Đề cử ứng viên tham gia giải thưởng APEC

Kính gửi Quý Thầy/Cô,
 
Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô thông báo về đăng ký giải thưởng APEC. Quý Thầy/Cô vui lòng đăng ký tham gia giải thưởng từ nay đến 11 giờ ngày 20 tháng 2 năm 2017.
Hồ sơ đầy đủ theo file hướng dẫn đính kèm và gửi về Phòng ĐTSĐH&KHCN.
 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN