Skip to content Skip to navigation

Thông báo mời nộp hồ sơ đăng ký đề tài Nghiên cứu Ứng dụng năm 2019 theo Thông tư số 15/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ KH&CN

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài Nghiên cứu Ứng dụng năm 2019 theo Thông tư số 15/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ KH&CN bắt đầu đăng ký thực hiện từ năm 2019. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 10/9/2019 đến 17h00 ngày 10/10/2019 (thứ Năm).

1. Mục tiêu tài trợ:

– Phát triển, mở rộng các kết quả nghiên cứu cơ bản phù hợp với nhu cầu và đặc thù của Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

– Tạo ra công nghệ mới có khả năng triển khai, hoàn thiện đưa vào sản xuất và đời sống.

2. Đối tượng tài trợ

Các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam tham gia đăng ký, thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ tài trợ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

3. Yêu cầu

3.1. Hướng nghiên cứu

Phù hợp với hướng nghiên cứu được đề cập tại Mục III Điều 1 Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020. Cụ thể:

– Khoa học xã hội và nhân văn

– Khoa học tự nhiên

– Các hướng công nghệ ưu tiên

Thông tin chi tiết về định hướng cho mỗi lĩnh vực/ngành nêu trên xem tại Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

3.2. Điều kiện của tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện đề tài

3.2.1 Đối với tổ chức chủ trì đề tài:

Có tư cách pháp nhân, có năng lực hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đề tài, có đủ các điều kiện cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ hoạt động nghiên cứu của đề tài.

3.2.2. Đối với chủ nhiệm đề tài:

a) Có chuyên môn phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài;

b) Có năng lực nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của đề tài: Trình độ từ đại học trở lên và có kết quả nghiên cứu chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

– Có kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín hoặc là tác giả sáng chế, giống cây trồng được cấp văn bằng bảo hộ trong thời gian năm 05 (năm) năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

– Có kết quả nghiên cứu đã được công bố (bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế hoặc quốc gia có uy tín, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng) trong thời gian 10 (mười) năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ được ứng dụng;

c) Có đủ thời gian để hoàn thành nội dung nghiên cứu của đề tài theo quy định.

3.2.3. Thành viên nhóm nghiên cứu đề tài phải có trình độ chuyên môn và kỹ năng phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài, bao gồm:

a) Thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: có trình độ từ đại học trở lên; có kết quả nghiên cứu phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài được công bố trên các tạp chí quốc gia hoặc quốc tế có uy tín hoặc có bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng được cấp văn bằng bảo hộ trong thời gian 05 (năm) năm tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ;

b) Thành viên có trình độ từ đại học trở lên và có kết quả nghiên cứu phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài được công bố trên tạp chí quốc gia hoặc quốc tế, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng;

c) Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ khác.

3.2.4 Tại cùng một thời điểm, mỗi cá nhân làm chủ nhiệm không quá 01 (một) đề tài do Quỹ tài trợ.

3.3. Thời gian thực hiện đề tài

Không quá 36 tháng.

3.4. Sản phẩm của đề tài

3.4.1. Trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau đây:

a) 02 (hai) bằng độc quyền sáng chế hoặc 02 (hai) bằng bảo hộ giống cây trồng hoặc 01 (một) bằng độc quyền sáng chế và 01 (một) bằng bảo hộ giống cây trồng

b) 01 (một) bằng độc quyền sáng chế hoặc 01 (một) bằng bảo hộ giống cây trồng; và 01 (một) bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín hoặc 01 (một) bằng bảo hộ độc quyền giải pháp hữu ích.

3.4.2. Trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau đây:

a) 02 (hai) bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín;

b) 01 (một) bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín và 01 (một) bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín;

3.4.3. Chủ nhiệm đề tài là tác giả của ít nhất 01 (một) bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín hoặc 01 (một) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc 01 (một) bằng bảo hộ giống cây trồng từ kết quả của đề tài.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem tại:

 1. Thông báo mời nộp hồ sơ đăng ký đề tài nghiên cứu ứng dụng năm 2019 của Quỹ Nafosted https://vnuhcm.edu.vn/nghien-cuu_33366864/thong-bao-moi-nop-ho-so-dang-ky-de-tai-nghien-cuu-ung-dung-nam-2019-theo-thong-tu-so-15-2016-tt-bkhcn-ngay-30-6-2016-cua-bo-kh-cn/323238396864.html

 2. Thông báo về lịch trình và các biểu mẫu báo cáo định kỳ (báo cáo Quý) của ĐHQG-HCM   https://vnuhcm.edu.vn/nghien-cuu_33366864/thong-bao-ve-lich-trinh-thong-ke-va-bao-cao-tinh-hinh-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-dinh-ky-bao-cao-quy-cua-dhqg-hcm/323239306864.html

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.