Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI NCKH-SV ĐỢT 7/2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các bạn SV và GVHD danh sách đăng ký xét duyệt đề tài NCKH-SV đợt 7/2020 trong tập tin đính kèm.

Đây là danh sách trích xuất từ đăng ký của các bạn SV thông qua form. 

Đề nghị các bạn SV và GVHD kiểm tra danh sách và phản hồi về Phòng ĐTSĐH&KHCN (qlkhcn(at)uit.edu.vn) về các sai sót trước ngày 15/08/2020.

Kết quả xét duyệt dự kiến sẽ công bố vào tháng 9/2020.