Skip to content Skip to navigation

807/ĐHQG-KHCN: triển khai thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô công văn số 807/ĐHQG-KHCN ngày 09 tháng 5 năm 2024 về việc triển khai thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng.
 
Phiếu đề xuất nhiệm vụ theo mẫu kèm theo Thông báo số 36/TB-SKHCN. Trên phiếu đề xuất cần ghi số điện thoại, email của người đề xuất, xử lý.
Phiếu đề xuất gửi về địa chỉ: Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng (số 217 Trần Bình Trọng, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). Khi gửi Phiếu đề xuất, các đơn vị và cá nhân cần gửi kèm theo file đề xuất đến địa chỉ email pnvskhcnst@gmail.com.
Thời gian nhận Phiếu đề xuất: trước ngày 31 tháng 5 năm 2024.
Chi tiết liên hệ Phòng Nghiệp vụ - Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng, điện thoại: 0299.3828097 - Fax: 0299.3821448 hoặc truy cập vào Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng tại địa chỉ website: www.sokhcn.soctrang.gov.vn.
 
File đính kèm: