Skip to content Skip to navigation

Quy trình xác nhận Lý lịch khoa học

Bước 1: Công chức/viên chức/người lao động có nhu cầu xác nhận Lý lịch khoa học (LLKH) thực hiện các bước sau:
- Điền vào form Đăng ký xác nhận LLKH: http://bit.ly/2ArvGtP ;
- In LLKH, ký tên và gửi về Phòng ĐTSĐH&KHCN để kiểm tra, xác nhận;

Lưu ý:

- Đặt tên file theo qui ước Ten_LLKH.pdf khi upload.
- Lưu lại email notification sau khi submit xong.

Bước 2: Phòng ĐTSĐH&KHCN kiểm tra và ký xác nhận trong thời gian 03 ngày làm việc. Nếu LLKH có thông tin chưa chính xác thì quay lại Bước 1;

Bước 3: Phòng ĐTSĐH&KHCN chuyển sang Phòng Tổ chức hành chính đóng dấu;

Bước 4: Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo để Công chức/viên chức/người lao động nhận lại bản LLKH đã đóng dấu xác nhận.