Skip to content Skip to navigation

Thiết kế SoC/VLSI

Nhóm 1 STT Nhân lực Học hàm/ học vị Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1 Nguyễn Minh Sơn TS Khoa KTMT - ĐH CNTT   Trưởng nhóm
  2 Lâm Đức Khải TS Khoa KTMT - ĐH CNTT   thành viên chính
  3 YoungHur Jae GS.TS ĐH Tôn Đức Thắng   thành viên chính
  4 Trần Quang Vinh TS ĐH kỹ thuật Singapore   thành viên
  5 Jongsoo Kim GS.TS ĐH Ulsan - Hàn Quốc   thành viên
  6 Trịnh Lê Huy TS Khoa KTMT - ĐH CNTT   thành viên
  7 Trương Văn Cương Ths Khoa KTMT - ĐH CNTT   thành viên
  8 Phạm Thanh Hùng Ths Khoa KTMT - ĐH CNTT   thành viên
  9 Hồ Ngọc Diễm Ths Khoa KTMT - ĐH CNTT   thành viên
  10 Hà Lê Hoài Trung Ths Khoa KTMT - ĐH CNTT   thành viên
  11 Phạm Quốc Cường Ths Khoa KTMT - ĐH CNTT   thành viên
  12 Trần Đại Dương KS Khoa KTMT - ĐH CNTT   thành viên
  13 Ngô Hiếu Trường KS Khoa KTMT - ĐH CNTT   thành viên
  14 Hồ Văn Ninh KS Công ty AMCC   thành viên
  15 Nguyễn Minh Ngọc KS Công ty Univfy   thành viên
  16          
  17          
Nhóm 2 STT Nhân lực   Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1         Đầu mối liên hệ
  2          
  3          
  4          
  5          
Nhóm 3...