Skip to content Skip to navigation

Khoa học dữ liệu

Nhóm 1 STT Nhân lực Học hàm/ học vị Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1 Đỗ Phúc PGS.TS BM.KHKTTT   Trưởng nhóm
  2 Huỳnh Ngọc Tín TS Khoa CNPM   thành viên
  3 Nguyễn Gia Tuấn Anh TS BM.KHKTTT   thành viên
  4 Nguyễn Trác Thức Th Si Khoa CNPM   thành viên
  5 Nguyễn Thị Kim Phụng Th Sĩ KHoa HTTT   thành viên
  6 Mai Xuân Hùng Th Sĩ Khoa HTTT   thành viên
  7 Phạm Thế Anh Phú ThSĩ NCS NCS   thành viên
  8 Tạ Duy Công Chiến TS Cộng tác viên    
  9 Dương Tôn Đảm TS Bm Toán Lý   Thành viên
             
             
Nhóm 2 STT Nhân lực   Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1         Đầu mối liên hệ
  2          
  3          
  4          
  5          
Nhóm 3...