Skip to content Skip to navigation

Thông báo xét kinh phí hỗ trợ và khen thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên đợt bổ sung tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn sinh viên (SV), đặc biệt là các bạn SV sắp tốt nghiệp, Trường triển khai xét hỗ trợ kinh phí và khen thưởng NCKH sinh viên đợt bổ sung tháng 8 năm 2021.

Quy trình xét hỗ trợ kinh phí khen thưởng NCKH SV được thực hiện theo quy định: https://khcn.uit.edu.vn/sites/default/files/documents/561-qd-dhcntt-09-9-2020scan.pdf

Đề nghị các Khoa thông báo cho SV và tiến hành hoàn tất các thủ tục trên 1Office trước ngày 27/08/2021.

Một số lưu ý:

  1. Việc triển khai xét hỗ trợ kinh phí và khen thưởng NCKH SV được triển khai trên 1Office.
  2. Các khoa cần lưu ý đến chất lượng công bố của bài báo khoa học; đồng thời đảm bảo công bằng và minh bạch đối với các SV, khuyến khích SV vươn tới các NCKH có chất lượng.
  3. Thu thập minh chứng đầy đủ khi đề xuất miễn/cộng điểm các môn học.
  4. Trường hợp một SV xin miễn nhiều môn học trong một học kỳ do có nhiều bài báo khoa học: nếu nhiều hơn một môn học, thì cần phải có giải trình của Khoa để cho thấy việc miễn/cộng điểm nhiều hơn một môn học là hợp lý để đảm bảo công bằng với các SV khác.
  5. Trường hợp một bài báo có nhiều SV cùng đề nghị xét thưởng: cần phải làm rõ mức độ đóng góp của mỗi SV, cũng như mức độ của bài báo (hội nghị xếp hạng thế nào). Cần phải có giải trình đầy đủ của SV, nhận xét của GVHD, nhận xét của tác giả chính của bài báo khoa học ,…

Mỗi bài báo khoa học chỉ được xét một lần. Do đó, các đồng tác giả là SV phải nộp hồ sơ của cùng một đợt xét. Các Khoa có trách nhiệm kiểm tra để tránh xét trùng lắp. Trường hợp bài báo khoa học liên quan đến SV của nhiều Khoa khác nhau, SV là tác giả chính thuộc Khoa nào thì Khoa đó sẽ phụ trách xét và phối hợp với các Khoa còn lại.

  1. Trường hợp SV của Khoa A xin miễn môn học của Khoa B phụ trách: nếu không có ý kiến của Khoa B thì cũng không đưa vào danh sách đề xuất của Khoa A.

Trân trọng