Skip to content Skip to navigation

Quyết định 03/QĐ-HĐQLQ ngày 15/6/2009 - Quy định tài trợ hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học (Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế tại Việt Nam; Tham dự hội nghị, hội thảo khoa học ở nước ngoài; Thực tập, hợp tác nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài;