Skip to content Skip to navigation

Thông báo: Về việc hướng dẫn xác định sản phẩm công bố khoa học cho đề tài KHCN cấp cơ sở

Hằng năm, Trường tổ chức nhiều đợt đăng ký và xét duyệt đề tài KHCN cấp cơ sở (đề tài loại D) để tạo điều kiện cho các nhà khoa học, giảng viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học. Để đảm bảo quyền lợi của các chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu, Trường quy định cách xác định sản phẩm công bố khoa học cho đề tài KHCN cấp cơ sở như sau:

  1. Thời gian tính sản phẩm công bố khoa học: Công bố khoa học có thể được tính là sản phẩm của đề tài KHCN nếu thời điểm công bố khoa học được nhận đăng/được đăng nằm trong khoảng thời gian tính từ thời điểm nộp đề tài KHCN đến thời hạn cuối được xác định trong hợp đồng thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở.

Nhóm thực hiện đề tài có thể liên hệ phòng ĐTSĐH&KHCN để lấy mã số đề tài dự kiến để phục vụ cho việc công bố khoa học.

  1. Sản phẩm công bố khoa học thuộc đề tài phải ghi rõ:
  1. Nội dung thông tin tác giả:
  • Đối với các tài liệu tiếng Việt: “Tên tác giả, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh” hoặc “Tên tác giả, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM”. Ví dụ: Nguyễn Văn A, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM.
  • Đối với các tài liệu tiếng Anh: “Tên tác giả, University of Information Technology, Vietnam National University Ho Chi Minh City” hoặc “Tên tác giả, UIT, VNU-HCM”.
  1. Lời cảm ơn:
  • Đối với các tài liệu tiếng Việt: “Nghiên cứu được tài trợ bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM trong khuôn khổ Đề tài mã số D...”.
  • Đối với các tài liệu tiếng Anh: "This research is funded by University of Information Technology-Vietnam National University HoChiMinh City under grant number D...

Trân trọng.

File đính kèm: