Skip to content Skip to navigation

Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2101/BGDĐT-KHCNMT
V/v hướng dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2018  

 

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” và Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, để thực hiện có hiệu quả hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST), Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học thực hiện một số nội dung về KHĐMST như sau:

1. Hoạt động KNĐMST là hoạt động khoa học và công nghệ, gắn với thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ươm tạo công nghệ và đổi mới sáng tạo.

2. Cơ sở giáo dục đại học giao cho một đơn vị trực thuộc làm đầu mối chuyên trách, tư vấn cho Thủ trưởng cơ sở để thực hiện có hiệu quả các nội dung về hoạt động KNĐMST, đồng thời tham mưu xây dựng và ban hành các cơ chế khuyến khích cho cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia vào hoạt động KNĐMST.

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông

- Giới thiệu nội dung các văn bản có liên quan đến KNĐMST cho sinh viên, đồng thời hướng dẫn sinh viên sử dụng, khai thác nguồn thông tin, học liệu từ cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

- Tổ chức việc xét chọn, giới thiệu các ý tưởng, dự án KNĐMST của sinh viên hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ chức các cuộc gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, trình diễn sản phẩm, dịch vụ của các nhóm KNĐMST để giới thiệu các ý tưởng, các dự án KNĐMST của giảng viên, sinh viên với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Xây dựng chính sách khen thưởng và tôn vinh các tập thể, cá nhân, các nhóm KNĐMST đạt nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

4. Đào tạo KNĐMST

- Tổ chức xây dựng các chuyên đề, chương trình huấn luyện về KNĐMST hoặc đào tạo kỹ năng mềm. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các cơ sở giáo dục đại học xem xét, bổ sung vào chương trình đào tạo các chuyên đề, nội dung liên quan KNĐMST tạo theo hướng linh hoạt phù hợp với ngành đào tạo và đáp ứng các yêu cầu về nội dung:

+ Nâng cao nhận thức, khơi dậy khát vọng của sinh viên về KNĐMST.

+ Cung cấp kiến thức cơ bản về KNĐMST, đào tạo một số kỹ năng cần thiết về KNĐMST.

+ Chú trọng phương pháp giảng dạy sinh động, kết hợp với trải nghiệm và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của các doanh nhân tiêu biểu nhằm tạo động lực cho sinh viên KNĐMST.

- Các cơ sở giáo dục đại học bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ tư vấn về KNĐMST tùy theo nhu cầu và điều kiện riêng, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

5. Hỗ trợ môi trường cho KNĐMST

- Xem xét thành lập các trung tâm hỗ trợ KNĐMST từ các không gian sẵn có như không gian làm việc chung, vườn ươm doanh nghiệp,... để hỗ trợ sinh viên ươm tạo và phát triển các ý tưởng KNĐMST.

- Giao bộ phận chuyên trách đẩy mạnh thương mại hóa tài sản trí tuệ, đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường và khuyến khích KNĐMST.

- Các đơn vị bổ sung hoạt động KNĐMST vào danh mục hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị nhằm tạo điều kiện đánh giá, ghi nhận đóng góp về KNĐMST của cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp, các tổ chức có liên quan đến KNĐMST nhằm tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp xúc với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Chủ động kết nối với doanh nghiệp về KNĐMST để tạo điều kiện cho sinh viên định hướng xây dựng các ý tưởng, dự án KNĐMST, tạo cơ chế, ký kết các chương trình hợp tác cụ thể với doanh nghiệp về KNĐMST.

- Tổ chức các khóa chuyên đề, giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm quốc tế, kinh nghiệm trong nước, trình diễn sản phẩm, dịch vụ giữa các nhóm KNĐMST đối với các cơ sở giáo dục đại học, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, các quỹ đầu tư...

- Khuyến khích hoạt động của hội cựu sinh viên đóng góp cho KNĐMST.

- Đẩy mạnh liên kết với các cơ sở giáo dục đại học khác, tận dụng hỗ trợ của địa phương nhằm xây dựng mạng lưới KNĐMST thúc đẩy hợp tác giữa đại học, địa phương, doanh nghiệp.

6. Kinh phí hỗ trợ hoạt động KNĐMST: Chủ động bố trí kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp của các cơ sở giáo dục đại học đồng thời vận dụng khoản 5 và 6, điều 12 Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 của Chính phủ để hỗ trợ các hoạt động KNĐMST.

7. Tổ chức thực hiện

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu các văn bản có liên quan đến KNĐMST, căn cứ hướng dẫn tại văn bản này để tổ chức chỉ đạo hoạt động KNĐMST theo quy định.

- Hàng năm, các cơ sở giáo dục đại học tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả hoạt động KNĐMST đồng thời kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền những nội dung hoạt động để nâng cao chất lượng hoạt động KNĐMST và báo cáo tình hình thực hiện “khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” trước ngày 31 tháng 10 hàng năm và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội và địa chỉ thư điện tử: vukhcns@moet.gov.vn

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ KHCN, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (để phối hợp);
- Các đơn vị: Vụ GDCT&HSSV, Vụ GDĐH (để p/h);
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, KHCNMT.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Phúc