Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017 của tỉnh An Giang

Nhằm xây dựng Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017 - 2018 phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang thông báo đến các tổ chức, cá nhân quan tâm đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc của các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang.

Hướng đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

a) Ưu tiên thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/6/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, tập trung nghiên cứu phát triển 08 nhóm sản phẩm nông nghiệp đã được quy hoạch (lúa - gạo, nấm ăn - nấm dược liệu, cây dược liệu, cây ăn quả, rau màu, chăn nuôi, thủy sản và hoa kiểng).

b) Tập trung thực hiện 07 chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm theo Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của UBND tỉnh An Giang Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 18-Ctr/TU ngày 28/02/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, bao gồm:

- Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020;
- Nghiên cứu phát triển du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020;
- Nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020;
- Nghiên cứu phát triển dược liệu và y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020;
- Nghiên cứu phát triển bền vững các vùng sinh thái tỉnh An Giang trong điều kiện biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020;
- Nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020;
- Nghiên cứu định hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020.

c) Định hướng và giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

d) Ứng dụng khoa học và công nghệ vào lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch, công nghệ chế biến, trong đó, tập trung nghiên cứu hoàn thiện, phát triển các quy trình công nghệ sản xuất nhằm nâng cao nâng suất, chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm, tạo các sản phẩm có giá trị gia tăng và có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Trên cơ sở đề xuất đặt hàng của các đơn vị và các cá nhân, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang sẽ tổng hợp danh mục, thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn xét chọn và trình UBND tỉnh phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017 - 2018.

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/12/2016.