Skip to content Skip to navigation

Thông báo xét kinh phí hỗ trợ và khen thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên đợt tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo triển khai xét hỗ trợ kinh phí và khen thưởng NCKH sinh viên đợt  tháng 10 năm 2022.

Quy trình thực hiện như sau:

1. Bước 1: SV, HVCH, NCS điền thông tin bài báo KH vào form đăng ký: https://forms.gle/xJMzoF151facKuSPA và forward Response Receipt về về email của GVHD, các SV trong nhóm, VP Khoa, Phòng CTSV (ctsv@uit.edu.vn), Phòng ĐTĐH (phongdaotaodh@uit.edu.vn), Phòng ĐTSĐH&KHCN (qlkhcn@uit.edu.vn), VPĐB (vpdb@uit.edu.vn) (nếu là SV các chương trình Chất lượng cao, Tài năng, Tiên tiến). Đây được xem như là đơn điện tử để các đơn vị liên quan xử lý. 

2. Bước 2: Theo từng đợt xét duyệt (tháng 05 và tháng 10 hàng năm), các Khoa sẽ xét duyệt các bài báo KH và gửi đề xuất về cộng điểm, hỗ trợ kinh phí, khen thưởng về P.ĐTSĐH&KHCN

3. Bước 3: P.ĐTSĐH&KHCN phối hợp các đơn vị liên quan khác (P.ĐTĐH, P.CTSV, P.KHTC) để thực hiện theo quy định.

Quy trình xét hỗ trợ kinh phí khen thưởng NCKH SV được thực hiện theo quy định: https://khcn.uit.edu.vn/sites/default/files/documents/561-qd-dhcntt-09-9-2020scan.pdf

Đề nghị các Khoa thông báo cho SV và tiến hành hoàn tất các thủ tục trên 1Office trước ngày 15/10/2022

Một số lưu ý:

  1. Việc triển khai xét hỗ trợ kinh phí và khen thưởng NCKH SV được triển khai trên 1Office.
  2. Các khoa cần lưu ý đến chất lượng công bố của bài báo khoa học; đồng thời đảm bảo công bằng và minh bạch đối với các SV, khuyến khích SV vươn tới các NCKH có chất lượng.
  3. Thu thập minh chứng đầy đủ khi đề xuất miễn/cộng điểm các môn học.
  4. Trường hợp một SV xin miễn nhiều môn học trong một học kỳ do có nhiều bài báo khoa học: nếu nhiều hơn một môn học, thì cần phải có giải trình của Khoa để cho thấy việc miễn/cộng điểm nhiều hơn một môn học là hợp lý để đảm bảo công bằng với các SV khác.
  5. Trường hợp một bài báo có nhiều SV cùng đề nghị xét thưởng: cần phải làm rõ mức độ đóng góp của mỗi SV, cũng như mức độ của bài báo (hội nghị xếp hạng thế nào). Cần phải có giải trình đầy đủ của SV, nhận xét của GVHD, nhận xét của tác giả chính của bài báo khoa học ,…

Mỗi bài báo khoa học chỉ được xét một lần. Do đó, các đồng tác giả là SV phải nộp hồ sơ của cùng một đợt xét. Các Khoa có trách nhiệm kiểm tra để tránh xét trùng lắp. Trường hợp bài báo khoa học liên quan đến SV của nhiều Khoa khác nhau, SV là tác giả chính thuộc Khoa nào thì Khoa đó sẽ phụ trách xét và phối hợp với các Khoa còn lại.

  1. Trường hợp SV của Khoa A xin miễn môn học của Khoa B phụ trách: nếu không có ý kiến của Khoa B thì cũng không đưa vào danh sách đề xuất của Khoa A.

Trân trọng