Skip to content Skip to navigation

Thông báo Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2022

Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2022 được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy học tập, nghiên cứu khoa học và sáng tạo, tạo điều kiện cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ, giảng viên trẻ báo cáo kết quả nghiên cứu; sớm gắn kết kết quả nghiên cứu với thực tiễn.

1. Nội dung:

Các ý tưởng, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ cho công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường.

2. Thành phần tham dự và báo cáo:

Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ, giảng viên trẻ.

3. Bài báo tham dự hội nghị:

  • Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
  • Định dạng bài báo khoa học thực hiện theo mẫu tại đây
  • Nộp bài tại đây

4.Các mốc thời gian:

  • Đăng ký bài báo: 20/10/2022 05/11/2022
  • Thông báo chấp nhận bài báo: 16/11/2022 07/12/2022
  • Tổ chức Hội nghị: 07/12/2022 20/12/2022

5. Địa chỉ liên hệ:

Văn phòng Đoàn thanh niên – Hội sinh viên

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

Khu phố 6, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Email: khoahoctre@uit.edu.vn

Website: http://khoahoctre.uit.edu.vn.