Skip to content Skip to navigation

Mô phỏng (cổ điển và lượng tử) những tính chất vật lý và hóa học của vật liệu bán dẫn và biophysics

Nhóm 1 STT Nhân lực Học hàm/ học vị Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
    Lê Văn Sáng TS Bộ môn Toán-Lý 1. L.V Sang, V.V. Hoang, N.T.T. Hang,
Molecular dynamics simulation of melting of fcc Lennard-Jones nanoparticles,
The European Physical Journal D 67, 64 (2013).
2. L.V. Sang, T.T. T. Huong, L.N.T. Minh,
Molecular dynamics simulations of the melting of KCl nanoparticles,
The European Physical Journal D 68, 292 (2014).
3. L.V. Sang, V.V. Hoang, D.T.N. Tranh,
Melting of crystalline Si nanoparticle investigated by simulation,
The European Physical Journal D 69, 208 (2015).
4. L.V. Sang,
Affect of the graphene layers on the melting temperature of silicon by molecular dynamics simulations,
Computational Materials Science 111, 252 (2016).
5. L.V. Sang,
Atomic self-assembly of the random system into a stably triangular lattice,
The European Physical Journal Plus 131, 152 (2016).
6. L.V. Sang,
The Relationship Between the Formation of Clusters Containing Tetrahedral Molecules
and the Dynamic and Thermodynamic Anomalies of Cooled TIP4P/2005 Water,
Journal of the Korean Physical Society 69, 40 (2016).
7. L.V. Sang, A. Yano, S. Fujji, N. Sugimura, H. Washizu,
Coarse-grained model for spring friction study of micron-scale iron by smoothed particle hydrodynamics,
EPL (Europhysics Letters) 26004, 122 (2018).
8. L.V. Sang, A. Yano, S. Fujji, N. Sugimura, H. Washizu,
Friction and friction heat of micronscale iron,
arXiv.org > cond-mat > arXiv:1805.10781.
Đầu mối liên hệ
             
             
  4          
  5          
Nhóm 2 STT Nhân lực   Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1         Đầu mối liên hệ
  2          
  3          
  4          
  5          
Nhóm 3...