Skip to content Skip to navigation

Công nghệ tri thức và ứng dụng

Nhóm 1 STT Nhân lực Học hàm/ học vị Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1 Đỗ Văn Nhơn PGS.TS Khoa KHMT Mô hình tri thức toán tử và Ứng dụng xây dựng Hệ hỗ trợ giải bài toán thông minh,
Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tập 52, số 4D, trang 60-76, 2014
Trưởng nhóm
  2 Nguyễn Đình Hiển ThS Khoa KHMT   thành viên
  3 Huỳnh Thị Thanh Thương ThS Khoa KHMT   thành viên
  4 Nguyễn Thị Ngọc Diễm ThS Khoa KHMT   thành viên
  5 Phạm Nguyễn Trường An ThS Khoa KHMT   thành viên
  6 Hồ Long vân ThS Khoa KHMT   thành viên
  7 Mai Trung Thành ThS Đại học Mở   thành viên
  8 Ali Selamat Professor Universiti Teknologi Malaysia (UTM)   Chuyên gia cộng tác
  9 Nguyễn Thanh Bình TS Đại học KHTN - ĐHQG HCM   thành viên
             
             
Nhóm 2 STT Nhân lực   Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1         Đầu mối liên hệ
  2          
  3          
  4          
  5          
Nhóm 3...