Hội nghị nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR' 10)

Kính gửi Quý Thầy/Cô,
 
Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến Quý Thầy/Cô thông báo về hội thảo FAIR'10.
Thông tin cụ thể Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.
 

Trân trọng.

File đính kèm: