Skip to content Skip to navigation

2312/ĐHQG-KHCN - Đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2023, 2024 của tỉnh Hậu Giang

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô Công văn số 2312/ĐHQG-KHCN ngày 17/11/2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2023, 2024 của tỉnh Hậu Giang.

Quý Thầy/Cô quan tâm vui lòng gửi đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2023, 2024 theo hướng dẫn tại Thông báo số 15/TB-SKHCN gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang trước ngày 12/01/2023.

Trân trọng

File đính kèm: