy, Vũ Đức Lung Nguyễn Văn Thanh, Nhận dạng trang web có nội dung khiêu dâm dựa trên text và image, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XII về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin", (2019)
69Hai Nguyen, Vinh Tran, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, Deep feature extractors for tiny object detection in aerial images, Hội thảo khoa học quốc gia về công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực, (2019)
70Nguyễn Thành Hiệp, Võ Duy Nguyên Nguyễn Thanh Sơn Nguyễn Tần Trần Minh Khang, Tái nhận dạng nhân vật ở cấp độ điểm ảnh, Hội thảo khoa học quốc gia về công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực, (2019)
71Đỗ Trung Hiếu, Phan Đức Anh Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phát hiện phương tiện giao thông trong không ảnh, Hội thảo khoa học quốc gia về công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực, (2019)
72Nguyễn Đình Thuân, Dự báo giá Bitcoin bằng kết hợp mô hình Arima và mạng Nơron, Hội nghị Quốc gia lần thứ XII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin, (2019)
73Đánh giá quảng cáo trực tuyến và quảng cáo độc hại trên các website hàng đầu Việt Nam, Hội Nghị Khoa Học Trẻ Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin, (2019)
74Tran Dinh Toan, Le Minh Hung Tran Van Lang Huynh Thi Chau Lan Tran Van Tho Hoang Tung, DATA MINING IN HEALTHCARE SYSTEM ON PATIENTS CLINICAL SYMPTOMS DATASET, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XII về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin", (2019)
75Nguyễn Ngọc Thừa, Nguyễn Nhật Duy, Đỗ Văn Tiến, Ngô Đức Thành, Lê Đình Duy, HỆ THỐNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT THỜI GIAN THỰC ÁP DỤNG CÁC KỸ THUẬT DEEP LEARNING, Hội thảo quốc gia lần thứ XXII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông, (2019)
76Nguyễn Nhật Duy, Đỗ Văn Tiến, Ngô Đức Thành, Huỳnh Ngọc Tín, Lê Đình Duy, ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰA TRÊN DEEP LEARNING CHO BÀI TOÁN PHÁT HIỆN LOGO, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XII - Nghiên Cứu Cơ Bản Và Ứng dụng Công Nghệ Thông Tin, (2019)
77Phạm Hữu Mão, A query processing algorithm on Neo4j distributed graph database containing copies of relationships, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin, (2019)
78Nguyễn Trung Hào, Võ Duy Nguyên Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phát hiện xe hai-ba bánh theo thời gian thực sử dụng phương pháp học sâu YOLOv3, Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, (2019)
79Chung Mạnh Quỳnh , Lê Đức Tiến Võ Duy Nguyên Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, SSD For Object Detection In Aerial Videos, Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, (2019)
80Võ Tuấn Dĩ, Hứa Hưng Thịnh Võ Duy Nguyên Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phát hiện đối tượng từ không ảnh sử dụng phương pháp Faster R-CNN, Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, (2019)
81ThS. Huỳnh Thị Nam Hải, Khoa Luật, ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG Tp.HCM), 80394-Huỳnh Thị Minh Hải, Bàn về việc giảng dạy tiếng Anh trong chương trình chất lượng cao tiếng Anh và một số kiến nghị, Tọa đàm "Giảng dạy tiếng Anh chương trình Chất lượng cao và xây dựng chương trình tiếng Anh bậc Sau đại học tại UEL", (2019)
82ThS. Huỳnh Thị Nam Hải, ThS. Huỳnh Thị Minh Hải, Một số vấn đề chung về tiền ảo và tình trạng pháp lý của tiền ảo tại Việt Nam, Tọa đàm Vị trí của Tài sản ảo trong pháp luật Việt Nam, (2018)
83APPLY TECHNIQUE IN CREATING A NEW MODEL FOR STUDYING AND RESEARCHING VIETNAMESE HISTORY, Hội Nghị Khoa Học Trường Đại Học Công nghệ thông tin, (2011)
84ThS. Huỳnh Thị Minh Hải, Trung tâm Ngoại ngữ, Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHQG TP.HCM), ThS. Huỳnh Thị Nam Hải, Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy tiếng Anh bậc đại học trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, Xu hướng mới trong giảng dạy ngoại ngữ thích ứng với cách mạng công nghiệp lần thứ 4, (2018)
85Nguyen Thi Kim Phung, Do Ha Loc, Graph database and application to protein structure database, Proceedings of the Sixth International Conference on Information Technology for Education and Research, (2010)
86Phung Do, Vu Thanh Nguyen, Tran Nam Dung, Loc Nguyen, Model-based approach for collaborative filtering, The 6th International Conference on Information Technology for Education and Research, (2010)
8780214-Lê Hoàng Tuấn, PGS. TS. Tô Anh Dũng, Some amended Parametric and Non-parametric Estimations and their Applications in a Flood Forecasting Ensemble Model, 17th Workshop on Optimization and Scientific Computing, (2019)
88Th.S Huỳnh Thị Nam Hải, Khoa Luật - ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG Tp.HCM), ThS. Huỳnh Thị Minh Hải, Trung tâm Ngoại ngữ - ĐH Công nghệ Thông tin (ĐHQG Tp.HCM), Bàn về việc nâng cao hiệu quả hoạt động công bố quốc tế trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn tại Đại học Quốc Gia Hồ Chí Minh và các trường Đại học thành viên , Công bố quốc tế trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn tại Việt Nam, (2019)
8980240-Nguyễn Gia Tuấn Anh, Nguyễn Bảo Nam, Hệ thống hỗ trợ người dùng tìm kiếm và tương tác cơ sở ý tế, Ứng dụng GIS toàn quốc 2018, (2018)
90Nguyen Gia Tuan Anh, Nguyễn Thị Thu Sương Nguyễn Hồ Xuân Thanh, Tích hợp 2 ứng dụng trên máy chủ và smartphone để quản lý cầu, đường bộ, Kỷ yếu khoa học địa lý toàn quốc lần 10, (2018)
91Nguyễn An Bình, Nguyễn Văn Kiệt Nguyễn Lưu Thuỳ Ngân, Error Analysis for Vietnamese Named Entity Recognition on Deep Neural Network Models, The 19th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing (CICLING 2018), (2018)
92Võ Sỹ Trọng Long, Lê Huỳnh Mỹ Vân, CHARACTERIZING ERROR BOUNDS FOR INFINITE SYSTEMS OF CONVEX INEQUALITIES IN BANACH SPACES, Hội nghị Khoa học lần XI (2018) của Trường ĐHKHTN - ĐHQG.HCM, (2018)
93Lê Huỳnh Mỹ Vân, Giới hạn phổ của ma trận Toeplitz và ma trận khối Toeplitz dạng đặc biệt, Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ IX (2018), (2018)
9480184-Nguyễn Đình Thuân, Kết hợp mô hình ARIMA và Support Vector Machine để dự báo tại Công ty Dịch vụ trực tuyến Cộng đồng Việt, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin lần thứ XI, (2018)
95Nguyễn Đình Thuân, Using Hedge Algebras and particle swarm optimization algorithm to build fuzzy time series model for forecasting, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin lần thứ XI, (2018)
96Trần Trung, Nguyễn Tuấn Đăng, Text Generation from Abstract Semantic Representation for Summarizing Vietnamese Paragraphs Having Co-references, Hội nghị 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2018)
97Trần Trung, Nguyễn Tuấn Đăng, Anaphoric Pronoun Resolution for Improving Fusion Based Summarization of Simple Vietnamese Texts, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XI về “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin”, (2018)
98Nguyễn Đình Hiển, Trần Văn Hải, Trần Anh Dũng, Phạm Thi Vương, Phương pháp xây dựng chatbot thông minh hướng dẫn giải bài tập môn toán trong chương trình trung học phổ thông, Hội nghị khoa học trường Đại học Khoa học tự nhiên lần thứ 11, (2018)
99SỰ TƯƠNG TỰ GIỮA PHƯƠNG TRÌNH EINSTEIN VÀ PHƯƠNG TRÌNH MAXWELL, hoi nghi khoa hoc lan thu 11 DHKHTN-DHQG-TPHCM, (2018)
100Cao Thanh Tinh, CHẶN TỚI HẠN CHO LỚP PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN PHI TUYẾN, Hội nghị khoa học lần thứ XI trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM , (2018)
101Cao Thanh Tinh, Componentwise ultimate bounds for a class of nonlinear non-autonomous differential systems, ĐẠI HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ IX, (2018)
102Nguyễn Văn Kiệt, Nguyễn Lưu Thuỳ Ngân, Error Analysis for Vietnamese Dependency Parsing, 2015 Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), (2015)
103Đặng Văn Thìn, Nguyễn Văn Kiệt và Nguyễn Lưu Thùy Ngân, NLP@UIT at VLSP 2018: A Supervised Method For Aspect-based Sentiment Analysis, The fifth international workshop on Vietnamese Language and Speech Processing, (2018)
10480214-Lê Hoàng Tuấn, PGS. TS. Tô Anh Dũng, Some modified parametric and non-parametric estimations in a short-term flood forecasting ensemble model, Đại hội Toán học Việt Nam lần IX năm 2018 - Tóm tắt báo cáo, (2018)
105Võ Duy Nguyên, Huỳnh Nhật Lưu Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Khảo sát thực nghiệm đặc trưng học sâu trên bộ dữ liệu lớn cho bài toán tái nhận dạng nhân vật, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin, (2018)
106Improving the shortest path finding algorithm in apache spark graphX, the 2nd International Conference on Machine Learning and Soft Computing, (2018)
107W-PathSim: Novel Approach of Weighted Similarity Measure in Content-Based Heterogeneous Information Networks by Applying LDA Topic Modeling, Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, (2018)
108Do Phuc, Phu Pham, Thuc Nguye, T-MPP: A Novel Topic-Driven Meta-path-Based Approach for Co-authorship Prediction in Large-Scale Content-Based Heterogeneous Bibliographic Network in Distributed Computing …, International Conference on Intelligent Computing & Optimization, (2018)
109Duc M. Duong, Ứng dụng blockchain trong đô thị thông minh, Hội thảo khoa học Hội thảo khoa học Smart City 360, Lần 2, (2018)
110Duc M. Duong, Hệ thống y tế trong đô thị thông minh, Hội thảo khoa học Smart City 360, Lần I, (2017)
111Nguyễn Đình Hiển, Trương Ngọc Kha, Huỳnh Đăng Khoa, Trần Anh Dũng, Phương pháp cải tiến tính toán Chương trình Logic theo tiếp cận Đại số tuyến tính, Hội thảo quốc gia lần thứ XXI: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông, (2018)
112Tam Dang,Trang Tran, Duc M. Duong , Dự báo thời điểm mua bán chứng khoán kết hợp phương pháp phân đoạn dữ liệu và vectơ hỗ trợ hồi quy, Hội thảo Tin học & Quản Lý , (2015)
113Duc M. Duc, Duong A. Duc, Kỹ thuật ẩn thông tin trên ảnh số dựa trên phép biến đổi hai chiều, Fundamental and Applied Information Technology Research, (2007)
114Duc M. Duong, Duc A. Duong, Một số kỹ thuật nâng cao hiệu quả ẩn thông tin trong ảnh số, Hội nghị quốc gia Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và Truyền thông, (2004)
115Tri Nguyen, Duc M. Duong, Thanh D. Ngo, Duc A. Duong, The combination approach on digital images watermarking, the 7th National Symposium Fundamental and Applied Information Technology Research, (2014)
116Đảm bảo chất lượng trong trường ĐH CNTT từ việc tìm hiểu nguyên nhân sinh viên thôi học, Hội nghị ĐBCL ĐHQG lần IV, (2015)
117Barcode Recognition System on Camera Mobile Phones, Hội nghị IT@EDU 2010, (2010)
118Đặng Văn Thìn, Nguyễn Văn Kiệt,Nguyễn Lưu Thùy Ngân, Ứng dụng hỗ trợ tra cứu cụm từ trong bài báo khoa học bằng tiếng Anh, Fundamental and Applied IT Research, (2017)
119Tuan Nguyen Anh, Quan Le Trung, Bang Tran Hai,Dang Huynh Van, R-IoT: A Framework for IoTs Reconfiguration in Cloud, The 6 th Conference on Information Technology And Its Applications, (2017)
12080108-Vũ Đức Lung, Kỹ thuật máy học trong việc xác định tham số điều khiển động cơ ô tô, Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin, (2017)
121Hai Quang Hong Dam, Sven Nordholm, Speech Enhancement in Multi-Speaker Environments with Multichannel PSD Estimation using Inner Product, 6th International Conference on Information Technology and Education , (2010)
122Hai Quang Hong Dam, Sven Nordholm, Optimum Beamformer With Post-Filtering Utilizing Spatial Spectral Processing, 5th International Conference on Information Technology and Education, (2008)
123Đỗ Duy Thanh, Nguyễn Đình Thuân, Improved Tabu Search Algorithm for Vehicle Routing Problem with Time Windows, Fundamental and Applied IT Research, (2017)
124Minh-Luan Tran, Anh-Tuyen Nguyen, Quoc-Dung Nguyen, Tin Huynh, A comparison study for job recommendation, The Proceedings of the International Conference on Information and Communications, (2017)
125Cao Thanh Tình, On exponential ultimate boundedness of a class of nonlinear time -varying differential systems with delay, Hội nghị Toán học Miền Trung - Tây Nguyên lần 2, Đại học Đà Lạt, (2017)
126Cao Thanh Tình, Về tính ổn định của hệ phương trình vi phân tuyến tính phụ thuộc thời gian với chậm vô hạn, Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ XV, ĐH Bách Khoa TP. HCM, (2017)
127Trần Trung, Nguyễn Tuấn Đăng, Co-Reference Resolution in Graph Model for Enhancing Vietnamese Paragraph Compression, Conference on Information and Computer Science, (2017)
128Anh Thanh Tuan Pham, Dung Van Hoang, Truong Huu Nguyen, Nguyen Bao Thu Le, Thang Bach Phan, Vinh Cao Tran, X-RAY PHOTOELECTRON SPECTROSCOPIC STUDY ON HIGH-ELECTRON-MOBILITY GALLIUM AND HYDROGEN CO-DOPED ZINC OXIDE THIN FILMS , HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ X , (2017)
129Mai Ngọc Xuân Đạt, Đoàn Lê Hoàng Tân, Tạ Thị Kiều Hạnh, Lê Nguyễn Bảo Thư, Phan Bách Thắng, THIẾT KẾ VÀ TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO SILICA XỐP ỨNG DỤNG LÀM VẬT LIỆU DẪN TRUYỀN THUỐC, HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ X , (2017)
130Tạ Thị Kiều Hạnh , Nguyễn Hữu Trương , Lê Nguyễn Bảo Thư ,Trần Cao Vinh , Phan Bách Thắng, Tạ Thị Kiều Hạnh , Nguyễn Hữu Trương , Lê Nguyễn Bảo Thư ,Trần Cao Vinh , Phan Bách Thắng, TÍNH CHẤT NHIỆT ĐIỆN CỦA CẤU TRÚC MÀNG MỎNG n-GZO/p-CCMO , HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ X , (2017)
131Trương Cao Đại, Tạ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Hữu Trương, Lê Nguyễn Bảo Thư, Trần Cao Vinh, Phan Bách Thắng, TÍNH CHẤT NHIỆT ĐIỆN CỦA CẤU TRÚC KHỐI n-IGZO/p-CCMO , HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ X , (2017)
132Phạm Thanh Tuấn Anh, Phạm Thanh Tuấn Anh, Nguyễn Hồng Ngọc, Nguyễn Hữu Trương, Phạm Kim Ngọc, Tạ Thị Kiều Hạnh, Lê Nguyễn Bảo Thư, Trần Cao Vinh, Phan Bách Thắng, ĐỘ DẪN NHIỆT CỦA MÀNG MỎNG ZnO PHA TẠP In VÀ Ga , HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ X , (2017)
133Hà Mạnh Linh, TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN VỚI QUÁ TRÌNH ITÔ-HERMITE, VIAMC2017, (2017)
134Hà Mạnh Linh, Solving the problem of hydrometeorological data analysis by random process theory, Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐH Quốc Gia HCM, (2017)
135Đặng Văn Thìn, Nguyễn Văn Kiệt và Nguyễn Lưu Thùy Ngân, Ứng dụng hỗ trợ tra cứu cụm từ dùng trong bài báo khoa học bằng Tiếng Anh, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (Fundamental and Applied IT Research), (2017)
136Lê Thị Thanh Thùy, Nguyễn Văn Kiệt và Nguyễn Lưu Thùy Ngân, Phân loại câu hỏi tiếng Việt ứng dụng cho hệ thống hỏi đáp mở, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (Fundamental and Applied IT Research), (2017)
137Nguyễn Phi Khứ, Từ Tuyết Hồng, Assessment waste water treatment process with incompleted dataset, Proceedings of the 20th National Conference on Fluid Mechanics, (2017)
138Hoàng Văn Hà, Trần Minh Triết, Nhận dạng người từ dữ liệu chuyển động sử dụng Convolutional Neural Network, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ X về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin", (2017)
139Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Gia Tuấn Anh, QUẢN LÝ CƠ SỞ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG BẰNG GIS TẠI TỈNH LONG AN, Hội thảo GIS toàn quốc 2017, (2017)
140 Nguyễn Hồ Duy Tri, Đỗ Phúc, TOPIC DISCOVERY USING FREQUENT SUBGRAPH MINING APPROACH, .. the International Conference on Computational Science and Technology, (2016)
141Computing Domain Ontology Knowledge Representation and Reasoning on Graph Database, 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEM DESIGN AND INTELLIGENT APPLICATIONS (INDIA - 2017) , (2016)
142GOW-LDA: Applying term co-occurrence graph representation in LDA topic models improvement, The Fourth International Conference on Computational Science and Technology 2017 , (2017)
143Hường Bùi Danh, Bảy Võ Đình, Tú Anh Nguyễn Hoàng, SWUN-MINER: phương pháp mới khai thác tập phổ biến có trọng số hữu ích, Hội thảo Quốc gia lần thứ XX: @ "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, (2017)
144Huỳnh Ngọc Ca, Cao Tùng Anh, Nguyễn Hoàng Tú Anh , Khai thác luật hiếm bảo toàn tính riêng tư trên CSDL phân tán ngang, Hội thảo Quốc gia lần thứ XX: @ "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, (2017)
145Nghĩa Nguyễn Văn, Phúc Trần Văn, Tiến Đỗ Văn, Tiệp Nguyễn Vinh, Thành Ngô Đức and Anh Nguyễn Hoàng Tú, Hệ thống Tìm kiếm Video Dựa trên Nội dung, Hội thảo Quốc gia lần thứ XX: @ "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, (2017)
146Nguyễn Hữu Lộc, Cao Tùng Anh, Nguyễn Hoàng Tú Anh, Bảo toàn tính riêng tư trong khai thác CSDL phân tán dọc, Hội thảo Quốc gia lần thứ XX: @ "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, (2017)
147Dang Huynh-Van, Khanh Tran-Quoc Quan Le-Trung, Towards A Reconfigurable Approach for IoTs Smart Garden Application, Hội nghị Khoa học Trẻ UIT 2017, (2017)
148Nguyen D. Vo, Khanh Nguyen Tam V. Nguyen Khang Nguyen, Empirical Evaluation Of State-Of-The-Art Object Detection Methods For Document Image Understanding, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin, (2017)
149Nguyễn Trác Thức, Phạm Thế Anh Phú, Đỗ Phúc, LAN TRUYỀN CHỦ ĐỀ KHOA HỌC TRÊN MẠNG TRÍCH DẪN, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin, (2017)
150Nguyễn Hoàng Ngân, Ngô Đức Thành, Sử dụng trực quan hoá quang phổ phản xạ trong vùng ánh sáng nhìn thấy để phân biệt chất lỏng, Hội nghị khoa học quốc gia về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin, (2017)
151Lâm Đức Khải, TỐI ƯU HIỆN THỰC THUẬT TOÁN GIẢI MÃ TÍN HIỆU MIMO CHO HỆ THỐNG WLAN 802.11 AC, Fundamental and Applied IT Research, (2017)
15280108-Vũ Đức Lung, 80305-Trần Ngọc Đức 80307-Trần Văn Quang 80038-Phan Đình Duy, Hệ thống hiển thị hình ảnh bằng các giọt nước rơi, Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin, (2017)
153Nguyễn Duy Tân, Ngô Thanh Hùng, XÂY DỰNG MODULE XỬ LÝ TRUY VẤN PHÂN TÁN TRÊN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỒ THỊ NEO4J, Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ 10 về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin, (2017)
15480214-Lê Hoàng Tuấn, PGS. TS. Tô Anh Dũng, Modified Parametric And Non-Parametric Estimations In Short-Term Flood Forecasting, Hội thảo Khoa học Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM lần thứ 3 năm 2017 - Phân ban Toán Lý, (2017)
155Lê Hoàng Tuấn, Tô Anh Dũng, Short-term Flood Forecasting with a Semi-parametric Regression Ensemble Model, Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 15, (2017)
156CN. Lâm Hàn Vũ Ths. Hồ Long Vân, News Aggregating System Supporting Semantic Processing Based on Ontology, The fifth International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2016)
15780068-Ngô Quốc Hưng, Werner Winiwarter, Building an English-Vietnamese Bilingual Corpus for Machine Translation, International Conference on Asian Language Processing 2012, (2012)
158Quoc Hung Ngo, Dinh Dien, Werner Winiwarter, A Hybrid Method for Word Segmentation with English-Vietnamese Bilingual Text, the 2013 International Conference on Control, Automation and Information Sciences, (2013)
159Đỗ Văn Nhơn, Nguyễn Đình Hiển Trịnh Quốc Sơn, Triển khai hoạt động giảng dạy theo tiếp cận CDIO tại Khoa Khoa học Máy tính - Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Hội nghị CDIO Đại học Quốc gia , (2016)
160Song Nguyen Duc Cong, Quoc Hung Ngo, Rachsuda Jiamthapthaksin, State-of-the-Art Vietnamese Word Segmentation, 2017 International Conference on Science in Information Technology (ICSITech), (2016)
161CATTLE DISEASE MANAGEMENT BY SPACE-TIME INFORMATION SYSTEM, GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences, (2016)
16280016-phan hoang chuong, tong quan algorit luong tu de giai ma RSA, hoi nghi khoa hoc lan thu 10 DHKHTN-DHQG TPHCM, (2016)
16380016-phan hoang chuong, hieu ung Faraday cua song hap dan trong plasma, hoi nghi khoa hoc lan thu 10 DHKHTN-DHQG TPHCM, (2016)
164Bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu nghiên cứu về những yếu tố ảnh hướng đến việc học tập của sinh viên, Hội nghị Khoa học trẻ UIT lần IV, (2016)
165Dam Quang Hong Hai, Le Kim Hung, Implementation of Online Learning System in face-toface Classroom for Online Distance Learning, Hội nghị quốc gia lần thứ VIII Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin, (2015)
166Thiết kế nút cảm biến không dây công suất thấp cho ứng dụng mạng lưới thiết bị kết nối internet, Hội Nghị Khoa Học Trường ĐH KHTN- ĐHQG, (2016)
167Vietnamese Voice Recognition for Home Automation using MFCC and DTW Techniques, 2015 International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP2015), (2015)
168Phạm Thi Vương , Lăng Hoài Sang Nguyễn Nam Quý , Phần mềm quản lý quy trình sản xuất trang sức, Hội nghị khoa học trẻ Trường ĐH Công nghệ thông tin lần IV, (2016)
169Phạm Thi Vương , Nguyễn Văn Uy Nguyễn Hữu Tuấn , CODE EASY TRÒ CHƠI HỌC LẬP TRÌNH CHO TRẺ EM, Hội nghị khoa học trẻ Trường ĐH Công nghệ thông tin lần IV, (2016)
170Phạm Thi Vương , Trần Tiến Đại Chế Minh Tú , Hệ thống chia sẻ sách - bookie, Hội nghị khoa học trẻ Trường ĐH Công nghệ thông tin lần IV, (2016)
171Phạm Thi Vương , Nguyễn Thành Duyệt, Đồng bộ dữ liệu giữa các dịch vụ lưu trữ đám mây - Clound syncing, Hội nghị khoa học trẻ Trường ĐH Công nghệ thông tin lần IV, (2016)
172Phạm Thi Vương, Phạm Nam Thắng Nguyễn Duy Phương, Cẩm nang chăm sóc mẹ và bé, Hội nghị khoa học trẻ Trường ĐH Công nghệ thông tin lần IV, (2016)
173Phạm Thi Vương, Sơ Tuấn Hoàng Lê Đức Sang, Thực tế ảo tăng cường, kết hợp Vuforia & Unity, Hội nghị khoa học trẻ Trường ĐH Công nghệ thông tin lần IV, (2016)
174Phạm Thi Vương, Nguyễn Quốc Thắng Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh , Nghiên cứu hệ điều hành windown 10 IOT core trên Raspberry 2 và xây dựng hệ thống smarthome, Hội nghị khoa học trẻ Trường ĐH Công nghệ thông tin lần IV, (2016)
175Nguyễn Trần Hồng Nhật, Nguyễn Hữu Trương, Trần Cao Vinh, Lê Nguyễn Bảo Thư, Phan Bách Thắng., Khảo sát cấu trúc tinh thể và hình thái học của màng mỏng ZnO pha tạp Ga và In nhằm cho ứng dụng nhiệt điện, Hội Nghị Khoa Học Trường ĐH KHTN- ĐHQG, (2016)
176Tạ Thị Kiều Hạnh, Đào Thị Băng Tâm, Nguyễn Trung Độ, Lê Nguyễn Bảo Thư, Phạm Kim Ngọc, Phan Bách Thắng, Trần Đại Lâm, Cơ chế truyền dẫn điện tích trong màng dẫn WO3 ứng dụng trong bộ nhớ ngẫu nhiên dạng trở nhớ, Hội Nghị Khoa Học Trường ĐH KHTN- ĐHQG, (2016)
177Phan Bách Thắng, Nguyễn Hồng Ngọc,Nguyễn Trần Hồng Nhật,Nguyễn Hữu Trương, Phạm Thanh Tuấn Anh,Trần Cao Vinh, Tạ Thị Kiều Hạnh,Lê Nguyễn Bảo Thư, Ảnh hưởng của nhiệt độ ủ lên tính chất nhiệt điện của màng mỏng IGZO, Hội nghị khoa học trường ĐH KHTN- ĐHQG TpHCM, (2016)
178Minh Dang, Duc M. Duong, Improvement Methods for Stock Market Prediction using Financial News Articles, 3rd National Foundation for Science and Technology Development Conference on Information and Computer Science, (2016)
179Cao Thanh Tình, Exponential stability of time‐varying systems with infinite delay, Hội nghị nghiên cứu khoa học lần VII, ĐH Đồng Tháp, (2016)
180Cao Thanh Tình, Về tính ổn định của các hệ phương trình vi phân phiếm hàm tuyến tính phụ thuộc thời gian, HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM LẦN X 2016, (2016)
181Cao Thanh Tình, On stability of functional differential systems, Hội nghị toán ứng dụng và tin học, Đại học Bách Khoa Hà Nội, (2016)
182Cao Thanh Tình, Exponential stability of functional differential systems, Hội thảo Tối ưu và tính toán Khoa học lần thứ 14, (2016)
183Son Trinh, Luu Nguyen, Minh Vo and Phuc Do, Lexicon-Based Sentiment Analysis of Facebook Comment, Recent Developments in Intelligent Information and Database Systems, (2016)
184Nguyễn Trọng Chỉnh, Nguyễn Tuấn Đăng, Towards an Argument-Based Method for Answering Why-question in Vietnamese Language, National Foundation for Science and Technology Development Conference on Information and Computer Science, (2016)
18580184-Nguyễn Đình Thuân, Hệ hỗ trợ tư vấn và chẩn trị bệnh trong Y học Cổ truyền, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin lần thứ IX, (2016)
186Phương pháp dự báo chuỗi thời gian dựa trên chuỗi thời gian mờ theo tiếp cận đại số gia tử, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin lần thứ IX, (2016)
187Nguyễn Phi Khứ, Satellite Image Processing to Estimate Flood Overflow in Mekong River, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Thủy Khí, (2005)
188Nguyễn Phi Khứ, Nanofluids and Problem of Heat Transfer, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Thủy Khí, (2015)
189Nguyễn Phi Khứ, Free-boundary valued problem for Simulation Solute transport flow in one dimension, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Thủy Khí, (2014)
190Nguyễn Phi Khứ, Micro-fluid flows for cooling cylindrical channels, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Thủy Khí, (2013)
191Nguyễn Phi Khứ, Degradation of Groundwater in case of Climate Change, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Thủy Khí, (2012)
192Nguyễn Phi Khứ, Using one-dimensional flow and solute transport model in Environment Impact Assessment for Thermoelectric Power Plants, IAMI Workshop, (2009)
193Nguyễn Phi Khứ, Flow and Pollution Simulation in CanGio River-canals System Using Hydraulic one-dimensional Model, GIS Workshop HCMC Vietnam, (2007)
194Nguyễn Phi Khứ, Warm-water Spreading from Thermoelectric Power Plants into Surface water Environment, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Thủy Khí, (2007)
195Nguyễn Phi Khứ, Từ Tuyết Hồng, SWFAST1D Simulation for Water flow and Solute Transport in River-canals Systems, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Thủy Khí, (2006)
196Nguyễn Phi Khứ, WFAST2D Simulation and Surface Water Qualitative Environment, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Thủy Khí, (2005)
197Nguyễn Phi Khứ, Mechanical points of view to predict erosion and sediment transport in river-canals, Workshop on Erosions and sediment Phenomena in Southern Provinces of Vietnam, (2003)
198Nguyễn Phi Khứ, DEMFLOOD Simulation for the Vietnam Mekong Delta, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Thủy Khí, (2001)
199Nguyễn Phi Khứ, Model for flood computing in two dimensions, IAMI Workshop, (2000)
200Nguyễn Phi Khứ, An Inverse problem for identifying flow parameters, IAMI Workshop, (1999)
201Information system for floods prediction in the Vietnam Mekong Delta, IAMI Workshop, (1998)
2022DFAST Model in surface and ground water, IAMI Workshop, (1998)
203Danh Le Phuoc, Hoan Nguyen Mau Quoc, Quoc Hung Ngo, Tuan Tran Nhat, Manfred Hauswirth, Enabling Live Exploration on The Graph of Things, Semantic Web Challenge 2014, (2014)
204Lê Duy Đồng Lê Kim Nga, Ứng dụng hệ luật mờ trong dự báo điểm thi, Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quớc gia lần thứ IX - Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT, (2016)
205DUONG NGOC HAO, DUONG TON DAM, On A Technique for 1/3 Subharmonic Response of Random Nonlinear Oscllators., Advanced Technology & Sustainable Development (ICATSD2016), (2016)
206Huỳnh Quốc Hưng, NGuyễn Hoàng Tú Anh, Khai thác đặc trưng tương tác xã hội và ngữ nghĩa để nâng cao chất lượng gom cụm sự kiện trong luồng dữ liệu Twitter, Hội thảo KH Quốc gia lần thứ XIX: @Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và TT, (2016)
207Nguyễn Hồ Duy Tri, Ngô Thanh Hùng, Mô hình phân tán cho thuật giải xác định đỉnh có sức ảnh hưởng lớn nhất trong đồ thị mạng xã hội, Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ 09 về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin, (2016)
208Nguyễn Quốc Dũng, Huỳnh Ngọc Tín, Nguyễn Hoàng Tú Anh, Adaptive Methods for Job Recommendation Based on User Clustering, 3rd NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2016)
209Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Thị Anh Thư Lê Đình Duy Ngô Đức Thành Nguyễn Hoàng Tú Anh Đỗ Văn Tiến, Clustering Web Video Search Results with Convolutional Neural Networks, 3rd NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2016)
210Phan Đình Duy, Trần Ngọc Đức, Trần Văn Quang, Vũ Đức Lung, Hệ thống điều khiển ma trận phun nước nghệ thuật theo nhạc dựa trên bộ phân lớp âm nhạc., Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin, (2016)
211Nguyễn Hồ Duy Trí, Nguyễn Trung Quân, Nguyễn Văn Tiến, Ngô Thanh Hùng, Xây dựng mô hình phân tán cho phân lớp khối lượng lớn văn bản theo chủ đề, Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ 09 về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin , (2016)
212The advanced algorithms for determining join order in parallel database query, Một số vấn đề chọn lọc về CNTT, (2000)
213Nguyễn Đình Hiển, Phạm Thi Vương Đỗ Văn Nhơn, Thiết kế hệ hỗ trợ giải toán Đại số Vector dựa trên Mô hình tri thức toán tử, Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ IX về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin, (2016)
214DƯƠNG TÔN ĐẢM, An Innovative Risky Asset Pricing Model Using Linear Stochastic Differential Equation (SLDE), International Conference on Analysis and Applied Mathematics., (2011)
215Using feature of nose and HAT-MARS descriptor for face recognition with pose variance, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia , (2016)
216Nguyễn Đình Hiển, Nguyễn Tuấn Cường, Xây dựng hệ hỗ trợ giải toán tự động về kiến thức Khảo sát hàm số, Hội thảo Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, (2016)
217Đỗ Văn Tiến, Lâm Quang Vũ, Phan Thanh Sang, Ngô Đức Thành, Lê Đình Duy, Dương Anh Đức, Sử dụng Deep neural networks biểu diễn các thuộc tính cho bài toán phát hiện cảnh bạo lực trong video, Hội nghị Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin lần thứ IX, 2016, (2016)
218Võ Huyền Lan Uyên, Trần Hưng Nghiệp Nguyễn Trác Thức, Thiết kế hệ thống tự động kiểm kê kết quả bầu cử ứng dụng công nghệ barcode, Hội nghị Khoa học trẻ UIT lần IV, (2016)
219Võ Huyền Lan Uyên, Nguyễn Trác Thức, Hệ thống tự động kiểm kê kết quả bầu cử sử dụng công nghệ Barcode, Hội nghị khoa học trẻ Trường ĐH Công nghệ thông tin lần IV, (2016)
220Giảng dạy tiếng Anh hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp , Hội thảo KH Quốc Gia 2016: Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ& quốc tế học tại Việt Nam, (2016)
221Nguyễn Đình Hiển, Chu Thanh Tú Nguyễn Công Chánh, Một mô hình biểu diễn quan hệ giữa các đối tượng hình học và thiết kế chương trình vẽ hình tự động, Hội nghị khoa học trẻ lần IV -2016, (2016)
22280184-Nguyễn Đình Thuân, Một hướng tiếp cận của bài toán phân tích rủi ro, Hội thảo Quốc gia lần thứ XVIII “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông”, (2015)
223Nguyễn Đình Thuân, Chuyển đổi lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ sang NOSQL, Hội thảo Quốc gia lần thứ XVIII “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông”, (2015)
224Tôn Thất Hòa An, Cao Thị Nhạn, A review on speech emotion recognition, Hội thảo Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Đà Lạt (12/2015), (2015)
225Đinh Điền, Nguyễn Văn Toàn, Xây dựng Wordnet tiếng Việt cho danh từ dựa trên mô hình phân lớp ngữ nghĩa, Hội thảo Quốc gia "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin", (2005)
226Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Thị Anh Thư, Ngô Đức Thành, Lê Đình Duy, Nguyễn Hoàng Tú Anh, "Nâng cao chất lượng gom cụm kết quả tìm kiếm video sử dụng kết hợp đặc trưng âm thanh, đặc trưng thị giác và thông tin văn bản", Hội thảo Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin , (2015)
227Nguyễn Trác Thức, Trần Duy Thanh, Phát hiện cộng đồng và các nhân tố có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng trên mạng xã hội, Hội nghị khoa học trẻ Trường Đại học Công nghệ thông tin, (2014)
228Quoc-Nguyen Viet, Sun-Tae Chung, Ho-Seok Kang, Seong-won Cho, Real-time Detection and Localizing Dangerous Sound for PTZ Surveilance Camera, Korea Multimedia Society Conference 2013, (2013)
229Nguyen Gia Tuan Anh, Le Hoang Thanh, Biểu diễn, quản lý các cây cầu trong khoa học thông tin địa lý 3 chiều, Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ 14-Đại học Bách khoa Tp.HCM, ĐHQG Tp.HCM, (2015)
230Nguyễn Lưu Thuỳ Ngân, Trịnh Thị Mỹ Hiền+, Lã Hoài Tuấn*, +, Phan Nguyệt Minh+, Nguyễn Thành Hiệp+, Dương Ngọc Hảo, Đảm bảo chất lượng trong trường ĐH CNTT từ việc tìm hiểu nguyên nhân sinh viên thôi học, HN Đảm bảo chất lượng lần 4- ĐHQG-HCM, (2015)
231Ngô Minh Quân, So Sánh Hiệu Suất Mã Hóa Giữa CPU và GPU Sử Dụng Thuật Toán AES , Fundamental and Applied IT Research, (2014)
232Dung Mai Tien, Kiem Hoang, A comparative study of shape discriptors in content based image retrieval, ITEDU@2010, (2010)
233Tran Hong Nhat Nguyen, Huu Truong Nguyen , Thanh Tuan Anh Pham , Cao Vinh Tran , Nguyen Bao Thu Le and Bach Thang Phan, Correlation between crystallinity and electrical properties of Indium, Gallium-doped ZnO thin films, HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC, (2015)
234Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Hoàng Tú Anh, Ngô Đức Thành, Lê Đình Duy, "Gom cụm dữ liệu Web video theo hướng tiếp cận Early Fusion cho đặc trưng văn bản", Hội nghị Quốc gia lần thứ VII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin , (2014)
235Cao Thanh Tình, Novel criteria for exponential stability of time-varying systems with infinite delay, nghị khoa học lần thứ VI,Đại học Đồng Tháp, (2015)
236Cao Thanh Tình, Explicit criteria for exponential stability of time-varying systems with infinite delay, Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ XIV, ĐH Bách Khoa TP. HCM, (2015)
237Đỗ Văn Nhơn, Phạm Thi Vương, Hệ giải toán dựa trên tri thức về giới hạn, đạo hàm và tích phân, “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin, (2005)
238PGS. TS. Tô Anh Dũng, 80214-Lê Hoàng Tuấn, Mô hình hồi quy bán tham số có hiệu chỉnh cho bài toán dự báo lũ lụt, “Đào tạo và nghiên cứu khoa học ở ĐBSCL theo hướng hội nhập và phát triển bền vững”, (2015)
239PGS. TS. Tô Anh Dũng, 80214-Lê Hoàng Tuấn, A Modified Semi-parametric Regression Model for Flood Forecasting, Hội nghị Khoa học Công nghệ Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG.HCM/ Khoa Khoa học Ứng dụng, lần thứ 14, (2015)
240Cao Thanh Tình, Remark on exponential stability of functional differential equations, Hội thảo ứng dụng Toán học - Vật lý trong khoa học công nghệ, (2015)
241Phạm Hữu Anh Ngọc; , Cao Thanh Tình, On exponential stability of time-varying differential systems with infinite delay, Hội nghị toán học Miền Trung-Tây Nguyên lần thứ nhất, (2015)
242Võ Thị Hồng Lê, Thuyết trình - Ứng dụng cho phần học Case Study trong giáo trình Market Leader, Môn học tiếng Anh giao tiếp thương mại với lộ trình đạt chuẩn Toeic, (2009)
243Võ Thị Hồng Lê, Dạy và học tiếng Anh với những biện pháp cải tiến ứng dụng CNTT, Đổi mới và nâng cao hiệu quả việc dạy và học tiếng Anh trong Đào tạo Đại học, Sau Đại học tại ĐHQG-HCM, (2008)
244Võ Thị Hồng Lê, Học tiếng Anh với sự hỗ trợ của máy vi tính: Những rào cản tiến đến sự thành công, Giảng dạy tiếng Anh bậc Đại học tại Việt nam: Vấn đề và Giải pháp, (2007)
245Võ Thị Hồng Lê, Tập huấn PP Giảng dạy Chủ động - Một phương pháp khả thi cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THPT tỉnh An Giang, Nghiên cứu xây dựng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phổ thông tỉnh An Giang, (2006)
246Võ Thị Hồng Lê, Ảnh hưởng của đề thi và kiểm tra tiếng Anh đối với việc học ngữ điệu tiếng Anh của học sinh phổ thông TP.HCM, Vai trò của hoạt động kiểm tra-đánh giá trong đổi mới giáo dục ở Việt Nam, (2004)
24780307-Trần Văn Quang, 80038-Phan Đình Duy 80087-Lê Văn La, Thiết kế hệ thống điều khiển màn nước nghệ thuật, HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ LẦN III 2014, (2014)
24880184-Nguyễn Đình Thuân, Đoàn Huấn, Sử dụng thuật toán gom cụm mờ khai phá cơ sở dữ liệu ERP trong doanh nghiệp dược phẩm, Kỷ yếu Hội thảo "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin", (2012)
24980184-Nguyễn Đình Thuân, Các dạng chuẩn trong Cơ sở dữ liệu quan hệ có yếu tố thời gian, Kỷ yếu Hội thảo "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin", (2005)
25080184-Nguyễn Đình Thuân, Khai thác các luật kết hợp với trọng số trong Cơ sở dữ liệu có tính thời gian, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia FAIR lần thứ 1 “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin”, (2004)
25180184-Nguyễn Đình Thuân, Các dạng chuẩn trong Cơ sở dữ liệu có tính thời gian, Kỷ yếu Hội thảo "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin", (2002)
25280184-Nguyễn Đình Thuân, Thuật toán về điều khiển tương tranh và cập nhật dữ liệu trong hệ Cơ sở dữ liệu phân tán., Kỷ yếu Hội nghị ứng dụng toán học Toàn quốc lần thứ nhất, (2000)
253Đỗ Văn Tiến, Ngô Đức Thành, Lê Đình Duy, Dương Anh Đức, Hệ thống tìm kiếm bài báo khoa học CSPubGuru, Hội nghị Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin lần thứ VII, 2014, (2014)
254Đỗ Văn Nhơn, Nguyễn Đình Hiển, Mô hình biểu diễn tri thức dạng quan hệ và Ứng dụng xây dựng hệ hỗ trợ giải toán thông minh, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XV: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông, (2012)
255Ngô Đức Thành, Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nguyễn Hoàng Vũ Cáp Phạm Đình Thăng Lê Đình Duy Dương Anh Đức, Xây dựng hệ thống nhận dạng nhân vật phục vụ giám sát, Fundamental and Applied IT Research , (2014)
256Nguyễn Đình Hiển, Đỗ Văn Nhơn, Mô hình tri thức toán tử và Ứng dụng xây dựng Hệ cơ sở tri thức Điện một chiều, Nghiên cứu cơ bản và Ứng dụng Công nghệ thông tin 2014, (2014)
257Tuan Le Hoang, Dung To Anh, A semi-parametric regression model for flood forecasting, Hội nghị Toàn quốc lần thứ V "Xác suất - thống kê: nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy", (2015)
258Truong Hai Bang, Nguyen Phi Khu, The methods Fuzzy Ontology Integration, FAIR, (2013)
259Đào Anh Nguyên, Nguyễn Thái Ân Vũ Đức Lung, Mô hình nhận dạng giọng nói tiếng việt trong điều khiển theo góc độ âm tiết, Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ VII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin, (2014)
260Vũ Đức Lung, Nguyễn Thái Ân Đào Anh Nguyên, Tổng hợp các phương pháp tách âm thanh của một từ tiếng việt và đề xuất phương pháp cải tiến, Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ VII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin , (2014)
261Ngan Nguyen, Yusuke Miyao, Jin-Dong Kim và Jun'ichi Tsujii, Machine Learning-Based Pronoun Resolution for Biomedical Text, The 14th Natural Language Processing Conference, (2008)
262Ngan Nguyen, Yusuke Miyao, A Corpus for Studies on Academic Writing Assistance, The 27th Annual Conference of the Japanese Society for Artificial Intelligence 2013, (2013)
263Tạ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Thị Hòa Hiệp, Nguyễn Thị Tường Vy, Phạm Kim Ngọc, Nguyễn Thị Liên Thương, Lê Nguyễn Bảo Thư, Trần Cao Vinh, Lê Văn Hiểu, Phan Bách Thắng, Chức năng hóa bề mặt hạt nano oxit sắt γ-Fe2O3, Kỷ Yếu Hội Nghị Khoa học lẩn thứ IX - Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên -ĐHQG TpHCM, (2014)
264Vạn Duy Thanh Long, Lê Minh Duy, Nguyễn Hoàng Tú Anh, Dự đoán xu hướng cổ phiếu ở thị trường Việt Nam bằng phương pháp hai giai đoạn dựa trên việc kết hợp K-means và SVM với ước lượn, Kỷ yếu Hội thảo KH Quốc gia lần thứ XV, (2011)
265Phạm Hữu Anh Ngọc; Cao Thanh Tình, Some new results on stability of linear time-varying systems with infinite delay, Đại hội toán học Việt Nam lần thứ 8, (2013)
266Pham Hữu Anh Ngọc; Cao Thanh Tình, Về tính ổn định mũ của các phương trình vi phân phiếm hàm, Kỷ yếu hội nghị Khoa học Trường ĐH KHTN lần thứ IX-2014, (2014)
267Dương Ngọc Hảo , Nguyễn Đông Anh, Dương Tôn Đảm, Ảnh hưởng của ngoại lực tuần hoàn lên hệ dao động ngẫu nhiên với thời gian trễ, Hội nghị khoa học ứng dụng lần thứ 11, trường ĐH Bách khoa Tp HCM, (2009)
268Dương tôn Đảm, Dương ngọc Hảo, Summary of Stable Random Process, Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về xác suất-thống kê, (2005)
269Dương Ngọc Hảo, Nguyễn Đông Anh, Ảnh hưởng của trễ lên nghiệm của phương trình Fokker-Plank cho phương trình vi phân ngẫu nhiên có độ trễ, Hội nghị toán học toàn quốc lần 7, (2008)
270Dương Ngọc Hảo, Nguyễn Đông Anh, Dương Tôn Đảm, Xây dựng nghiệm cho hệ Van Der Pol có trễ chịu kích động ồn trắng, Hội nghị khoa học kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Viện Cơ học và Tin học ứng dụng, (2009)
271Tuan Le Hoang, Dung To Anh, Modification Of Algorithms In Neural Networks And Theirs Applications To Flood Forecasting, Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ VIII, (2013)
272Nguyễn Gia Tuấn Anh, Tích hợp dữ liệu không gian- thời gian- ngữ nghĩa trong quản lý lích sử biến động tài nguyên đất, Ứng dụng GIS toàn quốc 2014, (2014)
273Thanh-Trung Nguyen, Duy-Phuc Do, Hoang-Anh Tran, Phi-Khu Nguyen, Degree Distribution in Complex Network with Parallel PageRank Algorithm, FAIR 2013: Fundamental and Applied IT Research, (2013)
274Thanh-Trung Nguyen, Duy-Phuc Do, Viet-Long Huu Nguyen, Phi-Khu Nguyen, An Efficient Business Model through Analyzing Customer Characteristics, FAIR 2013: Fundamental and Applied IT Research, (2013)
275Nguyễn Phi Khứ, Nguyễn Thành Trung, Industrial Boiler Management Using Artificial Neural Networks, Conference on Fluid Mechanics 2011, (2011)
276Đỗ Phúc, Hoàng Kiếm, Phát triển các thuật giải tìm tập phổ biến trong cơ sở dữ liệu, Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia về CNTT, NXB Khoa học Kỹ thuật, (2001)
277Đỗ Phúc, Hoàng Kiếm, Khám phá các đoạn ặp trong tập tình tự AND và protein bằng cây hậu tố và thuật giải di truyền, Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia về CNTT, NXB Khoa học Kỹ thuật, (2001)
278Đỗ Phúc, Hoàng Kiếm , Nghiên cứu khảo sát quan hệ giữa dàn khái niệm và tập phổ biến, ITIC conference, (2001)
279Đỗ Phúc , Phát triển ứng dụng thuật toán tìm luật kết hợp vào bài toán phân loại văn bản tiếng Việt, Kỷ yếu FAIR, (2005)
280Đỗ Phúc, Nguyễn Thị Kim Phụng, Phân loại tự động các thông điệp trên diễn đàn thảo luận qua mạng, Hội thảo Quốc gia Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Lần thứ IX, 2006), (2006)
281Do Phuc, Mai Xuan Hung, Hoang Kiem , Using Kohonen neural network and natural language processing for extracting salient sentences in the corpus od Vietnamese scientific papers, ICIT confernce, (2006)
282Bùi Thị Danh, Lê Dương Quốc Thắng, Nguyễn Anh Trí, Nguyễn Hoàng Tú Anh, Khai thác đặc trưng để tăng cường khả năng dự đoán liên kết trong mạng xã hội, Hội thảo Khoa học Quốc gia lần thứ XV, @Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và TT, (2012)
283Nguyễn Hoàng Tú Anh, Bùi Thị Danh, Nguyễn Anh Thy, Gom cụm văn bản động dựa trên mô hình đồ thị kết hợp IncrementalDBSCAN, Hội thảo Công nghệ Thông tin & Truyền thông lần thứ nhất, (2008)
284Nguyễn Hoàng Tú Anh, Hoàng Kiếm , Phân loại văn bản tiếng Việt dựa trên khai thác đồ thị con phổ biến, Hội thảo Quốc gia lần thứ 3 về Nghiên cứu cơ bản & ứng dụng Công nghệ thông tin , (2007)
285Nguyễn Hoàng Tú Anh, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Huy Hùng, Áp dụng kỹ thuật khai thác đồ thị trong bài toán phân loại email, Hội nghị Khoa học Kỷ niệm 30 năm thành lập Viện CNTT, (2006)
286Nguyễn Hoàng Tú Anh, Khai thác dữ liệu với luật kết hợp có độ hỗ trợ tối ưu trên thuộc tính số, Hội thảo quốc gia Một số vấn đề chọn lọc của CNTT , (2003)
287Nguyễn Đình Hiển, Vũ Văn Việt, Phạm Cao Thắng, Hệ thống thông minh hỗ trợ giải bài tập tự động về kiến thức Khảo sát hàm số trong chương trình Toán Trung học phổ thông., Hội nghị Kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Cơ học- Tin học Ứng dụng, (2014)
288Do, P., Nguyen, V., Dung, T., Do, P., Nguyen, V., Dung, T., Nguyen, L., August 19-20, 2010 Ho Chi Minh city and Phan Thiet, VietNam , (2010)
289Nguyễn Duy Khánh, Lê Đình Duy Dương Anh Đức, Phát hiện biển báo giao thông dùng đặc trưng cục bộ (local features)., Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ 5 vềNghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin - FAIR V., (2011)
290Mai Trọng Khang, Nguyễn Hoàng Ngân, Nguyễn Phương Anh, Kết hợp thuật toán Chọn lọc nhân bản và Mạng nơ-ron nhân tạo trong nhận dạng mẫu vi-rút, Hội nghị Khoa học trẻ, lần 2, Trường Đại học CNTT- ĐHQG TpHCM, (2013)
291Đỗ Văn Tiến, Nguyễn Phước Cường, Huỳnh Ngọc Tín, Enrichment Computer Science Bibliography, Hội nghị Khoa học trẻ, lần 1, Trường Đại học CNTT- ĐHQG TpHCM, (2011)
292Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, Duc Anh Duong, An efficient branch-and-bound based approach for object co-segmentation, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2014)
293Vu Thanh Nguyên, Ứng dụng máy học trong phân tích dự báo., FAIR – Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ Thông Tin., (2005)
294Vũ Đức Lung, Lê Văn La, Phan Đình Duy, Cao Văn Hưng, Nghiên cứu các phương pháp điều khiển nhạc nước sử dụng phân tích tần số bằng thuật toán FFT, Hội thảo Quốc gia lần thứ XIV, (2011)
295Vũ Đức Lung, Phan Hữu Tiếp, Lâm Thành Hiển, Cao Nguyễn Thủy Tiên, Phương pháp lọc thư rác tiếng Việt dựa trên từ ghép và theo vết người sử dụng, Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông, (2011)
296Vũ Đức Lung, Nguyễn Phạm Hải Đăng, Khai thác dữ liệu Netflow để xác định độ tin cậy của cạnh, hội nghị khoa học viện cơ học và tin học ứng dụng, (2009)
297Phan Đình Duy, Nhận dạng giọng nói tiếng Việt trong điều khiển và trương tác người máy, Hội nghị khoa học trẻ lần 2 Trường DH CNTT, (2013)
298Nguyễn Hữu Nhân, Trần Hàn Linh, Hồng Quốc Minh, Ứng dụng công nghệ RFID và kết nối không dây trong quản lý sinh viên, Hội nghị khoa học trẻ UIT lần 2, (2013)
299Lê Văn La, Phan Đình Duy, Võ Thành Xuyên, A Compact Autonomous Display in Space Using Water Drops, Hội thảo toàn quốc về công nghệ thông tin năm 2013, (2013)
300Do Phuc, Nguyen Thi Kim Phung , Using graph spectral analysis for protein structure comparison, Proceedings of the Fifth International Conference on Information Technology in Education and Training, (2008)
301Lam Duc Khai, Huynh Huu Thuan, Vu Duc Lung., An Autonomous Navigation System Based on Hierarchical Implicit Shape Modeling (HISM) – Hardware Algorithm Compatible with FPGA. , The 3rd IEICE International Conference on Integrated Circuits and Devices in Vietnam, (2012)

Conferences - Journal papers

1Nguyễn Thị Thanh Quyên, Lâm Đức Khải, Blockchain Based Administration Model: A Small Scale Governance Demo-System, International Conference on Advanced Computing and Applications, (2021)
2Dao Van Han, Be Thi Hong, Vu Thi Hien, Nguyen Hoai Nam, Nguyen Thi Huynh Nhu, An analysis of the Vietnamese e-Government's role in the scenario of COVID-19 pandemic, International Conference on Business and Finance, (2021), Vol2: 1000
3Quan Minh Vo, Nhan Thi Cao, An Hoa Ton-That, Unsafe image classification using convolutional neural network for brand safety, IEEE Asia-Pacific Conference on Computer Science and Data Engineering, (2020), CSDE 2020, pp. 1-4, doi: 10.1109/CSDE50874.2020.9411542.
4Hien Do Hoang, Do Thi Thu Hien, Phan The Duy, Nghi Hoang Khoa, Van-Hau Pham, An Approach for Service Function Chain Orchestration in Combination with SDN-Based Network, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
5Tran Duc Luong, Vuong Minh Tien, Hoang Tuan Anh, Ngan Van Luyen, Nguyen Chi Vy, Phan The Duy, Van-Hau Pham, FedChain: A Collaborative Framework for Building Artificial Intelligence Models Using Blockchain and Federated Learning, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
6Phan The Duy, Tran Van Hung, Nguyen Hong Ha, Hien Do Hoang, Van-Hau Pham, Federated Learning-Based Intrusion Detection in SDN-Aware IIoT Networks, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
7Trinh Nguyen Bac , Phan The Duy , and Van-Hau Pham, PWDGAN: Generating Adversarial Malicious URL Examples for Deceiving Black-Box Phishing Website Detector using GANs , International Conference on Machine learning and Applied Network Technologies, (2021)
8Hien Do Hoang, Do Thi Thu Hien , Thach Canh Nhut , Phan Dang Truc Quyen , Phan The Duy , and Van-Hau Pham, A Blockchain-based Secured and Privacy-Preserved Personal Healthcare Record Exchange System , International Conference on Machine learning and Applied Network Technologies, (2021)
9Nguyen Tan Cam , A Nguyen Thi Yen Nhi, Nguyen Vuong Thinh, Nghi Hoang Khoa, Van-Hau Pham, Gather Android application information on Google Play for machine learning based security analysis, International Conference on Artificial Intelligence and Big Data in Digital Era, (2021)
10Phan The Duy, Huynh Nhat Hao, Huynh Minh Chu, Van-Hau Pham, A Secure and Privacy Preserving Federated Learning Approach for IoT Intrusion Detection System, International Conference on Network and System Security, (2021)
11Nguyen Chi Vy, Nguyen Huu Quyen, Phan The Duy, Van-Hau Pham, Federated learning-based intrusion detection in the context of IIoT networks: Poisoning Attack and defense, International Conference on Network and System Security, (2021)
12Qui Cao Phan Xuan, Quang Dang Hong, Duy Phan The, Hien Do Thi Thu, Hau Pham Van, Strengthening IDS against Evasion Attacks with GAN-based Adversarial Samples in SDN-enabled network, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2021)
13Do Thi Thu Hien, Hien Do Hoang, Van-Hau Pham, Empirical Study on Reconnaissance Attacks in SDN-aware Network for Evaluating Cyber Deception, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2021)
14Nghi Hoang Khoa, Cam Nguyen Tan, Van-Hau Pham, Anh Gia-Tuan Nguyen, Detect Android malware by using deep learning: Experiment and Evaluation, International Conference on Machine Learning and Soft Computing, (2021)
15Phan The Duy, Nghi Hoang Khoa, Hoang Hiep, Nguyen Ba Tuan, Hien Do Hoang, Do Thi Thu Hien, Van-Hau Pham, A Deep Transfer Learning Approach for Flow-based Intrusion Detection in SDN-enabled Network, IEEE International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques, Proceedings, (2021)
16Hung Le, Huy To, Hung An, Khanh Ho, Khoa Nguyen, Thua Nguyen, Tien Do, Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, MC-OCR Challenge 2021: An end-to-end recognition framework for Vietnamese Receipts, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2021)
17Manh Khanh Ngo Huu, Sy-Tuyen Ho, Vinh-Tiep Nguyen, Thanh Duc Ngo, Multilingual-GAN: A Multilingual GAN-based Approach for Handwritten Generation, International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, (2021)
18Ngoc Khanh Nguyen, Thanh Danh Nguyen,Vinh Tiep Nguyen, A More Focus on Multi-degradation Method for Single Image Super-Resolution, International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, (2021)
19Anh Khoa Nguyen Vu, Thanh Danh Nguyen, Vinh Tiep Nguyen,Thanh Duc Ngo, DF-FSOD: A Novel Approach for Few-shot Object Detection via Distinguished Features, International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, (2021)
20Duc-Tuan Luu, Ngoc-Khanh Nguyen, Quoc-Tuan Dong, Lam-Quynh Nguyen, Vinh-Tiep Nguyen, Minh-Triet Tran, Beauty Moment Rendering via Face Happiness Scoring, International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, (2021)
21Tu N. Vu,Toan T. Dinh,Tung Minh Tran, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, VNAnomaly: A Novel Vietnam Surveillance Video Dataset for Anomaly Detection, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
22Minh T. Tran, Bao V. Tran, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, UIT-DroneFog: Toward High-Performance Object Detection via High-Quality Aerial Foggy Dataset, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
23Dung T. T. Vo,Tung Minh Tran, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, UIT-Anomaly: A Modern Vietnam Video Dataset for Annomaly Detection, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
24Doanh C. Bui, Truc Trinh, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, An Augmented Embedding Spaces Approach for Text-Based Image Captioning, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
25Hai Le, Truong Nguyen,Vy Le, Thuan Trong Nguyen, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, Guided Anchoring Cascade R-CNN: An Intensive Improvement of R-CNN in Vietnamese Document Detection , NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
26Phuc Nguyen, Thang Luong, Luu Ngo, Thuan Trong Nguyen, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, Page Object Detection with YOLOF, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
27Khanh-Duy Nguyen, Huy H. Nguyen, Trung-Nghia Le, Junichi Yamagishi, Isao Echizen, Effectiveness of Detection-based and Regression-based Approaches for Estimating Mask-Wearing Ratio, International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition, (2021)
28Linh Truong Dieu, Thuan Trong Nguyen, Nguyen D. Vo, Tam V. Nguyen, Khang Nguyen, Parsing Digitized Vietnamese Paper Documents, International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns, (2021), Vol: 13052, Pages: 382-392
29Thuan Trong Nguyen, Thuan Q. Nguyen, Dung Vo, Vi Nguyen, Ngoc Ho, Nguyen D. Vo, Kiet Van Nguyen, Khang Nguyen, VinaFood21: A Novel Dataset for Evaluating Vietnamese Food Recognition, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2021)
30Doanh C. Bui, Dung Truong, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, MC-OCR Challenge 2021: Deep Learning Approach for Vietnamese Receipts OCR, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2021)
31Vu Thanh Nguyen, Mai Viet Tiep, Vu Thanh Hien, Luong The Dung, Tuan Dinh Le, Ton Quang Toai, My Nguyen, Phan Trung Hieu, Feature Learning and Data Generative Models for Facial Expression Recognition, International Conference on Future Data and Security Engineering, (2021), Pages: 137-151
32Le Duy Dong, Vu Thanh Nguyen, Dinh Tuan Le, Mai Viet Tiep, Vu Thanh Hien, Phu Phuoc Huy, Phan Trung Hieu, Modeling Transmission Rate of COVID-19 in Regional Countries to Forecast Newly Infected Cases in a Nation by the Deep Learning Method, International Conference on Future Data and Security Engineering, (2021), Pages: 411-423
33Vu Thanh Nguyen, Tuan Dinh Le, Phu Phuoc Huy, Nguyen Thi Hong Thao, Dao Minh Chau, Nguyen Thai Nho, Mai Viet Tiep, Vu Thanh Hien, Phan Trung Hieu, Using Some Machine Learning Methods for Time Series Forecasting Regarding Gold Prices, International Conference on Future Data and Security Engineering, (2021), Pages: 66-85
34Khanh-An C. Quan, Vinh-Tiep Nguyen, Minh-Triet Tran, A Lightweight Model for Remote Sensing Image Retrieval with Knowledge Distillation and Mining Interclass Characteristics, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
35 Thien-Y Huynh, Son-Lam Nguyen, Hoang-Long Nguyen, Trong-Hop Do, Thanh Binh Nguyen, Proctors Assignment at the University of Information Technology – VNU HCM, IEEE International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques, Proceedings, (2021), 337: 393 - 401
36Nguyen Duy Manh Thi, Nguyễn Phạm Minh Mẫn, Hiếu Trường Ngô, Minh-Son Nguyễn, Design and Implementation of Complex Multiplier with Low Power and High Speed, International Conference on Advanced Computing and Applications, (2021), Conference date: 24-25/11/2021
37Trịnh Lê Huy, Nguyễn Mạnh Thảo, Nguyễn Minh Khương, Bùi Phùng Hữu Đức, Nguyễn Thị Khánh Hồng, Fabien Ferrero, Low-profile Dual-Band Circularly Polarized Antenna for ISM Applications, IEEE International Conference on Communications and Electronics, (2021), Conference date: 13-15/01/2021
38Fabien Ferrero, Trịnh Lê Huy, Thomas Telkamp, Miniature Sub-GHz Antenna for IoT from Space Applications: Challenges and First Results, European Conference on Antennas and Propagation, (2021), Conference date: 22-26/03/2021
39Trần Văn Lic, Đoàn Thị Ngọc Cảnh, Fabien Ferrero, Lê Thanh Nhân, Trịnh Lê Huy,, Use of UHF compact Circularly Polarized antenna for food analysis, IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting, (2021), Conference date: 04-10/10/2021
40Nguyễn Mạnh Thảo, Fabien Ferrero, Trịnh Lê Huy, Circularly Polarized Antenna with Isoflux pattern for Space IoT applications, IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting, (2021), Conference date: 04-10/10/2021
41Lionel Tombakdjian, Fabien Ferrero, Trịnh Lê Huy, Effect of Circular Polarization in a UHF LP-WAN communication, IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting, (2021), Conference date: 04-10/10/2021
42Fabien Ferrero, Lê Quốc Huy, Ngô Đình Thành, Trịnh Lê Huy, Nguyễn Thị Anh Thư, Trần Văn Líc, Lê Thanh Nhân, Large Scale LoRaWanLPWAN Deployment in DaNang City, Vietnam, IEEE International Conference on Antenna Measurements and Applications, (2021), Conference date: 15-17/10/2021
43Trịnh Lê Huy, Bùi Phùng Hữu Đức, Fabien Ferrero, Real Scenario LPWAN Measurement at 2.4 GHz Using Circular and Linear Polarization , IEEE International Conference on Antenna Measurements and Applications, (2021), Conference date: 15-17/10/2021
44Nguyễn Đức Hoan, Nguyễn Mạnh Thảo, Trịnh Lê Huy, Fabien Ferrero, Research and Implement Embedded Artificial Intelligence in Low-Power Water Meter Reading Device, International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2021), Conference date: 14-16/10/2021
45Trịnh Lê Huy, Bùi Phùng Hữu Đức, Nguyễn Trần Tiến Đạt, Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Minh Thiện, Fabien Ferrero, Integrated Multi-standard system based on LR1110 for geolocation applications, International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2021), Conference date: 14-16/10/2021
46Trịnh Lê Huy, Trần Minh Khương, Vũ Ngọc Anh Hà, Lê Văn Ngọc Đoan, Nguyễn Mạnh Thảo, Fabien Ferrero, Design of Varactor-Loaded Transmission-Line Phase Shifter with Integrated Single-Stage LNA in 0.18 um RF CMOS Technology, International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2021), Conference date: 14-16/10/2021
47Hoai-Nhan Nguyen, Minh-Son Nguyễn, Tri Nhut Do, DESIGN OF SMART CAMERA SYSTEM FOR TRAFFIC SCENE UNDERSTANDING , International Conference on Advanced Computing and Applications, (2021), Conference date: 24-25/11/2021
48Tri Nhut Do, Minh-Son Nguyễn, IOT-BASED SECURITY WITH FACIAL RECOGNITION SMART LOCK SYSTEM, International Conference on Advanced Computing and Applications, (2021), Conference date: 24-25/11/2021
49Đoàn Duy, Nguyễn Hoàng Đạt, Hồ Thị Minh Trâm, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Minh Sơn, An Approach of Enhanced PNCC for Resident Identification Applications, Information and Communication Technology for Intelligent Systems, (2021), Conference date: 23-24/04/2021
50Nguyễn Phạm Thế Anh, Bùi Huy Hoàng, Nguyễn Thị Hoài, Đoàn Duy, A Model of 3-DOF Stewart Auto-Balancing System for Low-Cost and High Reliable Embedded Applications, International Conference on Advanced Computing and Applications, (2021), Conference date: 24-25/11/2021
51Dai Duong Tran, Thi Giang Truong, Truong Giang Do, The Duc Do, Risc-V Random Test Generator, International Conference on Advanced Computing and Applications, (2021), pp. 150-155
52Tuong Phi Lau, Software Reuse Exploits in Node.js Web Apps, International Conference on System Reliability and Safety, (2021), Conference date: 24-26/11/2021
53Lâm Đức Khải, Đoàn Văn Hiếu, A Fast Keccak Hardware Design for High Performance Hashing System, International Conference on Advanced Computing and Applications, (2021), Conference date: 24-25/11/2021/Đã upload thông tin bài báo lên drive
54Lâm Đức Khải, Trịnh Việt Hoàng, A Road Self-Guided Hardware-Based Demo System, International Conference on Advanced Computing and Applications, (2021), Conference date: 24-25/11/2021/Đã upload thông tin bài báo lên drive
55Nguyễn Phước Cường, Nguyễn Quốc Trung, Lê Kim Hùng, An Ensemble Feature Selection Algorithm for Machine Learning based Intrusion Detection System, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
56Nhat-Tuan Pham, Nhu-Y Tran-Van, Kim-Hung Le, LS-SPP: A LSTM-Based Solar Power Prediction Method from Weather Forecast Information, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
57Lê Minh Khánh Hội, Lê Kim Hùng, ODLIE: On-Demand Deep Learning Framework for Edge Intelligence in Industrial Internet of Things, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
58Anh-Hao Vu, Minh-Quan Nguyen-Khac ,Xuan-Thanh Do, Kim-Hung Le, A Real-Time Evaluation Framework for Machine learning-based IDS, International Conference on Research in Intelligent and Computing in Engineering, (2021)
59Xuan-Thanh Do, KimHung Le, Towards Remote Deployment for Intrusion Detection System to IoT Edge devices, International Conference on Research in Intelligent and Computing in Engineering, (2021)
60Nhu-Y Tran-Van, Nhat-Tuan Pham, Kim-Hung Le, LS-TFP A LSTM-Based Traffic Flow Prediction Method in Intelligent Internet of Things, International Conference on Research in Intelligent and Computing in Engineering, (2021)
61Xuan-Duong Nguyen, Xuan-Ha Nguyen, Hoang-Hai Huynh, Kim-Hung Le, Deep-IDS: A lightweight Neural Network based Intrusion Detection System, International Conference on Research in Intelligent and Computing in Engineering, (2021)
62Bao-Sam Tran, Thi-Huyen Ho , Thanh-Xuan Do, Kim-Hung Le, Empirical Performance Evaluation of Machine Learning based DDoS Attack Detections, International Conference on Research in Intelligent and Computing in Engineering, (2021)
63Khanh-Hoi Le Minh, Kim-Hung Le, AirGen: GAN-based synthetic data generator for air monitoring in Smart City, IEEE International Forum on Research and Technologie for Society and Industry, (2021), pp. 317-322
64Tuan Le-Anh, Quan Ngo-Van, Phuong Vo-Huy, Dang Huynh-Van, and Quan LE-TRUNG, A Container-based Edge Computing System for Smart Healthcare Applications, International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems, (2021), Print ISBN 978-3-030-77423-3, Online ISBN 978-3-030-77424-0
65Dang-Minh Phan, Phuoc Nguyen T. H., An Enhanced Method to Improve Signal Reception Performance for 5G NR Physical Uplink Control Channel with Frequency Hopping Configuration, International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2021), pp. 13-17
66Phat Phan-Trung, Thuat Nguyen-Khanh, and Quan Le-Trung, Adaptive Sampling for Saving Energy: A Case Study on The Libelium-based Environment Monitoring Systems, International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2021), pp. 62-67
67Thuan Nguyen Dinh, Nam Phan Hoang, Air Pollution Forecasting Using Regression Models and LSTM Deep Learning Models for Vietnam, International Conference on Future Data and Security Engineering, (2021), FDSE 2021, LNCS 13076, pp. 264–275, 2021
68Trung Ha, Tran Khanh Dang, and Nhan Nguyen-Tan, Comprehensive Analysis of Privacy in Black-Box and White-Box Inference Attacks Against Generative Adversarial Network, International Conference on Future Data and Security Engineering, (2021), FDSE 2021, LNCS 13076, pp. 323–337, 2021
69Thu Nguyen, Ngoc-Mai Bui, Thu-Thuy Ta, Tu-Anh Nguyen-Hoang, Predicting the future actions of people in the real world to improve health management, International Conference on Artificial Intelligence and Big Data in Digital Era, (2021), Published in “Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies” ISSN: 2367-4512, indexed in Scopus, Web of Science.
70Kim Thi-Thanh Nguyen, Kiet Van Nguyen, ReINTEL Challenge 2020: Exploiting Transfer Learning Models for Reliable Intelligence Identification on Vietnamese Social Network Sites, International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing, (2021), Proceedings of the 7th International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing, pp 45-48
71Khoa Phan, Dang Van Thin, Duong Ngoc Hao, Luu Nguyen Thuy Ngan, Exploring Zero-shot Cross-lingual Aspect-based Sentiment Analysis using Pre-trained Multilingual Language Models, International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, (2021)
72Duc-Vu Nguyen, Linh-Bao Vo, Dang Van Thin, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Span Labeling Approach for Vietnamese and Chinese Word Segmentation, Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence, (2021), Vol 13032, LNCS 13032 - PRICAI 2021 - Part II, pp 244-258
73Nguyen Vuong Thinh, A Nguyen Thi Yen Nhi, Trinh Gia Huy, Nghi Hoang Khoa, Nguyen Tan Cam, Fruits classification by using machine learning – An experiment using popular approaches on local data, International Conference on Machine learning and Applied Network Technologies, (2021)
74Doan Minh Trung, Le Thanh Duan, Nghi Hoang Khoa, Phan The Duy, Nguyen Tan Cam, Van-Hau Pham, Forensics Analysis of FacePlay Application to Seek Digital Artifacts on Data Ownership and Privacy, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
75Nguyen Tan Cam, Nghi Hoang Khoa, Thieu Thai An, Nguyen Phan Bach, Van-Hau Pham, Detect Repackaged Android Applications by Using Representative Graphs , NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
76Thom Hue Huynh, Son The Pham, A Machine Learning Approach to Building a Digital Map of Covid-19, International Symposium on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences, (2021), to appear
77Luan Thanh Nguyen, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Constructive and Toxic Speech Detection for Vietnamese Comments, International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems, (2021), Lecture Notes in Computer Science, vol 12798
78Phong Nguyen-Thuan Do, Nhat Duy Nguyen, Tin Van Huynh, Kiet Van Nguyen, Anh Gia-Tuan Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Sentence Extraction-Based Machine Reading Comprehension for Vietnamese, International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management, (2021), Lecture Notes in Computer Science, vol 12816, pp 511-523
79Luong Luc Phan, Phuc Huynh Pham, Kim Thi-Thanh Nguyen, Sieu Khai Huynh, Tham Thi Nguyen, Luan Thanh Nguyen, Tin Van Huynh, Kiet Van Nguyen, SA2SL: From Aspect-Based Sentiment Analysis to Social Listening System for Business Intelligence, International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management, (2021), Lecture Notes in Computer Science, vol 12816, pp 647-658
80Phu Gia Hoang, Luan Thanh Nguyen, Kiet Van Nguyen, UIT-E10dot3 at SemEval-2021 Task 5: Toxic Spans Detection with Named Entity Recognition and Question-Answering Approaches, International Workshop on Semantic Evaluation, (2021), Proceedings of the 15th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2021), pp. 919–926
81Khanh Quoc Tran, Phap Ngoc Trinh, Khoa Nguyen-Anh Tran, An Tran-Hoai Le, Luan Van Ha, Kiet Van Nguyen, An Empirical Investigation of Online News Classification on an Open-Domain, Large-Scale and High-Quality Dataset in Vietnamese, International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems, (2021), Volume 337: New Trends in Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques, pp.367 - 379
82Nhung Thi-Hong Nguyen, Phuong Phan-Dieu Ha, Luan Thanh Nguyen, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Vietnamese Complaint Detection on E-Commerce Websites, IEEE International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques, Proceedings, (2021), Volume 337: New Trends in Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques, pp. 618 - 629
83Kiet Van Nguyen, Tin Van Huynh, Anh Gia-Tuan Nguyen, A Novel Perspective of Text Classification by Prolog-based Deductive Databases, International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems, (2021), Lecture Notes in Computer Science, vol 12799
84Khanh Quoc Tran, Binh Van Duong, Linh Quang Tran, An Le-Hoai Tran, An Trong Nguyen, Kiet Van Nguyen, Machine Learning-based Empirical Investigation For Credit Scoring In Vietnam’s Banking, International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems, (2021), Lecture Notes in Computer Science, vol 12799.
85Duc-Vu Nguyen, Linh-Bao Vo, Ngoc-Linh Tran, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Joint Chinese Word Segmentation and Part-of-speech Tagging via Two-stage Span Labeling, Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation, (2021), pp. to appear
86Nguyen Manh Tuan, Truong Viet Phuong, Trong-Hop Do, Ngo Tan Vu Khanh, An highly realistic optical camera communication simulation framework for Internet of Things applications, IEEE/ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing, (2021), 240-242
87Trong-Hop Do, Ngan-Linh Nguyen, Hoang-Thong Vo, Thanh-Binh Nguyen, Ngo Tan Vu Khanh, Deep learning based image processing for proactive data collecting system for autonomous vehicle, IEEE/ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing, (2021), 253-256
88Trong-Hop Do, Dang-Khoa Tran, Dinh-Quang Hoang, Minh-Quan Pham, Quang-Dung Pham, Nhu-Ngoc Dao, Chunghyun Lee, Sungrae Cho, Night-Time Vehicle Distance Estimation Using Camera Geometry and Deep Learning, International Conference on Information Networking, (2021), 853-857
89Trong-Hop Do, Dang-Khoa Tran, Dinh-Quang Hoang, Dat Vuong, Trong-Minh Hoang, Nhu-Ngoc Dao, Chunghyun Lee, Sungrae Cho, A Novel Algorithm for Estimating Fast-Moving Vehicle Speed in Intelligent Transport Systems, International Conference on Information Networking, (2021), 499-503
90Quang-Dung Pham, Trong-Hop Do, Nhu-Ngoc Dao, Woongsoo Na, Chunghyun Lee, Sungrae Cho, A Feasible Study of Cube Sensing Organization Map for Cognitive Spectrum Allocation, International Conference on Information Networking, (2021), 858-863
91Trong-Hop Do, Hoang-Quan Dang, Hoang-Nhan Nguyen, Phu-Phuoc Pham, Duc-Tri Nguyen, 30VNFoods: A Dataset for Vietnamese Foods Recognition, IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite, (2021), 311-315
92Quang-Linh Tran, Gia-Huy Lam, Quang-Nhat Le, Trung-Hieu Tran, Trong-Hop Do, A Comparison of Several Approaches for Image Recognition used in Food Recommendation System, IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite, (2021), 284-289
93Quang-Linh Tran, Gia-Huy Lam, Van-Binh Duong, Trong-Hop Do, A Study on Diacritic Restoration Problem in Vietnamese Text using Deep Learning based Models, IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite, (2021), 306-310
94Xuan-Vinh Nguyen, Gia-Huy Lam, Quang-Nhat Le, Quoc-Loc Duong, The-Manh Nguyen, Bao-Long Le, Quang Dieu Tran, Trong-Hop Do, Nhu-Ngoc Dao , Intelligent Augmented Video Streaming Services Using Lightweight QR Code Scanner , IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite, (2021), 103-107
95Hien D. Nguyen, Kha V. Nguyen, Suong N. Hoang, Tai Huynh, Design a management system for the influencer marketing campaign on social network, International Conference on Computational Data and Social Networks, (2021), Proceedings of 9th International Conference on Computational Data and Social Networks (CSoNet 2020), Dallas, USA, Dec. 2020. LNCS 12575, pp. 139 - 151, Chapter 12, Springer.
96Hien D. Nguyen, Chiaki Sakama, Feature Learning by Least Generalization, International Conference on Inductive Logic Programming, (2021), Proceedings of 30th International Conference on Inductive Logic Programming (ILP 2021), co-located with The first International Joint Conference on Learning & Reasoning (IJCLR 2021), Oct. 2021, Athens, Greece
97Quan M. Tran, Hien D. Nguyen, Binh T. Nguyen, Vuong T. Pham, Trong T. Le, Influence Prediction on Social Media Network through Contents and Interaction Behaviors using Attention-based Knowledge Graph, International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2021), Proceedings of 13th IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2021), Bangkok, Thailand, Nov. 2021
98Hien D. Nguyen, Linh Nguyen, Nha P. Tran, Van-Thanh Nguyen-Le, Sang Vu, Design an Intelligent Problem Solver in Mathematics based on Integrated-Knowledge Model, International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2021), Proceedings of 13th IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2021), Bangkok, Thailand, Nov. 2021
99Dat Q. Duong, Quang M. Le, Tan-Loc Nguyen-Tai, Hien D. Nguyen, Minh-Son Dao, Binh T. Nguyen, An Effective AQI Estimation Using Sensor Data and Stacking Mechanism, IEEE International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques, Proceedings, (2021), Proceedings of 20th International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools, and Techniques (SOMET 2021), Cancun, Mexico, pp. 405 – 418, Sept. 2021.
100Hien D. Nguyen, Thanh Le, Khiem Tran, Son T. Luu, Suong N. Hoang, Hieu T. Phan, Multi-level Sentiment Analysis of Product Reviews based on Grammar Rules of Language, IEEE International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques, Proceedings, (2021), Proceedings of 20th International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools, and Techniques (SOMET 2021), Cancun, Mexico, pp. 444 – 456, Sept. 2021.
101Tung T. Phan, Vinh Q. Pham, Hien D. Nguyen, Anh T. Huynh, Dung A. Tran, Vuong T. Pham, Ontology-based Resume Searching System for Job Applicants in Information Technology, International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems, (2021), Proceedings of 34th International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems (IEA/AIE 2021), Kuala Lumpur, Malaysia, July 2021.
102Anh T. Huynh, Ba-Tung Nguyen, Hoai-Thu Nguyen, Sang Vu, Hien D. Nguyen, A method of Deep Reinforcement Learning for Simulation of Autonomous Vehicle Control, International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering, (2021), Proceedings of 16th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering (ENASE 2021), pp. 372 – 379, Online streaming, April 2021
103Khanh Ho,Huy Bao Le,Khoa Nguyen,Thua Nguyen,Tien Do,Thanh Ngo Duc,Son Nguyen Thanh, Unweighted Bipartite Matching For Robust Vehicle Counting, International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, (2021), 978-1-6654-1910-9
104Minh Tran,Tri Pham,Tien Nguyen,Tien Do,Thanh Duc Ngo, A robust framework for mathematical formula detection, International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, (2021), 978-1-6654-1910-9
105Nguyen Nguyen, Thu Nguyen, Vinh Tran, Minh-Triet Tran, Thanh Duc Ngo, Thien Huu Nguyen, Minh Hoai, Dictionary-Guided Scene Text Recognition, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, (2021), Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pp. 7383-7392
106Chinh Trong Nguyen, Dang Tuan Nguyen, Building a Vietnamese Dataset for Natural Language Inference Models, International Conference on Future Data and Security Engineering, (2021), pp. 185--199
107Chinh Trong Nguyen, Dang Tuan Nguyen, A Vietnamese Answer Extraction Model Based on PhoBERT, International Conference on Advanced Computing and Applications, (2021), pp. 112--119
108Tu Do, Ngoc Hoang Luong, Training-Free Multi-Objective Evolutionary Neural Architecture Search via Neural Tangent Kernel and Number of Linear Regions, International Conference on Neural Information Processing, (2021), ICONIP (2) 2021: 335--347
109Hieu Trung Nguyen, Khang Tran, Ngoc Hoang Luong, Enhancing Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradient with Cross-Entropy Method, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
110Quan Minh Phan, Ngoc Hoang Luong, Efficiency Enhancement of Evolutionary Neural Architecture Search via Training-Free Initialization, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2021)
111Michal Witold Przewozniczek, Marcin M. Komarnicki, Peter A. N. Bosman, Dirk Thierens, Bartosz Frej, Ngoc Hoang Luong, Hybrid linkage learning for permutation optimization with Gene-pool optimal mixing evolutionary algorithms, Genetic and Evolutionary Computation Conference, (2021), GECCO Companion 2021: 1442-1450
112Hieu Trung Nguyen, Ngoc Hoang Luong, Applying Deep Reinforcement Learning in Automated Stock Trading, International Conference on Artificial Intelligence and Computational Intelligence, (2021), AICI 2021: 285-297
113Tu Do, Ngoc Hoang Luong, Insightful and Practical Multi-objective Convolutional Neural Network Architecture Search with Evolutionary Algorithms, International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems, (2021), IEA/AIE (1) 2021: 473-479
114Quan Minh Phan, Ngoc Hoang Luong, Enhancing Multi-objective Evolutionary Neural Architecture Search with Surrogate Models and Potential Point-Guided Local Searches, International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems, (2021), IEA/AIE (1) 2021: 460-472
115Khoa Tan VO, Anh-Thu Nguyen-Thi Tu-Anh Nguyen-Hoang, Building Sustainable Food Supply Chain Management System Based On Hyperledger Fabric Blockchain, 15TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED COMPUTING AND APPLICATIONS, (2021)
116Nhu-Y Tran-Van, Nhat-Tuan Pham, Kim-Hung Le, LS-TFP: A LSTM-Based Traffic Flow Prediction Method in Intelligent Internet of Things, International Conference on Research in Intelligent and Computing in Engineering, (2021)
117Huy-Tan Thai, Nhu-Y Tran-Van Kim-Hung Le, Artificial Cognition for Early Leaf Disease Detection using Vision Transformers, International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2021)
118Đỗ Hoàng Hiển, Do Thi Thu Hien , Thach Canh Nhut , Phan Dang Truc Quyen , Phan The Duy , Van-Hau Pham, A Blockchain-based Secured and Privacy-Preserved Personal Healthcare Record Exchange System, The Sixth International Conference on Research in Intelligent Computing in Engineering (RICE-2021), (2021)
119Trịnh Nguyên Bác, Phan Thế Duy, Phạm Văn Hậu, PWDGAN: Generating Adversarial Malicious URL Examples for Deceiving Black-Box Phishing Website Detector using GANs, The Sixth International Conference on Research in Intelligent Computing in Engineering (RICE-2021), (2021)
120Michal Przewozniczek, Marcin Komarnicki, Peter Bosman, Dirk Thierens, Bartosz Frej, Ngoc Hoang Luong, Hybrid Linkage Learning for Permutation Optimization with Gene-pool Optimal Mixing Evolutionary Algorithms, Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, (2021)
121Ngoc Hoang Luong, Tu Do, Insightful and Practical Multi-Objective Convolutional Neural Network Architecture Search with Evolutionary Algorithms, The 34th International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems, (2021)
122Ngoc Hoang Luong, Quan Minh Phan, Enhancing Multi-Objective Evolutionary Neural Architecture Search with Surrogate Models and Potential Point-Guided Local Searches, The 34th International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems, (2021)
123UIT-ISE-NLP at SemEval-2021 Task 5: Toxic Spans Detection with BiLSTM-CRF and ToxicBERT Comment Classification, Proceedings of The 15th International Workshop on Semantic Evaluation (2021), (2021)
124Conversational Machine Reading Comprehension for Vietnamese Healthcare Texts, The 13th International Conference on Computational Collective Intelligence (2021), (2021)
125Hanh Hong-Phuc Vo , Hieu Trung Tran , Automatically Detecting Cyberbullying Comments on Online Game Forums, THE 2021 RIVF INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTING AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES , (2021)
126Hien D. Nguyen, Thanh Le, Khiem Tran, Son T. Luu, Suong N. Hoang, Hieu T. Phan , Multi-level Sentiment Analysis of Product Reviews based on Grammar Rules of Language, Proceedings of the 20th International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools, and Techniques, (2021)
127Doanh C. Bui, Dung Truong Nguyen D. Vo Khang Nguyen, MC-OCR Challenge 2021: A Deep Learning Approach for Vietnamese Receipts OCR, International Conference on Research, Innovation and Vision for the Future , (2021)
128Hai Minh Nguyen Tran, Quang Minh Pham, Hoa Binh Le Nguyen, Cao Tri Nguyen, Tri Nhut Do, A Study on the Methology of Increasing Safety for Cometto MSPE System, International Conference on Nature of Computation and Communication, (2021)
129Tri Nhut Do, Quang Minh Pham, Hoa Binh Le-Nguyen, Cao Tri Nguyen, Hai Minh Nguyen-Tran, Design and Testing a Single-Passenger Eco-Vehicle, International Conference on Nature of Computation and Communication, (2021)
130Duy Tue Nguyen, Tri Nhut Do, The Efficiency Estimate of PV Cell under various wind velocities, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, (2021)
131Duy Tue Nguyen, Tri Nhut Do, Design of the double pass solar collector for drying, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, (2021)
132Tri Nhut Do, Sang Kyeong Park, Young Soo Suh, Attitude estimation using accelerometers with constrained external acceleration, 10th IEEE International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS), (2016)
133Tri Nhut Do, Ran Liu, Chau Yuen, U-Xuan Tan, Personal dead reckoning using IMU device at upper torso for walking and running, IEEE SENSORS, (2016)
134Tri Nhut Do, U-Xuan Tan, Novel velocity update applied for IMU-based wearable device to estimate the vertical distance, International Conference on Electrical, Control and Instrumentation Engineering (ICECIE), (2019)
135Sang Kyeong Park, Young Soo Suh, Tri Nhut Do, The pedestrian navigation system using vision and inertial sensors, International joint conference on instrumentation, control and information technology, (2009)
136Young Soo Suh, Tri Nhut Do, Young Sik Ro, Hee Jun Kang, A smoother for attitude estimation using inertial and magnetic sensors, SENSORS, 2010 IEEE, (2010)
137Tri Nhut Do, , Young Soo Suh, Foot motion tracking using Vision, 2011 IEEE 54th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS), (2011)
138Ran Liu, Chau Yuen, Tri-Nhut Do, Wei Guo, Xiang Liu, U-Xuan Tan, Relative positioning by fusing signal strength and range information in a probabilistic framework, 2016 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps), (2016)
139Ran Liu, Chau Yuen, Tri-Nhut Do, Ye Jiang, Xiang Liu, U-Xuan Tan, Indoor positioning using similarity-based sequence and dead reckoning without trainin, IEEE 18th International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC), (2017)
140Tri Nhut Do, Ran Liu, Chau Yuen, U-Xuan Tan, Design of an infrastructureless in-door localization device using an IMU sensor, 2015 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO), (2015)
141Ran Liu, Chau Yuen, Tri-Nhut Do, Dewei Jiao, Xiang Liu, U-Xuan Tan, Cooperative relative positioning of mobile users by fusing IMU inertial and UWB ranging information, 2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), (2017)
142Trần Văn Tiến, Lâm Đức Khải, Trần Mạnh Tiến, Hardware Implementation of a MIMO Channel Emulator for high speed WLAN 802.11 ac, 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2018)
143Lâm Đức Khải, Lê Vũ Trùng Dương, Đoàn Văn Hiếu, Phạm Hoài Luân, Trần Thị Hồng, Hardware Implementation for Fast Block Generator of Litecoin Blockchain System, International Symposium on Electrical and Electronics Engineering, (2021)
144Mitsuru Hamada, Lâm Đức Khải, RTL Design of FA-WLAN System and its Verification, International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications, (2016), 3, 1, 245-248
145Tô Quốc Huy, Nguyễn Lưu Thùy Ngân Nguyễn Gia Tuấn Anh Nguyễn Văn Kiệt, Gender Prediction Based on Vietnamese Names with Machine Learning Techniques, Proceedings of the 4th International Conference on Natural Language Processing and Information Retrieval, (2020)
146A Large-scale Dataset for Hate Speech Detection on Vietnamese Social Media Texts, The 34th International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems(IEA/AIE 2021), (2021)
147Tung T. Phan, Vinh Q. Pham, Hien D. Nguyen, Anh T. Huynh, Dung A. Tran, Vuong T. Pham, Ontology-based Resume Searching System for Job Applicants in Information Technology, Proceedings of the 34th International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems, (2021)
148Effect of polarization on the efficiency droop of InGaN/GaN single quantum well LED chips, Solid-State and Organic Lighting, (2015)
149Study on the 3D numerical simulation of Electrical characteristics in Light-emitting Diodes, Intrenational Conference on Machining Materials and Mechanical Technology, (2014)
150Expert assessment systems to support decision-making for sustainable development of complex technological and socio-economic facilities, The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters , (2020)
151Huỳnh Văn Tín, Nguyễn Thành Luân Lưu Thanh Sơn, BANANA at WNUT-2020 Task 2: Identifying COVID-19 Information on Twitter by Combining Deep Learning and Transfer Learning Models, Proceedings of the Sixth Workshop on Noisy User-generated Text, (2020)
152Tai Ho Phuong Thanh, Tien Pham Thi Thuy, Truong Ngo Hieu, Minh Son Nguyen, A REAL-TIME CLASSIFICATION OF GLAUCOMA FROM RETINAL FUNDUS IMAGES USING AI TECHNOLOGY, 2020 International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP), (2020)
153Duy Manh Thi Nguyen, Van Quang Tran, Minh Son Nguyen, Advanced On-Chip Variation in Static Timing Analysis for Deep Submicron Regime, 2020 International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP), (2020)
154Nguyễn Vinh Tiệp Ngô Đức Thành, Interpolation based Anime Face Style Transfer, International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition (MAPR), (2020)
155Ton That Hoa An, Cao Thi Nhan, Facial Expression Recognition using an Advanced Modeling of Completed Local Binary Pattern, The 2nd International Conference on Advances in Signal Processing and Artificial Intelligence 2020, Berlin, Germany., (2020)
156Khanh-An C. Quan, Vinh-Tiep Nguyen, Tan-Cong Nguyen, Tam V. Nguyen, Minh-Triet Tran, Flood Level Prediction via Human Pose Estimation from Social Media Images, International Conference on Multimedia Retrieval, (2020)
157Quoc-Dung Nguyen, Nguyet-Minh Phan, Ivan Zelinka, Periodic Time Series Forecasting with Bidirectional Long Short-Term Memory, The 5th International Conference on Machine Learning and Soft Computing. ACM International Conference Proceeding Series (Scopus), (2020)
158Quoc-Dung Nguyen, Duc-Anh Le, Nguyet-Minh Phan, Ivan Zelinka, An In-depth Analysis of OCR Errors for Unconstrained Vietnamese Handwriting, The 7th International Conference on Future Data and Security Engineering 2020. Lecture Notes in Computer Science series 12466, (2020), 448-461
159Ton That Hoa An, Facial Expression Recognition using an Advanced Modeling, The 2nd International Conference on Advances in Signal Processing and Artificial Intelligence 2020, Berlin, Germany., (2020)
160Trần Mạnh Hùng, Hà Lê Hoài Trung, A Third-Party Intelligent System for Preventing Call Phishing and Message Scams, The 7th International Conference on Future Data and Security Engineering, (2020)
161Design and Implementation of Configurable Convolutional Neural Network on FPGA, 6th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2019)
162Quoc Thai Nguyen, Quoc Hung Ngo, Thoai Linh Nguyen, Ngoc Hoang Luong, Fine-Tuning BERT for Sentiment Analysis of Vietnamese Reviews, The 7th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2020)
163Nguyễn Anh Tuấn, Lê Trung Quân, A Predictive System for IoTs Reconfiguration Based on TensorFlow Framework, EAI Iniscom, (2020)
164Nguyễn Anh Tuấn, Lê Trung Quân, An IoT Reconfiguration Framework Applied Ontology-based Modeling and Bayesian-based Reasoning for Context Management, IEEE NICS, (2019)
165Nguyễn Đình Thuân, Using Fuzzy Time Series Model Based on Hedge Algebras and Relationship Groups Following Time Points for Forecasting Time Series, International Conference on Future Data and Security Engineering, (2020)
166Đỗ Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Tuấn Đăng, Sentential Semantic Dependency Parsing for Vietnamese, International Conference on Future Data and Security Engineering , (2020)
167Nguyễn Tấm Cầm, Phạm Văn Hậu, Detect malware in Android firmware based on distributed network environment, 2019 19th IEEE International Conference on Communication Technology, (2019)
168Đỗ Thị Thanh Tuyền , Nguyễn Tuấn Đăng, VLO V1.1 – A Vietnamese Lexicon Ontology for Universal Dependency Parsing, International Conference on Advanced Computing and Applications, (2020)
169Nguyễn Tấn Cầm, Phạm Văn Hậu, Sensitive Data Leakage Detection in Pre-Installed Applications of Custom Android Firmware, 18th IEEE International Conference on Mobile Data Management , (2017)
170Nguyễn Tấn Cầm Phạm Văn Hậu, eDSDroid: A Hybrid Approach for Information Leak Detection in Android, Information Science and Applications 2017, (2017)
171Nguyễn Tấn Cầm, Phạm Văn Hậu, Detect Sensitive Data Leakage via Inter-application on Android by Using Static Analysis and Dynamic Analysis, Information Science and Applications 2017, (2017)
172Quoc Thi Tran, Dai Duong Tran, Duy Doan, Minh Son Nguyen, An Approach of BLE Mesh Network For Smart Home Application, 14th International Conference on Advanced Computing and Applications, (2020)
173Huỳnh Thị Thanh Thương, Phạm Nguyễn Trường An Đỗ Văn Nhơn, Keyphrase Graph in text representation for document similarity measurement, The 19th International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools, and Techniques, (2020)
174Hà Lê Hoài Trung, Đặng Trần Khánh, Investigating Local Differential Privacy and Generative Adversarial Network in Collecting Data, International Conference on Advanced Computing and Applications 2020, (2020)
175Vietnamese Facebook Posts Classification Using Fine-Tuning BERT, 2020 7th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), (2020)
176NLP@UIT: Exploring Feature Engineer and Ensemble Model for Hate Speech Detection at VLSP 2019, The Sixth International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing VLSP- in conjunction with the international , (2020)
177A Multi-filter BiLSTM-CNN Architecture for Vietnamese Sentiment Analysis, 12th International Conference on Computational Collective Intelligence, (2020)
178Multi-task Learning for Aspect and Polarity Recognition on Vietnamese Datasets, The 16th International Conference of the Pacific Association for Computational Linguistics, (2020)
179Do Thi Thu Hien, A Comparison of Congestion Control Algorithms in Emulated Wi-Fi Networks, 2020 International Conference on Information and Communication Technology Convergence, (2020)
180Duy Doan, Kiyofumi Tanaka, Adaptive Local Assignment Algorithm for Scheduling Soft-Aperiodic Tasks on Multiprocessors, 2019 IEEE 25th International Conference on Embedded and Real-Time Computing Systems and Applications, (2019)
181Doan Duy, An effective approach for improving responsiveness of Total Bandwidth Server, 2017 8th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems, (2017)
182Duy Doan, Kiyofumi Tanaka, A Novel Task-to-Processor Assignment Approach for Optimal Multiprocessor Real-Time Scheduling, 2018 IEEE 12th International Symposium on Embedded Multicore/Many-core Systems-on-Chip (MCSoC), (2018)
183Duy Doan, Kiyofumi Tanaka, Hardware implementation of enhanced virtual release advancing for real-time task scheduling, 2017 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT), (2017)
184Additional learning on object detection: a novel approach in pornography classification, International Conference on Future Data and Security Engineering, (2020)
185Xuan-Thien Pham, Tuan-Vi Tran, Van-Thanh Nguyen-Le, Vuong T. Pham, Hien D. Nguyen, Build a search engine for the knowledge of the course about Introduction to Programming based on ontology Rela-model, Proceedings of 2020 IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2020)
186Tan Duy Le, Mengmeng Ge, Phan The Duy, Hien Do Hoang, Adnan Anwar, Seng W. Loke, Razvan Beuran, Yasuo Tan, CVSS Based Attack Analysis using a Graphical Security Model: Review and Smart Grid Case Study, 4th EAI International Conference on Smart Grid and Internet of Things , (2020)
187Nghi Hoàng Khoa, Phan The Duy; Hien Do Hoang; Do Thi Thu Hien; Van-Hau Pham, Forensic analysis of TikTok application to seek digital artifacts on Android smartphone, THE 2020 RIVF INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTING AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES , (2020)
188Sang Nguyen, Big Data Processing in Fog-Smart Parking Case Study, The 16th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications, (2018)
189Trương Tuấn Ngạn, Võ Duy Nguyên Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, The Effects of Super-Resolution on Object Detection Performance in an Aerial Image, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2020)
190Hồ Thái Ngọc, Phạm Thị Hoàng Mai Võ Duy Nguyên Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Vehicle Detection at Night Time, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2020)
191Nguyễn Mạnh Thảo, Trịnh Lê Huy Fabien Ferrero, Impact of Miniaturization on a UHF tri-fillar antenna for IoT communication from satellite, 2020 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and North American Radio Science Meeting, (2020)
192Lê Kim Hùng, Paolo Papotti, User-driven Error Detection for Time Series with Events, 2020 IEEE 36th International Conference on Data Engineering, (2020)
193Son T. Luu, Kiet Van Nguyen Ngan Luu-Thuy Nguyen, Empirical Study of Text Augmentation on Social Media Text in Vietnamese, The 34th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation, (2020)
194Duc-Vu Nguyen, Dang Van Thin, Kiet Van Nguyen, and Ngan Luu-Thuy Nguyen, Vietnamese Word Segmentation with SVM: Ambiguity Reduction and Suffix Capture, The 16th International Conference of the Pacific Association for Computational Linguistics, (2020)
195UIT-ViIC: A Dataset for the First Evaluation on Vietnamese Image Captioning, International Conference on International Conference on Computational Collective Intelligence, (2020)
196UIT-HSE at WNUT-2020 Task 2: Exploiting CT-BERT for Identifying COVID-19 Information on the Twitter Social Network, The 6th Workshop on Noisy User-generated Text (W-NUT), (2020)
197Job Prediction: From Deep Neural Network Models to Applications, International Conference on Computing and Communication Technologies, (2020)
198Nguyễn Văn Kiệt, Nguyễn Đức Vũ Nguyễn Gia Tuấn Anh Nguyễn Lưu Thuỳ Ngân, A Vietnamese Dataset for Evaluating Machine Reading Comprehension, International Conference on Computational Linguistics, (2020)
199Nguyễn Văn Kiệt, Huỳnh Đức Huy Đỗ Thị Thuý Hằng Nguyễn Văn Kiệt Nguyễn Lưu Thuỳ Ngân, A Simple and Efficient Ensemble Classifier Combining Multiple Neural Network Models on Social Media Datasets in Vietnamese, The 34th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation (PACLIC 2020), (2020)
200Lê Minh Khánh Hội, Lê Kim Hùng, Lê Trung Quân, DLASE: A light-weight framework supporting Deep Learning for Edge Devices, International Conference on Recent Advances in Signal Processing, Telecommunications & Computing, (2020)
201Nhon V. Do, Hien D. Nguyen, Long N. Hoang, Some Techniques for Intelligent Searching on Ontology-based Knowledge domain in E-learning, Proceedings of 12th International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development , (2020)
20280074-Lâm Đức Khải, Software Defined Radio Development of Accurate Time Synchronization for Industrial WLAN Systems, 46th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, (2020)
203Phan Đình Duy Vũ Đức Lung Trần Hoàng Lộc Nguyễn Thanh Thiện, Multi-level detector for pornographic content using CNN models, 2020 RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies, (2020)
204Son T. Luu , Kiet Van Nguyen Anh Gia-Tuan Nguyen Ngan Luu-Thuy Nguyen , An Experimental Study of Deep Neural Network Models for Vietnamese Multiple-Choice Reading Comprehension, 2020 IEEE Eighth International Conference on Communications and Electronics , (2020)
205Son T. Luu, Hung P. Nguyen Kiet Van Nguyen Ngan Luu-Thuy Nguyen , Comparison Between Traditional Machine Learning Models And Neural Network Models For Vietnamese Hate Speech Detection, The 2020 RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies , (2020)
20680184-Nguyễn Đình Thuân, Cooperating PSO, variations with hedge algebras based fuzzy time series for forecasting, International Conference on Artificial Intelligence and Computational Intelligence, (2020)
207Hien D. Nguyen, Tai Huynh, Suong N. Hoang, Son T. Luu, Vuong T. Pham Ivan Zelinka , Measure of the content creation score on social network using sentiment score and passion point, The 19th International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools, and Techniques, (2020)
20880350-Ngô Hiếu Trường, 19522142-Trần Quốc Sơn, A New Design of Phase-Locked Loop with Multiple Frequencies for Communication Standard, International conference on Electronics and Sustainable Communication Systems, (2020)
209Nhat Duy Nguyen, Thua Nguyen Tien Do Thanh Ngo Duc Duy-Dinh Le, U15-Logos: Unconstrained Logo Dataset with Evaluation by Deep learning Methods, 3rd International Conference on Multimedia Analysis and Pattern RecognitionAt: Ha Noi, Vietnam, (2020)
210Hung-Quoc Vo , Dung-Minh Nguyen Tien Do Vinh-Tiep Nguyen Vu-Minh-Hieu Dang Nhat-Duy Nguyen Thanh Duc Ngo Duy-Dinh Le Shin'ichi Satoh, Searching For Desired Person Doing Desired Action based on Visual and Audio Feature in Large Scale Video Database, 3rd International Conference on Multimedia Analysis and Pattern RecognitionAt: Ha Noi, Vietnam, (2020)
211Lương Ngọc Hoàng, Tanja Alderliesten Peter Bosman, Improving the performance of MO-RV-GOMEA on problems with many objectives using Tchebycheff scalarizations, Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO 2018, (2018)
212Phan The Duy, Hien Do Hoang, Do Thi Thu Hien, Nguyen Ba Khanh, Van-Hau Pham, SDNLog-Foren: Ensuring the Integrity and Tamper Resistance of Log Files for SDN Forensics Using Blockchain, 2019 6th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS 2019), (2019)
213Chung Mạnh Quỳnh, Lê Đức Tiến, Đặng Văn Thìn, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Data Augmentation Analysis in Vehicle Detection from Aerial Videos, Research, Innovation and Vision for the Future, (2020)
214Hien D. Nguyen, Tai Huynh, Suong N. Hoang, Vuong T. Pham, Ivan Zelinka, Language-oriented Sentiment Analysis based on the grammar structure and improved Self-attention network, Proceedings of the 15th Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering, (2020)
215Hien D. Nguyen, Khang Le, Phong T. Luc, Minh N. Phan, Method for automatically drawing the figure of a problem in Plane Geometry, Proceedings of 4th International Conference on Advanced Engineering and ICT-Convergence 2020, (2020)
216An Approach of Face Recognition Applied for Smarthome using System – On – Chip Technology, the 13th International Conference on Advanced Computing and Applications, (2019)
217Quang-Vu Nguyen Hai Bang Truong, An improvement of applying multi-objective optimization algorithm into higher order mutation testing, International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications, (2019)
218Lầu Phi Tường, Event-Based Remote Attacks in HTML5-Based Mobile Apps, 2nd International Workshop on Information & Operational Technology (IT & OT) Security Systems, (2020)
219Lầu Phi Tường, Static Detection of Event-Driven Races in HTML5-Based Mobile Apps, 13th International Conference on Verification and Evaluation of Computer and Communication Systems, (2019)
220Trần Minh Tùng, Võ Duy Nguyên Nguyễn Văn Tâm Nguyễn Tấn Trần Minh Khang , Human-Object Grouping Discovery for Human Action Recognition in Still Images, INTERNATIONAL CONFERENCE on Knowledge, Information and Creativity Support Systems, (2019)
221Võ Phương Bình, Đào Minh Sơn Phan Trọng Đạt Koji Zettsu, Association Model between Visual Feature and AQI Rank Using Lifelog Data, IEEE Big Data 2019 - Second International Workshop on the Internet of Things Data Analytics (IoTDA), (2019)
222Tomohiro Sato, Đào Minh Sơn Kota Kuribayashi Koji Zettsu, SEPHLA: Challenges and Opportunities Within Environment - Personal Health Archives, 25TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIMEDIA MODELING, (2019)
223Đào Minh Sơn, Peijiang Zhao Tomohiro Sato Koji Zettsu Duc-Tien Dang-Nguyen Cathal Gurrin Nguyễn Ngọc Thanh, Overview of MediaEval 2019: Insights for Wellbeing Task - Multimodal Personal Health Lifelog Data Analysis, MediaEval 2019, (2019)
224Đào Minh Sơn, Nguyễn Ngọc Thanh Koji Zettsu, Multi-time-horizon Traffic Risk Prediction using Spatio-Temporal Urban Sensing Data Fusion, IEEE Big Data 2019, (2019)
225Nguyễn Ngọc Thanh, Đào Minh Sơn Koji Zettsu, Complex Event Analysis for Traffic Risk Prediction based on 3D-CNN with Multi-sources Urban Sensing Data, IEEE Big Data 2019, (2019)
226Đào Minh Sơn, Phan Trọng Đạt Võ Anh Khoa Koji Zettsu, BIDAL@imageCLEFlifelog2019: The Role of Content and Context of Daily Activities in Insights from Lifelogs, CLEF 2019, (2019)
227Võ Anh Khoa, Đào Minh Sơn Koji Zettsu, From Chaos to Order: The Role of Content and Context of Daily Activities in Rearranging Lifelogs Data, The Fifth IEEE International Conference on Multimedia Big Data, (2019)
228Phan Trọng Đạt, Đào Minh Sơn Koji Zettsu, An Interactive Watershed-based Approach for Lifelog Moment Retrieval, The Fifth IEEE International Conference on Multimedia Big Data, (2019)
229Differential Privacy in Deep Learning: An Overview, In Proceedings of the 13th International Conference on Advanced Computing and Applications, (2019)
230Nguyễn Đình Thuân, Lê Đức Vinh, Predicting the Price of Bitcoin Using Hybrid ARIMA and Machine Learning, Proceedings of the 6th International Conference on Future Data and Security Engineering, (2019)
231Vo Quoc Hung, Le Dinh Duy, Vu Minh Hieu Dang and Nguyen Vinh Tiep, Noise Removal Based Query Pre-processing to Improve Face Search Performance in Large Scale Video Databases, Symposium on Information and Communication Technology, (2019)
232Trung-Hieu Hoang, Hai-Dang Nguyen, Viet-Anh Nguyen, Thanh-An Nguyen, Vinh-Tiep Nguyen, Minh-Triet Tran, Enhancing Endoscopic Image Classification with Symptom Localization and Data Augmentation, International Conference on Multimedia, (2019)
233WoT-AD: A Descriptive Language for Group of Things in Massive IoT, 2019 IEEE 5th World Forum on Internet of Things, (2019)
234A scalable IoT framework to design logical data flow using virtual sensor, 2017 IEEE 13th International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications, (2017)
235An industrial IoT framework to simplify connection process using system-generated connector, IEEE 3rd International Forum on Research and Technologies for Society and Industry, (2016)
236Nguyễn Tấn Cầm, Phạm Văn Hậu Nguyễn Anh Tuấn, Proposing Automatic Dataset Generation System to Support Android Sensitive Data Leakage Detection, 2019 5th International Conference on Computing and Artificial Intelligence , (2019)
237Phan The Duy, Phan The Duy, Le Duy An, Van-Hau Pham, Mitigating Flow Table Overloading Attack with Controller-based Flow Filtering Strategy in SDN, 2019 the 9th International Conference on Communication and Network Security , (2019)
238Hien Do Hoang, Phan The Duy, Van-Hau Pham, A Security-Enhanced Monitoring System for Northbound Interface in SDN using Blockchain , The 10th International Symposium on Information and Communication Technology, (2019)
239Do Thi Thu Hien, Thanh Duc Ngo Duy-Dinh Le Hiroo Sekiya Van-Hau Pham Kien Nguyen, A Software Defined Networking Approach for Guaranteeing Delay in Wi-Fi Networks, The 10th International Symposium on Information and Communication Technology 2019, (2019)
240Nguyễn Gia Tuấn Anh Phan Thanh Vu Tran Do Quoc Trung, MANAGEMENT OF BUILDINGS WITH SEMANTIC AND 3D SPATIAL PROPERTIES BY S_EUDM MODEL, The International Conference on Sustainable Civil Engineering and Architecture (ICSCEA) 2019, (2019)
241Duc-Vu Nguyen, Kiet Van Nguyen, and Ngan Luu-Thuy Nguyen, NLP@UIT at VLSP 2019: A Simple Ensemble Model for Vietnamese Dependency Parsing, The Sixth International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing, (2019)
242Tin Van Huynh, Duc-Vu Nguyen Kiet Van Nguyen Ngan Luu-Thuy Nguyen Anh Gia-Tuan Nguyen, Hate Speech Detection on Vietnamese Social Media Text using the Bi-GRU-LSTM-CNN Model, The Sixth International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing VLSP 2019 , (2019)
243Hang Thi-Thuy Do, Huy Duc Huynh Kiet Van Nguyen Ngan Luu-Thuy Nguyen Anh Gia-Tuan Nguyen, Hate Speech Detection on Vietnamese Social Media Text using the Bidirectional-LSTM Model, The Sixth International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing VLSP 2019 , (2019)
244Duc-Vu Nguyen, Dang Van Thin, and Ngan Luu-Thuy Nguyen, NLP@UIT at SemEval-2019 Task 4: The Paparazzo Hyperpartisan News Detector, The 13th International Workshop on Semantic Evaluation, (2019)
245Vong Anh Ho, Duong Huynh-Cong Nguyen, Danh Hoang Nguyen, Linh Thi-Van Pham, Duc-Vu Nguyen, Kiet Van Nguyen, and Ngan Luu-Thuy Nguyen, Emotion Recognition for Vietnamese Social Media Text, 16th International Conference of the Pacific Association for Computational Linguistics, (2019)
246Fabien Ferrero, Trịnh Le Huy Thomas Telkamp Rob Spurrett, Low cost compact terrestrial antenna for Space LPWAN communication, 0th ESA Antenna Workshop, Antenna Developments for Terrestrial and Small-Space Platforms, (2019)
247Fabien Ferrero, Le Huy Trinh, Thomas Telkamp, Rob Spurrett, LOW COST COMPACT TERRESTRIAL ANTENNA FOR SPACE LPWAN COMMUNICATION, 40th ESA Antenna Workshop Antenna Developments for Terrestrial and Small-Space Platforms (ESA-ESTEC 2019), (2019)
248Ngoc Anh Ha Vu Viet Hoang Trinh Dinh Duy Phan Thi Khanh Hong Nguyen Fabien Ferrero , Design of a Dual-band Rectenna for Small IoT Terminal, 2019 International Symposium on Electrical and Electronics Engineering, (2019)
249LÊ MINH HƯNG, MAI VĂN MẠNH TRẦN VĂN LĂNG, Deep Feature Fusion for Breast Cancer Diagnosis on Histopathology Images, THE 11TH IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE AND SYSTEMS ENGINEERING (KSE 2019), (2019)
250Minh-Hao Nguyen, Tri Minh Nguyen, Dang Van Thin, Ngan Luu-Thuy Nguyen, A Corpus for Aspect-Based Sentiment Analysis in Vietnamese, The 11th IEEE International conference on knowledge and systems engineering, (2019)
251Vu Duc Nguyen, Kiet Van Nguyen, and Ngan Luu-Thuy Nguyen, Variants of Long Short-Term Memory for Sentiment Analysis on Vietnamese Students’ Feedback Corpus, The 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2018)
252Nhut Huynh Truong, Phat Nguyen Cuong, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, DETECTING HUMAN FROM SPACE: AN EVALUATION OF DEEP LEARNING MODERN APPROACHES, International Conference on Multimedia Information Technology and Applications, (2019)
253Hung Le-Viet, Dang Huynh-Van Le Trung-Quan, UiTiOt-Vlab: A Low Cost Physical IoTs Testbed Based on Over-The-Air Programming Approach, 5th EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems, (2019)
254Dang Huynh-Van, Ngan Le-Thi-Chau Khoa Ngo-Khanh Quan Le-Trung, Towards an Integration of AES Cryptography into Deluge Dissemination Protocol for Securing IoTs Reconfiguration, 2019 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF), (2019)
255ncs. Nguyễn Anh Tuấn, Lê Trung Quân, RFL-IoT: an IoT Reconfiguration Framework Applied Fuzzy Logic for Context Management, IEEE RIVF'2019, (2019)
256Lê Viết Hưng, Huỳnh Văn Đặng Lê Trung Quân, UiTiOt-Vlab: A Low Cost Physical IoTs Testbed Based on Over-The-Air Programming Approach, Springer INISCOM'2019, (2019)
257Trương Văn Cương, Trần Minh Tân, Design and Implementation of Chatbot Framework For Network Security Cameras, 2019 International Conference on System Science and Engineering, (2019)
258Nguyễn Tấn Cầm, Nghi Hoàng Khoa, Lê Đức Thịnh, Phạm Văn Hậu, Nguyễn Anh Tuấn, Proposing Automatic Dataset Generation System to Support Android Sensitive Data Leakage Detection Systems, 2019 5th International Conference on Computing and Artificial Intelligence (ICCAI 2019), (2019)
259Phan The Duy, Do Thi Thu Hien, Huynh Phu Qui, Van-Hau Pham, Aloba: A mechanism of adaptive load balancing and failure recovery in distributed SDN controllers, 2019 19th IEEE International Conference on Communication Technology , (2019)
260Phan Thế Duy, Do Thi Thu Hien, Nguyen Van Vuong, Nguyen Ngoc Hai Au, Van-Hau Pham, Toward a trust-based authentication framework of Northbound interface in Software Defined Networking, 5th EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems, (2019)
261Do Thi Thu Hien, Thanh Duc Ngo Duy-Dinh Le Hiroo Sekiya Van-Hau Pham Kien Nguyen, Targeting Bufferbloat in Wi-Fi Networks: An Emulator-based Approach, 2019 19th International Symposium on Communications and Information Technologies, (2019)
262Trong T. Le, Son T. Luu, Hien D. Nguyen, Nhon V. Do , Knowledge representation method for designing an Intelligent Tutoring System in Learning of courses about Algorithms, Proceedings of 2019 25th Asia-Pacific Conference on Communications, (2019)
263Hien D. Nguyen, Vuong T. Pham, Dung A. Tran, Trung T. Le, Intelligent tutoring chatbot for solving mathematical problems in High-school, Proceedings of 2019 IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2019)
264Phuc Nguyen, Thanh Tran Anh-Thu Nguyen-Thi, Analyzing Sentiment of Users Based on Exploitation of Social Network Structure, Proceedings of the 15th International Conference on Multimedia Information Technology and Applications , (2019)
265Khanh-Duy Le-Trinh, Anh-Thu Nguyen-Thi Tu-Anh Nguyen-Hoang, Link Prediction in Graph Stream by Distributed Computation Approach, ISSAT International Conference on Data Science in Business, Finance and Industry , (2019)
266Ngô Tú Quỳnh, Đặng Ngọc Minh Đức Lê Trung Quân Lâm Đức Khải, A Novel Directional MAC in Restricted Access Window for IEEE 802.11ah Networks, The 26th IEEE International conference on Telecommunications, (2019)
267Lâm Đức Khải, Phạm Chí Bảo Đặng Văn Xuân Hương Đặng Ngọc Minh Đức Lê Trung Quân, High Throughput and Low Complexity Implementation of Uplink Scheme for 5G, The 26th IEEE International conference on Telecommunications, (2019)
268Lâm Đức Khải, Chống Nhật Cường Nguyễn Thị Hồng, Hardware Implementation of the Efficient SOR-based Massive MIMO Detection for Uplink, The 2019 IEEE - RIVF International conference on Computing and Communication Technologies, (2019)
269Lâm Đức Khải, Vũ Đức Lung Đỗ Quang Huy Nguyễn Minh Đức, Hardware Implementation of AES with S-Box using Composite-field for WLAN System, The 2019 IEEE - RIVF International conference on Computing and Communication Technologies, (2019)
270Hien D. Nguyen, Chiaki Sakama, A New Algorithm for Computing Least Generalization of a Set of Atoms, The 29th International Conference on Inductive Logic Programming, (2019)
271Hien D. Nguyen, Nhon V. Do, Thanh T. Mai, Vuong T. Pham, A method for designing the Intelligent system in learning of Algorithms, The 18th International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools, and Techniques, (2019)
272A case study on CDIO implementation at University of Information Technology- Viet Nam National University, Viet Nam, The 12th International CDIO Conference 2016, (2016)
273Van Du Nguyen , Hai Bang Truong, Mercedes G. Merayo, Ngoc Thanh Nguyen, Towards Analyzing the Impact of Diversity and Cardinality on the Quality of Collective Prediction Using Interval Estimates, 32nd International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems, (2019)
274Binh Duc Nguyen, Kiet Van Nguyen and Ngan Luu-Thuy Nguyen, LSTM Easy-first Dependency Parsing with Pre-trained Word Embeddings and Character-level Word Embeddings in Vietnamese, 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering , (2018)
275Kiet Van Nguyen, Vu Duc Nguyen, Phu X.V. Nguyen, Tham T.H. Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, UIT-VSFC: Vietnamese Students' Feedback Corpus for Sentiment Analysis , 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering , (2018)
276Dang Van Thin, Vu Duc Nguyen, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Deep Learning for Aspect Detection on Vietnamese Reviews, The 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2018)
277Huan Pham Do, Nhon V. Do, Hien D. Nguyen , A Consulting System for Estimating Costs of an Information Technology Hardware Project based on Law on Public Investment, Proceeding of 2019 IEEE International Conference on System Science and Engineering, (2019)
278Phung Do, Hiep Le, Vu Thanh Nguyen, and Tran Nam Dung, StudyAdvisor: A Context-Aware Recommendation Application in e-Learning Environment, The 6th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, (2014)
279Phan The Duy, Do Thi Thu Hien Do Hoang Hien Van-Hau Pham, A survey on opportunities and challenges of Blockchain technology adoption for revolutionary innovation, The 9th International Symposium on Information and Communication Technology, (2018)
280Vinh-Tiep Nguyen, Minh-Triet Tran, Anh-Duc Duong, Picture-Driven User Interface Development for Applications on Multi-platforms, International Conference on Human-Computer Interaction, (2014)
281Nhan Dam, Vinh-Tiep Nguyen, Minh N. Do, Anh-Duc Duong, Minh-Triet Tran, Realtime Face Verification with Lightweight Convolutional Neural Networks, International Symposium on Visual Computing, (2015)
282Thanh Duc Ngo, Vinh-Tiep Nguyen, Vu Hoang Nguyen, Duy-Dinh Le, Duc Anh Duong, Shin’ichi Satoh, NII-UIT Browser: A Multimodal Video Search System, International Conference on Multimedia Modeling, (2015)
283George Awad, Duy-Dinh Le, Chong-Wah Ngo, Vinh-Tiep Nguyen, Georges Quénot, Cees Snoek, Shin'ichi Satoh, Video Indexing, Search, Detection, and Description with Focus on TRECVID, International Conference on Multimedia Retrieval, (2017)
284Vinh-Tiep Nguyen, Dinh-Luan Nguyen, Minh-Triet Tran, Duy-Dinh Le, Duc Anh Duong, Shin'ichi Satoh, Query-adaptive late fusion with neural network for instance search, International Workshop on Multimedia Signal Processing, (2015)
285Vinh-Tiep Nguyen, Khanh-Duy Le, Minh-Triet Tran, Morten Fjeld, NowAndThen: A Social Network- Based Photo Recommendation Tool Supporting Reminiscence, International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia, (2016)
286Vinh-Tiep Nguyen, Minh-Triet Tran, Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, Duc Anh Duong, Searching a Specific Person in a Specific Location using Deep Features, Symposium on Information and Communication Technology, (2016)
287Vinh-Tiep Nguyen, Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, Minh-Triet Tran, Duc Anh Duong, Shin’ichi Satoh, Semantic Extraction and Object Proposal for Video Search, International Conference on Multimedia Modeling, (2017)
288Tai Huynh, Ivan Zelinka, Xuan Hau Pham, Hien D. Nguyen, Some measures to detect the influencer on social network based on Information Propagation, The 9th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics., (2019)
289Hien D. Nguyen, Son T. Luu Nhon V. Do, A method for Representation the Knowledge of Functions and Operators and Application, Procceding of the 3rd International Conference on Machine Learning and Soft Computing, (2019)
290Nguyễn Đình Quý, Professor Frada Burstein Dr Rob Meredith, A comparative study of critical success factors for general and healthcare business intelligence, Australasian Conference on Information Systems, (2018)
291Tuyen Nguyen, B.D. Nguyen, Van-Su Tran, Mai Linh, Trịnh Lê Huy, Wideband Unit-cell for Linearly Polarized X-band Transmitarray Applications, 2018 International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2018)
292Trịnh Lê Huy, M.H.Le, N.V.Truong, F. Ferrero, Compact Diversity Multi-band Antennas Using for Low Power Communication Standards, 2018 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC) , (2018)
293A Novel Approach of Ontology-based Activity Segmentation and Recognition using Pattern Discovery in Multi-resident Homes, The 7th International Conference on Frontiers of Intelligent Computing: Theory and Applications, (2018)
294Đào Minh Sơn, Koji Zettsu, Complex Event Analysis of Urban Environmental Data based on Deep CNN of Spatiotemporal Raster Images, IEEE Big Data 2018, (2018)
295Đặng Văn Thìn, Nguyễn Văn Kiệt Nguyễn Lưu Thuỳ Ngân, NLP@UIT at VLSP 2018: A Supervised Method for Aspect Based Sentiment Analysis, VLSP 2018 - Fifth International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing, (2018)
296Truong Phuc Anh, Tien-Dung Mai, Combining Deep Feature and Handcrafted Features for Material Classification, 2018 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2018)
297An AHB-PCI Bridge Intellectual Property Core with AES-128 Encryptor/Decryptor, Solid State Systems Symposium Conference, (2012)
298An AHB Bus with Configurable Parameters and Efficient Arbitration Algorithms, Solid State Systems Symposium Conference, (2011)
299The VN801 Verification Environment Using Verilog and C/C++, Solid State Systems Symposium Conference, (2010)
300Nguyễn An Bình, 80263-Nguyễn Lưu Thuỳ Ngân 80298-Nguyễn Văn Kiệt, Error Analysis for Vietnamese Named Entity Recognition on Deep Neural Network Models, The 19th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing (CICLING 2018), (2018)
301Quy T. Nguyen, Yusuke Miyao, Hiroshi Noji, and Nhung T.H. Nguyen, An Empirical Investigation of Error Types in Vietnamese Parsing, Proceedings of the 27th International Conference on Computational Linguistics, (2018)
302Phan The Duy, Do Thi Thu Hien, Van-Hau Pham, A role-based DDoS attack detection mechanism in SDN, The 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2018)
303Nhan LY-TRONG, Chuong DANG-LE-BAO, Dang HUYNH-VAN, Quan LE-TRUNG, UiTiOt v3: A Hybrid Testbed for Evaluation of Large-Scale IoT Networks, The 9th International Symposium On Information and Communication Technology, (2018)
30480308-Nguyễn Minh Sơn, Resident Identification in Smart Home by Voice Biometrics , FDSE 2018, (2018)
30580308-Nguyễn Minh Sơn, An Approach to Data Privacy in Smart Home using Blockchain Technology, ACOMP 2018, (2018)
306Automatic Hyper-parameters Tuning for Local Support Vector Machines, Future Data and Security Engineering, (2018)
307Quy Nguyen Pham Phu, Vy Nguyen, Tien Do,Thanh Duc Ngo, Measuring Crowd Collectiveness with Trajectory Smoothing, 2018 1st International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition , (2018)
308Dung Tran Tuan, Nam Van Chi Minh-Quoc Nghiem, Multi-sentence Compression Using Word Graph and Integer Linear Programming, 9th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, (2017)
309Thanh-Dat Truong, Vinh-Tiep Nguyen, Minh-Triet Tran, Trang-Vinh Trieu, Tien Do,Thanh Duc Ngo, Dinh-Duy Le, Video Search Based on Semantic Extraction and Locally Regional Object Proposal, International Conference on Multimedia Modeling, (2018)
310Nguyễn Trác Thức, Đỗ Phúc, CitationLDA++: an extension of LDA for discovering topics in document network, TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, (2018)
311Dương Ngọc Hảo, Nguyễn Đông Anh, Nguyễn Như Hiếu, Phan Hoàng Chương, Effects of Delay Terms on the Duffing Oscillator Subjected to Combined Harmonic and Random Excitations, 1, (2016)
312Nguyễn Trác Thức, Đỗ Phúc, Discovering Topic Evolution in Heterogeneous Bibliographic Network, International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2018)
313Đỗ Phúc, Phu Pham, Trung Phan, Thuc Nguyen, T-MPP: a novel topic-driven meta-path-based approach for co-authorship prediction in large-scale content-based heterogeneous bibliographic network in distributed computing framework by Spark, International Conference On Intelligent Computing & Optimization, (2018)
314Ha Dao, Johan Mazel Kensuke Fukuda, Understanding abusive web resources: characteristics and counter-measures of malicious web resources and cryptocurrency mining, ASIAN INTERNET ENGINEERING CONFERENCE, (2018)
315Lau Phi Tuong, Scan Code Injection FLaws in HTML5-based Mobile Applications, 2018 IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation Workshops, (2018)
316Lau Phi Tuong, Keiji Kimura, 2-Step Power Scheduling with Adaptive Control Interval for Network Intrusion Detection Systems on Multicores, 2016 IEEE 10th International Symposium on Embedded Multicore/Many-core Systems-on-Chip, (2016)
317ncs. Nguyễn Anh Tuấn, Lê Trung Quân, An IoTs Reconfiguration Framework with Intelligent Context Management, IEEE ICCE 2018, (2018)
318Lý Trọng Nhân, Đặng Lê Bảo Chương Lê Trung Quân, Towards a Large-Scale IoT Emulation Testbed Based on Container Technology, IEEE ICCE 2018, (2018)
319Huỳnh Thị Thanh Thương, Phạm Nguyễn Trường An Đỗ Văn Nhơn Trần Thị Ngọc Hân, A Semantic Document Retrieval System with Semantic Search Technique Based on Knowledge Base and Graph Representation, The 17th International Conference On Intelligent Software Methodologies, Tools, And Techniques, (2018)
320Dang Huynh-Van, Ngan Le-Thi-Chau Khoa Ngo-Khanh Quan LE-TRUNG, Development and Deployment of An IoT-based Reconfigurable System: A Case Study for Smart Garden, 4th EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems, (2018)
321Dang Huynh-Van , Khanh Tran-Quoc Quan LE-TRUNG, An Empirical Study on Approaches of Internet of Things Reconfiguration, 2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics, (2018)
322Kiet Van Nguyen, Vu Duc Nguyen, Phu Nguyen, Tham Truong and Ngan Luu-Thuy Nguyen, UIT-VSFC: Vietnamese Students' Feedback Corpus for Sentiment Analysis, The 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering , (2018)
323Vu Duc Nguyen, Kiet Van Nguyen and Ngan Luu-Thuy Nguyen, Variants of Long Short-Term Memory for Sentiment Analysis on Vietnamese Students' Feedback Corpus, The 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering , (2018)
324Lâm Đức Khải, Pham Hoai Luan, Nguyen Xuan Duc, Yuhei Nagao, Hiroshi Ochi, Design and Hardware Implementation of Improved Precision Time Protocol for High Speed Automotive Wireless Transmission System, 2018 IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems, (2018)
32580214-Lê Hoàng Tuấn, PGS. TS. Tô Anh Dũng, An Altered Semi-parametric Regression Ensemble In Short-term Flood Forecasting, The 11 th VNUHCM-US Scientific Conference, (2018)
326Tam V. Nguyen, Jiashi Feng Khang Nguyen, Denser Trajectories of Anchor Points for Action Recognition, International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication , (2018)
327Computing Domain Ontology Knowledge Representation and Reasoning on Graph Database, Information Systems Design and Intelligent Applications, (2018)
328Võ Thi Hong Tham, Developing a graph-based system for storing, exploiting and visualizing text stream Authors Tham Vo Thi Hong, Phuc Do, he 2nd International Conference on Machine Learning and Soft Computing, (2018)
32980327-Nguyễn Đức Duy, 80239-Đào Minh Sơn, Natural language processing for social event classification, Knowledge and Systems Engineering, (2015)
330Dao Minh Son, Koji Zettsu, A Raster-Image-Based Approach for Understanding Associations of Urban Sensing Data, IEEE First International Conference on Artificial Intelligence and Knowledge Engineering , (2018)
331Bang Bui, Bay Vo, Huy Huynh, Tu-Anh Nguyen-Hoang, Bao Huynh, An Efficient Method for Mining Clickstream Patterns, International Joint Conference on Rough Sets 2018, (2018)
332Van Du Nguyen, Hai Bang Truong, Mercedes G. Merayo, Ngoc Thanh Nguyen, Intelligent Collectives: Impact of Diversity on Susceptibility to Consensus and Collective Performance., 10th International Conference on Computational Collective Intelligence , (2018)
333Thanh T. Mai, Hien D. Nguyen, Trung T. Le, Vuong T. Pham, An Intelligent Support System for the knowledge evaluation in high-school mathematics by multiple choices testing, Proceeding of the 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2018)
334Hien D. Nguyen, Chiaki Sakama, Taisuke Sato, Katsumi Inoue, Computing Logic Programming Semantics in Linear Algebra, Proceeding of 12th Multi-disciplinary International Conference on Artificial Intelligence, (2018)
335Hien D. Nguyen , Nhon V. Do, Nha P. Tran, Xuan Hau Pham, Criteria of a Knowledge model for an Intelligent Problems Solver in Education, Proceeding of 2018 IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2018)
336Nguyễn Xuân Vĩnh Phú, Trương Thị Hồng Thắm, Nguyễn Văn Kiệt, Nguyễn Lưu Thùy Ngân, Deep Learning versus Traditional Classifiers on Vietnamese Students' Feedback Corpus, The 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2018)
337Đàm Quang Hồng Hải, Sven Nordholm, Multi-Speaker Localization with Microphone Array based on SRP-PHAT Vertex Localization Algorithm, 16th International Workshop on Acoustic Signal Enhancement (IWAENC), (2018)
338Van Du Nguyen, Hai Bang Truong, Trong Hai Duong, Mercedes G. Merayo, Ngoc Thanh Nguyen , A Comparative Study of Methods for Collective Prediction Determination Using Interval Estimates, Proceedings of the 8th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics, (2018)
339Sang Phan, Martin Klinkigt, Vinh-Tiep Nguyen, Tien-Dung Mai, Andreu Girbau Xalabarder, Ryota Hinami, Benjamin Renoust, Thanh Duc Ngo, Minh-Triet Tran, Yuki Watanabe, Atsushi Hiroike, Duc A Duong, Duy-Dinh Le, Yusuke Miyao, Shin’ichi Satoh, NII Hitachi UIT at TRECVID 2017, TRECVID2017, (2017)
340Lê Quang Bảo Lân, Đào Minh Sơn, Mohamed Saleem Haja Nazmudeen, Wemotion: A system to detect emotion using wristbands and smartphones , International Symposium on Signal Processing and Intelligent Recognition Systems , (2018)
341Đào Minh Sơn, Asem Kasem, Mohamed Saleem Haja Nazmudeen, Leveraging Content and Context in Understanding Activities of Daily Living, Conference and Labs of the Evaluation Form, (2018)
342Đào Minh Sơn, Pham Quang Nhat Minh, Asem Kasem, Mohamed Saleem Haja Nazmudeen, A Context-Aware Late-Fusion Approach for Disaster Image Retrieval from Social Media, International Conference on Multimedia Retrieval, (2018)
343Đào Minh Sơn, Duc-Tien Dang-Nguyen Asem Kasem Hung Tran-The, HealthyClassroom: A Proof-of-Concept Study for Discovering Students’ Daily Moods and Classroom Emotions to Enhance a Learning-teaching Process using Heterogeneous Sensors, International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods, (2018)
344Huy D. Huynh , Duc M. Duong., Minh Dang, A New Model for Stock Price Movements Prediction Using Deep Neural Network, Eighth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2017) - ACM, (2017)
345Nhon V. Do, Hien D. Nguyen, Thanh T. Mai, Intelligent Educational Software in Discrete Mathematics and Graph Theory, 17th International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools, and Techniques, (2018)
346Hien D. Nguyen, Nhon V. Do, Vuong T. Pham, Rela-Ops model: A method for Knowledge Representation and Application, 17th International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools, and Techniques, (2018)
347Duc M. Duong, Duc A. Duong, Robust and High Capacity Watermaking Scheme for Medical Images Based on Contourlet Transform, the IEEE International Conference on Systems and Informatics, (2012)
348Duc M. Duong, Duc A. Duong, A novel watermarking scheme against geometrical distortions based on Contourlet transform, the IEEE 8th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, (2011)
349Duc M. Duong, Duc A. Duong, A New Secure and High Capacity Watermaking Scheme Based on Contourlet Transform, The IEEE 8th International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing, (2012)
350Duc M. Duong, Duc A. Duong, A Hybrid Watermarking Scheme using Contourlet Transform and Fuzzy Logic, the IEEE 9th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, (2012)
351Duc M. Duong, Duc A. Duong , A Normalization based Robust Image Watermarking Scheme in Contourlet Domain, The IEEE 6th International Congress on Image and Signal Processing, (2013)
352Chiaki Sakama, Hien D. Nguyen, Taisuke Sato, Katsumi Inoue, Partial Evaluation of Logic Programs in Vector Spaces, 11th Workshop on Answer Set Programming and Other Computing Paradigms, (2018)
353Vy Nguyen, Tien Do, Vinh-Tiep Nguyen, Thanh Duc Ngo, Duc Anh Duong, How to Choose Deep Face Models for Surveillance System?, Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, (2018)
354Lâm Đức Khải, A. Maria K, N. Sutisna, T. Nguyen, Y. Nagao, L. Lanante Jr, M. Kurosaki and H. Ochi, Energy Ecient Industrial Wireless System through Cross Layer Optimization, The 19th IEEE International Conference on Industrial Technology,, (2018)
355Lâm Đức Khải, Phạm Hoài Luân Bùi Trung Thiên, MAC SoC Hardware Implementation For Fast Industrial WLAN Communication Systems, The International Conference on Recent Advances in Signal Processing, Telecommunications & Computing 2018, (2018)
356Nguyen D. Vo, Khanh Nguyen Tam V. Nguyen Khang Nguyen, Ensemble of Deep Object Detectors for Page Object Detection, International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication , (2018)
357Đỗ Văn Nhơn, Mai Trung Thành, Perfect COKB Model and Reasoning Methods for the design of Intelligent Problem Solvers, The 16th International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques, (2017)
358Trịnh Lê Huy, Bùi Văn Xứng, Nguyễn Trần Quang Khải, Lê Minh Hoàng, Fabien Ferrero, Signal Propagation of LoRa Technology Using for Smart Building Applications, IEEE International on Antenna Measurement and Applications, (2017)
359Trịnh Lê Huy, Nguyễn Trần Quang Khải, Trần Hoàng Lộc, Nguyễn Phú cường, Trương Nguyên Vũ, Fabien Ferrero, Low-profile horizontal omni-directional antenna for LoRa wearable devices, The International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2017)
360Trịnh Lê Huy, Phan Đình Duy, Trần Văn Quang, Nguyễn Trần Quang Khải, Bùi Văn Xứng, Miniature Antenna for IoT Devices Using LoRa Technology, The International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2017)
361 Xuan Bach Nguyen Duy, , Optimizing High Frequency RFID Reader Antenna, NICS, (2015)
362Students’ Exchange of Extensive Reading Programs in Japan and Vietnam, The Fourth Extensive Reading World Congress, (2017)
363Cao Thanh Tình, Explicit Criteria for Exponential Stability of Functional Differential Equations, Tối ưu và tính toán Khoa học lần thứ 15, (2017)
364Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Tuấn Đăng, UIT-DANGNT-CLNLP at SemEval-2017 Task 9: Building Scientific Concept Fixing Patterns for Improving CAMR, The 11th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2017), (2017)
365Nguyễn Tuấn Đăng, Trần Trung, Phrasal Graph-based Method for Abstractive Vietnamese Paragraph Compression, The Eighth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2017), (2017)
366 Thanh Tuan Anh Pham, Huu Truong Nguyen, Van Dung Hoang, Duy Phong Pham, Hong Ngoc Nguyen, Nguyen Tran Hong Nhat, Thi Kieu Hanh Ta, Kim Ngoc Pham, Bao Thu Nguyen Le, Luu Dac Ngoc Son, Cao Vinh Tran, Bach Thang Phan, ELECTRICAL, OPTICAL AND THERMOELECTRIC PROPERTIES OF DOPED ZnO THIN FILMS, HỘI NGHỊ VỀ VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ NANO TIÊN TIẾN, (2017)
367Ha V. Hoang, Minh-Triet Tran, DeepSense-Inception: Gait Identification from Inertial Sensors with Inception-like Architecture and Recurrent Network, 2017 International Conference on Computational Intelligence and Security , (2017)
368Ngô Thanh Hùng, Huỳnh Thanh Việt, Identifying Key Player Using Sum of Influence Probabilities in a Social Network, Future Data and Security Engineering, (2017)
369Tri Nguyen, Phuc Do, TOPIC DISCOVERY USING FREQUENT SUBGRAPH MINING APPROACH, The Fourth International Conference on Computational Science and Technology, (2017)
370Tôn Thất Hòa An, Cao Thị Nhạn, Building up a Toolbox for Speech Emotion Recognition, The 2nd International Conference on Next Generation Computing 2017, (2017)
371Khu P.Nguyen, Q.Phan, Feasible Settings for the adaptive Latent Semantic Analysis: hk-LSA Model, The 2nd IEEE Intl’ Conf. on Computational Intelligence and Applications, (2016)
372Khu Phi Nguyen, Hong Tuyet Tu, Kernel-based Similarity and Discovering Documents of Similar Interests, The 13th IEEE Intl’ Conf. on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, (2017)
373Khu P. Nguyen, Hong T. Tu, An adaptive Latent Semantic Analysis for Text mining, The IEEE Intl’ Conference on System Science and Engineering - ICSSE2017,, (2017)
374Phạm Ngọc Phước, Nguyễn Nhật Duy,Đỗ văn Tiến, Ngô Đức Thành, Lê Đình Duy, Evaluation of Deep Models for Real-time Small Object Detection, The 24th International Conference On Neural Information Processing ICONIP 2017, (2017)
375Tri-Dung Hua, Anh-Thu Nguyen-Thi, Tu-Anh Nguyen-Hoang, Link Prediction in Weighted Network based on Reliable Routes by Machine Learning Approach, 2017 4th National Foundation for Science and Technology development Conference on Information and Computer Science, (2017)
376Phung Do, Kha Nguyen, Thanh Nguyen Vu, Tran Nam Dung, and Tuan Dinh Le, Integrating Knowledge-based Reasoning Algorithms and Collaborative Filtering into E-Learning Material Recommendation System, The 4th International Conference on Future Data and Security Engineering, (2017)
377Vũ Thanh Nguyên, Phan Trung Hiếu Nguyễn Tấn Toàn Đỗ Duy Thao Hoàng Văn Kế Lê Đình Tuấn , Metamorphic Malware Detection by PE Analysis with The Longest Common Sequence, FDSE 2017, (2017)
37880334-Đặng Lê Bảo Chương, 80364-Lý Trọng Nhân 80312-Lê Trung Quân, Performance evaluation on UiTiOt Container-based Emulation Testbed, Springer Iniscom’2017, (2017)
379Dang Huynh-Van, Khanh Tran-Quoc Quan Le-Trung, Toward a Real-Time Development and Deployment of IoTs Application for Smart Garden on OpenStack Cloud, 3rd EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems, (2017)
380Phan Thế Duy, Nguyen Tan Cam, Van-Hau Pham, eddLeak: Enhancing precision of detecting inter-app data leakage in Android applications, 2017 9th International Conference on Communication Software and Networks , (2017)
381Tri Nguyen Ho Duy, Thuc Nguyen Trac , Phuc Do, CREATING PRIOR-KNOWLEDGE OF SOURCE-LDA FOR TOPIC DISCOVERY IN CITATION NETWORK, The International Conference on Computational Science and Technology, (2017)
382Thuc Nguyen, Phuc Do, MANAGING AND VISUALIZING CITATION NEWORK USING GRAPH DATABASE AND LDA MODEL, The International Symposium on Information and Communication Technology, (2017)
383Marco Mesiti, Stefano Valtolina Luca Ferrari Minh-Son Dao Koji Zettsu, An editable live ETL system for Ambient Intelligence environments, IEEE World Forum for Internet of Things, (2015)
384Stefano Valtolina, Marco Mesiti Luca Ferrari Koji Zettsu Minh S. Dao , User-Centered Event Data Modelling and Analytics, 3rd International Workshop on Cultures of Participation in the Digital Age: Coping with Information, Participation, and Collabor, (2016)
385Nguyen Gia Tuan Anh, Dao Minh-Son Mai Van-Cuong, A Comparative Survey of 3D GIS Models, Conference on Information and Computer Science , (2017)
386M. Mesiti , M. S. Dao K. Zettsu L. Ferrari S. Valtolina G. Licari G. Galliani, streamLoader: An Event-Driven ETL System for the On-line Processing of Heterogeneous Sensor Data, EDBT/ICDT 2016 Joint Conference, (2016)
387Dao Minh-Son, Pham Quang Nhat Minh Dang Nguyen Duc Tien, A domain-based late-fusion for Disaster Image Retrieval from Social Media, MediaEval 2017, (2017)
388Nguyễn Trọng Chỉnh, Nguyễn Tuấn Đăng, Towards building Vietnamese Discourse Treebank, The Eighth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2017), (2017)
389Dao Minh-Son, Dang Nguyen Duc Tien Michael Riegler Cathal Gurrin, Smart Lifelogging: Recognizing Human Activities using PHASOR, International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods , (2017)
390Dao Minh-Son, Koji Zetsu, Automatic Labeling Streaming Data for Event Detection from Heterogeneous Sensors, Knowledge and Systems Engineering, (2015)
391Laleh Jalali, Dao Minh-Son Siripen Pongpaichet Ramesh Jain, Complex asthma risk factor recognition from heterogeneous data streams, IEEE International Conference on Multimedia & Expo , (2015)
392Dao Minh-Son, Koji Zetsu Siripen Pongpaichet Laleh Jalali Ramesh Jain , Exploring spatio-temporal-theme correlation between physical and social streaming data for event detection and pattern interpretation from heterogeneous sensors, Big Data Conference, (2015)
393Dao Minh-Son , Koji Zettsu, Discovering Environmental Impacts on Public Health Using Heterogeneous Big Sensory Data, Big Data Congress, (2015)
394Nguyễn Đình Hiển, Trần Văn Hải Trần Anh Dũng Lê Thành Trung, Xây dựng Hệ hướng dẫn tự động giải bài tập về kiến thức Khảo sát hàm số trong chương trình Toán Trung học phổ thông, Hội thảo khoa học quốc tế về Giáo dục đại học STEM cho phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long, (2017)
39580315-Nguyễn Việt Quốc, 80108-Vũ Đức Lung, A combination of Gaussian Mixture Model and Support Vector Machine for speaker verification, 2017 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications , (2017)
396Lâm Đức Khải, Vũ Văn Mạnh, Nguyễn Ngọc Tiến, Low Complexity Approaches of K-Best MIMO Decoder for 802.11ac WLAN System, The 9th IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2017)
397CALL to meet a need for communicative competence, CALL in context, XVIIIth International CALL research conference, USA, (2017)
398Hien D. Nguyen, Nhon V. Do, Intelligent Problems Solver in Education for Discrete Mathematics, 16th International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools, and Techniques, (2017)
399Ngoc-Bao Nguyen, Khang M. T. T. Nguyen Cuong Mai Van Duy-Dinh Le, Graph-based visual instance mining with geometric matching and nearest candidates selection, The 9th International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2017)
400Đỗ Thị Thanh Tuyền, A Preliminary Study on Semi-automatic Construction of Sense Tagged Corpus with WordNet Senses Using Semantic Vector, Information Science and Technology, (2017)
401Son Trinh, Luu Nguyen Minh Vo, Combining lexicon-based and learning-based methods for sentiment analysis for product reviews in Vietnamese language, The 16th IEEE/ACIS International Conference on Computer and Information Science, (2017)
402Binh T. Nguyen, Minh H. Trinh Tan V. Phan Hien D. Nguyen, An Efficient Real-Time Emotion Detection Using Camera and Facial Landmarks, The Seventh International Conference on Information Science and Technology, (2017)
403D.N. Hao, N.D. Anh, D.T. Dam, Applying dual concept to Duffing oscillator under harmonic and random excitations, The 4th International Conference on Engineering Mechanics and Automation, (2016)
404D.N. Hao, N.D. Anh, N.Q.Dung, D.T. Dam, On A Technique For 1/3 Subharmonic Response of Random Nonlinear Oscillators, International Symposium on Advanced Manufacturing Technology & Applied Energy – AMTAE2016, (2016)
405Nguyen Thanh Sang, Nguyen Van The My, Huynh Van An, Tran Dao, Real-time Video Enhancement on FPGA by Context-based Fusion Technique , 2017 International Conference on Recent Advances on Signal Processing, Telecommunications & Computing, (2017)
406Sang Phan, Yusuke Miyao, Duy-Dinh Le, Shin’ichi Satoh, Video Event Detection by Exploiting Word Dependencies from Image Caption, International Conference on Computational Linguistics, (2016)
407Low-Power and Cost Effective Wifi Sensor Motes for Wireless Embedded Internet Applications, ATC 2014, (2014)
408Using Graph Database for Evidence Correlation on Android Smartphones, International Conference on Future Data and Security Engineering, (2016)
409Tam Nguyen, Luoqi Liu Khang Nguyen, Exploiting Generic Multi-Level Convolutional Neural Networks for Scene Understanding, International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision, (2016)
410Cao Thanh Tình, Novel criteria for exponential stability of functional differential equations, New Trends in Optimization and Variational Analysis for Applications, (2016)
41180068-Ngô Quốc Hưng, Son Doan, and Werner Winiwarter, Building a Geographical Ontology by Using Wikipedia, 13th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services, (2011)
41280068-Ngô Quốc Hưng, Werner Winiwarter, A Visualizing Annotation Tool for Semi-Automatically Building a Bilingual Corpus, Workshop on Building and Using Comparable Corpora, LREC2012 Workshop, (2012)
413Quoc Hung Ngo, Dinh Dien, Werner Winiwarter, Automatic Searching for English-Vietnamese Documents on the Internet, the 3rd Workshop on South and Southeast Asian Natural Languages Processing (3rd WSSANLP within the COLING2012, (2012)
414Quoc Hung Ngo, Werner Winiwarter, Bartholomaus Wloka, EVBCorpus - A Multi-Layer English-Vietnamese Bilingual Corpus for Studying Tasks in Comparative Linguistics, 11th Workshop on Asian Language Resources, (2013)
415Vũ Thanh Nguyên, Trịnh Quốc Sơn, A Case Study on CDIO Implementation at University of Information Technology - Viet Nam National University, The 12th International CDIO Conference, (2016)
41680068-Ngô Quốc Hưng, Dinh Dien, Werner Winiwarter, Building English-Vietnamese Named Entity Corpus with Aligned Bilingual News Articles, 5th Workshop on South and Southeast Asian Natural Languages Processing (5th WSSANLP within the COLING2014), (2014)
417 NoSQL Vs SQL: Operations Cost Evaluation - A Case Study on a Social Network Application, Progress in Computer Sciences and Information Technology International Conference, Malaysia, (2016)
418Anh-Vu Dinh-Duc, Toward A Global Power Manager in Energy Harvesting Wireless Sensor Networks, International Conference on Advanced Computing and Applications, (2016)
419Vũ Thị ái Duyên , Đỗ văn Nhơn, The Intelligent Guiding System That Helps Students To Solve Planar Geometry Problems, The Eighth International Conference on Knowledge and Systems Engineering 2016, (2016)
420Đỗ Văn Nhơn , Mai Trung Thành , Development of Reasoning Techniques on Knowledge Representation Model COKB and Applications, The Eighth International Conference on Knowledge and Systems Engineering 2016, (2016)
421Huynh Ngoc Tin, Collaborator Recommendation for Isolated Researchers, 28th International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops, (2014)
422Cooperation of Two Extensive Reading Programs in Japan and Vietnam: Students’ Exchange Activities for Motivating the Students to Read Autonomously, Annual Conference of Japanese Society for Engineering Education, (2016)
423Hong Nhat Nguyen Tran, Huu Truong Nguyen, Thanh Tuan Anh Pham, Thi Kieu Hanh Ta, Kim Ngoc Pham, Bao Thu Nguyen Le,Deniz P.Wong, Kuei-Hsien Chen, Cao Vinh Tran and Bach Thang Phan., Thermal conductivities of Indium and Gallium dually-doped ZnO thin films, International Workshop on Advanced Materials and Nanotechnology, (2016)
424Trương Văn Cương, FPGA implementation of real-time growcut based object segmentation for chroma-key effect, 2015 International Conference on Communications, Management and Telecommunications, (2015)
42580308-Nguyễn Minh Sơn, An algorithmic method of calculating neighborhood radius for clustering in-home activities within smart home environment, the IEEE 7th International Conference on Intelligent Systems, Modelling and Simulation, (2016)
426Hai Quang Hong Dam, Hai Ho, Minh Hoang Le Ngo, Blind Speech Separation Using SRP-PHAT Localization and Optimal Beamformer in Two-Speaker Environments, 18th International Conference on Signal Processing, Computational Vision and Geometry, (2016)
42780308-Nguyễn Minh Sơn, An approach of using in-home contexts for activity recognition and forecast, the 2nd International Conference on Control, Automation and Robotics, (2016)
428Quynh Chi Truong, Tran Khanh Dang, Trung Ha, Face Quality Measure for Face Authentication, International Conference on Future Data and Security Engineering, (2016)
429Trần Trung, Nguyễn Tuấn Đăng, Method of Mapping Vietnamese Chunked Sentences to Definite Shallow Structures, International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP), (2016)
430Nhi-Thao Tran, Viet-Thang Luong, Ngan Luu-Thuy Nguyen and Minh-Quoc Nghiem, Effective Attention-based Neural Architectures for Sentence Compression with Bidirectional Long Short-Term Memory, The Seventh International Symposium on Information and Communication Technology, (2016)
431Vu Lam, Tien Do, Sang Phan, Duy Dinh Le, Shin'ichi Satoh, Duong Anh Duc, NII-UIT at MediaEval 2016 Predicting Media Interestingness Task, Working Notes Proceedings of the MediaEval 2016 Workshop, (2016)
432Nguyen Duy Khanh, Ngo Duc Thanh, Scene Text Detection based on Structural Features, The 2016 International Conference on Computer, Control, Informatics and its Applications, (2016)
433Yi-Jie Lu, 80008-Nguyễn Phương Anh Hao Zhang Chong-Wah Ngo, Concept-Based Interactive Search System, International Conference on Multimedia Modeling, (2016)
434Chuong Dang Le Bao, Quan Le-Trung, Nhan Ly Trong, UiTiOt: A Container-based Wireless Network Emulation Testbed, 2017 International Conference on Machine Learning and Soft Computing, (2017)
435Quan Le-Trung, Towards An IoT Network Testbed Emulated over OpenStack Cloud Infrastructure, 2017 International Conference on Recent Advances on Signal Processing, Telecommunications & Computing (SigTelCom), (2017)
436Quan Le-Trung, An Open-Source Framework for Integration of Wireless Ad-hoc Drivers into Linux Kernel, The Seventh International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2016), (2016)
437Quan Le-Trung, Thuat Nguyen-Khanh, Real Standalone MANETs Testbed: Performance Evaluation of OLSRd, OLSR-Quagga and AODVd, THE 2016 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED TECHNOLOGIES FOR COMMUNICATIONS, (2016)
438Analyzing Users' Interests with the Temporal Factor Based on Topic Modeling,   ACIIDS (2)2015: , (2016)
439Vu Thanh Nguyen, Computer Virus Detection Method Using Feature Extraction of Specific Malicious Opcode Sets Combine with aiNet and Danger Theory, Future data and security engineering 2016, (2016)
440Tien-Dung Mai, Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, Duc Anh Duong, Kiem Hoang, and Shin’ichi Satoh, Using node relationships for hierarchical classification, IEEE International Conference on Image Processing - ICIP 2016, (2016)
441Trịnh Quốc Sơn, Lưu Nguyễn Minh Võ Đỗ Phúc, Lexicon-Based Sentiment Analysis of Facebook Comments in Vietnamese Language, The 8th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, (2016)
442Ngoc-Bao Nguyen, Vu-Hoang Nguyen Tien Do Thanh Duc Ngo, Person Re-Identification with Pre-trained Deep Learning Models and Attribute Correlations, IEEE International Symposium on Electronics and Smart Devices, (2016)
443Chien-Quang Le, Thanh Duc Ngo Duy-Dinh Le Shin'ichi Satoh Duc Anh Duong, Human Action recognition from depth videos using multi-projection based representation, International Workshop on Multimedia Signal Processsing, (2015)
444Thanh Duc Ngo Duy-Dinh Le , News archive exploration combining face detection and tracking with network visual analytics, ACM Multimedia, (2016)
445Duy-Dinh Le , Tien-Dung Mai, Shin'ichi Satoh, Thanh Duc Ngo and Duc Anh Duong , Efficient Large Scale Image Classification via Prediction Score Decomposition, European Conference on Computer Vision, (2016)
446Hien D. Nguyen, Nhon V. Do, Method for Solving Problems on a Knowledge model of Operators, IEEE International Conferene on e-Learning, e-Management and e-Services, (2016)
447Hien D. Nguyen, Diem Nguyen Vuong T. Pham, Design an Intelligent Problem Solver in Solid Geometry based on Knowledge model about Relations, 2016 IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2016)
448Nguyễn Phi Khứ, Nguyễn Hữu Việt Long, Rough concept discovery in weather information system, ACM (IMCOM)’15, (2015)
449Nguyễn Phi Khứ, Nguyễn Hữu Việt Long, Analysis of Weather Information System in Statistical and Rough Set point of view, New trends in Computational Collective Intelligence, (2014)
450Nguyễn Phi Khứ, Bùi Tiến sĩ, Từ Tuyết Hồng, Revenue Evaluation Based on Rough Set Reasoning, Advances Approaches to intelligent Information and Database Systems, (2014)
451Nguyễn Phi Khứ, Từ Tuyết Hồng, Locality Mutual Clustering for Document Retrieval, The 8th Intl’ Conf. on Ubiquitous Information Management and Communication, (2014)
452Nguyễn Phi Khứ, Trương Hải Bằng, Methods Reasoning and Integration of Fuzzy Ontology, The 6th National Conference on Fundamental and Applied Information Technology, (2013)
453Nguyễn Phi Khứ, Fuzzy Ontology Building and Integration for Fuzzy Inference Systems in Weather Forecast Domain, ACIIDS 2012, (2011)
454Nguyễn Phi Khứ, Nguyễn Thành Trung, An Improved Algorithm for Frequent Patterns Mining Problem, Intl’ Conf. in the World Congress on Engineering, (2010)
455Nguyễn Phi Khứ, Integrated Information System for Sustainable Development in the Mekong Delta, Vietnam-Japan Workshop on Sustainable Development, Vietnam,, (2008)
456Nguyễn Phi Khứ, Observations of SST and Chlorophyl-a concentration in coastal southern sea of Vietnam using ocean color remote sensing, APEC Workshop of SAKE, (2007)
457Nguyễn Phi Khứ, Mapping of inland and underwater habitats with satellite images, APEC Workshop of SAKE, (2007)
458Nguyễn Phi Khứ, Mapping SPOT Data and Hydraulic Model for Flow Simulation in Cangio River-Canal System, APEC Workshop, (2007)
459Nguyễn Phi Khứ, Analysis of Land Use Changes Using SPOT Data, APEC Workshop, (2007)
460Nguyễn Phi Khứ, Immiscible two-phase micro Fluid Flows and Application, 14th Asian Congress of Fluid Mechanics, (2013)
461Nguyễn Phi Khứ, Water Resource Management for Sustainable Development in Mekong Delta, Vietnam-Japan Workshop, JICA-VNU coop., (2008)
462Nguyễn Phi Khứ, Flood and Sustainable Development in Mekong Delta, Vietnam-Japan Workshop, JICA-VNU coop., (2008)
463Nguyễn Phi Khứ, Water Flow and Pollution in Sai Gon-Dong Nai Basin, Intl' ASEM Water-Net Workshop, (2008)
464Nguyễn Phi Khứ, Flood in the Vietnam Mekong Delta, Intl' ASEM Water-Net Workshop, (2008)
465Nguyễn Phi Khứ, Flood Simulation for the Vietnam Mekong Delta, Intl'Symposium on Flood Defense, Netherlands, (2005)
466Nguyễn Phi Khứ, Marine Environmental Management using NOAA-AHVRR Data, APEC Workshop of OMISAR, (2005)
467Nguyễn Phi Khứ, Using satellite images to estimate riverbank changes, Intl’ MOST Workshop on Remote Sensing Applications, (2003)
468Nguyễn Phi Khứ, Networking Small Satellite Data for Marine Research, APEC Workshop of OMISAR, (2002)
469Nguyễn Phi Khứ, An Adaptive Numerical Model for Coastal and Estuarine Flow, APEC Workshop of OMISAR, (2002)
470Nguyễn Phi Khứ, 3D Heat Transfer between Bellow and Wafer, IEEE Workshop on Underwater Tech., (2002)
471Nguyễn Phi Khứ, Flow Simulation and Use of Satellite Images in the Problem of Simulating flow the Mekong Delta, APEC Workshop of OMISAR, (2001)
472Nguyễn Phi Khứ, An Adaptive Navier-Stokes Equation for Flow in Porous Medium, Vietnam-Japan Symposium on Electro-magnetism and Mechanics, (1998)
473Diem N. Ho, Ngoc-Hanh Dang, Vinh Q. Nguyen , Design of MEMS Capacitive Pressure Sensor for Continuous Blood Pressure Monitor, 6th International Workshop on Computer Science and Engineering, (2016)
474Astri Maria Kurniawati, Duc Khai Lam, Yuhei Nagao, Masayuki Kurosaki, Hiroshi Ochi, Design of WLAN Based System for Fast Protocol Factory Automation System, IEEE Asia-Pacific Conference on Communications, (2016)
475Keishi Yamaguchi, Mitsuru Hamada, Duc Khai Lam, Nico Surantha, Yuhei Nagao, Masayuki Kurosaki, Hiroshi Ochi, A secure and Fast Industrial WLAN System for Seamless Roaming, IEICE Internal Conference on Reliable Communication and Control, (2015)
476Infall Syafalni, Duc Khai Lam, Nico Surantha, Yuhei Nagao, Hiroshi Ochi and Taadaki Tsuchiya, Assertion-Based Verification for FA WLAN System, IEEE International Symposium on Circuits and Systems, (2016)
477Keishi Yamaguchi, Lâm Đức Khải, Mitsuru Hamada, Nico Surantha, Yuhei Nagao, Masayuki Kurosaki, and Hiroshi Ochi, A Secure and Fast Industrial WLAN System with Zero-Delay Roaming, IEEE International Conference on Industrial Technology, (2016)
47880074-Lâm Đức Khải, Keishi Yamaguchi, Yuhei Nagao, Masayuki Kurosaki, Hiroshi Ochi, An Improved Precision Time Protocol for Industrial WLAN Communication Systems, IEEE International Conference on Industrial Technology, (2016)
47980074-Lâm Đức Khải, Keishi Yamaguchi, Yasuhiro Shinozaki, Satoshi Morita, Yuhei Nagao, Masayuki Kurosaki, Hiroshi Ochi, A Fast Industrial WLAN Protocol and its MAC Implementation for Factory Communication Systems, IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, (2015)
48080074-Lâm Đức Khải, Y.Shinozaki, K.Yamaguchi, S.Morita, Y.Nagao, M.Kurosaki, and H.Ochi, A Fast and Safety Industrial WLAN Protocol for Factory Communication Systems, IEEE International Conference on Industrial Technology, (2015)
48180074-Lâm Đức Khải, Hisaya Urabe, Yasuhiro Shinozaki, Keishi Yamaguchi, Satoshi Morita, Yuhei Nagao, Masayuki Kurosaki, Hiroshi Ochi, A Novel Wireless LAN Protocol for Factory Automation Control, IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics, (2014)
482Phung Do, Hiep Le, Vu Thanh Nguyen, and Tran Nam Dung, A Context-Aware Collaborative Filtering Algorithm through Identifying Similar Preference Trends in Different Contextual Informat, The 5th FTRA International Conference on Computer Science and its Applications, (2013)
483Nguyen, L., Do, P., Learner Model in Adaptive Learning, World Congress on Science, Engineering and Technology, (2008)
484Nguyen, L., Do, P., Evolution of parameters in Bayesian Overlay Model, International Conference on Artificial Intelligence, (2009)
485Phung Do, Hung Nguyen, Vu Thanh Nguyen, and Tran Nam Dung, A Context-Aware Recommendation Framework in E-Learning Environment, International Conference on Future Data and Security Engineering , (2015)
486Efficient Construction of Path Index for Graph-Structured Database, Proc. International Conference on Emerging Databases, (2011)
487NGUYEN Ngoc Tuan, LE THI Kim Tuyen, DANG Tuan Anh, VAN Duc Son Ha, DANG Tran Khanh, Towards a Flexible Framework to Support a Generalized Extension of XACML for Spatio-Temporal RBAC Model with Reasoning Ability, International Conference on Computational Science and Its Applications, (2013)
488Trần Nguyên Phong, Nguyễn Tuấn Đăng, A Linked Data Driven Semantic Model for Interpreting English Queries in Question Answering System, International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication, (2016)
489Minh Dang, Duc M. Duong, , Stock Market Prediction using Financial News Articles on Ho Chi Minh Stock Exchange, International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication , (2016)
490Dương Thị Phương Mai, Nghiêm Quốc Minh, Nguyễn Lưu Thùy Ngân, Alignment Classification for Professional Writing Assistance, The Eighth International Conference on Knowledge and Systems Engineering , (2016)
491Nguyễn Văn Kiệt, Nguyễn Lưu Thùy Ngân, Vietnamese Transition-based Dependency Parsing with Supertag Features , The Eighth International Conference on Knowledge and Systems Engineering , (2016)
492Trịnh Lê Huy, Fabien Ferrero, Leonardo Lizzi, J.M. Fargeas, P. Brachat, Quadri-sectorial Zigbee/LTE Antenna for WSN Applications, The International Conference on Communications and Electronics, (2016)
493Trong Nhan Le , Leonardo Lizzi, Fabien Ferrero, Alain Pegatoquet, Le Huy Trinh, Directional Reconfigurable Antenna for Efficient Wireless Sensor Networks, The International Conference on Communications and Electronics, (2016)
494Leonardo Lizzi , Fabien Ferrero, Jean-Marc Ribero, Robert Staraj, Trong-Nhan Le, Le Huy Trinh, Differential Pattern-Reconfigurable Antenna Prototype for Efficient Wireless Sensor Networks, IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI National Radio Science Meeting, (2016)
495Trịnh Lê Huy, Conception d'une rectenna à 433 MHz pour réseau de capteurs, GDR ONDES, (2011)
496Trịnh Lê Huy, Miniaturisation d’antenne IFA avec un matériau magnéto-diélectrique pour l’application LTE 700-GSM dans une picocel, Journées Nationales Microondes, (2013)
497Van Hoang, T.Q.;, Trinh, L.H.; Ferrero F.; Seguenot, E.; Tan-Phu Vuong; Dubard, J.-L., Rectenna measurement in a realistic environment, IEEE Conference on Antenna Measurements & Applications, (2014)
498Leonardo Lizzi, , L.H. Trinh, F.Ferrero, A.Pegatoquet, J-M Ribero, R. Staraj, Transmision line based approach for the synthesis of pattern reconfigurable antennas, IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI National Radio Science Meeting, (2014)
499Trịnh Lê Huy, Antenna reconfigurable pour l’appilcation Car-to-Car, Journées Nationales Microondes, (2015)
500Lizzi, L., Trinh L.H. , Ferrero, F. , Pegatoquet, A. , Ribero, J.-M. , Staraj, R., Synthesis of miniature pattern-reconfigurable antennas for smart wireless sensor nodes, IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI National Radio Science Meeting, (2016)
501Trịnh Lê Huy, Reconfigurable Antenna for Extension of LTE Operational Mode Over TV White Spaces, IEEE European Conference on Antenna and Propagation, (2015)
502Trịnh Lê Huy, Influence of Component ESR on a 4g Frequency Reconfigurable Antenna, IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI National Radio Science Meeting, (2015)
503T. Polonelli, T.Le Huy, L. Lizzi,F. Ferrero and M. Magno, A wake-up receiver with ad-hoc antenna co-design for wearable application, IEEE Sensors Applications Symposium, (2016)
504NGUYỄN VĂN THU, DƯƠNG TÔN ĐẢM TÔ ANH DŨNG NGUYỄN HỮU THÁI, Spectral Representation of Multiply Self-decomposable Stochastic Processes and Applications., 6th Ritsumekan International Symposium."Stochastic Processes and Applications to Mathematical Finance., (2006)
505TICH PHUOC TRAN, Dam Ton Duong Min Li Dat Tran, Spam Recognition using Linear Regression Radial Basis Function Neural Network., Pattern Recognition, (2009)
506A Term Weighting Scheme Approach for Vietnamese Text Classification, The 2nd International Conference on Future Data and Security Engineering, (2015)
507A Hybrid Feature Selection Method for Vietnamese Text Classification, KSE 2015 - The Seventh International Conference On Knowledge And Systems Engineering, (2015)
508Vu lam, Sang-Phan Le, Tien Do, Thanh Duc Ngo, Duy Le Dinh, Duc Anh Duong, Computational Optimization for Violent Scenes Detection, The 2016 International Conference on Computer, Control, Informatics and its Applications (IC3INA 2016) , (2016)
509Anh-Vu Dinh-Duc, Delay-Energy Aware Clustering Multi-hop Routing in Wireless Sensor Networks, Intl Conf. Information Science and Applications (ICISA) 2016, Volume 376 of the series Lecture Notes in Electrical Engineering, (2016)
510Võ Thị Hồng Lê, Materials Design to fulfill Workplace Requirements for IT graduates, MATSDA 2016, U.K, (2016)
511Huỳnh Ngọc Tín, Nguyễn Trác Thức Trần Hưng Nghiệp, Exploiting Social Relations to Recommend Scientific Publications, In Proceedings of The 5th International Conference on Computational Social Networks, (2016)
512Trịnh Lê Huy, Space Diversity for Robust Wireless Power Transmission in Multipath Environments , IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI National Radio Science Meeting, (2014)
513Trịnh Lê Huy, Multi-band Multi-Antenna System with New Approach of PIFA Bandwidth Enhancement, 8th European Conference on Antennas and Propagation, (2014)
514Trịnh Lê Huy, Multi-Standard Miniature Antenna for Smart Wireless Handheld Devices Application , 8th European Conference on Antennas and Propagation, (2014)
515Le Huy Trinh, The Lighthouse on Wheel Antenna, Sophia Antipolis Microelectronics Conference, (2013)
516Trịnh Lê Huy, Mobile phone antenna for 2G, 3G and 4G standards, The International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2013)
517Corrado Leita, V. H. Pham O. Thonnard E. Ramirez-Silva F. Pouget E. Kirda M. Dacier, The leurre.com project: collecting internet threats information using a worldwide distributed honeynet, Information Security Threats Data Collection and Sharing, 2008. WISTDCS '08. WOMBAT Workshop , (2008)
518Van-Hau PHAM, Marc Dacier Guillaume Urvoy-Keller Taoufik En-Najjary, The Quest for Multi-headed Worms, Detection of Intrusions and Malware, and Vulnerability Assessment, (2008)
519Van-Hau PHAM, Marc Dacier, Honeypot traces forensics : the observation view point matters, 3rd International Conference on Network and System Security, (2009)
520Marc Dacier, Van-Hau PHAM Olivier Thonnard , The WOMBAT Attack Attribution method: some results, the Fifth International Conference on Information Systems Security, (2009)
521Nguyen Duc Cuong, Van-Hau PHAM, Parallel Two-Phase K-Means, International Conference on Computational Science and Its Applications, (2013)
522cam N.T, Van-Hau PHam Anh-Tuan Nguyen, Android Security Analysis Based on Inter-application Relationships, Information Science and Applications , (2016)
523Quy T. Nguyen, Yusuke Miyao, Ha Le and Ngan L.T. Nguyen, Challenges and Solutions for Consistent Annotation of Vietnamese Treebank, Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation , (2016)
524Trần Ngọc Đức, Phan Đình Duy, 1. D.N Tran, D.D Phan, “Human Activities Recognition in Android Smartphone Using Support Vector Machine”, , IEEE 7th International Conference on Intelligent Systems, Modelling and Simulation, 2016, (2016)
525Trịnh Lê Huy, F. Ferrero R. Staraj J-M. Ribero, 700-960MHz MIMO antenna for picocell applications, IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI National Radio Science Meeting, (2013)
526Đặng Khánh Hưng, Cao Thị Kim Tuyến , Towards Reward-based Spatial Crowdsourcing, The Second International Conference on Control, Automation and Information Sciences, (2013)
527Lê Văn Trung, Solutions for Dengue Fever control using Geographic Information Technology: case of Tien Giang province, Mekong Delta, Vietnam, Map Asia 2010 and International Symposium and Exhibition on Geoinformation 2010, (2010)
528Nguyen Thanh Sang, Huynh Van An, Nguyen Van The My, Vu Duc Lung, Context-based Fusion and Enrichment by Adapted Coefficients for Image Enhancement Purposes, The 15th international Conference on Electronics, Information, and Communication , (2016)
529Đinh Điền, Hoàng Văn Kiếm, Nguyễn Văn Toàn, Vietnamese Word Segmentation, Proceedings of the Sixth Natural Language Processing Pacific Rim Symposium, (2001)
530Ho Tran Nhat Thuy, Ly Quoc Ngoc, A Scene Text-Based Image Retrieval System, IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology, (2012)
53180184-Nguyễn Đình Thuân, Building a Hybrid Method for Analyzing the Risk by Integrating the Fuzzy Logic and the Improved Fuzzy Clustering Algorithm FCM-R, International Conference on Information Science and Applications 2016, (2016)
532Quoc Nguyen Viet, Pham Van Phuoc ; Trinh Quoc Son ; Lung Vu Duc, Social Routing-A Novel Routing Protocol for Delay Tolerant Network based on Dynamic Connectivity, Computer and Information Science (ICIS), 2015 IEEE/ACIS 14th International Conference on, (2015)
533Quoc- Nguyen Viet, Ho-Seok Kang ; Sun-Tae Chung, Real-time Audio Surveillance System for PTZ Camera, Real-time Audio Surveillance System for PTZ Camera, (2013)
534Lung Duc Vu, Analysis of Vietnamese Tones to optimize database in speech synthesis using unit selection method, The 12th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology, (2012)
535Benjamin Renoust, Shin'ichi Satoh Lê Đình Duy Ngô Đức Thành, A Social Network Analysis of Face Tracking in News Videos, International Conference on Signal-Image Technology and Internet-Based Systems, (2015)
536Trang Nguyen, Sang Phan, Generalized Max Pooling for Action Recognition, International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2015)
537Chien-Quang Le, Shin'ichi Satoh Lê Đình Duy Dương Anh Đức Ngô Đức Thành, Cross-view Action Recognition by Projection-based Augmentation, Pacific Rim Symposium on Image and Video Technology, (2015)
538Tri Nguyen, Duc M Duong, Duc A. Duong, Reversible Medical Image Watermarking Technique Based on Choosing Threshold Values in Histogram Shifting, The Seventh International IEEE Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2015)
539Duc M. Duong, Nguyen, T.H. ; Duong, D.A., Reversible image watermarking on prediction errors by balance the capacity negative and positive in histogram, The 2nd IEEE Intternational Conference on Information and Computer Science , (2015)
540Tri Nguyen, Duc M. Duong, Duc A. Duong, Robust and high capacity watermarking for image based on DWT-SVD, the 11th International Conference on Research, Innovation, and Vision for the Future, (2015)
541Trung Tran, Dang Tuan Nguyen, Ambiguous Antecedents Resolution in Summarization of Vietnamese Sentences Formed by Identical Relationship with Copula "LÀ", 4th EAI International Conference on Context-Aware Systems and Applications (ICCASA 2015), (2015)
542Trung Tran, Dang Tuan Nguyen, Referent Disambiguation for Anaphoric Human Pronouns in Contexts of Pairs of Vietnamese Sentences Using Affecting and Communicat, 4th EAI International Conference on Context-Aware Systems and Applications (ICCASA 2015), (2015)
543Trung Tran, Dang Tuan Nguyen, Semantic Predicative Analysis for Resolving Some Cases of Ambiguous Referents of Pronoun "Nó" in Summarizing Meaning of Two Viet, UKSim-AMSS 17th International Conference on Computer Modelling and Simulation (UKSim2015), (2015)
544Van Bich Nguyen, Dang Tuan Nguyen, Improved Methods of Querying and Linking Data in Semantic Linked Data Retrieval Model, UKSim-AMSS 17th International Conference on Computer Modelling and Simulation (UKSim2015), (2015)
545Trung Tran, Dang Tuan Nguyen, Combined Method of Analyzing Anaphoric Pronouns and Inter-sentential Relationships between Transitive Verbs for Enhancing Pairs , 4th Computer Science On-line Conference 2015 (CSOC2015), (2015)
546Phuc Tri Nguyen, Dang Tuan Nguyen, Extraction of referential heading-entries in recognized table of contents pages, 4th Computer Science On-line Conference 2015 (CSOC2015), (2015)
547Huy Vu Nguyen, Dang Tuan Nguyen, Application of First-Order Logic Inference in Vietnamese Question Answering System, Sixth International Conference on Intelligent Systems, Modelling and Simulation (ISMS2015), (2015)
548Phong Nguyen Tran, Dang Tuan Nguyen, Ontology Identification for Querying Linked Data Based on Hypernym Relationships of Lexicons in English Questions, International Conference on Green and Human Information Technology (ICGHIT), (2015)
549Phong Nguyen Tran, Dang Tuan Nguyen, Mapping Expansion of Natural Language Entities to DBpedia’s Components for Querying Linked Data, The 9th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (IMCOM 2015), (2015)
550pham van hau, Le trung quan, On the design of service management system for cloud computing, The NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, (2015)
551Son The Pham, Dang Tuan Nguyen, A Computational and Inferential Method for Analyzing the Semantics of Phrase and Sentence in Vietnamese Question Answering System Model (VietQASM), Asia Modelling Symposium 2015 (Ninth Asia International Conference on Mathematical Modelling and Computer Simulation), (2015)
55280117-Trần Hồng Nghi, 80215-Nguyễn Anh Tuấn, Supervised Learning Method for Mobile International Number Plate Recognition, International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services, (2014)
553Đỗ Văn Nhơn , Huỳnh Vĩnh Phát , A Variation of COKB Model for Solving Problems about Chemical Elements, International Conferene on Knowledge and Systems Engineering, (2015)
554Đỗ Văn Nhơn , Mai Trung Thành , Intelligent Problem Solving based on COKB Model, International Conferene on Knowledge and Systems Engineering , (2015)
555Nguyen Hoang Long, Vu Duc Lung, An improved method for Vietnamese speech segmentation based on method of waveform image representation, The Third International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing, (2015)
556Đinh Thuý An, Ngo Tan Binh Vu Duc Lung, A Model for Automatically Detecting and Blocking Pornographic Websites, 2015 Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2015)
557Phạm Thanh Hung, Ngo Quang Vinh, Nguyen Thanh Sang, The VN801 Chip Verification Environment Using Verilog and C, The 1st Solid State System Symposium – VLSIs Semiconductor Related Technologies , (2010)
558Nguyen Thanh Sang, Truong Quang Vinh, FPGA Implementation for Real-time Chroma-key Effect Using Coarse and Fine Filter Method, International Conference on Computing Management & Telecommunications, (2013)
559Nguyen Thanh Sang, Nguyen Van The My, Nguyen Van An, Vu Duc Lung, A Novel Method for Video Enhancement – RGB Local Context-based Fusion, The 30th International Conference on Image and Vision Computing New Zealand, (2015)
560Nguyen Thanh Sang, Vu Nguyen Binh, Truong Quang Vinh, Vu Duc Lung, Real-time Video Enhancement on FPGA by Self-enhancement Technique, The 2015 International Conference on Advanced Technologies of Communications, (2015)
561Tien-Dung Mai, Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, Duc Anh Duong, Kiem Hoang and Shin’ichi Satoh, Large Scale Multi-Class Classification Using Latent Classifiers, International Workshop on Multimedia Signal Processing 2015, (2015)
562Tien-Dung Mai, Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, Duc Anh Duong, Kiem Hoang, and Shin’ichi Satoh, Learning Balanced Trees for Large Scale Image Classification, International Conference on Image Analysis and Processing - ICIAP 2015, (2015)
563Dung Mai, Kiem Hoang, Motorbike Theft Detection Based on Object Detection and Human Activity Recognition, In Proceedings of International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS 2013), (2013)
564Dung Mai, Kiem Hoang, Caption text and keyframe similarity based video retrieval system, In Proceedings of the 4th International Conference on Computational Collective Intelligent Technologies and Applications (ICCCI , (2012)
565Tien-Dung Mai, Kiem Hoang, Label Tree based Image Classification Using Sum Match Kernel, In Proceedings of International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), (2015)
566Trần Hưng Nghiệp, Huỳnh Ngọc Tín, Hoàng Văn Kiếm, A Potential Approach to Overcome Data Limitation in Scientific Publication Recommendation, In Proceedings of The 7th International Conference On Knowledge And Systems Engineering, (2015)
567Trần Hưng Nghiệp, Atsuhiro Takasu, Partitioning Algorithms for Improving Efficiency of Topic Modeling Parallelization, In Proceedings of The 15th Pacific Rim Conference on Communications, Computers and Signal Processing (PacRim), (2015)
568Phuc Quang Nguyen, Anh-Thu Nguyen-Thi, Thanh Duc Ngo, Tu-Anh Hoang Nguyen, Using Textual Semantic Similarity to Improve Clustering Quality of Web Video Search Results, International Conference on Knowledge and Systems Engineering , (2015)
569Anh-Vu Dinh-Duc, Development of HF RFID Antenna Reader, 2015 The International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2015)
570Anh-Vu Dinh-Duc, Optimizing High Frequency RFID Reader Antenna, 2nd National Foundation for Science and Technology Development Conference on Information and Computer Science, (2015)
571Vũ Thanh Nguyên, Đỗ Thị Kim Phụng Nguyễn Hùng Trần Nam Dũng, A context-aware recommendation framework in e-Learning Environment, Future data and security engineering 2015, (2015)
572Vu Thanh Nguyên, Nguyễn Trí Hải Nguyễn Hoàng Nghĩa Lê Đình Tuấn , A Hybrid Feature Selection Method For Vietnamese Text Classification, KSE 2015, (2015)
573Vũ Thanh Nguyên, Lê Thanh Trọng Lê Đình Tuấn Huỳnh Nguyễn Khắc Huy, Local classification model with vector space for multi-class text classification, IEEE RIVF 2015, (2015)
574Vũ Thanh Nguyen, Lê Thanh Trọng, A Combination method based on characteristics of feature for feature selection in text categorization, The 3rd Asian Conference on information systems 2014, (2015)
575Vũ Thanh Nguyên, Nguyễn Tấn Toàn Mai Trọng Khang Lê Đình Tuấn, A Combination of negative selection algorithm and artificial immune network for virus detection, Future data and security engineering 2014, (2014)
576Sébastien Poullot, Shunsuke Tsukatani, Anh Phuong Nguyen, Hervé Jégou, Shin'Ichi Satoh, Temporal Matching Kernel with Explicit Feature Maps, ACM Multimedia Conference for 2015, (2015)
577Duong Ngoc Hao, Nguyen Dong Anh, Nguyen Cao Thang, On an approximate technique for Fokker-Planck-Kolmogorov equation in the theory of random vibration, The 16 th Asian Pacific Vibration Conference, (2015)
578Hien D. Nguyen, Vuong T. Pham Trung T. Le Dat H. Tran, A Mathematical Approach for Representation Knowledge about Relations and Its Application, 2015 Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2015)
57980129-Nguyễn Hữu Nhân, 80308-Nguyễn Minh Sơn, A Method for Vehicle License Plate Detection on FPGA Platform, International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification, (2015)
580VanNhon Do, Semantic representation and search techniques for document retrieval systems, ACIIDS 2013: International Conference on Intelligent Information and Database Systems, (2013)
581Võ Thị Hồng Lê, Supporting Teachers in Materials Design to Fulfill Workplace Requirements for Vietnamese Graduates, MATSDA UL PHD TESOL Conference 2015, Ireland, (2015)
582Võ Thị Hồng Lê, Computer-assisted language learning: Impediments to success, Research Challenge in CALL, Belgium, (2014)
583Đoàn Huấn, Hồ Bảo Quốc, Building a Measure to Integrate into a Hybrid Data Mining Method to Analyze the Risk of Customer, International Conference on Communication and Computer Engineering, (2015)
584Đoàn Huấn, An Adaptive Method to Determine the Number of Clusters in Clustering Process, Proceedings of The International Conference on Computer & Information Sciences, ICCOINS, (2014)
58580184-Nguyễn Đình Thuân, Đoàn Huấn, An Approach to determine the Number of Clusters for Clustering Algorithms, Proceedings of 4th International Conference ICCCI, (2012)
58680184-Nguyễn Đình Thuân, Nguyễn Gia Toàn Nguyễn Lâm Vũ Tuấn, An approach mining cyclic association rules in E-Commerce, Proceedings of The 15th International Conference on Network-Based Information Systems, NBiS, (2012)
587YONG-WAN KOO, 80184-Nguyễn Đình Thuân, Unification of Inbound and Outbound Channels, The 3rd Asia Pacific International Conference on Information Science and Technology (APIC-IST) , (2008)
588Ton That Hoa An, Cao Thi Nhan Hyung Il Choi, An Adapting Algorithm for Optimal Membership Functions of Fuzzy Inference Systems based on Fuzzy Associative Memory, Research Notes in Information Science (RNIS), (2013)
589An Hoa Ton-That, Nhan Thi Cao Hyung Il Choi Gye Young Kim, A Building Technique for Intelligent Question-Answering System of Human-Computer with Restricted Domain in Natural Language, Conference on Smart IT and Applications (SITA), (2011)
590Nhan Thi Cao, An Hoa Ton-That Hyung-Il Choi, A Facial Expression Recognition Method for Intelligent Game Applications, 1st International Symposium on Simulaion & Serious Games 2014 (ISSSG 2014), (2014)
591Nhan Thi Cao, An Hoa Ton-That Hyung-Il Choi, An Effective Approach for Facial Expression Recognition with Local Binary Pattern and Support Vector Machine, Research Notes in Information Science (RNIS), (2013)
592Nhi-Thao-Thi Tran, Minh Quoc Nghiem and Ngan Luu-Thuy Nguyen, Improving Vietnamese Sentence Compression by Segmenting Meaning Chunks, The 7th International Conference on Knowledge and System Engineering, (2015)
593Nhon Do, LongVan Ho, Domain-Specific Keyphrase Extraction and Near-Duplicate Article Detection Based on Ontology, The 11th IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies, (2015)
594Nhon DoVan, Van Ho Long, News Aggregating System Supporting Semantic Processing Based On Ontology, International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2013)
595Nhon Do Van, Van Ho Long, An Intelligent Educational Software for Automatic Problem Solving in Linear Algebra, the 6th International Conference on Computer Science & Education, (2011)
596Nguyen Ba Phuc, Nguyen Tan Tran Minh Khang Tran Thi Hue Nuong, A New Hybrid GA-Bees Algorithm for a Real-world University Timetabling Problem, IEEE International conference on Intelligent Computation and Bio-Medical Instrumentation, (2011)
597Nguyen Tan Tran Minh Khang, Nguyen Ba Phuc Tran Thi Hue Nuong, The Bees Algorithm for a Practical University Timetabling Problem in Vietnam, Computer Science and Automation Engineering, (2011)
598Khang Nguyen, Tien Lu Trung Le Nuong Tran, Memetic algorithm for a University Course Timetabling Problem, International AsiaConference on Informatics in Control, Automation and Robotics , (2011)
599Khang Nguyen, Nam Nguyen Vi Pham Phuc Nguyen Nuong Tran, Applications of Particle Swarm Optimization Algorithm to a Practical University Timetabling Problem, International Conference on Computer and Computational Intelligence , (2011)
600Khang Nguyen, Quang Nguyen Hien Nguyen Phuc Nguyen Nuong Tran, Variable Neighborhood Search for a Real-World Curriculum-based University Timetabling Problem, International Conference on Knowledge and Systems Engineering , (2011)
601Khang Nguyen, Tung Pham Nga Le Nguyen Dang Nuong Tran, Simulated Annealing-Based Algorithm for a Real-World High School Timetabling Problem, Second International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2010)
602Khang Nguyen, Nguyen Dang Khon Trieu Nuong Tran, Automating a Real-World University Timetabling Problem with Tabu Search Algorithm, IEEE International Conference on Computing and Communication Technologies, Research, Innovation, and Vision for the Future, (2010)
603Khang Nguyen Tan Tran Minh, Nguyen Dang Thi Thanh Khon Trieu Trang Nuong Tran Thi Hue, Using Tabu Search for Solving a High School Timetabling Problem, Studies in Computational Intelligence, (2010)
604Lê Anh Vũ, Võ Hoàng Hải, Trần Hưng Nghiệp, Jason J. Jung, SciRecSys: A Recommendation System for Scientific Publication by Discovering Keyword Relationships, In Proceedings of The 6th International Conference on Computational Collective Intelligence, (2014)
605Nhon Do, Hien Nguyen, A reasoning method on Computation Network and Its applications, 2011 International MultiConference of Engineers and Computer Scientists, (2011)
606Nhon Do, Hien Nguyen, A Reasoning method on Knowledge Base of Computational Ojects and Designing a System for automatically solving plane geometry problems, Proceeding of World Congress on Engineering and Computer Science 2011, (2011)
607Duc-Duy Nguyen, Duc-Duy Nguyen, Truc-Vien T. Nguyen, Natural Language Processing for Social Event Classification, 6th Knowledge and Systems Engineering , (2014)
608Ngoc-Bao Nguyen, Vu-Hoang Nguyen Thanh Duc Ngo Duy-Dinh Le Duc Anh Duong, AttRel: An Approach To Person Re-Identification By Exploiting Attribute Relationships, The 21st MultiMedia Modelling Conference , (2015)
609Nhon V. Do, Hien D. Nguyen Thanh T. Mai, Designing an Intelligent Problems Solving System based on Knowledge about Sample Problems, 5th Asian conference on Intelligent Information and Database Systems, LNAI 7802, (2013)
610Hien D. Nguyen, Vuong T. Pham Nhon V. Do, Model of Knowledge about Relations and Applications, 2015 IEEE International Conference on Computing & Communication Technologies: Research, Innovation, and Vision for Future, (2015)
611Trịnh Quốc Sơn, HMM-Based Vietnamese Speech Synthesis, IEEE International Conference on Computer and Information Science, (2015)
612Phạm Hữu Anh Ngọc, Cao Thanh Tình, On exponential stability of linear non-autonomous functional differential equations, Tối ưu và tính toán Khoa học lần thứ 13, (2015)
613Amirhosein Taherkordi, Romain Rouvoy, Quan Le-Trung, and Frank Eliassen, Supporting Lightweight Adaptations in Context-aware Wireless Sensor Networks, 1st International Workshop on Context-Aware Middleware and Services, (2009)
614Amirhosein Taherkordi, Frederic Loiret, Azadeh Abdolrazaghi, Romain Rouvoy, Quan Le-Trung, and Frank Eliassen, Programming Sensor Networks Using REMORA Component Model, 6th IEEE/ACM International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems, (2010)
615Vinh Pham, Erlend Larsen, Quan Le-Trung, Paal E. Engelstad, and Oivind Kure, A Radio Load Based Load Balancing Scheme with Admission Control, 6th IEEE International Symposium on Wireless Pervasive Computing, (2011)
616Hai Ha-Son, Quan Le-Trung, Minh-Son Nguyen, ManetPRO: A Protocol Evaluation Testbed over m-Platforms, 13th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services, (2011)
617Quan Le-Trung, Minh-Son Nguyen, Issues on Information Dissemination and Routing in Wireless Sensor Networks, 9th International Conference on Advances in Mobile Computing & Multimedia, (2011)
618Quan Le-Trung, Minh-Son Nguyen, Towards a Real Architecture of Wireless Ad-Hoc Router on Open-Source Linux Platform, 13th International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA), (2013)
619Minh-Son Nguyen, Quan Le-Trung, Integration of Atheros ath5k Device Driver on Wireless Ad-Hoc Router, IEEE ATC/REV, (2013)
620Minh-Son Nguyen, Quan Le-Trung, and Azman Osman LIM, Low-Power Wifi Sensor Mote for Internet of Things Application, IEICE ICDV, (2013)
621Quan Le-Trung, Van-Hau Pham, Integration of Re-active Ad-hoc Routing Daemon into Quagga Routing Suite for Wireless Ad-Hoc Routers, IEEE ATC/REV, (2014)
622Minh-Son Nguyen, Quan Le-Trung, Low-Power and Cost-Effective Wifi Sensor Motes for Wireless Embedded Internet Applications, IEEE ATC/REV, (2014)
623Hai Bang Truong, Xuan Hung Quach, An Overview of Fuzzy Ontology Integration Methods Based on Consensus Theory., ICCSAMA , (2014)
624Hai Bang Truong, Ngoc Thanh Nguyen , A Multi-attribute and Multi-valued Model for Fuzzy Ontology Integrationon Instance Level. AC, Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, (2012)
625Hai Bang Truong, Ngoc Thanh Nguyen, A framework of an effective fuzzy ontology alignment technique. , Systems, Man, and Cybernetics , (2011)
626Ngoc Thanh Nguyen, Hai Bang Truong, A Consensus-Based Method for Fuzzy Ontology Integration, International Conference on Computational Collective Intelligence , (2010)
627Hai Bang Truong, Quoc Uy Nguyen, Ngoc Thanh Nguyen, Trong Hai Duong, A New Graph-based Flooding Matching Method for Ontology Integration, CYBCONF IEEE, (2013)
628Trong Hai Duong, Hai Bang Truong, Ngoc Thanh Nguyen, Local Neighbor Enrichment for Ontology Integration, Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, (2012)
629Ngo Thanh Hung, Grankov Michael Vasilevich, New Objective Function for Vertical Partitioning in Database System, Proceedings of the Spring Young Researchers’ Colloquium on Database and Information Systems, (2008)
630Dien Dinh, Ngan Nguyen, Quang Do, Word Alignment in English-Vietnamese Bilingual Corpus, International Conference on East-Asian Language Processing and Internet Information Technology , (2002)
631Dien Dinh, Ngan Nguyen, Quang Do, Nam Van, A Hybrid Approach to Word Order Transfer in English to Vietnamese Machine Translation, Machine Translation Summit IX, (2003)
632Quang Do, Ngan Nguyen, Dien Dinh, An Advanced Approach in English-Vietnamese Syntactic Tree Transfer, Recent Advances in Natural Language Processing, (2005)
633Vũ Thanh Nguyên, Using an Artificial Immune System to set up a network instruction detection system. World Academy of Science, Engineering and Te, World Academy of Science, Engineering and Technology, (2009), Vol 60
634Vũ Thanh Nguyên, Fuzzy Logic, Neural network and their application for marketing decision support system, World Academy of Science, Engineering and Technology, (2015)
635Trần Thị Như Nguyệt, Cao-Tri Nguyen Tran Van Hoai Vu Duc Lung, Embedded-oriented techniques for 2D shortest trajectory planning to avoid restricted airspaces, International Symposium on Communications and Information Technologies , (2014)
636Yoshinobu Kano, Ngan Nguyen, Rune Sætre, Keiichiro Fukamachi, Kazuhiro Yoshida, Yusuke Miyao, Yoshimasa Tsuruoka, Sophia Ananiadou và Jun'ichi Tsujii, Sharable type system design for tool inter-operability and combinatorial comparison, The First International Conference on Global Interoperability for Language Resources , (2008)
637Yoshinobu Kano, Ngan Nguyen, Rune Sætre, K. Yoshida, K. Fukamachi, Yusuke Miyao, Yoshimasha Tsuruoka, Sophia Ananiadou and Junichi Tsujii, Towards Data And Goal Oriented Analysis: Tool Inter-Operability And Combinatorial Comparison, The 3rd International Joint Conference on Natural Language Processing , (2008)
638Yoshinobu Kano, Ngan Nguyen, Rune Sætre, K. Yoshida, Y. Miyao, Yoshimasha Tsuruoka, Yuichiro Matsubayashi, Sophia Ananiadou và Junichi Tsujii, Filling the Gaps Between Tools and Users: A Tool Comparator, Using Protein-Protein Interactions as an Example, The Pacific Symposium on Biocomputing, (2008)
639Nguyen Ngan, Jin-Dong Kim and Junichi Tsujii, Challenges in Pronoun Resolution System for Biomedical Text, The 6th edition of the Language Resources and Evaluation, (2008)
640Ngan Nguyen, Jin-Dong Kim, Exploring Domain Differences for the Design of a Pronoun Resolution System for Biomedical Texts, The 22nd International Conference on Computational Linguistics 2008, (2008)
641Ngan Nguyen, Jin-Dong Kim và Junichi Tsujii, Overview of the Protein Coreference Task in BioNLP Shared Task 2011, Proceedings of BioNLP Shared Task 2011 Workshop, (2011)
642Quy Nguyen, Ngan Nguyen, và Yusuke Miyao, Comparing Different Criteria for Vietnamese Word Segmentation, Workshop on South and Southeast Asian Natural Language Processing , (2012)
643Quy Nguyen, Ngan Nguyen, và Yusuke Miyao, Utilizing State-of-the-art Parsers to Diagnose Problems in Treebank Annotation for a Less Resourced Language, The 7th Linguistic Annotation Workshop & Interoperability with Discourse, (2013)
644Xinjian Li, Tian Ran, Ngan Nguyen, Yusuke Miyao và Aizawa Akiko, Question Answering System for Solving Entrance Exams in QA4MRE, Conference and Labs of the Evaluation Forum 2013, (2013)
645Ngan Nguyen, Yusuke Miyao, Alignment-based Annotation of Proofreading Texts toward Professional Writing Assistance, The 6th International Joint Conference on Natural Language Processing, (2013)
646Van Nhon Do, Diem Nguyen, Intelligent Problem Solving about Functional Component of COKB Model and Application, The 6th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications, (2014)
647Danh Bui Thi, Tu-Anh Nguyen Hoang, Features Extractions for Link Prediction in Social Networks, 13th International Conference on Computational Science and its Applications , (2013)
648Vu Thanh Nguyen, Lê Thanh Trọng Lê Đình Tuấn Huỳnh Nguyễn Khắc Huy, Local Vector Space Model for Multi-Class Text Classification, The 11th IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies, (2015)
649Trong Le Thanh, Nguyen Vu Thanh, A Combination Method Based on Characteristics of Feature for Feature Selection in Text Categorization, The Third Asian Conference on Information Systems, (2014)
650Ngoc-Bao Nguyen, Vu-Hoang Nguyen Thanh Duc Ngo Duy-Dinh Le Duc Anh Duong, Using Attribute Relationships for Person Re-Identification, International Conference on Knowledge and Systems Engineering, (2014)
651Van Nhon Do, Hien D. Nguyen, Reducing model of COKB about Operators Knlwedge and Solving problems about Operators, New Trends in Computational Collective Intelligence, , Studies in Computational Intelligence 572, Springer, (2014)
652Vũ Thanh Nguyên, Nguyễn Tấn Toàn Lê Đình Tuấn Mai Trọng Khang, A combination of negative selection algorithm and artificial immune nework for virus detection, The 1st International Conference on Future Data and Security Engineering 2014, (2014)
653Vũ Thanh Nguyên, Mai Trọng Khang Nguyễn Phương Anh Nguyễn Hoàng Ngân Hoàng Quốc Thái Nguyễn Trọng Quốc, A combination of Clonal Selection Algorithms and Artificial Neural Networks for Virus Detection, The 5th FTRA International Conference on Computer Science and its Applications (CSA-13), (2013)
654Dương Ngọc Hảo, Nguyễn Đông Anh, Nguyễn Đông Anh, Nguyễn Như Hiếu, Response of Van der Pol oscillator subjected to combined periodic and random excitations, 154, (2016)
655Dương Ngọc Hảo, Nguyễn Đông Anh Dương Tôn Đảm, Stochastic stability and response of the stochastic Van der Pol systems with delayed feedback control, International conference on Analysis and Applied Mathematics, (2011)
656Dương Ngọc Hảo, V.L. Zakovorotny, Nguyễn Đông Anh, Probabilistic behaviors of Mathieu - Duffing oscillator under external periodic and random excitations, International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 3), (2014)
657Tuan Le Hoang, Dung To Anh, Modified Algorithms Neural Networks And Theirs Applications To Flood Water Levels Forecasting, Proceedings of International Conference on Advances in Information and Communication Technologies 2012, (2012)
658Trong-Thua Huynh, Anh-Vu Dinh-Duc, Cong-Hung Tran, Tuan-Anh Le, Balance Particle Swarm Optimization and Gravitational Search Algorithm for Energy Efficient in Heterogeneous Wireless Sensor Net, The International Conference on Computing and Communication Technologies, (2014)
659Trong-Thua Huynh, Hong-Nhung Phan-Thi, Anh-Vu Dinh-Duc, Cong-Hung Tran, Prolong the Network Lifetime by Optimal Clustering based on Intelligent Search Algorithms in Wireless Sensor Networks, The International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2014)
660Trong-Thua Huynh, Anh-Vu Dinh-Duc, Cong-Hung Tran, Energy Efficient Delay-aware Routing in Multi-tier Architecture for Wireless Sensor Networks, The International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2013)
661Trong-Thua Huynh, Anh-Vu Dinh-Duc, Cong-Hung Tran, Balancing latency and energy efficiency in wireless sensor networks: A Comparative Study, The International Conference on Computing, Management and Telecommunications, (2013)
662Tin T. NGUYEN, Khoi-Nguyen LE-HUU, Thang H. BUI, Anh-Vu DINH-DUC, A New Approach and Tool in Verifying Asynchronous Circuits, The 5th International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2012)
663Khoi-Nguyen LE-HUU, Quoc-Minh DAND-DO, Trong-Tu BUI, Anh-Vu DINH-DUC, RTL Implementation for a Specific ALU of the 32-bit VLIW DSP Processor Core, The 7th International Conference on Advanced Technologies for Communications, (2014)
664Khoi-Nguyen Le-Huu, Tin T Nguyen, Anh-Vu DINH-DUC, A Micro-Architecture Design for the 32-bit VLIW DSP Processor Core, The 20th Asia-Pacific Conference on Communications, (2014)
665Son The Pham, Dang Tuan Nguyen, Implementation Techniques for Computing the Semantics of Vietnamese News Titles in Reading Answering System Model (RASM), The Third Asian Conference on Information Systems (ACIS 2014), (2014)
666Son The Pham, Dang Tuan Nguyen, Implementation Method of Answering Engine for Vietnamese Questions in Reading Answering System Model (RASM), Eighth Asia International conference on Mathematical Modelling and Computer Simulation, (2014)
667Son The Pham, Dang Tuan Nguyen, A Reading Answering System Model for Vietnamese Language, Eighth Asia International conference on Mathematical Modelling and Computer Simulation, (2014)
668Do Dinh trang, Nguyen Gia Tuan anh, Display, Query, Delete Time Cost for the 3D GIS Objects in Two Database Systems with Oracle, Emerging Research in Computing, Information, Communication and Applications, (2014)
669Tin Quoc Phan, Van Hai Dang, Thuc Dinh Nguyen, A Novel Construction for PEKS Scheme using Matrix Group, The 8th International Conference on Ubiquitous Information Technologies and Applications (CUTE 2013), (2013)
670Khanh-Hung Dang, Hien To, Tuan Nguyen , Maximum Complex Task Assignment: Enabling Crowdsourcing Spatial Complex Task, The 15th IInternational Conference on Information Integration and Web-based Applications and Services, (2013)
671 Tuan Nguyen, Don Nguyen, Phu Nguyen , UIT-ANPR: toward an open framework for automatic number plate recognition on smartphones, International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication , (2014)
672Hai Quang Hong Dam, , Tin Quoc Phan, Quang Nguyen Nhat To, Simulation Software using Unicast and Broadcast Real-time Streaming for Online Learning, 8th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication, (ACM IMCOM 2014), (2014)
673Hai Quang Hong Dam, , Sven Nordholm, Sound Source Localization for Subband-based Two Speech Separation in Room Environment, Second International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS 2013), (2013)
674Nguyen Hoang Tu Anh, Nguyen Hoang Khai, Tran Quang Vinh, An Efficient Vietnamese Text Summarization Approach Based on Graph Model, IEEE International Conference on Computing & Communication Technologies, Research, Innovation, and Vision for the Future., (2010)
675Tu Anh Nguyen Hoang, Kiem Hoang, Efficient Approach for Incremental Vietnamese Document Clustering, 11th ACM International Workshop on Web Information and Data Management , (2009)
676Tu-Anh Nguyen-Hoang, Kiem Hoang, Danh Bui-Thi, Anh-Thy Nguyen, Incremental Document Clustering Based on Graph Model, 5th International Conference on Advanced Data Mining and Applications , (2009)
677Tu Anh Hoang Nguyen, Kiem Hoang , Frequent Subgraph-Based Approach for Classifying Vietnamese Text Documents, 11th International Conference on Enterprise Information Systems , (2009)
678Vu Lam, Sang Phan, Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, Duc Anh Duong, Shin’ichi Satoh, Violent scene detection using mid-level feature, SoICT, (2013)
679Vu Lam, Duy-Dinh Le, Sang Phan, Thanh Duc Ngo, Duc Anh Duong, Shin'ichi Satoh, Evaluation of Low level Features for Detecting Violent Scenes in Videos, International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR), (2013)
680Đỗ Thị Thanh Tuyền Nguyễn Trọng Chỉnh, Natural Language Information Retrieval System using Phrases Structure Grammar Analysis for English, International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services, (2011)
681Nguyễn Trọng Chỉnh, Nguyễn Tuấn Đăng, Cross-lingual Information Retrieval Model for Vietnamese-English Web Sites, International Conference on Computer Modeling and Simulation, (2010)
682Nguyen, L., Do, P., Learning Concept Recommendation based on Sequential Pattern Mining, The 2009 Third International Digital Ecosystems and Technologies Conference (IEEE-DEST 2009), (2009)
683Do, P., Le, H., Nguyen, V., Dung, T., A Context-Aware Collaborative Filtering Algorithm through Identifying Similar Preference Trends in Different Contextual Information, The 5th FTRA International Conference on Computer Science and Its Applications (CSA-13) , (2013)
684Do, P., Le, H., Nguyen, V., Dung, T., StudyAdvisor: A Context-Aware Recommendation Application in e-Learning Enviroment, The 6th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2014) , (2014)
685Trần Hưng Nghiệp, Huỳnh Ngọc Tín, Đỗ Văn Tiến, Author Name Disambiguation by Using Deep Neural Network, In Proceedings of The 6th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, (2014)
686Tin Huynh, Kiem Hoang, Tien Do, Duc Huynh., Vietnamese Author Name Disambiguation for Integrating Publications from Heterogeneous Sources. , The 5th Asian conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2013), , (2013)
687Nguyễn Duy Khánh, Lê Đình Duy Dương Anh Đức, Efficient Traffic Sign Detection using Bag of Visual Words and Multi-scales SIFT., The 20th International Conference on Neural Information Processing., (2013)
688D.T. Nguyen and F. Kojima, Identification of Sub-surface Defect Parameters in Plates using Electromagnetic Acoustic Interaction, 14th International Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics, (2009)
689H. Dong, T.D Nguyen and K. Duffaut, Estimation of shear-wave velocity profiles using shear source data in marine environment, Acoustics, (2012)
690Dao Minh-Son, Giulia Boato Francesco G.B De Natale Nguyen Truc-Vien, Jointly exploiting visual and non-visual information for event-related social media retrieval, International Conference on Multimedia Retrieval, (2013)
691Dao Minh-Son, , Nguyen Truc-Vien Riccardo Mattivi Emanuel Sansone Francesco G.B. De Natale Giulia Boato,  Event Clustering and Classification from Social Media: Watershed-based and Kernel Methods, MediaEval 2013, (2013)
692Dao Minh-Son, Siripen Pongpaichet Laleh Jalali Ramesh Jain Koji Zetsu, A Real-time Complex Event Discovery Platform for Cyber-Physical-Social Systems, ACM International Conference on Multimedia Retrieval, (2014)
693Đào Minh Sơn, Dương Anh Đức Francesco G.B De Natale, Unsupervised social media events clustering using user-centric parallel split-n-merge algorithms, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, (2014)
694Thanh Duc Ngo, Sang Phan, Shin’ichi Satoh, Recommend-Me: recommending query regions for image search, ACM SAC, Korea, 2014, ACM SAC, (2014)
695Vũ Thanh Nguyên, Huỳnh Tuấn Anh, Vũ Thanh Hiền, Load Balancing Improvement Methods in Video Conferencing Based on H.323 Standard, The 5th FTRA International Conference on Computer Science and its Applications (CSA-13), (2013)
696Vu Thanh Nguyen, Nguyen Nam Dung, Do Thi Minh Phung, A New Approach For Collaborative Filtering Based on Mining Frequent Itemsets., ACIIDS 2013, (2013)
697Nguyen Cong Hoan,Vu Thanh Nguyen, Advance Mising Data Processing for Collaborative Filtering, ICCCI 2012 - 4th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications., (2012)
698Vu Thanh Nguyen, Mai Hoai Thuong,Nguyen Hoang Vu, Motion Based Video Transfering algorithm, International Conference on Computer Technology and Development, (2011)
699Vu Thanh Nguyen, Pham Chuan, Using Web Log For Evaluating Web Pages., ICMLC 2011 - International Conference on Machine learning and computing 2011, (2011)
700Vu Thanh Nguyen, Evaluating technologies based rough set theory., ICMLC - International Conference on Machine learning and cybernetics 2010, (2010)
701Vu Thanh Nguyen, Nguyen Minh Nam , Building TIN (triangular irregular network) problem in topology model., ICMLC - International Conference on Machine learning and cybernetics 2010, (2010)
702Vu Thanh Nguyen, Pham Chuan, The effect of local website search, The first international conference on knowledge and systems engineering, (2009)
703Vu Thanh Nguyen, Pham Chuan, Improving Local Website Search by Using Web Server Logs, The Second Hanoi Forum On Information-Communication Technology, VNU Hanoi, (2008)
704Tien Do , Dao Lam, Tin Huynh.,  A framework for integrating bibliographical data of computer science publications, ComManTel 2014, (2014)
705Tin Huynh, Trend Based Vertex Similarity for Academic Collaboration Recommendation, 5th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications, (2013)
706Hiep Luong, Tin Huynh, Susan Gauch, Kiem Hoang, Exploiting Social Networks for Publication Venue Recommendations, the 4th International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval, (2012)
707Hiep Luong, Tin Huynh, Susan Gauch, Loc Do, and Kiem Hoang, Publication venue recommendation using author network's publication history, 4th Asian conference on Intelligent Information and Database Systems, (2012)
708Tin Huynh, Kiem Hoang, Loc Do, Huong Tran, Hiep Luong, Susan Gauch., Scientific Publication Recommendations Based on Collaborative Citation Networks, The 3rd International Workshop on Adaptive Collaboration (AC 2012) as part of The 2012 International Conference on Collaboration, (2012)
709Tin Huynh, Hiep Luong, Kiem Hoang, Integrating bibliographical data of computer science publications from online digital libraries, 4th Asian conference on Intelligent Information and Database Systems, (2012)
710Tin Huynh, The Research Proposal for Recommender Systems in Academic Domain using Social Network Analysis Approach, UIT-DOW 2012, (2012)
711Tin Huynh, Kiem Hoang, Modeling Collaborative Knowledge of Publishing Activities for Research Recommendation, 4th International Conference on Computational Collective Intelligence - Technologies and Applications, (2012)
712Tin Huynh, Kiem Hoang, GATE framework based metadata extraction from scientific papers., 2010 International Conference on Education and Management Technology, (2010)
713Hoang Kiem, Huynh Ngoc Tin, Organization, management and knowledge discovery from the English, Vietnamese text collection,  7th Joint Conference on Information Sciences, 2003, , (2003)
714Nhan Duong Chi Thang Cap Pham Dinh Duy Dinh Le Bac Hoai Le Duc Anh Duong Shin’ichi Satoh, Robust eye localization in video by combining eye detector and eye tracker, IEEE International Conference on Pattern Recognition, (2012)
715Vu Thanh Nguyen, Nguyen Hoang Vu and Le Quy Quoc Cuong, Multi-class SVM with General Tree, International Conference on Computer Technology and Development, (2011)
716Vu-Hoang Nguyen, Kien Nguyen, Duy-Dinh Le, Duc Anh Duong, Shin'ichi Satoh, Person Re-identification Using Deformable Part Models, International Conference on Neural Information Processing, (2013)
717Kien Nguyen, Vu H. Nguyen, Duy-Dinh Le, Yusheng Ji, Duc A. Duong, Shigeki Yamada, A Receiver-Initiated MAC Protocol for Energy Harvesting Sensor Networks, International Conference on Ubiquitous Information Technologies and Applications, (2013)
718Vu-Hoang Nguyen, Thanh Duc Ngo, Kien Nguyen, Khang M. T. T. Nguyen, Duy-Dinh Le, Duc Anh Duong, Re-Ranking for Person Re-Identification, International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition, (2013)
719Thanh Duc Ngo, Vu-Hoang Nguyen, Vu Lam, Sang Phan, Duy-Dinh Le, Duc Anh Duong, Shin’ichi Satoh, NII-UIT: A Tool for Known Item Search by Sequential Pattern Filtering, International Conference on Multimedia Modeling, (2014)
720Đỗ Thị Thanh Tuyền, Ontology-based Annotation and Indexing for Vietnamese Text Document, International Conference on Information Integration andWeb-based Applications & Services, (2013)
721Đỗ Thị Thanh Tuyền, Building a Vietnamese Lexicon Ontology for Syntactic parsing and Document Annotation, International Conference on Information Integration andWeb-based Applications & Services, (2013)
722Tuyen Thi-Thanh Do, A concept identification method for Vietnamese concept-based information retrieval system, International Conference on Information Integration andWeb-based Applications & Services, (2012)
723Gia -Thien LUU, Philippe RAVIER, and Olivier BUTTELLI , Comparison of Maximum Likelihood and Time Frequency Approaches for Time Varying Delay Estimation in The Case of Electromyography Signals, BMEiCON, (2012)
724Philippe RAVIER, Gia-Thien LUU, Meryem JABLOUN and Olivier BUTTELLI, Do The Generalized Correlation Methods Improve Time Delay Estimation Of The Muscle Fiber Conduction Velocity, ISABEL, (2011)
725G.T. Luu, P. Ravier, O. Butteli, The generalized correlation methods for estimation of time delay with application to electromyography, ISEPM, (2011)
726Nguyễn Văn Nhương, Võ Thị Yến Nhi, Nguyễn Tấn Cầm, Mai Xuân Phú, Cao Đăng Tân, Semantic set analysis for malware detection, 13th International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management Applications, (2014)
727Thanh-Trung Nguyen, Bach-Hien Nguyen, Phi-Khu Nguyen, Parallelizing the Improved Algorithm for Frequent Patterns Mining Problem, ACIIDS2013: The 5th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, (2013)
728Thanh-Trung Nguyen, Viet-Long Huu Nguyen, Phi-Khu Nguyen, Accumulated Frequent Pattern, ICTMF2012: The Third International Conference on Theoretical and Mathematical Foundations of Computer Science, (2012)
729Thanh-Trung Nguyen, Phi-Khu Nguyen, A New Approach for Problem of Sequential Pattern Mining, ICCCI2012: The 4th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications, (2012)
730Thanh-Trung Nguyen, Viet-Long Huu Nguyen, Phi-Khu Nguyen, Identifying Customer Characteristics by Using Rough Set Theory with a New Algorithm and Posterior Probabilities, ICCIS2012: The 4th International Conference on Computational and Information Sciences, (2012)
731Thanh-Trung Nguyen, Viet-Long Huu Nguyen, Phi-Khu Nguyen, A Bit-chain Based Algorithm for Problem of Attribute Reduction, ACIIDS2012: 4th Asian Conference on Intelligent Informationand Database Systems, (2012)
732Thanh-Trung Nguyen, Phi-Khu Nguyen, The Objectivity Measurement of Frequent Patterns, WCECS2010: The World Congress on Engineering and Computer Science 2010, (2010)
733Nguyen Gia Tuan Anh, Integrated time and semantic classes in the buildings model, Proceeding of XVII International Conference on Systems Science, (2010)
734Nguyen Gia Tuan Anh, Representing Multiple Levels for Objects in Three-Dimensional GIS Model, The 13th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Service (iiWAS2011), ACM Press ISBN, (2011)
735Nguyen Gia Tuan Anh, A Study on Four-Dimensional GIS Spatio-Temporal Data Model, KSE 2012 The Fourth International Conference  on Knowledge and Systems Engineering, published in IEEE Xplore, (2012)
736Nguyen Gia Tuan Anh, Tran Vinh Phuoc, Huynh Khac Duy, Overview of Three and Four-Dimensional GIS Data Models, Multimedia and Ubiquitous Engineering, Lecture Notes in Electrical Engineering, (2013)
737Hoang Kiem, Do Phuc , Using Rough Genetic and Kohonen neural network for conceptual clustering, In Lecture Notes in Artificial Intelligence, In Proceedings of the international conference on New directions in rough sets, data mining and granular-soft computing, GSFDSGrc’99, (1999)
738Do Phuc, Hoang Kiem, A combined multi-dimensional data model, Self Organizing Algorithm and genetic algorithm for clustering discovery in Data mining, In Proceedings (Poster) of the international conference on knowledge discovery and data mining PAKDD99, (1999)
739Do Phuc, Hoang Kiem, On the extension of the dependency of attributes in rough set theory for classification problem in data mining, In Proceedings the 16th World Computer Congress, WCC’2000, (2000)
740Do Phuc, Hoang Kiem, A method for discovering the binary and fuzzy association rules from database, In Proceedings of the fourth Asian Fuzzy Systems symposium, AFSS 2000, (2000)
741Do Phuc, Hoang. Kiem, ), Discovering the motif based association rules in a set of DNA sequences, In Springer LNAI 2005, Proceedings of the international conference on Rough sets and current trends in Computing RSCTC 2000, (2000)
742Do Phuc, Hoang. Kiem, Developing motif based algorithms for discovering the knowledge in a set of DNA sequences, In Proceedings of the international conference on concepts and application of systemics, cybernetics and informatics SCI’2000, (2000)
743Do Phuc, Hoang. Kiem, GENESYS2000: a software tool for sequence analysis and application to the transgenic tobacco plants, In Proceedings of the int’l conf on Bio Informatics INCOB2002, (2002)
744Do Phuc, Hoang. Kiem, Discovering the conservation area and similar patterns in DNA sequences, In Proceedings of the int’l conf on Bio Informatics INCOB2002, (2002)
745Do Phuc, H Kiem, M T Dung , HNB Quoc, A M-tree similarity search model in DNA sequence databases, In Proc of Int’l workshop on Computational Biology, (2004)
746NT Hung, D. Phuc, H Kiem, Pham Nam Trung, A multiple sequence alignment using genetic algorithm, Proc of Int’l workshop on Computational Biology, (2004)
747Do Phuc, Hoang Kiem, Developing Text Mining Based Algorithms for classifying Biological Sequences, In the Proc of the int’l conf IEICE, Institute of electronic, Information and Communication Engineering, Japan, (2005)
748Do Phuc, Hoang Kiem , Improving the learning algorithm of self organizing map for document clustering, Proc of the int’l conf RIVF’05, (2005)
749Do Phuc , Document classification using graph model, frequent sub-graphs and Galois lattice, In Proc of the IEEE RIVF’06 conf, (2006)
750Do Phuc, Nguyen Thi Kim Phung, Using the Naive Bayes model and natural language processing for classifying messages on online forum, International Conference on Research, Innovation and Vision for the Future, (2007)
751Do Phuc, Mai Xuan Hung, Using SOM based Graph Clustering for Extracting Main Ideas from Documents, the IEEE int’l conf RIVF 2008, (2008)
752Do Phuc, Ta Thi Hoang Mai, Huynh Thi Minh Hang, A land resources evaluation tool supporting land use planning with fuzzy controller approach, Proceedings of the international conference IT@EDU2008, (2008)
753Đỗ Phúc, Trịnh Quốc Sơn, Building a system for searching, extracting and summarizing the content of Vietnamese web pages, Proceedings of the international conference IT@EDU2008, (2008)
754Do Phuc, Hoang Trong Nghia, A new approach to accent restoration of Vietnamese texts using the dynamic programming combined with the co-occurrence graph, Proceedings of the international conference RIVF2009, (2009)
755Do Phuc, Nguyen Thi Kim Phung, Using Spectral Vectors and M-Tree for Graph Clustering and Searching in Graph Databases of Protein Structures, World Acadimic of Science, Engineering and Technology, volume 56, (2009), Vol:3, No:8, Page: 1991-1996
756Nguyen Bich Lien, Do Phuc, Using Work system to identify factors affecting the quality of accounting information in the ERP environment, Proceedings of the international confere136-140nce ITEDU2010, (2010)
757Nguyen Bich Lien, Do Phuc, An Application of data mining to revenue cycle in ERP and e-commerce, Proceedings of the international conference ITEDU2010, (2010)
758Do Phuc, Nguyen Thi Kim Phung, Visualization of the similar protein structures using SOM neural network and graph spectra, The 2010 Asian Conference on Intelligent Iformation and Database systems, (2010)
759Nhut Truong, Phuc Do, Hoang Nguyen , A fast algorithm for predicting topics of scientific papers based on co-authorship graph model, Springer, (2012)
760Dang Khoa Cao and Phuc Do , Applying Data Mining in Money Laundering Detection for the Vietnamese Banking Industry.Intelligent Information and Database Systems, Lecture Notes in Computer Science, (2012)
761Nguyen Le Hoang, Pham Vu Dang Khoa, Do Phuc, Predicting Preferred Topics of Authors based on Co-authorship Network, Proceedings of the 2013 IEEE RIVF International Conference on Information, Communication technologies, (2013)
762Muon Nguyen, Thanh Ho, Phuc Do, Social Networks Analysis Based on Topic Modeling, IEEE RIVF, (2013)
763Tran Quang Hoa, Vo Ho Tien Hung, Nguyen Le Hoang, Ho Trung Thanh, Do Phuc, Finding the Cluster of Actors in Social Network based on the Topic of Messages, Springer ACIIDS, (2014)
764Lung Vu Duc, Hung Cao Van, Loc Nguyen Phuoc,  Quoc Nguyen Viet, Analysis of Vietnamese Tones to optimize database in speech synthesis using unit selection method. ISBN: 978-1-4673-5604-6, IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology, (2012)
765Vu Duc Lung, Phan Dinh Duy, Tran Ngoc Duc, Le Phuoc Phat Dat Duc, An outomomous robot control system on FPGA, IT@EDU2010, (2010)
766Vu Duc Lung, Ngo Thanh Nhan, Tran Cong Danh., An optimized pipeline FFT processor based on FPGA. , The 3rd International Conference on Computer Technology and Development (ICCTD 2011), (2011)
767Vu Duc Lung, Vu N. Truong, Vietnamese Speech Recognition Using Dynamic Time Warping and Coefficient of Correlation, International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS 2013), (2013)
768Vu Duc Lung, Truong Nguyen Vu, Bayesian spam filtering for Vietnamese emails, International Conference on Computer and Information Sciences, (2012)
769Vu Duc Lung, Nguyen Giang Son, Incremental searching on the Internet, Hội nghị quốc tế về công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo (IT@EDU2008) , (2008)
770Vu Duc Lung, An outonomous robot control system on FPGA, Hội nghị quốc tế về công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo (IT@EDU2010) , (2010)
771Vu Duc Lung, Auto Tracking Robot using Control System on FPGA, 3rd International Conference on Mechanical and Electrical Technology (ICMET 2011), (2011)
772Vu Duc Lung, Automatic Musical Fountain with Audio Frequency Analysis using FFT Algorithm, 3rd International Conference on Mechanical and Electrical Technology (ICMET 2011), (2011)
773Nguyen-Vu Truong, Duc-Lung Vu, Hardware-in-the-Loop approach to the development and validation of precision induction motor servo drive using xPC Target , The Ninth International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE'12), (2012)
774Tran Thi Nhu Nguyet, Tran Van Hoai, Nguyen Anh Thi, Some Advanced Techniques in Reducing Time for Path Planning Based on Visibility Graph, KSE2011 – 3rd International Conference on Knowledge and Systems Engineering, IEEE Computer Society, (2011)
775Thien T. VU, The-Duy PHAN-DINH, Thanh T. VU, Phuong T. VO, Khoi-Nguyen LE-HUU, Anh-Vu DINH-DUC, A Joint Scenario Based Consumed and Budget Energy Model for Power Manager in Super Capacitor Based Energy Harvesting WSN, The 2013 International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification , (2013)
776Thien T. NGUYEN, Khoi-Nguyen LE-HUU, Thang H. BUI, Anh-Vu DINH-DUC, Enhanced PAiD – An EDA Tool for Asynchronous Circuit Design and Verification, The 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, (2014)
777The-Duy PHAN-DINH, Nhan H. PHAM, Khoi-Nguyen LE-HUU, Anh-Vu DINH DUC, QUADROTOR HELICOPTER: A PRACTICAL DESIGN APPROACH, The 2013 International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification, (2013)
778Tat-Bao-Thien Nguyen, Teh-Lu Liao, Hang-Hong Kuo Jun-Juh Jan , Speed tracking control for an uncertain permanent magnet synchronous motor drive systemr , The 2nd International Conference on Intelligent Systems and Image Processing 2014 , (2014)
779Tat-Bao-Thien Nguyen, Teh-Lu Liao Jun-Juh Jan and Chao-Lin Kuo, Voltage Control in Josephson Junction Using Input-Output Linearization, International conference on Instrumentation, Control, Information Technology and System Integration, (2013)
780Tat-Bao-Thien Nguyen, Teh-Lu Liao Jun-Juh Jan , Chaos Synchronization in Josephson Junction Using MIMO Fuzzy Neural Controller , The 2014 International Conference on Electrical and Electronic Engineering (EEE2014), (2014)
781Su-Lim Tan, Chee-Hui Lee,Quoc-Huy Phan, A comparitive study of compression techniques for GPS data for tectonic and volcanic observation, 9th Malaysia International Conference on Communications (MICC 2009), (2009)
782Quoc-Huy Phan, Su-Lim Tan, Mitigation of GPS Periodic Multipath Using Nonlinear Regression, 19th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2011), (2011)
783J.He, Quan Do, JinHyung Kim, Downton, A comparison of binarization methods for Historical Archive Documents, International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR’05), (2005)
784Phan Dinh Duy, Vu Duc Lung, The low drop-out linear voltage regulation design. , The Second Solid-State System Symposium (4S-2012), (2012)
785Trần Thị Như Nguyệt, Duy-Tung Nguyen, Duc-Lung Vu, Nguyen-Vu Truong, Global Path Planning for Autonomous Robot using Modified Visibility graph, International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS 2013), (2013)
786Nguyen Minh Son, Jongsoo Kim, Design and Implementation of a fast Multiplier based on Double base Number System, KISPS conference, (2010)
787Minh Son Nguyen, Insoo Kim, Kyusun Choi and Jongsoo Kim, Design and Implementation of Flash ADC and DBNS FIR filter, International SoC Design Conference 2009, (2009)
788Minh Son Nguyen, Ji-Young Moon and Jongsoo Kim, A Novel Multiplication Methodology in DBNS for FIR filter, KISPS conference, (2009)
789Minh Son Nguyen, Insoo Kim, Kyusun Choi and Jongsoo Kim, Design and Implementation of Double-Base Integer Encoder, ECTI-CON 2009, (2009)
790Minh Son Nguyen and Jongsoo Kim, The Conversion Algorithm between Double-Base Number System and Floating-Point Number System applied for FIR filter, The 24th ITC-CSCC 2009, (2009)
791Khoi-Nguyen Le-Huu, Tin T. Nguyen, Thang H. Bui, Anh-Vu Dinh-Duc, Asynchronous Circuit Verification: from Specification to Circuit, The 2013 International Conference on Computing, Management and Telecommunications, (2013)
792Khoi-Nguyen LE-HUU, Thanh T. VU, Diem N. HO, Anh-Vu DINH-DUC, Towards a RISC Instruction Set Architecture for the 32-bit VLIW DSP Processor Core, The 2014 IEEE Region 10 Technical Symposium, (2014)
793Khoi-Nguyen LE-HUU, Thanh T. VU, Diem N. HO, Anh-Vu DINH-DUC, Towards a VLIW Architecture for the 32-bit Digital Signal Processor Core, The 2013 International Symposium on System Engineering and Computer Simulation, (2013)
794Khoi-Nguyen LE-HUU, Anh-Vu DINH-DUC, Thanh T. VU, Quoc-Minh Dang-Do, Vy LUU, Trong-Tu BUI, A Proposed RISC Instruction Set Architecture for the MAC Unit of 32-bit VLIW DSP Processor Core, The 2nd International Conference on Computing, Management and Telecommunications, (2014)
795Huy Phan, Quan Do, The-Luan Do, and Lung Vu, Metric Learning for Automatic Sleep Stage Classification, 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC’13), (2013)
796Marco Maaß, Huy Phan, and Alfred Mertins, Design of Cosine-Sine Modulated Filter Banks without DC leakage, 19th International Conference on Digital Signal Processing (DSP 2014), (2014)
797Huy Phan, Marco Maaß, Radoslaw Mazur and Alfred Mertins, Acoustic Event Detection and Localization with Regression Forests, 15th Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH 2014), (2014)
798Huy Phan and Alfred Mertins, Exploring Superframe Co-occurrence for Acoustic Event Recognition, 22nd European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2014), (2014)
799Huy Phan and Alfred Mertins, A Voting-based Technique for Acoustic Event-Specific Detection, 40th Annual German Congress on Acoustics (DAGA 2014), (2014)
800Minh Son Nguyen, Huu Nhan Nguyen, New Encoder Based on Double-base Number System for SoC Architecture of DSP Applications, The 2013 International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification (ICDV 2013), (2013)
801Huu Nhan Nguyen, Jongsoo Kim, Minh Son Nguyen, Design of New Encoder for SoC Architecture of DSP Applications Based-on Double-base Number System, International Conferrence on Advanced Computing and Applications (ACOMP2013), (2013)
802Duc Phuoc Phat Dat Le, Duc Ngoc Tran, Fawnizu Azmadi Hussin, Mohd Zuki Yusoff,, Acceleration of Retinex Algorithm for Image Processing on Android Device Using Renderscript, International Conference on Robotics, Vision, Signal Processing & Power Applications (ROVISP 2013), (2013)
803Duc Ngoc Tran, Fawnizu Azmadi Hussin, Mohd Zuki Yusoff, Optimization of blood vessel detection in retina images using multithreading and native code for portable devices, 9th IEEE Colloquium on Signal Processing and its Applications (CSPA2013), (2013)
804Thai Tieu Minh, Tran Van Hoai, Tran Thi Nhu Nguyet, A Memetic Algorithm for Waste Collection Vehicle Routing Problem with Time Windows and Conflicts, ICCSA 2013 – 13th Computational Science and Its Applications , (2013)
805Nguyen-Vu Truong, Duc-Lung Vu., Remote Monitoring and Control of Industrial Process Via Wireless Network and Android Platform . , International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS 2012), (2012)

SCI journal papers

1Tien-Dung Mai, Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, Duc Anh Duong, Kiem Hoang, and Shin'ichi Satoh., Efficient large-scale multi-class image classification by learning balanced trees, Computer Vision and Image Understanding, (2016)
2Affect of the graphene layers on the melting temperature of silicon by molecular dynamics simulations, Computational Materials Science, (2016), 111, 252-256
3Le Van Sang, Vo Van Hoang and Duong Thi Nhu Tranh, Melting of crystalline Si nanoparticle investigated by simulation, The European Physical Journal D, (2015), 69, 9, 208
4Pham Huu Anh Ngoc; Cao Thanh Tinh, EXPLICIT CRITERIA FOR EXPONENTIAL STABILITY OF TIME-VARYING SYSTEMS WITH INFINITE DELAY, Mathematics of Control, Signals, and Systems, (2016), Vol. 28, 1-30
5Tuấn Nguyễn , Seng Wai Loke, Torab Torabi, Hongen Lu, A Framework for Context-Aware Applications in Place-Based Virtual Communities, Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments, (2011), Vol 3, pp 51-64
6P. H. A. Ngoc, T. B. Tran, T. Naito, Stability radii of order higher linear difference systems under multi-perturbations, Journal of Difference Equations and Applications, (2007), Vol. 13, No.1, 13-24
7Le Van Sang, Ta Thi Thuy Huong and Le Nguyen Tue Minh, Molecular dynamics simulations of the melting of KCl nanoparticles, The European Physical Journal D, (2014), Vol. 68, No. 10, pp. 292 – 300
8Le Van Sang, Vo Van Hoang and Nguyen Thi Thuy Hang, Molecular dynamics simulation of melting of fcc Lennard-Jones nanoparticles, European Physical Journal D, (2013), Vol. 67, No. 3, pp. 64-71
9Bor-Chun Chen, , Yan-Ying Chen, Yin-Hsi Kuo, Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, Shin’ichi Satoh, Winston H. Hsu, Scalable Face Track Retrieval in Video Archives using Bag-of-Faces Sparse Representation, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, (2014)
10Phạm Hữu Anh Ngọc; Cao Thanh Tình, New criteria for exponential stability of linear time-varying differential systems with delay, Taiwaneses Journal of Mathematics, (2014), Vol. 18 (2014), No. 6, pp. 1759-1774 (SCI)
11ND Anh, VL Zakovorotny , DN Hao, Response analysis of Van der Pol oscillator subjected to harmonic and random excitations, Probabilistic Engineering Mechanics, (2014), 37 (2014) 51–59
12H. Dong, T.D Nguyen and K. Duffaut, Estimation of seabed shear-wave velocity profiles using shear-wave source data, Journal of Acoustical Society of America, (2013), Vol. 134, No. 1, pp. 176-184
13Minh Son Nguyen, Insoo Kim, Kyuson Choi, Jaehyun Lim, Wonho Choi, and Jongsoo Kim, New Multiplier for a Double-Base Number System Linked to a Flash ADC, ETRI Journal , (2012), Vol. 34, No. 2, pp. 256 – 259
14D.T. Nguyen and F. Kojima, F. Kojima, Identification of Sub-surface Defect Parameters in Plates using Electromagnetic Acoustic Interaction, International Journal of Applied Electromagnetic and Mechanics, (2010), Vol. 3, No. 3-4, pp. 1009-1015

SCI-E journal papers

1Lâm Đức Khải, Lê Vũ Trùng Dương, Trần Thị Hồng, Efficient Architectures for Full Hardware Scrypt-Based Block Hashing System, Electronics Journal, (2022), Vol.11, no. 7, pp. 1-17
2Ngoc Quang Tran, Le Thai Duy, Dai Cao Truong, Bao Thu Nguyen Le, Bach Thang Phan, Yunhee Cho, Xinghui Liu and Hyoyoung Lee , Efficient ammonia synthesis via electroreduction of nitrite using single-atom Ru-doped Cu nanowire arrays, Chemical Communications, (2022), 58, 5257-5260
3Dung Van Hoang, Thang Bach Phan, Anh Tuan Thanh Pham, Truong Huu Nguyen, Hoa Thi Lai, Dai Cao Truong, Thu Bao Nguyen Le, Thuy Dieu Thi Ung, Masataka Ohtani, Vinh Cao Tran, Thang Bach Phan, Tailoring orientation of microstructure for improving thermopower factor in Mg-doped CuCrO2 thick films, Applied Physics Letters, (2022), 120, 6, 063902
4Dung Van Hoang, Thang Bach Phan, Dung Van Hoang, Anh Tuan Thanh Pham, Takahiro Baba, Truong Huu Nguyen, Thu Bao Nguyen Le, Thuy Dieu Thi Ung, Jongill Hong, Jong-Seong Bae, Hongjun Park, Sungkyun Park, Isao Ohkubo, Takao Mori, Vinh Cao Tran, Thang Bach Phan, New record high thermoelectric ZT of delafossite-based CuCrO2 thin films obtained by simultaneously reducing electrical resistivity and thermal conductivity via heavy doping with controlled residual stress, Applied Surface Science, (2022), 583,152526
5Dai Cao Truong, Thang Bach Phan, Somporn Thaowonkaew, Pennapa Muthitamongkol, Mati Horprathum, Manish Kumar, Thu Bao Nguyen Le, Anh Tuan Thanh Pham, Tosawat Seetawan, Athorn Vora-ud, Thang Bach Phan, Relaxation of residual stress-controlled thermopower factor in transparent-flexible Ti-doped ZnO thin films, CERAMICS INTERNATIONAL, (2022), 48,2,2605-2613
6Atomic self-assembly of the random system into a stably triangular lattice, European Physical Journal Plus , (2016), 131, 152)
7MidSiot: A Multistage Intrusion Detection System for Internet of Things, Wireless Communications and Mobile Computing, (2022)
8IMIDS: An Intelligent Intrusion Detection System against Cyber Threats in IoT, Electronics, (2022), 11,4,524
9Realguard: A Lightweight Network Intrusion Detection System for IoT Gateways, Realguard: A Lightweight Network Intrusion Detection System for IoT Gateways, (2022), 22,2,432
10BrainyEdge: An AI-enabled framework for IoT edge computing, ICT Express, (2021)
11A Keyphrase Graph-Based Method for Document Similarity Measurement, Engineering Letters Journal, (2022)
12Trinh D.D. Nguyen, Nguyen Thi Thuy Loan, Lung Vu, Bay Vo, Witold Pedrycz, Efficient algorithms for mining closed high utility itemsets in dynamic profit databases, Expert Systems with Applications, (2021), Volume 186, 2021
13Lê Vũ Trùng Dương, Tran Thi Hong, Pham Hoai Luan, Lam Duc Khai, Yasuhiko Namashima, MRSA: A High-Efficiency Multi ROMix Scrypt Accelerator for Cryptocurrency Mining and Data Security, IEEE Access, (2021), Vol.9, pp.168383 - 168396
14Detecting sensitive data leakage via inter-applications on Android using a hybrid analysis technique, Cluster Computing, (2016), 22
15Quan M. Tran, Hien D. Nguyen, Tai Huynh, Kha V. Nguyen, Suong N. Hoang, Vuong T. Pham, Measuring the Influence and Amplification of users on Social Network with Unsupervised Behaviors Learning and Efficient Interaction-based Knowledge Graph, Journal of Combinatorial Optimization, (2021)
16Nguyen Minh Tri, Tran Tuan Nam, Nguyen Thanh Nam. Some Properties of Local Cohomology Modules Defined by a Pair of Ideals, Mathematical Notes, (2021), 110 (1-2),100-109
17Tai Huynh, Hien D. Nguyen, Ivan Zelinka, Kha V. Nguyen, Vuong T. Pham, Suong N. Hoang, ADVO: A system to manage influencer marketing campaigns on social network, Applied Sciences, (2021), Vol. 11, No. 4, 6497
18Tran Tuan Nam, Nguyen Minh Tri, Generalized ideal transforms, Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica, (2014), 5(1), 67-82.
19Some properties of generalized local cohomology modules with respect to a pair of ideals, International Journal of Algebra and Computation, (2014), 24(7), 1043-1054
20Lê Kim Hùng, Thái Huy Tân, Towards AI-Based Traffic Counting System with Edge Computing, Journal of Advanced Transportation, (2021), vol. 2021, Article ID 5551976, 15 pages, 2021
21Hien D. Nguyen , Tuan-Vi Tran, Xuan-Thien Pham, Anh T. Huynh, Nhon V. Do, Ontology-based Integration of Knowledge Base for Building an Intelligent Searching Chatbot, Sensors and Materials, (2021), Vol. 33, No. 9, pp. 3101 – 3121
22Phan Thế Duy, Le Khac Tien, Nghi Hoang Khoa, Do Thi Thu Hien, Anh Gia-Tuan Nguyen, Van-Hau Pham, DIGFuPAS: Deceive IDS with GAN and Function-Preserving on Adversarial Samples in SDN-enabled networks, Computers & Security, (2021)
23Phan Đình Duy, Vũ Đức Lung Trần Hoàng Lộc Nguyễn Thanh Thiện, A Novel Pornographic Visual Content Classifier based on Sensitive Object Detection, International Journal of Advanced Computer Science and Applications, (2021), Volume 12 Issue 5, 2021
24Ran Liu, Chau Yuen, Tri-Nhut Do, U-Xuan Tan, Fusing similarity-based sequence and dead reckoning for indoor positioning without training, IEEE Sensors Journal, (2017), 17, 13, 4197-4207
25Tri Nhut Do, Ran Liu, Chau Yuen, Meng Zhang, U-Xuan Tan, Personal dead reckoning using IMU mounted on upper torso and inverted pendulum model, IEEE Sensors Journal, (2016), 16, 21, 7600-7608
26Tri Nhut Do, Young Soo Suh, Gait analysis using floor markers and inertial sensors, Sensors, (2012), 12, 2, 1594-1611
27Two New Large Corpora for Vietnamese Aspect-Based Sentiment Analysis at Sentence Level, Journal of ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing, (2021), 20, 4, Article 62 (April 2021)
28Tai Vovan, Ngoc Lethikim 80214-Lê Hoàng Tuấn, Automatic clustering algorithm for interval data based on overlap distance, Communications in Statistics - Simulation and Computation, (2021), Vol. 50, Issue. 4 (2021)
29Efficiency droop reduction in InGaN/GaN light-emitting diodes by improving the current spreading with electron-blocking layers the same size as the n-pad, Current optics and photonics , (2020)
30Three-dimensional numerical study on the efficiency droop in InGaN/GaN light-emitting diodes, IEEE Photonics Journal, (2019)
31C.T. Tinh, P.T. Nam; T.N. Nguyen, H. Trinh, Exponential estimate with a time-varying factor for positive discrete-time systems with time-delays, Applied Mathematics Letters, (2021), 119 (2021) 107194
32Hien D. Nguyen, Chiaki Sakama, Taisuke Sato, Katsumi Inoue, An Efficient Reasoning Method on Logic Programming using Partial Evaluation in Vector Spaces, Journal of Logic and Computation, (2021), Vol. 31, Iss. 5, pp. 1298 - 1316
33Quoc-Dung Nguyen, Duc-Anh Le, Nguyet-Minh Phan, Ivan Zelinka, OCR Error Correction using Correction Patterns and Self-Organizing Migrating Algorithm, Pattern Analysis and Applications, (2020), 1-21
34Lê Huỳnh Mỹ Vân, Nguyễn Trung Kiên Nguyên Thanh Hùng, Computational aspects of the inverse single facility location problem on trees under lk-norm, Theoretical Computer Science, (2020), Vol. 844, Page 133-141
35Huong Bui, Bay Vo, Tu-Anh Nguyen-Hoang, Unil Yun , Mining frequent weighted closed itemsets using the WN-list structure and an early pruning strategy, Applied Intelligence, (2020)
36Do Duc Thuan; Nguyen Hong Son; Cao Thanh Tinh, Stability radii of differential–algebraic equations with respect to stochastic perturbations, Systems and Control Letters, (2021), Volume 147 (2021), 104834
37Lê Trung Quân, An Adaptive and Cooperative MAC Protocol in Vehicular Adhoc Network: Design and Performance Analysis, International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing, (2020), Vol. 35, No. 4
38Sang Nguyen, Zoran Salcic, Xuyun Zhang, Akshat Bisht, A Low-Cost Two-Tier Fog Computing Testbed for Streaming IoT-based Applications, IEEE Internet of Things Journal, (2020), Early Access
39Duy Doan, Kiyofumi Tanaka, Enhanced virtual release advancing algorithm for real-time task scheduling, Journal of Information and Telecommunication, (2016), Vol. 2, Iss. 3, pp. 1-19
40Trần Quang Nguyên, Ammonia Gas Sensing Behavior of Hybridization between Reduced Graphene Oxide and Gold Nanoparticles, Journal of Nanomaterials, (2020), Volume 2020, Article ID 7680508, 11 pages
41Nguyễn Vă Kiệt, Trần Vĩnh Khiêm Lưu Thanh Sơn Nguyễn Gia Tuấn Anh Nguyễn Lưu Thuỳ Ngân, Enhancing lexical-based approach with external knowledge for Vietnamese multiple-choice machine reading comprehension, IEEE Access, (2020), 8
42Lê Kim Hùng, Lê Trung Quân, User-driven Adaptive Sampling for Massive Internet of Things, IEEE ACCESS, (2020), Vol. 8, on page(s): 135798-135810
43Pham Huu Anh Ngoc, Thai Bao Tran, Cao Thanh Tinh, Nguyen Dinh Huy, Pham Huu Anh Ngoc, Thai Bao Tran, Nguyen Dinh Huy, Scalar criteria for exponential stability of functional differential equations, Systems & Control Letters , (2020), Volume 137, March 2020, 104642
44Trịnh Lê Huy, Vũ Ngọc Anh Hà Nguyễn Minh Thiện Trương Nguyên Vũ Fabien Ferrero, Compact Dual-Band Rectenna Based on Dual-Mode Metal-Rimmed Antenna, Electronics, (2020), 9, 1532.
45Trịnh Lê Huy, Trương Nguyên Vũ, Fabien Ferrero, Low Cost Circularly Polarized Antenna for IoT Space Applications, Electronics, (2020), 9, 1564
46Lâm Đức Khải, Lê Vũ Trùng Dương Nguyễn Thị Thanh Thủy, A fast approach for bitcoin blockchain cryptocurrency mining system, Integration, the VLSI Journal, (2020), Vol 74, P.107-114
47Hien D. Nguyen, Nhon V. Do, Vuong T. Pham, Ali Selamat, E. Herrera-Viedma, A method for knowledge representation to design Intelligent Problems Solver in mathematics based on Rela-Ops model, IEEE Access, (2020), Vol. 8, pp. 76991 - 77012
48Han La Poutré Peter A. N. Bosman, Multi-objective Gene-pool Optimal Mixing Evolutionary Algorithm with the Interleaved Multi-start Scheme, Swarm and Evolutionary Computation, (2016), 40,June 2018, pp. 238-254
49Tai Huynh, Hien D. Nguyen, Ivan Zelinka, Dac H. Dinh, Xuan Hau Pham, Detecting the Influencer on Social Networks Using Passion Point and Measures of Information Propagation, Sustainability, (2020), Vol. 12, No.7, 3064
50Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Huỳnh Trương Nhựt, Nguyễn Cường Phát, Nguyễn Duy Khánh, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Văn Tâm, Detecting Objects from Space: An Evaluation of Deep-Learning Modern Approaches, Electronics , (2020), 9(4), 583.
51Pham Huu Anh Ngoc; Thai Bao Tran Cao Thanh Tinh, On stability of nonlinear neutral functional differential equations, ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations, (2018), Vol. 24, No. 1, 89-104
52Nguyễn Ti Ti, Lê Bảo Long Lê Trung Quân, Computation Offloading in MIMO Based Mobile Edge Computing Systems Under Perfect and Imperfect CSI Estimation, IEEE Transactions on Services Computing, (2019), Early Access
53Nhon V. Do Hien D. Nguyen, Thanh T. Mai, A Method of Ontology Integration for Designing Intelligent Problem Solvers, Applied Sciences, (2019), Vol. 9, No. 18
54Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Lê Đình Duy Dương Anh Đức, YADA: You Always Dream Again for Better Object Detection, Multimedia Tools and Applications, (2019), Published online: https://doi.org/10.1007/s11042-019-07888-4.
55Pham Huu Anh Ngoc, Cao Thanh Tinh, Thai Bao Tran, Further results on exponential stability of functional differential equations, International Journal of Systems Science, (2019), Vol 50, No 2019 -Issue 7, Page1368-1377
56Truong Hai Bang , Van Du Nguyen, Mercedes G. Merayo, Ngoc Thanh Nguyen, Toward Evaluating the Level of Crowd Wisdom Using Interval Estimates, Jour of Intelligent & Fuzzy Systems, (2019)
57Tôn Thất Hòa An, Cao Thi Nhan, Speech emotion recognition using a fuzzy approach, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, (2019), vol. 36, no. 2, pp. 1587-1597
58Vinh-Tiep Nguyen, Thanh Duc Ngo, Minh-Triet Tran, Duy-Dinh Le, Duc Anh Duong, A Combination of Spatial Pyramid and Inverted Index for Large-Scale Image Retrieval, International Journal of Multimedia Data Engineering and Management, (2015), 6, 2, 37-51
59Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Duy Khánh Đỗ Thanh Toàn, Semantic Prior Analysis for Salient Object Detection, IEEE Transactions on Image Processing, (2019), Volume: 28, Issue: 6, Pages: 3130 - 3141
60Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Lê Đình Duy Dương Anh Đức Nguyễn Văn Tâm, You always look again: Learning to detect the unseen objects, Journal of Visual Communication and Image Representation, (2019), Volume 60, Pages 206-216
61Phạm Hữu Anh Ngọc, Thái Bảo Trân, Cao Thanh Tình, Nguyễn Đình Huy, Novel criteria for exponential stability of linear non-autonomous functional differential equations, Journal of Systems Science and Complexity, (2019), Vol.32, 479-495, 2019
62L. Minh Dang, Abolghasem Sadeghi-Niaraki; Kyungbok Min; Hyeonjoon Moon, Deep Learning Approach for Short-Term Stock Trends Prediction based on Two-stream Gated Recurrent Unit Network, IEEE Access, (2018), (99):1-1
63Social Network Analysis Based on Topic Model with Temporal Factor, International Journal of Knowledge and Systems Science (IJKSS) 9 (1), 82-97, (2016), Volume 9: 4 Issues (2018)
64Đỗ Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Tuấn Đăng, A Framework for Vietnamese Text Document Retrieval System Based on Phrasal Semantic Analysis, International Journal of Simulation Systems, Science and Technologyechnology, (2014), Vol 15, No 4, Page 61
65Nguyễn Đình Thuân, A Method for Finding the Appropriate Number of Clusters, The International Arab Journal of Information Technology , (2018), 15, 4, 675-682
66Anh Tuan Thanh Pham, Hanh Kieu Thi Ta , Yi-ren Liu , Masoud Aminzare , Deniz P. Wong , Truong Huu Nguyen , Ngoc Kim Pham , Thu Bao Nguyen Le , Tosawat Seetawan , Heongkyu Ju , Sunglae Cho , Kuei-Hsien Chen , Vinh Cao Tran, Thang Bach Phan, Effect of annealing temperature on thermoelectric properties of Ga and In dually doped - ZnO thin films, Journal of Alloys and Compounds, (2018), 747,2018,156-165
67Nhon V. Do, Hien D. Nguyen, Ali Selamat, Knowledge-based models for Expert Systems using Rela-model, International Journal of Sofware Engineering and Knowledge Engineering, (2018), Vol. 28, No. 8, pp. 1047-1090
68Mining Incrementall Closed Item Sets With Constructive Pattern Set, Expert Systems With Applications, (2018), Vol. 100 (2018), 41-67
69Hai Quang Dam, Sven Nordholm Hai Huyen Dam Siow Yong Low, Postfiltering using multichannel spectral estimation in multispeaker environments, EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, (2008), Volume 2008 , Issue 1, pp. 1-10
70Trịnh Lê Huy, Lê Trọng Nhân, Robert Staraj, Fabien Ferrero, Leonardo Lizzi, Pattern Reconfigurable Slot Antenna for IoT Network Concentrators, Electronics, (2017)
71Mai Duong, Minh-Quoc Nghiem and Ngan Luu-Thuy Nguyen, Exploring alignment-classification methods in the context of professional writing assistance, Data & Knowledge Engineering, (2017)
72Huong Bui , Bay Vo , Ham Nguyen, Tu-Anh Nguyen-Hoang, Tzung-Pei Hong, A Weighted N-List-Based Method for Mining Frequent Weighted Itemsets, Expert Systems with Applications , (2017)
73Toan-Thinh Truong Minh-Triet Tran Anh-Duc Duong, Provable Identity Based User Authentication Scheme on ECC in Multi-server Environment. Wireless Personal Communications (WPC), Wireless Personal Communications, (2017), 1-17
74Benjamin Renoust, Duy-Dinh Le Shin’Ichi Satoh, Visual Analytics of Political Networks From Face-Tracking of News Video, IEEE Transactions on Multimedia, (2016), 18, 11
75Danh Le-Phuoc, Hoan Nguyen Mau Quoc, Quoc Hung Ngo, Tuan Tran Nhat, Manfred Hauswirth, The Graph of Things: A step towards the Live Knowledge Graph of connected things, Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web 37, (2016), 37–38, pp. 25–35
76Thanh Duc Ngo Duy-Dinh Le Duc Anh Duong, Human Action Recognition from Depth Videos Using Pool of Multiple Projections with Greedy Selection, IEICE Transaction on Information and Systems, (2016), 8, 2161-2171
77Xuan Sam NGUYEN, Daehee KIM, Sunshin AN, An Adaptive Relay Transmission Scheme for Reliable Data Forwarding in Wireless Body Area Networks, EICE Transactions on Information and System, (2016), 99, 2, 415-423
78User Authentication via Keystroke Dynamics Using Bio-matrix and Fuzzy Neural Network, Integrated Uncertainty Management and Applications Advances in Soft Computing, 2010, Volume 68, (2010)
79Local Vector Space Model for Multi-Class Text Classification, International Conference on Computing & Communication Technologies Research, Innovation, and Vision for Future , (2015)
80Improving multi-class text classification method combined the SVM classifier with OAO and DDAG strategies, Journal of Convergence Information Technology, (2015)
81Nguyen, L., Do, P., Combination of Bayesian Network and Overlay Model in User Modeling, International Journal of Emerging Technologies in Learning, (2009), Vol. 4, No. 4
82VAN Duc Son Ha, DANG Tuan Anh, DANG Tran Khanh, Supporting Authorization Reasoning Based on Role and Resource Hierarchies in an Ontology-enriched XACML Model, International Journal of Computer and Communication Engineering, (2014)
83Trong-Thua Huynh, 80233-Đinh Đức Anh Vũ Cong-Hung Tran, Delay-Constrained Energy-Efficient Cluster-based Multi-Hop Routing in Wireless Sensor Networks, Journal of Communications and Networks, (2016), Vol. 18, No. 4, August 2016
84 Hai Bang Truong, Van du Nguyen, Ngoc Thanh Nguyen, A Preliminary Analysis of the Influence of the Inconsistency Degree on the Quality of Collective Knowledge, Cybernetics and Systems , (2016), 47(1-2): 69-87
85Vu Lam Sang Phan, Shinichi Satoh Duy-Dinh Le Duc Anh Duong, Evaluation of multiple features for violent scenes detection, Multimedia Tools and Applications, (2016)
86Cao Thị Mỹ Dung và Trần Thị Như Hoa (Đồng tác giả đứng đầu, 1st author). , Kieu Hanh Thi Ta , Vinh Cao Tran , Bao Thu Le Nguyen , Van Hieu Le , Phuong Anh Do , Anh Tuan Dang , Heongkyu Ju , and Bach Thang Phan, Relaxor Behaviors in xBaTiO3–(1-x)CoFe2O4 Materials, Journal of Magnetics, (2015), 20, 4, 353-359
87Quoc- Nguyen Viet, Ho-Seok Kang ; Sun-Tae Chung ; Seongwon Cho, PTZ 카메라캄사를 위한실시간위험소리검출및음헌방향추정소리감시시스템, Journal of Korea Multimedia Society, (2013), Vol 16, No 11, pp 1272-1280
88Thanh-Trung Nguyen, Phi-Khu Nguyen, Reducing Attributes in Rough Set Theory with the Viewpoint of Mining Frequent Patterns, International Journal of Advanced Computer Science and Application, (2013), Vol.4, No.4
89Thanh-Trung Nguyen, Phi-Khu Nguyen, A New Viewpoint for Mining Frequent Patterns, International Journal of Advanced Computer Science and Application, (2013), Vol.4, No.4
90Pham Huu Anh Ngoc; , Cao Thanh Tinh, ROBUST STABILITY OF POSITIVE LINEAR TIME DELAY SYSTEMS UNDER TIME-VARYING PERTURBATIONS, BULLETIN of the POLISH ACADEMY of SCIENCES, Technical Sciences, (2015), Vol. 63, No. 4, 2015
91Tat-Bao-Thien Nguyen, Teh-Lu Liao and Jun-Juh Yan, Improved Adaptive Sliding Mode Control for a Class of Uncertain Nonlinear Systems Subjected to Input Nonlinearity via Fuzzy ..., Mathematical Problems in Engineering, (2015)
92An Hoa Ton-That, Nhan Thi Cao Hyung Il Choi, An Algorithm for Optimizing Membership Functions of Fuzzy Inference Systems based on Fuzzy Associative Memory, Journal of Intelligent and Fuzzy systems, (2014), Vol. 27, No. 1, pp. 273-285
93Nhan Thi Cao, An Hoa Ton-That Hyung-Il Choi, Facial Expression Recognition Based on Local Binary Pattern Features and Support Vector Machine, International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, (2014), Vol. 28, No. 6, 24 pages
94Khang Nguyen, Nuong Tran, Integer Formulation and Data Analysis of a Real-World Course Timetabling Problem, International Journal on Computer Science and Engineering, (2013), Volume 5, Issue 1, January 2013, pp 51-55
95Khang Nguyen, Nuong Tran, A Hybrid GA - SA Algorithm for University Timetabling Problem, Journal of Computing, (2012), Volume 4, Issue 10, pp 56-60
96Khang Nguyen, Phuc Nguyen Nuong Tran, An hybrid algorithm of harmony search and bees algorithm for a university course timetabling problem, International Journal of Computer Science Issues, (2012), Volume 9, Issue 1, January 2012, pp 12-17
97Trịnh Quốc Sơn, Hoàng Kiếm, HMM-Based Vietnamese Speech Synthesis, International Journal of Software Innovation, (2015)
98Phuong Luu Vo, Duc Ngoc Minh Dang, Sungwon Lee, Choong Seon Hong, and Quan Le-Trung, A Coalitional Game Approach for Fractional Cooperative Caching in Content-Oriented Networks, Elsevier Computer Networks, (2015)
99Trong Hai Duong, Ngoc Thanh Nguyen, Hai Bang Truong, Van Huan Nguyen, A collaborative algorithm for semantic video annotation using a consensus-based social network analysis, Expert Syst. Appl., (2015), 42(1): 246-258 (2015).
100Trương Hải Bằng, Trong Hai Duong, Ngoc Thanh Nguyen, A Hybrid Method for Fuzzy Ontology Integration, Cybernetics and Systems , (2014), 44(2-3): 133-154
101Hong Thi Nguyen, Visualization of epidemic data, HealthGIS - Mapping, Monitoring and Managing Health, (2013)
102Vũ Thanh Nguyên, Nguyễn Phương Anh Nguyễn Vĩnh Kha, Research some algorithm in Machine Learning and Artificial Immune System, apply to set up a virus detection System. Internationa, International journal of computer science issues, (2012), Volume 9, Issue 4, No 2
103Vũ Thanh Nguyên, Trần Xuân Chiến Phan Công Cảnh, An Improvement of Unsysmetrical-Cross Multi-Hexagon-grid Search algorithm, IJCSIS - International journal of computer science & information security, (2012), Volume 9, Issue 4, No 2
104Vũ Thanh Nguyên, Using Fuzzy support vector machine in text categorization base on reduced matrices. , IJCSIS - International journal of computer science & information security, (2010), Volume 8, No. 7, October 2010.
105Vũ Thanh Nguyên, Nguyễn Quốc Thịnh, Application of some retrieved information method on internet, International journal of computer science issues, (2010), Volume 7, Issue 6, November 2010. IJCSI Publication 2010
106Vũ Thanh Nguyên, Support vector machines combined with fuzzy c-means for text classification. , International journal of computer science issues, (2010), Volume 7, Issue 6, November 2010. IJCSI Publication 2010
107Vũ Thanh Nguyên, Using social annotation and web log to enhance search engine, International journal of computer science issues, (2015), Volume 6, Issue 2, November 2009. IJCSI Publication 2009
108Jin-Dong Kim, Nguyen Ngan, Yue Wang Yue, Junichi Tsujii, Toshihisa Takagi, Akinori Yonezawa, The Genia Event and Protein Coreference tasks of BioNLP Shared Task 2011, BMC Bioinformatics , (2012), 13, 8
109Ngan Nguyen, Jin-Dong Kim, Makoto Miwa, Takuya Matsuzaki, Tsujii Junichi, Protein Coreference Resolution by Simple Semantic Classification, BMC Bioinformatics, (2012), 3.02
110Dao Minh-Son, Dang-Nguyen Duc-Tien, Francesco G.B De Natale, Robust event discovery from photo collections using Signature Image Bases (SIBs), International Journal on Multimedia Tools and Applications, (2014), Vol 70, No 1, pp 25-53
111Sang Phan, Thanh Duc Ngo, Vu Lam, Son Tran, Duy-Dinh Le, Duc Anh Duong, Shin’ichi Satoh, Multimedia Event Detection Using Segment-based Approach for Motion Feature, Journal of Signal Processing Systems, 2014., Journal of Signal Processing Systems, (2014)
112Thanh Duc Ngo, Hung Thanh Vu, Duy-Dinh Le, Shin’ichi Satoh, Hung Thanh Vu, Duy-Dinh Le, Shin’ichi Satoh, Face Retrieval in Large-Scale News Video Datasets, IEICE Transaction on Information and Systems, (2013)
113Tat-Bao-Thien Nguyen , Teh-Lu Liao Jun-Juh Yan, Adaptive Sliding Mode Control of Chaos in Permanent Magnet Synchronous Motor via Fuzzy Neural Networks, Journal of Vibration and Control, (2013)
114Quoc-Huy Phan, Su-Lim Tan, and Ian McLoughlin, Su-Lim Tan, and Ian McLoughlin, GPS Multipath Mitigation: A Nonlinear Regression Approach, GPS Solutions, (2012), vol. 17, no. 3, pp. 371-380
115Jaehyun Lim, Insoo Kim, Nguyen Minh Son, Jin Cheol Yoo, Jongsoo Kim and Kyusun Choi, Jaehyun Lim, Insoo Kim, Jin Cheol Yoo, Jongsoo Kim and Kyusun Choi, Low Power Flash A/D Converter with TIQ Comparators for Multi-Standard Mobile Applications, IREE, (2009), vol.4, pp. 1447-1452
116Minh Son Nguyen, Man-Ho Kim, Jongsoo Kim, Man-Ho Kim, Jongsoo Kim, Constraint Algorithm in Double-Baser Number System for High Speed A/D Converter, JEET, (2008), vol. 3, pp 430-435

Non-ISI journal papers

1Đỗ Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Tuấn Đăng, Sentential Semantic Dependency Parsing for Vietnamese, SN Computer Science, (2021), SN COMPUT. SCI. 2, 323 (2021)
2Duy Tue Nguyen, Tri Nhut Do, The efficiency of solar water heating system with heat pump software application designed for resorts in Vietnam, Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, (2020), 62, 2, 56-64
3A Joint Multi-task Architecture for Document-level Aspect-based Sentiment Analysis in Vietnamese, International Journal of Machine Learning and Computing, (2021), Vol. 12
4Hieu Nguyen, Vinh P. Tran, Vuong T. Pham, Hien D. Nguyen, Design a learning model of mobile vision to detect diabetic retinopathy based on the improvement of MobileNetV2, International Journal on Digital Enterprise Technology, (2021)
5Hà Lê Hoài Trung, Đặng Trần Khánh Lê Trung HIếu Trương Tuấn Anh, Security and Privacy Issues in Deep Learning: A Brief Review, SN Computer Science, (2020), 1, 253, pp.1-15
6Nhat-Duy Nguyen, Tien Do Thanh Duc Ngo Duy-Dinh Le, An Evaluation of Deep Learning Methods for Small Object Detection, Journal of Electrical and Computer Engineering, (2020), 2020, 3189691,18
7Nguyễn Đình Thuân, Discovery of Temporal Association Rules in Multivariate Time Series, International Journal of Applied Engineering Research, (2019), 14, 1, 79-84
8Nhon Do, Hien Nguyen, Model for Knowledge Representation using Sample Problems and Designing a Program for automatically solving algebraic problems, International Journal of Mathematical, Computational, Physical, Electrical and Computer Engineering, (2010), Vol. 4, No. 6, pp. 708 – 713
9Social Network Analysis Based on Topic Model with Temporal Factor, International Journal of Knowledge and Systems Science , (2017), Volume 9: 4 Issues (2018)
10D.N. Hao, N.D. Anh, The Approximate Solution of Stochastic Van Der Pol - Duffing System With Time Delay By Second Order Stochastic Averaging Method, Southeast Asian Journal of Sciences, (2018), vol 6 no 1, June 2018
11Nguyễn Đình Thuân, A Framework for Identifying and Analyzing the Latent Risk Based on the Knowledge Discovery Techniques, International Journal of Applied Engineering Research, (2018), 13, 2, 1336-1343
1280184-Nguyễn Đình Thuân, A Method for Identifying and Analyzing the Risk based on the Fuzzy Logic and the Algorithm FCM-R, Advanced Information Sciences and Service Sciences, (2017), 9, 2, 19-28
13A refined criterion for Schanuel's conjecture, Chamchuri Journal of Mathematics, (2009), Vol. 1, No. 1 ,1-5
14Phan Đình Duy, Control Devices in the Home with the Android App Via SMS, International Journal of Research Studies in Computer Science and Engineering, (2017), Volume 4, Issue 1, PP 1-6
15Hien D.Nguyen , Nhon V.Do, Vuong T. Pham, Katsumi Inoue, Solving Problems on a Knowledge model of Operators and Application, International Journal of Digital Enterprise Technology, (2018), Vol. 1, No. 1/2, pp. 37-59
16Son The Pham, Dang Tuan Nguyen, Empirical methods for computing phrasal and sentential semantics in Vietnamese, Vietnam Journal of Computer Science, (2017)
17Hoàng Tuấn Long, Trần Phúc Anh Ngô Thanh Hùng , A method for finding document containing reactionary viewpoints, International Research Journal of Engineering and Technology , (2017)
18Ngoc-Bao Nguyen, Vu-Hoang Nguyen, Thanh Duc Ngo, Khang M. T. T Nguyen, Person re-identification with mutual re-ranking, Vietnam Journal of Computer Science, (2017), 4, 4,1-12
19Thanh-Trung Nguyen, Mining Incrementally Closed Itemsets with a New Intermediate Structure, British Journal of Mathematics & Computer Science , (2016), 18, 3, 19
2080068-Ngô Quốc Hưng, Son Doan, and Werner Winiwarter, Using Wikipedia for Extracting Hierarchy and Building Geo-Ontology, International Journal of Web Information Systems, (2012), Vol. 8, Issue 4, pp. 401-412
21Nguyen Kim Duy, 80308-Nguyễn Minh Sơn, Tien LE, An Approach of Clustering Activities inside Sensor Smart Homes, International Journal of Simulation: Systems, Science and Technology, (2016), Vol. 17
22An Approach of Low Power Wifi Sensor Mote for Internet of Things Applications, Journal of Emerging Trends in Engineering and Applied Sciences, (2016), Vol.4
23Hai Quang Hong Dam, Sven Nordholm, Source separation employing beamforming and SRP-PHAT localization in three-speaker room environments, Vietnam Journal of Computer Science in Springer, (2017), Volume 4, Issue 3, pp 161–170
24Trần Trung, Nguyễn Tuấn Đăng, Algorithm of computing verbal relationships for generating Vietnamese paragraph of summarization from the logical expression of , Vietnam Journal of Computer Scienc, (2016), Vol. 3, Iss. 1, pp. 35-46
2580074-Lâm Đức Khải, Yasuhiro Shinozaki, Keishi Yamaguchi, Satoshi Morita, Yuhei Nagao, Masayuki Kurosaki, Hiroshi Ochi, A Fast and Safe Industrial WLAN Communication Protocol for Factory Automation Control Systems, Transaction of the Institute of Systems, Control and Information Engineers, (2016), 29, 1, 29-39
26Son The Pham, Dang Tuan Nguyen, Semantic Analysis and Theme Determination of Vietnamese Phrase and Sentence Based on Computational and Inferable Methods, International Journal of Simulation: Systems, Science, and Technology, (2016), 17, 32
27DANG Tran Khanh, LE Thi Kim Tuyen, NGUYEN Tuan Anh, VAN Duc Son Ha, Towards a Flexible Framework to Support a Generalized Extension of XACML for Spatio-Temporal RBAC Model with Reasoning Ability, International Journal of Web Information Systems, (2014), Vol 10, No. 2, pp. 131-150
28Mai Trong Khang, Vu Thanh Nguyen Le Dinh Tuan, A Combination of Artificial Neural Network and Artificial Immune System for Virus Detection, REV Journal on Electronics and Communications, (2016), Vol.5, No. 3-4, Page. 52-57
29Marc Dacier, Fabien Pouget Pham Van Hau, Understanding threats: A prerequisite to enhance survivability of computing systems, International Journal of Critical Infrastructures, (2008), Volume 4, N°1-2, 2008, p 153-171
30Marc Dacier, Van-Hau Pham, Assessing cybercrime through the eyes of the WOMBAT , Cyber Situational Awareness : Issues and Research, Springer International Series on Advances in Information Security, (2009), pp 103-136
31Phạm Văn Hậu, Marc Dacier, Honeypot trace forensics : The observation viewpoint matters , Future Generation Computer Systems , (2011), Volume 27, Issue 5, pp 539 – 546
32Benjamin Renoust, Tetsuro Kobayashi Thanh Duc Ngo Duy-Dinh Le Shin’ichi Satoh, When face-tracking meets social networks: a story of politics in news videos, Applied Network Science, (2016), 1, 4
3380184-Nguyễn Đình Thuân, Using Google Analytics to Research and Analyze Customer Behaviors or Decisions in E-commerce Websites, International Journal of Advancements in Computing Technology, (2016), Vol. 8, No. 2, Pages 50-57
34Trần Anh Dũng, Vũ Thanh Nguyên, Exploitation and use of social annotations in information search, International Journal of Computer Science, (2012), Vol. 9, Issue 5, No 1
35Vinh-Tiep Nguyen, Minh-Triet Tran, A Combination of Spatial Pyramid and Inverted Index for Large-Scale Image Retrieval, International Journal of Multimedia Data Engineering and Management, (2015), 6, 2, 37-51
36Lê Bảo Trung, Đặng Thị Mỹ Hạnh Trần Bá Quý Ngô Thanh Hùng, Evaluating Online Payment Transaction Reliability using Rules Set Technique and Graph Model, International Research Journal of Engineering and Technology , (2015), Volume 2, Issue 9 December 2015,
37Trung Tran, Dang Tuan Nguyen, Modelling consequence relationships between two action, state or process Vietnamese sentences for improving the quality of new m, International Journal of Pervasive Computing and Communications, (2015), Vol. 11, Iss. 2, 169 - 192
38Đỗ Văn Nhơn, Huỳnh Thị Thanh Thương Phạm Nguyễn Trường An Châu Kim Hùng , Improved Semantic Representation and Search Techniques in a Document Retrieval System Design, Journal of Advances in Information Technology, (2015), 6, 3, 146-150
39Đỗ Văn Nhơn, Ontology COKB for Knowledge Representation and Reasoning in Designing Knowledge-based Systems, Communications in Computer and Information Science, (2015), 513, 3, 101-118
40Thanh-Trung Nguyen, Hue-Minh Nguyen, Phi-Khu Nguyen, Batch Processing for Incrementally Mining Closed Itemsets with MapReduce, Asian Journal of Mathematics and Computer Research, (2015), Vol.6, Issue 1
41Anh-Vu Dinh-Duc, ECEB: Enhanced Constraint Repetition Block for Regular Expression Matching on FPGA, ECTI Transaction on Electrical Engineering, Electronics, and Communications, (2014), Vol 9, No 1
42Vũ Thanh Nguyên, Phan Tấn Tài Hoàng Anh Hùng Huỳnh Nguyễn Khắc Huy, Improving multi-class text classification method combined the SVM classifier with OAO and DDAG strategies, Journal of convergence IT, (2015), Vo;. 10, Num. 2, p.62 - p.70
43Tin T. NGUYEN, Khoi-Nguyen LE-HUU, Thang H. BUI, and Anh-Vu DINH-DUC, A Novel Strategy for Formal Verification of Asynchronous Circuit Design in PAiD tool, ECTI Transactions on Computer and Information Technology, (2015), Vol. 9, No. 1, P. 64-73
44Vilor, ND Anh, DN Hao, NX Chiem, 1/3 SUBHARMONIC RESPONSE OF DUFFING OSCILLATOR UNDER PERIODIC AND RANDOM EXCITATIONS, Vestnik of Don State Technical University, (2014), Vol 14, No 4, 39-49
4580184-Nguyễn Đình Thuân, Vương Trọng Nghĩa Văn Đức Ngọ, SEM Model Application: Implementing Customer Care Website for Airline Ticket Booking, International Journal of Engineering and Industries (IJEI), (2014), 5, 4, 50-56
4680184-Nguyễn Đình Thuân, Mai Ngọc Hải, An Extended Dynamic Fuzzy Clustering Algorithm, Advances in Information Sciences and Service Sciences (AISS), (2014), 6, 6, 24-29
4780184-Nguyễn Đình Thuân, Nguyễn Tuấn Anh Phan An Tùng, Combining Web Mining and application of Structural Equation Modeling in E-commerce, AICIT Journal: Research Notes in Information Scienes (RNIS), (2013), 13, 1, 168-172
4880184-Nguyễn Đình Thuân, Hoàng Tùng, Data Warehouse Design Methodologies for Electronic Commerce, Journal of Communication and Computer, (2013), 10, 2, 270-275
4980184-Nguyễn Đình Thuân, Nguyễn Gia Toàn Nguyễn Lâm Vũ Tuấn, An Approach to Data Mining in Healthcare: Improved K-means Algorithm, Journal of Industrial and Intelligent Information, (2013), 1, 1, 14-18
5080184-Nguyễn Đình Thuân, Mining Time Pattern Association Rules in Temporal Database, Innovations and Advances in Computer Sciences and Engineering. Springer Science + Business Media , (2010)
51Tat-Bao-Thien Nguyen, Tat-Bao-Thien Nguyen Teh-Lu Liao Hang-Hong Kuo Jun-Juh Yan, An Improved Adaptive Tracking Controller of Permanent Magnet Synchronous Motor, Abstract and Applied Analysis, (2014), vol. 2014, p. 12
52Nhan Thi Cao, An Hoa Ton-That, Facial Expression Recognition based on A Completed Modelling of Local Binary Pattern, International Journal of Advanced and Innovative Research, (2013)
53An Hoa Ton-That, Nhan Thi Cao Hyung-Il Choi, Speech Emotion Recognition based on Mel-Frequency Cepstral Coefficients and Support Vector Machine, International Journal of Advanced and Innovative research (IJAIR), (2013), Vol. 2, Iss. 9, pp. 252-256
54Nhan Thi Cao, An Hoa Ton-That Hyung-Il Choi, An Efficient Method of Face Image Preprocess for Facial Expression Recognition, International Journal of Engineering Associates, (2013), Vol. 2, No. 4, pp. 10-16
55An Hoa Ton-That, Nhan Thi Cao Hyung-Il Choi, Fuzzy Inference Systems based on Fuzzy Associative Memory with Adjusting Algorithm for Selecting Optimal Membership Functions, International Journal of Intelligent Information Processing (IJIIP), (2013), Vol. 4, No. 3, pp. 46-55
56Nhan Thi Cao, An Hoa Ton-That Hyung-Il Choi, Facial Expression Recognition with Local Binary Pattern and Support Vector Machine - An Effective Approach, International Journal of Engineering and Industries , (2013), Vol. 4, No. 3, pp.
57Quan Le-Trung, Gabriele Kotsis, Issues in the Usage of MANETs as Backup or Load-Balancing Transit Networks of the Internet, Journal of Networks , (2006), Vol. 01, Issue 01, pp. 29-46
58Quan Le-Trung, Gabriele Kotsis, Arch-AdSenNets: An Architecture for Inter-Working MANET with Wireless Sensor and Actor Networks, International Journal of Communication Networks and Distributed Systems, (2008), Vol. 1, No.4/5/6 pp.466-506
59Quan Le-Trung, Paal E. Engelstad, Vinh Pham, Tor Skeie, Amirhosein Taherkordi, and Frank Eliassen, Providing Internet Connectivity and Mobility Management for Mobile Ad-Hoc Networks, International Journal of Web Information Systems, (2009), Vol. 5, Issue 2, pp.239-263
60Hong Thi Nguyen, An approach to Representing Movement Data, International Journal of Information and Electronics Engineering, (2013)
61Duong Anh Duc, Bui Doan Khanh, Vu Thanh Nguyen, A Fuzzy Hough Transform Approach For Line Detecting, Jour Inst Maths & Comp Sciences , (2001), Vol. 12, No. 2, page: 193 – 200
62Dương Ngọc Hảo, Nguyễn Thị Ngoạn Lê Huỳnh Mỹ Vân, Mechanical approach to non-autonomous linear second order stochastic differential equations, Southeast-Asian J. of Sciences , (2014), Vol. 2, No. 2(2013) pp. 171-177
63Trần Anh Dũng Vũ Thanh Nguyên, Exploitation and use of social annotations in information search., International Journal of Computer Science, (2012), Vol. 9, Issue 5, No 1
64Thanh-Trung Nguyen, Phi-Khu Nguyen, Phi-Khu Nguyen, Reducing Attributes in Rough Set Theory with the Viewpoint of Mining Frequent Patterns, International Journal of Advanced Computer Science and Application (The Science and Information Organization), (2013), Vol.4, No.4
65Thanh-Trung Nguyen, Phi-Khu Nguyen, Phi-Khu Nguyen, A New Viewpoint for Mining Frequent Patterns, International Journal of Advanced Computer Science and Application (The Science and Information Organization), (2013), Vol.4, No.3
66Gia -Thien LUU, Philippe RAVIER, and Olivier BUTTELLI , Philippe RAVIER, Olivier BUTTELLI , Comparison of Maximum Likelihood and Time Frequency Approaches for Time Varying Delay Estimation in The Case of Electromyography Signals, The International Journal on Applied Biomedical Engineering (IJABME) , (2013), Vol 6, No 1, pp 6-11
67Nguyen Gia Tuan Anh, Propose New Structure for the Buildings Model, International Journal of Advanced Science and Technology, SERC, (2011), 31
68Thanh Ho, Duy Doan, Phuc Do, Discovering Hot topic on Social Net work based on Improving the aging theory, Advances in Computer Science: An international Journal, (2014), Volume 3, Issue 3, 4/2014,
69D.T. Nguyen and F. Kojima, F. Kojima, Forward Method for Crack Profiles Identification using Reduced Order Decomposition Techniques Arising in Eddy Current Testing, SICE Journal of Control, Measurement, and System Integration, (2009), Vol. 2, No. 6, pp.401-407
70D.T. Nguyen and F. Kojima, F. Kojima, Identification of Crack Profiles using Database and Greedy Search Inverse Analysis Arising in Eddy Current Testing, Transaction of Systems, Control and Information, (2010), Vol. 23, No. 4, pp. 74-82
71Tu-Anh Nguyen-Hoang, Khai Nguyen, Quang-Vinh Tran, TSGVi: a graph-based summarization system for Vietnamese documents, Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, DOI 10.1007/s12652-012-0143-x, (2012), Volume 3, Number 4, pp.305-313
72Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, Shin'ichi Satoh, Scalable Approach for Content-based Video Retrieval, Progress in Informatics, (2014)
73Vu Duc Lung, Phan Dinh Duy, Nguyen Vo An Phu, Nguyen Hoang Long, Truong Nguyen Vu, Phan Dinh Duy, Nguyen Vo An Phu, Nguyen Hoang Long, Truong Nguyen Vu, Speech Recognition in Human-Computer Interactive Control, Junrnal of Automation and Control Engineering, (2013), Vol.1, No.3, pp 94
74Tin T. Nguyen, Khoi-Nguyen Le-Huu, Thang H. Bui, Anh-Vu Dinh-Duc, A New Approach and Tool in Verifying Asynchronous Circuits, REV Journal on Electronics and Communications, (2013), Vol. 2, No. 3-4, pp. 113-120
75Quoc-Huy Phan, Su-Lim Tan, Ian McLoughlin, and Duc-Lung Vu, Su-Lim Tan, Ian McLoughlin, Duc-Lung Vu, A Unified Framework for GPS Code and Carrier-Phase Multipath Mitigation using Support Vector Regression, Advances in Artificial Neural Systems, (2013), vol. 2013, pp. 1-14
76Phan Dinh Duy, Vu Duc Lung Nguyen Quang Duy Trang Nguyen Cong Toan, Speech Recognition on Robot Controller Implemented on FPGA, JOACE (Junrnal of Automation and Control Engineering), (2013), Vol.1, No.3, pp 42
77Minh Son Nguyen, Soo A Yeo, Man-Ho Kim, Jongsoo Kim, Soo A Yeo, Man-Ho Kim, Jongsoo Kim, Application of Constraint Algorithm for High Speed A/D Converter, Journal of KISPS, (2008), vol.3, pp 224-229
78Minh Son Nguyen, Insoo Kim, Jae-haChoi and Jongsoo Kim, Insoo Kim, Jae-haChoi and Jongsoo Kim, Algorithm and Design of Double-base Log Encoder for flash A/D Converter, Journal of KISPS, (2009), vol.10, pp 289-293
79Minh Son Nguyen, Jongsoo Kim, Jongsoo Kim, A new multiplication architecture for DSP application, Journal of KISPS, (2011), vol. 12, no. 2, pp. 139-144

SSCI journal papers

1Võ Thị Hồng Lê, Wyatt M., Mc.Cullagh M., Exploring the gap between Vietnamese workplace communication in English and English language teaching at a university, Asian ESP Journal, (2016), 12(1), 8-38