Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian của Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2020 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Ban tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2020 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin xin thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị như sau:

- Thời gian tổ chức: bắt đầu lúc 08h00, ngày 18/11/2020

- Địa điểm tổ chức: Hội trường E, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Email: khoahoctre@uit.edu.vn

Website: http://khoahoctre.uit.edu.vn.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.