Skip to content Skip to navigation

Thông báo việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững Vùng Tây Nam bộ trong năm 2019

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính chuyển Quý Thầy Cô thông báo việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững Vùng Tây Nam bộ trong năm 2019.

Thông tin chi tiết Quý Thầy Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: