Đăng ký đề tài cấp ĐHQG-HCM (khẩn)

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Nhằm xây dựng kế hoạch khoa học và  công nghệ (KH&CN) năm 2018, Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô công văn số 484/ĐHQG-KHCN ngày 24 tháng 03 năm 2017 về việc thông báo nộp hồ sơ đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHQG-HCM loại B, C năm 2018.

Đối với đề tài cấp ĐHQG-HCM loại B:

Bộ hồ sơ đăng ký đề tài loại B gồm: 01 cuốn gốc, 05 cuốn photo và 01 đĩa CD lưu tất cả các biểu mẫu dạng tập tin word dùng thống nhất mã Unicode.

Thời hạn nộp hồ sơ đề tài loại B về Phòng ĐTSĐH&KHCN để thực hiện sơ tuyển là: trước 16 giờ 00 phút, Thứ Ba, ngày 18/4/2017.

Đối với đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C:

Bộ hồ sơ đăng ký đề tài loại C gồm: 01 cuốn gốc, 08 cuốn photo và 01 đĩa CD lưu tất cả các biểu mẫu dạng tập tin word dùng thống nhất mã Unicode.

Thời hạn nộp hồ sơ đề tài loại C về Phòng ĐTSĐH&KHCN để thực hiện thẩm định là: trước 16 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 28/4/2017.

Mỗi bộ hồ sơ gồm:

1.     Trang bìa và thuyết minh đề cương đúng biểu mẫu cập nhật theo Thông tư 55 có chữ ký của chủ nhiệm (mẫu R01, R02).

2.     Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và thành viên chủ chốt tham gia có chữ ký của người khai đã cập nhật đến thời điểm đăng ký hồ sơ (theo mẫu R03).

3.     Giấy xác nhận phối hợp thực hiện và các văn bản khác (nếu có) theo mẫu R04 và có đầy đủ chữ ký, dấu của các cá nhân và cơ quan liên quan.

Việc đánh giá thẩm định hoàn toàn dựa trên hồ sơ đăng ký. Do đó, Quý Thầy/Cô cần chuẩn bị hồ sơ thuyết minh đăng ký thật chu đáo.

Để đảm tiến độ công việc theo kế hoạch của ĐHQG-HCM, Phòng ĐTSĐH&KHCN sẽ không nhận hồ sơ sau thời hạn nói trên.

Thông tin chi tiết liên quan đăng ký đề tài, Quý Thầy/Cô vui lòng xem hướng dẫn tại phụ lục 1, 2 của Công văn 484/ĐHQG-KHCN và các biểu mẫu hồ sơ đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN