Đề xuất đề tài/dự án KH&CN theo nghị định thư theo Chương trình hợp tác ZIM (Việt Nam - CHLB Đức)

Tiếp tục triển khai Ý định thư về hợp tác KH&CN giữa Bộ KH&CN và Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức (BMWi) ký kết tháng 12/2012, hai Bộ đã thống nhất tiếp tục thông báo kêu gọi đề tài/dự án hợp tác lần thứ 3 (Chương trình ZIM) với các lĩnh vực ưu tiên như: Công nghệ Thông tin, Năng lượng tái tạo, Tự động hóa và Khoa học vật liệu.

Ngày 28/10/2016, Bộ KH&CN đã đăng Thông báo kêu gọi các đề xuất đề tài/dự án KH&CN theo Nghị định thư Chương trình ZIM năm 2016 trên Cổng thông tin điện tử Bộ KH&CN (http://www.most.gov.vn). 

Quý Thầy/Cô quan tâm gửi đề xuất về Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM trước ngày 10 tháng 2 năm 2017.