Skip to content Skip to navigation

Thông báo đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia về 4.0

Kính gửi Qúy Thầy/Cô,

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) nhận được công văn số 395/BKHCN-VP ngày 22/02/2019 của Bộ KH&CN về việc thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”.

Qúy Thầy/Cô tham gia vui lòng gửi hồ sơ đăng ký về Phòng ĐTSĐH&KHCN (liên hệ chuyên viên phụ trách KHCN: Nguyễn Minh Tuấn 08.9968.2979) trước ngày 08 tháng 3 năm 2019 để Phòng tổng hợp gửi Ban KH&CN, ĐHQG -HCM.

Thông tin chi tiết Qúy Thầy/Cô vui lòng xem các công văn đính kèm theo thông báo này.

 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN