Skip to content Skip to navigation

Xử lý ảnh và thị giác máy tính

Nhóm 1 STT Nhân lực Học hàm/ học vị Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1 Cao Thị Nhạn TS Khoa HTTT   Đầu mối liên hệ
  2          
  3          
  4          
  5          
Nhóm 2 STT Nhân lực   Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất  
  1 Lê Đình Duy TS   Xem slide giới thiệu: http://bit.ly/2A9mIkx Đầu mối liên hệ
  2 Ngô Đức Thành TS      
  3 Mai Tiến Dũng TS      
  4 Nguyễn Tấn Trần Minh Khang TS      
  5 Nguyễn Vinh Tiệp ThS      
  6 Đỗ Văn Tiến ThS      
  7 Nguyễn Thị Bảo Ngọc ThS      
  8 Võ Duy Nguyên ThS      
  9 Nguyễn Thanh Sơn ThS      
Nhóm 3...