Skip to content Skip to navigation

Cán bộ khoa học

ĐH CNTT hiện là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) lớn ở khu vực phía Nam với các hoạt động phong phú và hiệu quả trong đào tạo đại học, sau đại học và chuyển giao công nghệ được thực hiện bởi đội ngũ các nhà khoa học và quản lý. Năm 2013 tổng số cán bộ, viên chức của ĐH CNTT là 256 người. Số cán bộ đạt trình độ thạc sĩ là 100, tiến sĩ là 13, GS và PGS là 9; trong đó có nhiều nhà khoa học đầu ngành, có uy tín lớn ở trong và ngoài nước. Đây là nguồn nhân lực quan trọng giúp ĐH CNTT nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH, củng cố vững chắc vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, có đóng góp nổi bật cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đặc biệt cho khu vực phía Nam.