Skip to content Skip to navigation

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Nhóm 1 STT Nhân lực Học hàm/ học vị Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1 Nguyễn Lưu Thùy Ngân TS K. KHMT Đề tài "Nghiên cứu xây dựng công cụ hỗ trợ sửa lỗi viết tiếng Anh cho báo cáo khoa học lĩnh vực Công nghệ Thông tin", Sở Khoa học Công nghệ Tp.HCM, nghiệm thu tháng 9/2017. Đầu mối liên hệ
  2 Nguyễn Văn Kiệt ThS BM.KH&KTTT Đề tài "Phân tích ý kiến cho dữ liệu phản hồi của người học" (Đại học Quốc gia Tp.HCM, đề tài loại D), dự kiến nghiệm thu tháng 8/2018.  
  3 Đặng Văn Thìn CH/ĐH PTN TTĐPT Bài báo "Exploring alignment-classification methods in the context of professional writing assistance", Mai Duong, Minh-Quoc Nghiem and Ngan Luu-Thuy Nguyen; Tạp chí Data and Knowledge Engineering, 2017.  
          Bài báo "Challenges and Solutions for Consistent Annotation of Vietnamese Treebank", Quy Nguyen, Yusuke Miyao, Ha Le and Ngan L.T. Nguyen, Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016), 23-05-2016, Portorož, Slovenia, 978-2-9517408-9-1  
          Bài báo "Vietnamese Transition-based Dependency Parsing with Supertag Features", Nguyễn Văn Kiệt, Nguyễn Lưu Thùy Ngân, The Eighth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2016), 06-10-2016, Hà Nội, Vietnam  
          Shared task: Hạng 1 Aspect Based Sentiment Analysis task (ABSA) - VLSP 2017;  
Nhóm 2 STT Nhân lực   Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất  
  1 Nguyễn Tuấn Đăng PGS, TS (Tin học), TS (Ngôn ngữ học) BM XLNNTN, K. KHMT Hạng 1: Shared Task 9 "Abstract Meaning Representation Parsing and Generation" - SemEval 2017 (ACL); Đầu mối liên hệ
  2 Nguyễn Trọng Chỉnh ThS (NCS) BM XLNNTN, K. KHMT Hạng 2: E2E NLG Chanllenge 2017  
  3 Nguyễn Bích Vân ThS BM XLNNTN, K. KHMT Xác định thứ tự thời gian giữa hai câu tiếng Việt chỉ quá trình để tóm lược,
Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông, tập V-1, số 15 (35), tr. 38-54, 2016
 
  4 Trần Nguyên Phong ThS BM XLNNTN, K. KHMT Modelling consequence relationships between two action, state or process Vietnamese sentences for improving the quality of new m,
International Journal of Pervasive Computing and Communications(IJPCC), Vol. 11, Iss. 2, 169 - 192, 2015
 
  5 Nguyễn Trí Phúc ThS (NCS) BM XLNNTN, K. KHMT    
  6 Đỗ Thị Thanh Tuyền ThS (NCS) K. CNPM    
  7 Phạm Thế Sơn ThS BM KH&KT TT    
Nhóm 3...