Skip to content Skip to navigation

Thông báo Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2022-2023 (tỉnh An Giang)

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô Thông báo số 1516/TB-SKHCN, ngày 02 tháng 12 năm 2021 về việc Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2022-2023.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

File đính kèm: