Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký đề tài sinh viên năm 2017

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các đơn vị thông báo đến toàn thể các sinh viên và giảng viên hướng dẫn thuộc đơn vị mình về đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2017 như sau:

+ Kinh phí thực hiện: 5.000.000 đồng/đề tài.

+ Điều kiện tham gia: Sinh viên chính quy và không quá 03 sinh viên/đề tài.

+ Thời gian thực hiện đề tài: đến tháng 11 năm 2017.

+ Sinh viên đăng ký đề tài và upload thuyết minh qua form: từ ngày ra thông báo này đến hết 17 giờ 31/03/2017.

Link form đăng ký: https://goo.gl/forms/ykgQiBcycuYIkCvD3

 

 

 

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN