Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ XUẤT TÀI TRỢ DÀNH CHO NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô thông báo đăng ký đề xuất tài trợ dành cho nhóm nghiên cứu mạnh.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Hồ sơ đề xuất tài trợ

  • Hồ sơ nộp qua form tại link: https://link.uit.edu.vn/TaiTroNhomNC
  • Thông tin và các thành tích của nhóm nghiên cứu.
  • Kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và các nội dung hoạt động của năm 2022.
  • Dự toán kinh phí theo các nội dung tài trợ ở trên (xem mẫu).
  • Hạn chót nộp hồ sơ: 10/11/2022.
  • Thông báo kết quả xét duyệt: 25/11/2022.
  • Triển khai thực hiện: 01/12/2022.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.