Thông báo đăng ký đề tài cấp cơ sở 2017

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Nhằm mục đích triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp cơ sở năm 2017, Phòng ĐTSĐH&KHCN trân trọng thông báo qui trình đăng kí, xét duyệt và tuyển chọn đề tài KH&CN sẽ thực hiện trong năm 2017 như sau:

1. Việc xét duyệt sẽ được thực hiện thường xuyên, dự kiến 4 lần/năm.

2. Các chủ nhiệm đề tài (CNĐT) cần đăng kí thông tin về đề tài qua form (https://goo.gl/forms/wROjyHywChyBGCvm2) trước khi nộp phiên bản thuyết minh đề tài (mẫu D02).

3. Số lượng bản in nộp tại Phòng sẽ ở mức tối thiểu vì phản biện sẽ dùng bản mềm tải qua mạng. 

4. Kinh phí đề tài giới hạn ở mức trung bình 30 triệu/đề tài, tối đa 50 triệu/đề tài. Các đề tài có kinh phí trên 30 triệu cần có giải trình lí do để tiện cho việc xét duyệt.

5. Sản phẩm KH của đề tài nên nằm trong danh sách ưu tiên của Trường.

6. Khuyến khích các CNĐT là các giảng viên trẻ, các giảng viên chưa thực hiện đề tài cơ sở lần nào. 

7. Khuyến khích các đề tài có tính khả thi và khả năng hoàn thành đúng hạn cao.

 

Trân trọng.                

Phòng ĐTSĐH&KHCN