Skip to content Skip to navigation

An toàn mạng&Thông tin, Điều tra tội phạm mạng

STT Họ tên Học hàm/học vị Đơn vị Trách nhiệm
1 Phạm Văn Hậu TS Khoa MMT&TT Trưởng nhóm
2 Nguyễn Anh Tuấn TS Khoa MMT&TT thành viên
3 Đàm Quang Hồng Hải TS Khoa MMT&TT thành viên
4 Nguyễn Duy ThS Khoa MMT&TT thành viên
5 Lê Đức Thịnh ThS Khoa MMT&TT thành viên
6 Nguyễn Thanh Hòa CH/KS Khoa MMT&TT thành viên
7 Đồng Tiến Dũng CH/KS Khoa MMT&TT thành viên
  Ung Văn Giàu CH/KS Khoa MMT&TT thành viên