Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời gian và địa điểm Tổ chức Hội thảo giới thiệu về nghiên cứu khoa học cho sinh viên tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo thời gian và địa điểm Tổ chức Hội thảo giới thiệu về nghiên cứu khoa học cho sinh viên tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin như sau:

- Thời gian tổ chức: bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 31 tháng 10 năm 2018.

- Địa điểm: Hội trường E12, Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.