Skip to content Skip to navigation

Tương tác giữa người và máy

Nhóm 1 STT Nhân lực Học hàm/ học vị Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1 Vũ Đức Lung PGS.TS BGH Xem chi tiết: Đầu mối liên hệ
  2 Nguyễn Hữu Lượng TS K.KTMT http://ktmt.uit.edu.vn/nghien-cuu/nhom-nghien-cuu/tuongtac-nguoi-may  
  3 Phan Quốc Huy TS K.KTMT    
  4 Trần Thị Như Nguyệt ThS K.KTMT    
  5 Phan Đình Duy ThS K.KTMT    
  6 Trần Ngọc Đức ThS K.KTMT    
  7 Cao Văn Hưng ThS K.KTMT    
  8 Nguyễn Việt Quốc ThS K.KTMT    
             
             
Nhóm 2 STT Nhân lực   Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1         Đầu mối liên hệ
  2          
  3          
  4          
  5          
Nhóm 3...