Skip to content Skip to navigation

Mạng xã hội

Nhóm 1 STT Nhân lực Học hàm/ học vị Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1 Nguyễn Hoàng Tú Anh PGS Khoa Khoa học máy tính [ĐT] Dự đoán liên kết trong mạng xã hội trực tuyến, C2012-05, cấp cơ sở, 12/2012 - 12/2013 Trưởng nhóm
  2 Nguyễn Thị Anh Thư ThS Bộ môn KH&KTTT [ĐT] Dự đoán liên kết tích cực và tiêu cực trong mạng xã hội, D2015-03, cấp cơ sở, 3/2015-3/2016 Thành viên
  3 Hồ Thị Minh Phượng CN Phòng TCHC [Paper] Danh Bui Thi, Tu-Anh Nguyen Hoang, "Features Extractions for Link Prediction in Social Networks", 2013 Thành viên
  4 Hứa Trí Dũng CN Cộng tác viên [Paper] Anh-Thu Nguyen-Thi, PhucQuangNguyen,ThanhDucNgo,Tu-AnhNguyen-Hoang, "Transfer AdaBoost SVM for Link Prediction in Newly Signed Social Networks using Explicit and PNR Features", 2015 Thành viên
  5 Lê Trịnh Khánh Duy SV Cộng tác viên [Paper] Tri-Dung Hua, Anh-Thu Nguyen-Thi, Tu-Anh Hoang Nguyen, "Link Prediction in Weighted Network based on Reliable Routes by Machine Learning Approach", 2017 Thành viên
Nhóm 2 STT Nhân lực   Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1         Đầu mối liên hệ
  2          
  3          
  4          
  5          
Nhóm 3...