Thông báo định mức kinh phí đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2017

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Quý Thầy/Cô về định mức kinh phí đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2017.

Quý Thầy/Cô vui lòng xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

 

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN