Skip to content Skip to navigation

Thông báo, mời viết bài tham luận Hội thảo xây dựng cơ sở dữ liệu tạp chí khoa học Việt Nam

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô Công văn số 1957/ĐHQG-KHCN, ngày 03 tháng 12 năm 2021 về việc thông báo, mời viết bài tham luận Hội thảo xây dựng cơ sở dữ liệu tạp chí khoa học Việt Nam.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

File đính kèm: