Skip to content Skip to navigation

Quy trình tổ chức và thực hiện đề tài NCKH của Sinh viên, học viên

 

 
Bước

Nội dung

Thời gian

Chịu trách nhiệm

Văn bản/Biểu mẫu/Sản phẩm

Ghi chú/ Link

Yêu cầu

1

Thông báo đăng ký NCKHSV hàng năm trên website khcn.uit.edu.vn

t1

Đợt 1: t1=tháng 2

Đợt 2: t1=tháng 7

P. ĐTSĐH&KHCN

Thông báo

Link đăng ký: https://bit.ly/2ImBA2K

SV phải nhập đúng và đủ nội dung. Phải được sự đồng ý của GVHD

Bước này SV chỉ cần nộp bản pdf qua form.

2

Xét duyệt

         

2.1. 

Trích dữ liệu từ form, Phân công phản biện và mời phản biện  

t1+1 (tuần)

P. ĐTSĐH&KHCN

     

2.2

Thực hiện phản biện: Nhà khoa học thực hiện phản biện và hoàn thành nội dung theo link 

t1+2 

Nhà khoa học được phân công

 

https://forms.gle/bjTBRy1pzzzRwFu26

 

3

Tổng hợp kết quả xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt trên website khcn.uit.edu.vn

Và gửi đến các khoa

t1+4 

P. ĐTSĐH&KHCN

Biên bản họp xét đề tài: Mẫu F1 

   

Ra quyết định công nhận kết quả và cấp kinh phí

   

Mẫu F2

   

4.1 

Khoa tổ chức cho SV và GVHD xác nhận thực hiện đề tài 

t1+4,5

Các khoa và CNĐT

Mẫu bìa:  Mẫu F3

 

Mẫu DS đề tài: Mẫu F4  

 

Trưởng khoa chỉ cập nhật thông tin đăng ký của sinh viên thuộc khoa mình quản lý

 

Việc hiệu chỉnh thông tin về tên đề tài, GVHD,... được thực hiện ở bước này

 

Trách nhiệm của khoa:

- Kiểm tra lại các thông tin đảm bảo chính xác theo đăng ký

- Các hiệu chỉnh về tên đề tài, GVHD có thể được hiệu chỉnh ở file này

- Tích vào ô xác nhận thực hiện

- In và ký xác nhận danh sách gồm cột từ (1) đến (8) (các cột còn lại được ẩn đi trước khi in) 

Hồ sơ nộp về phòng ĐTSĐH& KHCN: Khoa nộp về phòng ĐTSĐH& KHCN 1 cuốn tài liệu (theo mẫu) gồm:

- Danh sách đề tài xác nhận thực hiện có phê duyệt của lãnh đạo Khoa

- Tất cả TMĐT có đủ chữ ký của CNĐT và GVHD 

 

Và  bản mềm gửi qua email qlsdh@uit.edu.vn  

 

4.2

Ra quyết định 

t1+5

P. ĐTSĐH&KHCN

Mẫu QĐ : Mẫu F2 

   

4.3

Thực hiện ký hợp đồng

t1+6

Các khoa

Mẫu hợp đồng: Mẫu F5 

   

5

Nghiệm thu

t2

Đợt 1: t2= tháng 9

Đợt 2: t2=tháng 2

       

5.1

CNĐT SV nộp bản mềm qua form, bản cứng nộp cho Khoa

t2

CNĐT

Khoa

Báo cáo tổng kết: Mẫu F6 

 

Thông tin KQ NC: 

Mẫu F7

 

Bìa hồ sơ nghiệm thu: Mẫu F8

 

Khoa nộp hồ sơ nộp về phòng ĐTSĐH& KHCN: 1 cuốn tài liệu gồm:

- Danh sách đề tài đề nghị nghiệm thu

- Các báo cáo tổng kết đề tài

- Tất cả TMĐT có đủ chữ ký của CNĐT và GVHD 

 

Và  bản mềm gửi qua email qlsdh@uit.edu.vn 

 

5.2

Phân công thẩm định và tiến hành thẩm định 

t2+2

P. ĐTSĐH&KHCN

Hội đồng thẩm định

Phân công thẩm định:

Biên bản thẩm định: Mẫu F9

   

5.3

Quyết toán tài chính

t2+3

CNĐT

     

6

Cấp giấy chứng nhận thực hiện NCKH cho nhóm thực hiện đề tài

t2+4

P. ĐTSĐH&KHCN

Giấy chứng nhận: Mẫu F10

   

7

Thành lập Hội đồng chấm công trình và tổ chức xét khen thưởng/ tuyển chọn đề tài thi NCKH SV cấp Thành phố, cấp Bộ, Eureka, ... 

   

Lập HĐ xét chọn đề tài:

Mẫu F11 

   

8

Thực hiện tổng kết và lưu trữ 

t2+5

P. ĐTSĐH&KHCN

Thư viện

Tổng kết: Mẫu F12

Thực hiện tổng kết và lưu trữ 

 

9

Tổ chức Hội nghị NCKHSV 

2 năm 1 lần

P. ĐTSĐH&KHCN

     

 

Link lấy các biểu mẫu: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-tpLuTRzdR3dvRPL9vSgMuXqwCu-...

Từ viết tắt:

P. ĐTSĐH&KHCN Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ

SV Sinh viên

GVHD Giảng viên hướng dẫn

CNĐT Chủ nhiệm đề tài

Tập tin đính kèm: