Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký đề tài KH&CN cấp cơ sở đợt 2 năm 2022

Nhằm mục đích triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp cơ sở năm 2022, Phòng ĐTSĐH&KHCN trân trọng thông báo qui trình đăng kí, xét duyệt và tuyển chọn đề tài KH&CN cấp cơ sở đợt 2 năm 2022 như sau:

  1. Các chủ nhiệm đề tài (CNĐT) đăng kí đề tài tại địa chỉ (https://oms.uit.edu.vn/detai/dangky), CNĐT dùng tài khoản chứng thực đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng Đề tài/ Đăng ký mới, CNĐT đăng ký thông tin đề tài theo mẫu: https://khcn.uit.edu.vn và đính kèm mẫu thuyết minh D02.
  2. CNĐT nộp 01 bản in tại Phòng để kiểm tra, các phản biện sẽ dùng bản mềm tải qua mạng.
  • Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến ngày 13/8/2022. Những hồ sơ nộp sau thời hạn của mỗi đợt sẽ được bảo lưu xét vào đợt tiếp theo.
  • Sản phẩm của đề tài sẽ được tính từ ngày nộp hồ sơ. Do đó, mã số đề tài sẽ được Phòng gửi đến CNĐT qua email xác nhận đăng kí đề tài.

Một số lưu ý:

  • Khi thực hiện đăng ký đề tài, tùy vào nội dung và kết quả dự kiến mà chủ nhiệm đề tài chủ động xây dựng thuyết minh với mức kinh phí tương ứng với từng loại đề tài.
  • Sản phẩm khoa học của đề tài nên nằm trong danh sách ưu tiên của Trường.
  • Khuyến khích các CNĐT là các giảng viên trẻ, các giảng viên chưa thực hiện đề tài cơ sở lần nào.
  • Khuyến khích các đề tài có tính khả thi và khả năng hoàn thành đúng hạn cao.
  • Không thực hiện quá 01 (một) đề tài trong 1 năm.

Hồ sơ đăng ký và nghiệm thu đề tài cơ sở D1 hợp lệ cần đính kèm minh chứng tạp chí/ hội nghị thuộc danh mục Scopus.

Tra cứu tạp chí/hội nghị thuộc danh mục Scopus từ các nguồn sau:

Trân trọng.