Skip to content Skip to navigation

Thông báo về Hội nghị quốc tế "International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications" (ICCSAMA 2015)

Kính gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo về Hội nghị quốc tế "International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications" (ICCSAMA 2015) như sau:

Thời gian tổ chức: ngày 14-15/5/2015

Địa điểm: Metz, France

Các thời điểm quan trọng cần lưu ý:
               - Hạn nộp báo cáo: 10/01/2015
               - Thông báo chấp nhận: 20/02/2015

Mọi thông tin về Hội nghị Quý Thầy/ Cô vui lòng xem fiile đính kèm hoặc tham khảo trang website: http://lita.sciences.univ-metz.fr/iccsama2015/http://lita.sciences.univ-metz.fr/iccsama2015/