Skip to content Skip to navigation

Thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký và thực hiện đề tài năm 2018

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

 
Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô thông báo số 16/TB-ĐHCNTT ngày 05 tháng 02 năm 2018 về kế hoạch tổ chức đăng ký và thực hiện đề tài năm 2018.
Thông tin chi tiết mời Quý Thầy/Cô xem file đính kèm.

Trân trọng.