Skip to content Skip to navigation

Phân tích kinh doanh

Nhóm 1 STT Nhân lực Học hàm/ học vị Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1 Nguyễn Đình Thuân PGS. TS Khoa HTTT Nhóm đã công bố 16 bài báo, thực hiện 1 đề tài cấp đại học quốc gia Đầu mối liên hệ
  2 Đoàn Huấn NCS Công ty Entersoft    
  3 Hoàng Tùng NCS ĐH Đồng Nai    
  4 Vũ Minh Sang ThS Khoa HTTT    
  5 Đỗ Duy Thanh ThS Khoa HTTT    
  6 Nguyễn Hồ Duy Trí ThS PTN HTTT    
  7 Phan Thành Ý CN PTN HTTT    
             
Nhóm 2 STT Nhân lực   Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1         Đầu mối liên hệ
  2          
  3          
  4          
  5          
Nhóm 3...