Skip to content Skip to navigation

Đăng ký tham gia chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến Quý Thầy/Cô văn bản số 393/ĐHQG-KHCN ngày, 22/03/2021 về việc: Đăng ký tham gia chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

File đính kèm: