Thông báo về định mức kinh phí đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2017

Kính gửi Quý Thầy/Cô,
 

Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học Công nghệ kính gửi Quý Thầy/Cô thông báo về định mức kinh phí đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2017.
 

Quý Thầy/Cô vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm.
 

Trân trọng

Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học Công nghệ

File đính kèm: