Skip to content Skip to navigation

2417/ĐHQG-KHCN - Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022-2023 của Tỉnh An Giang (lần 2)

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô Công văn số 2417/ĐHQG-KHCN ngày 30/11/2022 về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022-2023 của tỉnh An Giang (lần 2).

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn theo Mẫu hướng dẫn tại Thông tư số 837/TB-SKHCN gửi về Sở Khoa học và Công nghệ An Giang trước ngày 20/01/2023.

 

File đính kèm: