Skip to content Skip to navigation

Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025"Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0" thực hiện năm 2022

Kính gửi Quý Thầy/Cô, nhà khoa học Công văn số 2197/BKHCN-VP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất đề tài/ dự án thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2022.

Chi tiết trong file đính kèm.

Thời gian đăng ký: 01/9/2020 đến 25/10/2020

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

File đính kèm: