Skip to content Skip to navigation

Kỹ thuật Blockchain

Nhóm 1 STT Nhân lực Học hàm/ học vị Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1 Nguyễn Anh Tuấn TS Khoa MMT&TT   Trưởng nhóm
  2 Đặng Lê Bảo Chương CH/KS Khoa MMT&TT   thành viên
  3 Đào Thị Thu Hà CH/KS Khoa MMT&TT   thành viên
  4 Thái Huy Tân ThS Khoa MMT&TT   thành viên
  5 Nguyễn Văn Thông KS Cộng tác viên   thành viên
  6 Nguyễn Văn Thái KS Cộng tác viên   thành viên
  7 Nguyễn Hiền SV Cộng tác viên   thành viên
             
Nhóm 2 STT Nhân lực   Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1         Đầu mối liên hệ
  2          
  3          
  4          
  5          
Nhóm 3...